چکیده

مدیران شرکت های خصوصی و سازمان های دولتی برای استقرار هوش تجاری اعلام نیاز میکنند، چراکه از طرق مختلف با ابزارها و فواید استقرار هوش تجاری در سازمانشان آگاه گشته اند و درک خوبی از میزان تاثیر این سیستم ها بر بقاء ،رشد، دستیابی به اهداف سازمانی و بدست آوردن مزیت رقابتی در محیط پویای سازمان بدست آورده اند. اما بررسی وشناخت مزایای استقرار هوش تجاری در سازمان به تنهایی نمیتواند منجر به استقرار موفق و استفاده کامل از مزایای سرمایه گذاری روی هوش تجاری در سازمان ها شود. مطالعات هنوز نشان دهنده ضعفهایی در شناخت، استقرار و استفاده صحیح از هوش تجاری در سازمان ها است. آنچه در این مقاله به بررسی آن پرداخته شده است، بررسی ضرورتهای موجود برای استقرار هوش تجاری، پیش نیازهای استقرار هوش تجاری از ابعاد فنی و زیرساختها، نیروی انسانی متخصص، روش سنجش میزان آمادگی سازمان برای استقرار هوش تجاری، بررسی چالش های پیش روی سازمان ها دراستقرار هوش تجاری و آشنایی با مراحل استقرار هوش تجاری در سازمان هاست. نتایج این تحقیق میتواند اطلاعات مفیدی را دراختیار تصمیم گیرندگان و مدیران فناوری اطلاعات در سازمان ها قرار دهد تا شناخت کاملتری نسبت به ابعاد هوش تجاری پیدا کنند تا هزینهها و احتمال شکست در استقرار هوش تجاری در سازمان را کاهش دهند. در بخش پایانی، به بررسی دلایل عمده شکست پروژه های هوش تجاری پرداخته شده است

واژگان کلیدی: هوش تجاری ، تصمیم گیری، داده کاوی

لآ ۲* } ع pt. B Nazanin. لآلآع –
لأ۲ . -ع pt. B Nazanin. لآلآع
– pt. B Nazanin. لآلآع
لأ۲ . -ع

۱

Necessities, Prerequisites,Challenges of Business Intelligence deployment within organizations

Abstract These day private companies and governmental organizations directors looking for business intelligence deployment in their firms since they have been acknowledged the benefits of Business intelligence in the organization and got familiar with various tools and ways of deployment .In the other hand ,company’s executives have excellence understanding of BI Solutionss impact on survival , growth , goals and gain competitive advantages in their dynamic environment organizations. But studies and researches of BI benefits sorely is not good enough to have really success BI deployment and use all benefits of it in organization. Although researches have revealed weaknesses in

identification, establishment, deployment and use of Business intelligence in organizations. In this paper , we have investigated the necessities , prerequisites and challenges that company will be faced at time of BI deployment, infrastructure preparation , Human resource specialist , measurement of organization readiness. The results of this study can provide useful information to decision makers and managers in the organization’s to have full understanding of Business intelligence in order to reduce of implementation and deployment failure probabilities in organization significantly. At the end, the main reasons

of BI project failures has been discussed as well.

Keywords : Business Intelligence , Decision Making , Data mining

-۱ مقدمه

به منظور یدر پاسخ به این سوال که هوش تجاری یا هوش رقابتی یا هوش سازمانی یا هوش کسب و کار، از چه طریقی بدست می آید؟ چگونه یک سازمان میتواند به سمت هوشمندی پیش برود؟ تحقیقات و پژوهش های خوبی صورت گرفته است و ابزارهای بسیار متنوع و مناسبی برای این منظور خلق شده و توسعه یافته اند، اما پرسشی که همواره در این زمینه مطرح بوده است، در خصوص لزوم بکارگیری این ابزارها در عصر فناوری اطلاعات، زیرساخت های لازم برای بهره برداری لازم از این ابزارها و روش درست استفاده از آنهاست. فناوری اطلاعات ابزارهای مختلفی را در عرصه های مختلف در اختیار ذینفعان قرار داده است و برای استفاده از این ابزارها، لازم است که ابتدا همسویی و مشارکت استراتژیک و موثر میان کسبوکار و فناوری اطلاعات در سازمان شکل بگیرد تا از این رهگذر، فناوری اطلاعات وارد چرخه مدیریت و بهبود کسب و کار گردد.

این همسویی و مشارکت منجر به تغییر فرهنگ سازمانی، و بهبود روند اجرای فرآیند های حیاتی سازمان ها میگردد و در نهایت منجر به ایجاد سازمانی هوشمند و یادگیرنده میگردد.[۴] هوش تجاری را میتوان از منظرهای مختلف تعریف نمود، البته هر یک دارای ویژگیهای به خصوصی است:

۲