زمینه و هدف: یکی از روش هاي کشف زودرس بیماري ها غربالگري است پروتئینوري و هماچوري دو یافته غیر طبیعی ادرار هستندکهتوسط غربالگري ادرار مشخص می شوند و در پیشگیري از بیماریهاي مزمن کلیه اهمیت دارند هدف از این مطالعه تعیین شیوع این دو اختلال در کودکان ۷ الی ۱۵ ساله اي بودکه علائمی از بیماري کلیوي نداشتند.

مواد و روش کار: این مطالعه مقطعی توصیفی در سال۱۳۸۲بر روي۱۱۶۹دانش آموز۷-۱۵سال که به روش نمونه گیري خوشه ايتصادفی از بین دانش آموزان مدارس شهر زاهدان انتخاب شدند انجام شد، نمونه ادرار صبحگاهی در دو نوبت بوسیله نوار ادراري مورد سنجش قرار گرفت و براساس تغییر رنگ ایجاد شده، وجود یا عدم پروتئین یا خون در ادرار بررسی شد. در صورت مثبت بودن،نمونه ها جهت بررسی میکروسکوپی به آزمایشگاه ارسال شدند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS 11 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در این مطالعه۱۱۶۹دانش آموز(%۵۱/۴دختر و%۴۸/۶پسر)مورد بررسی قرار گرفتند و اختلال ادراري در۲۶نفر(( %۲/۲بهاثبات رسید میزان پروتئینوري در دختران ۱/۰۵ درصد و در پسران ./۳۳ درصد، میزان هماچوري در دختران ۱/۲ درصد و پسران ۱ درصد بود، پروتئینوري در دختران سه برابر وهماچوري دو برابر پسران بود.

نتیجه گیري: شیوع اختلالات ادراري در کودکان مدارس زاهدان تقریبا مشابه نتایج مطالعات انجام شده در کشورهاي دیگر است و بهعلت شیوع قابل توجه اختلالات ادراري و همراهی آنها با بیماریهاي کلیوي می توان از این روش در تشخیص زودرس بیماریهاي کلیوي استفاده نمود. (طبیب شرق، دوره۱۰، شماره۱، بهار۸۷، ص۵۹تا(۶۴

کلیدواژه ها:پروتئینوري، هماچوري، کودکان، مدارس

مقدمه
بیماري هاي کلیه معمولا بدون علائم و نشانه هاي واضح ایجاد نموده اند. اکادمی طب اطفال امریکا چهار نوبت بیمار یابی را در
می شوند و ممکن است منجر به نارسائی کلیه شوند. تشخیص شیرخوارگی، ابتدا و انتهاي کودکی و نوجوانی توصیه
زودرس بیماریهاي کلیوي در کودکان براي پیشگیري ، به تاخیر می کنند.((۲ یکی ازمهمترین اختلالات ادراري که به سادگی
انداختن پیشرفت بیماري، کاهش تعداد بیماران با نارسایی مشخص می شود هماچوري است وجود حداقل ۵ گلبول قرمز
پیشرونده کلیه و کاهش مرگ و میر و ناتوانی مفید است (۱)در در یک میدان میکروسکوپیک را هماچوري می گویند و در
بعضی کشورها براي تعیین زودرس بیماریهاي کلیوي برنامه هاي ۵درصد کودکان سنین مدرسه دیده می شود((۳
دراز مدت غربالگري ادراري مدارس وجود داردو تاکنون براي یافتن هماچوري از تست نواري استفاده می شود که قادر
مطالعات متعددي انجام شده که مفید بودن این برنامه را تائید است گاهی وجود ۳-۱۰ گلبول قرمز را در میکرولیتر ادرار نشان
نویسنده مسئول: زاهدان، مرکز تحقیقات آدرس سلامت کودکان و نوجوانان E-mail:sisadegh@yahoo.com 59

دهد. معمولا در هماچوري هاي قابل توجه تعداد گلبول قرمز بیش از ۵۰ عدد در میکرولیتر ادرار است. در صورت هماچوري میکرسکوپی بدون علامت حداقل دو نوبت دیگربه فواصل ۱-۲

هفته آزمایش ادرار تکرار می شود. سپس تجزیه میکروسکوپی

۱۰-۱۵ میلی لیتر از ادرار سانتریفیوژ شده تازه ،جهت تاثید تشخیص هماچوري توسط تست نواري مثبت انجام میشود. در طول مراقبت از یک کودك سالم باید تجزیه ادرار بصورت غربالگري در طی دو نوبت در سنین ۵ سالگی و در دهه دوم زندگی انجام شود(( ۱

پروتئینوري نیزیکی از یافته هاي مهم ادرار است. براي اولین بار در۱۵۰ سال قبل Richard Bright ارتباط بین بیماریهاي کلیوي و دفع پروتئین در ادرار را نشان داد . مقادیر طبیعی دفع پروتئین در کودکان روزانه ۶۰-۲۴۰ میلی گرم است نسبت پروت