چکیده

هدف از این مقاله بررسی مفاهیم شهر نشینی،امنیت،شهر هاي مرزي و همچنین امنیت اجتماعی می باشد بعد امنیت اجتماعی از نظر اسلام و جهانی شدن و تأثیررسانه هاي جمعی(تلویزیون) بر امنیت اجتماعی ، بررسی می گردد

.روش پژوهش در این مقاله توصیفی وکتابخانه اي است. یافته هاي این پژوهش بیانگر آن است.

شهر هاي مرزي نسبت به شهر هاي دیگر از امنیت کمتري برخوردار هستند.و و در دین اسلام بر امنیت و آسایش وبرخورداري مردم ازامنیت تاکید گردییده و آیات و احادیث زیادي در این مورد آمده است. و جهانی شدن تاثیر زیادي بر امنیت انسان ها در جوامع امروزي داشته است. و همچنین رسانه هاي جمعی از جمله تلویزیون بر امنیت اجتماعی مردم تأثیر مثبت دارد.

واژگان کلیدي: امنیت،شهر هاي مرزي،امنیت اجتماعی،رسانه هاي جمعی

مقدمه:

هر اجتماعی که دردوره هاي تاریخی می زیسته به ویژه دولتمردان آن اجتماع،براي حفظ و بقاءخود به ایجاد امنیت واحساس امنیت در بین شهروندان خود پرداخته اند.شواهد تاریخی نیز حاکی از آن است که هر موقع در جامعه اي آرامش و امنیت حکمفرما بوده است آن جامعه رو به پیشرفت گذاشته و در سایه این آرامش بسیاري از دستاوردهاي علمی بشر رشد و ترقی نموده است.اما بالعکس وقتی آرامش یک اجتماع دستخوش تغییر و تحول و یا حتی جنگ می گشته،احساس امنیتبه شدت افول کرده و شهرونداز بیم جانشان ،حتی نمی توانستند به کوچک ترین امورات زندگی خود سامان دهندو بر این اساس می توان اضهار کرد که امنیت پیش زمینه یک اجتماع سالم و احساس امنیت بستر ساز توسعه جوامع انسانی است و سعادت یک اجتماع در گرو حفظ و بقاءامنیت و احساس ناشی از آن است.مفهوم احساس امنیت یکی از شاخصه هاي کیفیت زندگی در شهر هاستو آسیب اجتماعی از مهمترین پیامد هاي مختلف امنیت به شمار می روند(عظیمی،۱۳۸۱ص.(۲۲الین می گوید”اگر مردم فضایی را به دلیل عدم راحتی و یا ترس استفاده نکنند،عرصه ي عمومی از بین رفته است.”یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده حضور مردم در فضاهاي عمومی،ترس یا احساس نا امنی است.نا امنی مکان ها و فضاهاي عمومی،نشاط و سلامتی را در زندگی روزمره مختل می کندوبا ایجادمانع بر سر راه رشد فرهنگی و مشارکت عمومی،هزینه هاي زیادي را بر جامعه تحمیل می نماید(افتخاري،۱۳۸۱ص.(۸ امنیت عمومی یکی از بارزترین وجوه بالندگی یک اجتماع و بسترساز رشد و توسعه و ثبات جامعه می باشد. استقرار امنیت عمومی در یک جامعه نیازمند ساختاري است که در آن حداقل عناصري چون عدالت اجتماعی،تأمین و رفاه اجتماعی،اشتغال،آزادي و حاکمیت مردم و مشارکت کامل آنها،توزیع دانایی و اطلاعات در جامعه،اختلال اجتماعی،استفاده از نیروي فرهیختگان و دانایان،سازگاري اجتماعی و نظایر آن وجود داشته باشند. امنیت

٦٢٣

ھما ش م ی ی زی و ا ؛ چا ش و ر یا
۳۰ و ۳۱ فروردین – ۱۳۹۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

عمومی وضعیتی از تفویق نظم، قانون و رعایت عدالت در یک جامعه است که شهروندان در سایه آن از تهدید و خطر در امان بوده و براي حفظ و پاسداري از حقوق خود و برطرف کردن زمینه ها و عوامل تعرض احتمالی – اطمینان خاطر دارند

(فرخجسته، ۱۳۸۰ص .(۳۴۸

امنیت نه تنها از وظایف اصلی دولت و نمایندگان عالی آن در مناطق مختلف کشور است بلکه بستر اجراي سیاست هاي دولت در کشور است در طول تاریخ پس از انقلاب و در فراز و نشیب هاي امنیتی و حوادث تلخ که بر امنیت داخلی گذشت هیچ گاه امنیت با اهداف و نیات مختلفی که مطرح می شود به اندازه امروز عمده نگردیده است (محسنی، ۱۳۷۹ص .(۲ امنیت در یک کشور زمانی ایجاد می شود که امنیت است و احساس امنیت، نمایشی از تلاش همگانی براي اداره جامعه سالم است. دغدغه اصلی دولت جمهوري اسلامی، ایجاد امنیت براي شهروندان است. چرا که بستر توسعه موزون و همه جانبه، جز با وجود این اکسیر فراهم نمی گردد. احساس امنیت یا ناشی از خود است و یا ناشی از محیطی که فرد در آن زندگی می کند. آسیب هاي امنیتی به صورت روزافزون در حال افزایش است و انجام اقدامات لازم براي مهار این تهدیدها، امري ضروري به نظر می رسد.

بدیهی است قبل از هر اقدام براي کنترل یک تهدید، باید آن را به خوبی شناخت و علل و عوامل مرتبط با آن را مشخص کرد.

در واقع این شناخت و مطالعه و بررسی علل آسیب ها، همان کاري است که آسیب شناسی امنیت انجام می دهد در آسیب شناسی امنیت، سیماي زشت و نابهنجار تهدیدها و آسیب ها نمایان می شود و ضرورت توجه به عوامل بازدارنده از شکل گیري این تهدیدها روشن می گردد. امروزه مسئله بزهکاري و آسیب اجتماعی در کنار دیگر معضلات اجتماعی به یکی از منابع ظهور و گسترش »احساس ناامنی« دربین مردم تبدیل شده است. شدت عمل کیفري، تشدید رفتارها و اقدامات پلیسی و سرمایه گذاري هاي همه جانبه دولت براي تعدیل این احساس نتیجه مطلوب را به دنبال نداشته است، به همین جهت چندي است که کشورها به فکر بهره برداري از توانایی ها و خلاقیت هاي جامعه مدنی (تقویت استراتژي مشارکت مردم در تأمین امنیت) براي کاهش احساس عدم امنیت افتاده اند. بر این مبنا می توان اذعان داشت که امنیت نعمتی است که متعلق به یک ملت بوده و وجود آن موجب رفاه، آسایش و آرامش معنوي و مادي قاطبه مردم می گردد. امنیت نیازي است بنیادي، ضروري و اساسی براي برخورداري از آزاداندیشی، آزادگی برابري و برادري. هر ملتی مطلوب کلی و مداوم دارد که منافع ملی آن ملت را دربر می گیرد. در این راستا، بایستی با تلاش بی وقفه براي ایجاد امنیت سعی نمود تا مصالح ملی را که موجب صیانت کیان کشور و استقلال و عظمت بخش ملی است، به دست آورد. براي حصول به این مقصود بایستی سیاست گذاران و تصمیم گیران استراتژیک درباره تدابیري مردم پسند، اصولی و نسبتاً با ثبات و پایدار که داراي مشروعیت و مقبولیت باشند، بیندیشند(لرنی، ۱۳۸۳ص .(۱۲۴ اینک به مفهوم امنیت از دیدگاه هاي مختلف می پردازیم.

مفهوم امنیت:

امنیت از ریشه لاتین Securus که در لغت به معناي نداشتن دلهره و دغدغه می باشد. بنابراین معناي لغوي امنیت، رهایی از تشویش، اضطراب، ترس (نصري، ۱۳۸۱ص۱۱۴۹ )یا احساس آرامش و اطمینان خاطر است. احساس آرامش و اطمینان از عدم تعرض به جان، مال، کار و سایر حقوق انسان است. این ارزش انحصاري، یکی از ضرورت هاي زندگی فردي و اجتماعی است. فرهنگ لغت لاروس امنیت را چنین تعریف می کند: »اعتماد، آرامش روحی و روانی است. تفکري که بر اساس آن خطر، ترس، وحشت و خسران بی معنا می شود. فقدان مخاطرات.« همچنین، امنیت اداري دو عنصر اساسی تهدید و فرصت است و برقراري امنیت منوط به رهایی نسبی از تهدید و بهره گیري بهینه از فرصت هاست. به این ترتیب تحقق امنیت از یک سو منوط به مقابله با خطرات است و از سوي دیگر پیامد برخورداري از امکانات و بهبود شرایط وسامانه زندگی. با توجه به تعاریفی که از مفهوم امنیت آمد امنیت و ابعاد مفهومی آن را بررسی می نماییم.

امنیت و ابعاد مفهومی آن

٦٢٤

ھما ش م ی ی زی و ا ؛ چا ش و ر یا
۳۰ و ۳۱ فروردین – ۱۳۹۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

امنیت ابعاد
حفظ زندگی مقابله با خطرات
ارتقاي سطح زندگی کسب فرصت ها

امنیت به معناي حفظ جان و مال در زمره حقوق فردي و اجتماعی افراد در سطح داخلی و بین المللی، از دیرباز توجه همگان را به خود معطوف داشته است.(عیوضی، ۱۳۸۰ص .(۳۰۹واژه امنیت از این منظر وضوح بسیاري دارد. معناي این واژه از بعد ایجابی عبارت است از: فراهم نمودن زمینه ها وامکانات لازم به منظور گسترش نوعی روحیه آرامش و اطمینان بخش براي شهروندان و در بعد سلبی عبارت است: فقدان هر گونه تهدید جانی، مالی و روحی ازسوي محیط هاي داخلی و خارجی

(همان،ص .(۳۰۹

در سطح کلان امنیت عبارت است:امنیت ملی و بین المللی امنیت ملی عبارت است: ایجاد شرایطی که در آن دولت – ملت با اطمینان خاطر از فقدان هرگونه تهدید یا اقدامی علیه منافع و ارزشهاي مادي و معنوي خود که آنها را حیاتی قلمداد می کند یا داشتن توانایی مقابله با این تهدیدها و اقدام ها به زندگی ادامه دهد.همچنین امنیت بین المللی مبتنی است بر اصل امنیت جهانی در کل نظام بین المللی. که با استفاده از سیستم بازدارندگی، امنیت دسته جمعی، ایجاد نهادهاي فراملی و همگرایی، خلع سلاح، کنترل تسلیحات با بهره گیري از »دیپلماسی و اتخاذ راهبردهاي مطلوب در سیاست خارجی تحقق می یابد (عیوضی، ۱۳۸۰ص .(۳۱۰ لذا می توان اظهار داشت، امنیت مفهومی چندوجهی و همزاد با مفاهیمی مانند قدرت، تهدید و آسیب است (حق پناه، ۱۳۷۷ص.(۱۴۴

تعاریف موجود در فرهنگ ها، امنیت را احساس آزادي از ترس یا احساس ایمنی که ناظر بر امنیت مادي و روانی اند تعریف می کنند. امنیت باتعریف مفهوم مخالف یعنی ناامنی و بیان شاخص هاي وضعیت فقدان امنیت نیز قابل تقریب به ذهن است.

می توانیم امنیت اجتماعی را به اقسام مختلف تقسیم نمود .

امنیت اجتماعی و تقسیمات آن:

امنیت اجتماعی داراي ابعاد سیاسی و حکومتی بوده و به شدت آمیخته با مقوله اساسی قدرت است و در مطالعات و بررسی هاي استراتژیک در ذیل امنیت ملی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. امنیت اجتماعی رااز حیث شمولیت و فراگیري می توان امنیت عمومی نیز قلمداد نمود که حوزه هاي امنیت جمعی و گروهی را می تواند پوشش دهد. در میان نظریه پردازان امور امنیتی، »ویور« امنیت اجتماعی را توانمندي جامعه برا ي مراقبت از خصوصیات و ویژگی هاي بنیادین خود در شرایط تغییر و تهدیدات عینی و احتمالی تعریف نموده و بر ارتباط نزدیک میان هویت جامعه و امنیت تأکید داشته و خاطر نشان می کند که جامعه، امنیت هویتی اش را می طلبد (نویدنیا، ۱۳۸۲ص .(۶۲ بر این اساس امنیت اجتماعی، آرامش و آسودگی خاطري است که هر جامعه موظف است براي اعضاي خود ایجاد نماید وغالباً به امنیت شغلی، اقتصادي، سیاسی و قضایی تقسیم می شود .

امنیت شغلی: یعنی ایجاد آرامش و آسایش براي انسان از طریق شغل در برابر تلاش عادلانه.

امنیت اقتصادي: ایجاد آن چنان نظمی در اجزا و بخشهاي اقتصادي جامعه که افراد را از احساس خطر نسبت به کمبود و فقدان لوازم و امکانات اساسی مورد نیاز فرد مصون می دارد.

امنیت سیاسی: امکان اظهار نظر افراد، میزان چگونگی اداره امور جامعه و شرکت دراین گونه امور بدون احساس بیم،

هراس، خطر و تهدید .

٦٢٥

ھما ش م ی ی زی و ا ؛ چا ش و ر یا
۳۰ و ۳۱ فروردین – ۱۳۹۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

امنیت قضایی: ایمنی افراد از هر نوع تعرض، تجاوز، ارعاب و تهدید نسبت به جان و مال، ناموس،آزادي، شرف، حیثیت، شغل و مسکن و به طور کلی تمام حقوق قانونی و مشروع آن. شایان ذکر است که طبق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر »هر فردي حق زندگی، آزادي و امنیت شخصی دارد« و بر اساس ماده۲۲ اعلامیه فوق الذکر، هر شخص به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد. (رجبی پور، ۱۳۸۲ص .(۱۴ با توجه به تعاریف مختلفی که از امنیت آمده است می توان امنیت را یک نوع احساس رضایت از زندگی و عدم تهدید مالی و معنوي، از طرف اجتماعی که فرد در آن زندگی می کنند دانست. بعد از مفهوم امنیت، به امنیت و چالش ها و مشکلاتی را که پیش روي امنیت قرار دارند،اشاره می کنیم.

امنیت و چالش هاي آن: برخی از مشکلات و چالش هاي پیش روي امنیت عبارتند از: عدم توافق و نگرش یکسان در مقوله امنیت عمومی و نبود تعریف شفاف و وحدت روبه رو در برخورد با فرصت ها و تهدیدهاي امنیتی ، تعدد مراکز تصمیم گیري و عدم پایبندي جدي به عمل در چارچوب سیاست هاي مراکز سیاست گذاري و هماهنگی امور امنیتی، اقدام ها و اظهار نظر غیر مسئولانه برخی از سخنرانان فاقد مسئولیت اجرایی و مخالفت آنها با دیدگاه هاي دستگاه هاي مسئول در بخش امنیت که باعث برخی تنش هاي سیاسی و امنیتی در سالهاي اخیر گردیده است، مصونیت جانی انسان ها از تجاوز و تعدي، قانون مداري، وجود احساس رضایت و اطمینان خاطر نزد دولت مردان و شهروندان و فقدان ترس، اجبار و تهدید، مصونیت مالی افراد جامعه از تجاوز دیگران و دولت و رعایت کلیه حقوق شهروندي از مهمترین مؤلفه هاي امنیت عمومی است. مؤلفه هاي فوق بیانگر این واقعیت است که امنیت ملی در بردارنده نوعی احساس آرامش و فراغت خاطر ملت، ناشی از عدم احساس تهدید یا توانایی براي رفع هر گونه خطر یا اقدام علیه شهروندان است . ناامنی و کاهش ضرایب امنیتی، زمینه ساز رفتارهاي ناهنجاري است. این گونه رفتارها که به رفتارهاي هنجارشکن، قانون شکنانه، انحرافی و آسیب رسان معرفی می شوند، از علائم و نشانه هاي ناامنی در حوزه هاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی است که خود از مشخصات بارز توسعه نیافتگی جامعه است. (عیوضی، ۱۳۸۰ص.(۳۱۱نا امنی در جامعه بر اساس مولفه ها و گزینه هایی به وجود می آید اینک به تعدادي از این مولفه ها اشاره می نماییم.

آسیب شناسی احساس ناامنی در جامعه

پیامدها و تبعات وجود یا گسترش احساس ناامنی در جامعه عبارتند از: ایجاد حالت انفعال در مردم از بین رفتن خلاقیت ها ، بروز بی تفاوتی، بی اعتمادي به نظام (حکومت)، خدشه دار شدن امنیت اجتماعی ، بروز رفتارهاي فردي و جمعی مبتنی بر طرفداري از شدت عمل دولت ونظام ، توسط دستگاه عدالت کیفري (سخت گیري در کنترل، مراقبت، دستگیري و مجازات)،

افزایش ریسک سرمایه گذاري و اخلال در نظام سرمایه گذاري افزایش (تخصیص) منابع مال در سطوح فردي و اجتماعی جهت ارتقاي ضریب اطمینان و فراهم سازي امنیت نسبی ، افزایش رفتارهاي خشونت آمیز و مجرمانه از سوي مردم با قصد دفاع شخصی در برابر تبهکاران و مجرمان (گروه هاي اراذل و اوباش) ( نجفی ایرند آبادي،۱۳۷۹ ،ص.(۳-۲
عوامل ایجاد احساس ناامنی:

کاهش باور عمومی نسبت به مجریان برقراري نظم عمومی، کاهش باور عمومی با ایجاد تصویر ذهنی منفی درافراد جامعه به عنوان عامل احساس ناامنی مطرح می گردد، به گونه اي که مردم اقدامات مثبت در جهت برقراري و حفظ نظم را باور نمی کنند و این خود زمینه ساز بروز یک بیماري فرهنگی در جامعه می شود. وجود فرهنگ قوي با کارکرد قوي ایجاد شایعه در میان مردم، این امر با توجه به برخی وِیژگی هاي منفی روانی از قبیل: زودباوري، برخوردهاي احساسی- عاطفی، فقدان نظام آموزشی و اطلاع رسانی فعال جهت ارتقاي دانش و بینش ( نجفی ایرند آبادي،۱۳۷۹ ،ص.(۳-۲اینک به مقوله امنیت اجتماعی در ایران می پردازیم.

٦٢٦

ھما ش م ی ی زی و ا ؛ چا ش و ر یا
۳۰ و ۳۱ فروردین – ۱۳۹۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

ریشه روش شناختی تامل در معناي غربی امنیت اجتماعی به این پرسش مربوط است که آیا در ایران هم عدم اطمینان خاطر

امنیت اجتماعی در ایران

پس از مرور و تبیین مفهوم و نظریههاي امنیت اجتماعی، این پرسش قابل طرح است که آیا مضمون امنیت اجتماعی و اشکال بروز و ساماندهی آن در همه جوامع یکسان است؟ چگونه میتوان ضمن استفاده از تجربهها و یافتههاي جهانی، ملاحظات بومی را در طراحی و تفسیر امنیت اجتماعی دخیل نمود؟ فرض بر آن است که ریشههاي بروز و شیوههاي مدیریت امنیت اجتماعی در جوامع گوناگون، متفاوت است. این فرض را نظریهپردازان اولیه امنیت اجتماعی نیز میپذیرند.

افراد و گروهها به دلیل احتمال زوال هویت ایرانی است؟ سهم و وزن دغدغه هویت در احساس ناامنی اجتماعی چقدر است؟ آیا مسائل دیگري وجود دارند که مسأله هویت خواهی را تحت الشعاع قرار میدهند؟ آیا میتوان گفت که ایرانیان نسبت به هویت، هیچ دغدغهاي ندارند؟ به نظر میرسد هویت خواهی اولین اولویت مبحث امنیت اجتماعی (به تعریفی که گذشت) در ایران نیست. در پژوهشی که با عنوان »مسائل اجتماعی ایران« انجام گردیده است، گروهی از محققان علوم اجتماعی به استخراج عینی مسائل اجتماعی در ایران پرداختهاند. این گروه پژوهشی با تهیه پرسشنامهاي، مهمترین عوارض اجتماعی،اولویت و موضوعیت آنها را از عامه مردم، مسئولان و مطلعین جویا شدهاند. مهمترین مسأله اجتماعی از دید سه گروه مذکور، صبغه اقتصادي دارند و به فقر و اشتغال مربوطند. در این تحقیق هویتخواهی مقام پنجم و افسردگی روانی آخرین مسأله اجتماعی ایرانیان ذکر شده است. امنیت اجتماعی عبارت است اطمینان خاطر افراد جامعه و نیز گروههاي اجتماعی نسبت به موجودیت و انسجام خود در قبال تحرکات عمدي (مانند کوچاندن هوشمند یک قوم) و تحولات عادي(مانند زلزله یا گسست نسلی). بر اساس این تعریف، موضوع امنیت اجتماعی در ایران فقط گروه نیست بلکه فرد نیز به عنوان عضو گروه و مولفه سازنده جامعه در شمول امنیت اجتماعی قرار میگیرد. همچنین افراد و گروهها، هم دغدغه موجودیت خود را دارند و هم نگران هویت و انسجام جمعی خود میباشند. عناصر اصلی امنیت اجتماعی در ایران با فرض نسبی بودن، تنوع، قابل کنترل بودن، تغییر و چند وجهی بودن مفهوم امنیت اجتماعی در ایران، مهمترین دغدغههاي ایرانیان (در سطح فردي و گروهی) به ترتیب وزن و نقش موثر، عبارتند از: فقر اقتصادي، اعتیاد، خشونت خانوادگی،فساد فحشا،بیاعتمادي،هویت خواهی،تبعیض،نظام تأمین اجتماعی،جنایات سازمان یافته،مسائل زنان، بیماریها و اختلالات روانی،امنیت اجتماعی و مولفههاي آن مانند انسجام گروهی، نظم عمومی،سلامت و مهارت افراد، امید به زندگی و امنیت هویت،نقش مهمی در بقاء و بالندگی ملتها دارند امنیتی جامعه بی اطلاعی، ناآگاهی و یا دراختیار داشتن اطلاعات ناکافی و یا ناصحیح که بر اثر شایعه و یا برخی ویژگی هاي منفی روانی ایجاد می شود عامل مهم احساس ناامنی است واقعیت این است که وقتی می توانیم در یک جامعه از وجود احساس امنیت، اطمینان حاصل کنیم که مردم آن جامعه آگاه باشند. (محمدي ،۱۳۸۲ ص،. (۱۲۴ در دین مبین اسلام به امنیت و نفش آن در زندگی تأکید فراوانی گردیده است.در این خصوص به آیاتی در این مورد اشاره می گردد .

امنیت ،و نقش و نظر اسلام درمورد آن

اما مفهوم امنیت، مصونیت از تعرّض و تصرّف اجباري بدون رضایت است، و در مورد افراد به این معناست که نسبت به حقوق و آزادي هاي مشروع خود بیم و هراس نداشته باشند و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد و هیچ عاملی حقوق مشروع آنان را تهدید ننماید و لازمه حقوق و آزادیهاي مشروع، مصونیت آنها از تعرّض و دور ماندن از مخاطرات و تعدیات است. درباره اهمیت امنیت همین بس که قرآن به عظمت »شهر اَمن« سوگند یاد می کندو قرآن امنیت را یکی از اهداف استقرار حاکمیت االله و استخلاف صالحان و طرح امامت می شمارد و می فرماید:

…»لَیستَخْلفَنﱠهمفی الْأَرضِ کَما استَخْلَف الﱠذینَمْن قَبلهِمو لَُیمکﱢنَنﱠ لَهمدینَهم الﱠذي ارتَضی لَهمو لَیبدلَنﱠهممْنبعد خَوفهِم

أَمًنا…)« نور (. ۵۵ / غیر از این، احساس امنیت را از خصائص مؤمن معرفی می کند:

٦٢٧

ھما ش م ی ی زی و ا ؛ چا ش و ر یا
۳۰ و ۳۱ فروردین – ۱۳۹۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

»هو الﱠذي أَنْزَلَ السکینَهَفی قُلُوبِ الْمؤْمنینَ).« فتح ( .۴ /

همچنین مداهنه با دشمن و روح سازش را منافی با امنیت می داند: »فَلا تُطِع الْمکَذﱢبِینَودوا لَو تُدهُن فَیدهنُونَ)«قلم (. ۹-۸ /

و تأمین امنیت را از اهداف جهاد می شمارد:

»و قاتلُوهم حتﱠی لا تَکُونَفتْنَهٌویکُونَ الدینُللﱠه)« بقره (. ۱۹۳ /

و شهري که در آن امنیت باشد، از مثلها و الگوهاي قرآنی تلقی می گردد: »و ضَرَب اللﱠهمثَلاً قَرْیًه کانَت آمنَهًمطْمئنﱠهًیأْتیها رِزقُها)«نحل (. ۱۱۲ /