ضمانت نامه

ضمانتنامه: سندي است كه به موجب آن بانک ضمانت انجام تعهدات اشخاص حقوقي و يا حقيقي را كه در رابطه با موضوع ضمانت نامه تحقق مي يابد به عهده مي گيرد و در صورت عدم ايفاي به موقع تعهدات از سوي آنان ، با اعلام ذينفع به بانك، مبلغ ضمانت شده به حساب ذينفع واريز گردد.
ضمانت نامه ريالي
ضمانت نامه ارزي

آشنايي با انواع ضمانت نامه‌هاي ريالي و نحوه صدور آن:
انواع ضمانت نامه‌هاي ريالي عبارتند از:
ضمانت نامه شركت در مناقصه/مزايده: ضمانت نامه شركت در مناقصه/مزايده عبارت از تعهدي است كه بانك به درخواست شركت كننده در مناقصه/مزايده و به نفع طرفي كه اشخاصي را براي شركت در يك مناقصه/مزايده دعوت كرده است صادر مي نمايد. درصورت كوتاهي برنده مناقصه/مزايده از انجام تعهداتي كه درشرايط مناقصه/ مزايده ذكر گرديده و در پيشنهاد تسليم شده خود به عهده گرفته است، مبلغ تعيين شده در ضمانت نامه به ذينفع پرداخت مي گردد

ضمانت نامه حسن اجراي تعهدات ناشي از قرارداد (حسن انجام كار): ضمانت نامه حسن اجراي تعهدات ناشي از قرارداد عبارت از تعهدي است كه بانك درصورت كوتاهي پيمانكار يا متعهد (مضمون عنه) در انجام درست تعهدات ناشي از قرارداد، و بر اساس اعلام كارفرما به بانك، معادل مبلغ ضمانت نامه، به وي پرداخت نمايد.
ضمانت نامه براي استرداد پيش پرداخت: ضمانت نامه براي استرداد پيش پرداخت تعهدي است از سوي بانك جهت پرداخت مبلغ معيني وجه نقد به كارفرما ( ذينفع) درصورت كوتاهي پيمانكار (مضمون عنه) از باز پرداخت وجهي كه به هنگام عقد قرارداد از سوي كارفرما به وي پرداخت شده است.

ضمانت نامه استردادكسور وجه الضمان: عبارت است از ضمانت نامه اي كه بانك به استناد قرار داد اصلي بين كارفرما و پيمانكار براي پيمانكار صادر مي كند.كارفرما مكلف است به تناسب پيشرفت كار و بر اساس صورت وضعيت ارائه شده در مقاطع مشخص وجوهي را به پيمانكار پرداخت نمايد و كارفرما علاوه بر ضمانت نامه هائي كه تا اين مرحله دريافت نموده است در هر مرحله پرداخت درصد مشخصي از آن را به منظور اطمينان از حسن اجراي تعهدات كسرو نگهداري مي نمايد تا درصورت تحويل قطعي وعدم وجود نواقص آن را به پيمانكار مسترد نمايد و پس از تحويل موقت، كارفرما ممكن است از پيمانكار ضمانت نامه استرداد كسورات انجام شده را مطالبه كند تا بتواند وجوه انباشته شده از محل كسوراتي كه در هر مرحله پرداخت نگهداري نموده است را به پيمانكار پرداخت نمايد.

ضمانت نامه جهت پرداخت حقوق گمركي و ترخيص كالا: ضمانت نامه جهت پرداخت حقوق گمركي و ترخيص كالا ، عبارت است از ضمانت نامه‌اي كه بانك براي ترخيص كالاهاي وارداتي از كشور هاي ديگربه نفع گمركهاي كشور و بنا به تقاضاي وارد كننده كالا صادر مي نمايد.
راهنماي نحوه صدور ضمانت نامه ريالي

مراحل صدور انواع ضمانت نامه‌هاي ريالي:
۱- مراجعه متقاضي به شعب يا سايت الكترونيكي بانك و دريافت مدارك زير:
– فرم درج مشخصات متقاضيان دريافت تسهيلات مالي و خدمات اعتباري مربوط به اشخاص حقيقي و يا حقوقي بر حسب نوع متقاضي)- فرم درخواست صدور ضمانت نامه ريالي
– فهرست مدارك مورد نياز بانك

تبصره- متقاضياني كه در بدو بهره برداري و شروع به كار مي باشند جهت دريافت اين نوع خدمات مي بايد علاوه بر فرمهاي قبلي فرم مخصوص اين نوع متقاضيان را نيز دريافت نمايند.
۲- متقاضي پس از مطالعه و تكميل فرمهاي دريافتي اقدام به ممهور نمودن فرمها به مهر و امضاء مجاز خود/شركت نموده و آنها را به همراه مدارك مورد نياز بانك در مرحله پذيرش به بانک ارائه مي نمايد.

۳- افتتاح حساب جاري قرض‌الحسنه نزد شعب بانك توسط متقاضي
۴- بررسي وضعيت متقاضي توسط بانك
۴-۱- در صورت عدم تصويب تقاضا، موضوع توسط شعبه به صورت کتبي به متقاضي اطلاع داده مي شود.
۴-۲- در صورت تصويب تقاضا، بانک ميزان و نوع تضمين‌ها و وثائق و ميزان سپرده را تعيين و به اطلاع متقاضي مي رساند.
۵- پس از تامين وثايق، تضمينها و واريز سپرده و ارائه مدارك مرحله انعقاد قرارداد توسط متقاضي، بانک اقدامات لازم را جهت انعقاد قرارداد و صدور ضمانت نامه بعمل مي آورد.
۶- پس از انعقاد قرارداد، ضمانت نامه ريالي توسط شعب بانک صادر مي گردد.

نكته- در تمامي مراحل فوق متقاضي مي تواند از طريق شعبه از وضعيت تقاضاي خود آگاهي يابد.
ضمانت نامه ارزي
به طور کلي ضمانت نامه هاي ارزي به دو دسته ضمانتنامه هاي وارداتي و صادراتي تقسيم مي شوند:
ضمانت نامه هاي وارداتي

ضمانت نامه هاي وارداتي اعم از ضمانتنامه هاي شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و پيش پرداخت به درخواست فروشندگان/ پيمانکاران خارجي و درمقابل تضمين متقابل بانکهاي کارگزار به نفع خريداران/ کارفرمايان ايراني صادر مي گردد. در ضمانتنامه هاي وارداتي بيش از هر چيز اعتبار بانک فروشنده و شرايط مندرج در متن تضمين متقابل مورد توجه مي باشد.
جهت اطلاع از اسامي کارگزاران مورد قبول اين بانک همچنين جهت دريافت فرمهاي مورد قبول و اطلاع از شرايط لازم در متن تضمين متقابل با دايره ضمانتنامه هاي ارزي اداره کل ارز با شماره تلفن ۸۸۳۶۴۳۷ تماس حاصل فرمائيد.

ضمانت نامه هاي صادراتي
ضمانتنامه هاي صادراتي از لحاظ موضوع به سه گروه تقسيم مي شوند:
• ضمانت نامه هاي صادراتي موضوع صدور خدمات فني و مهندسي.
• ضمانت نامه هاي صادراتي موضوع صدور کالا.

• ضمانت نامه هاي صادراتي موضوع قراردادهاي داخلي.
ضمانتنامه هاي مربوط به موضوعات فوق به صورت انواع ضمانتنامه هاي شرکت درمناقصه، حسن انجام کار، پيش پرداخت و ساير انواع ضمانت نامه ها صادر مي گردد.
ضمانت نامه هاي صادراتي موضوع صدور خدمات فني و مهندسي:
مدارک مورد نياز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

۱٫ تاييد صلاحيت سازمان مديريت و برنامه ريزي حاوي سقف ضمانتنامه ( درمورد ضمانت نامه شرکت در مناقصه)
آدرس : خ شيخ بهايي، خ ملاصدرا، خ لادن، شماره ۲۴ تلفن ۶- ۸۰۴۱۷۵

۲٫ تاييد صلاحيت ديبرخانه شورايعالي صادرات مستقر در مرکز توسعه صادرات ايران(درمورد ضمانتنامه هاي حسن انجام کار و پيش پرداخت) حاوي سقف ضمانتنامه و مبلغ کل قرارداد .
آدرس: بزرگراه چمران، جنب شهربازي، مرکز توسعه صادرات ايران، ساختمان اداري تلفن ۲۱۹۱۱
۳٫ تکميل فرم مشخصات ضمانت نامه درخواستي درسربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز شرکت ( تاييد امضانامه ضروري است).
۴٫ ارائه تصوير اسناد مناقصه ( در مورد ضمانت نامه هاي شرکت در مناقصه) و تصوير قرارداد يا ابلاغيه ارجاع کار- بخشهاي مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگي پرداختها ( در مورد ضمانت نامه هاي حسن انجام کار و پيش پرداخت ) در دو نسخه.

۵٫ تاييديه کميته اعتباري بانک.
۶٫ ارائه تصوير اساسنامه شرکت و آخرين تغييرات در خصوص ترکيب اعضاي هيات مديره، امضاهاي مجاز و سرمايه شرکت در روزنامه رسمي کشور.
۷٫ تاييديه کميته اعتباري مديريت امور اعتبارات و سرمايه گذاريهاي بانک پس از اخذ مجوز بانک مرکزي.
۸٫ ارائه تعهدنامه از طرف متقاضي مبني بر اينکه چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه به ذينفع موضوعيت يابد، ضمانتخواه مکلف به تامين وجه ضانتنامه به ارز يا معادل ريالي آن بر اساس نرخ فروش ارز در روز ضبط ضمانت نامه خواهد بود.

۹٫ تامين وثايق به شرح ذيل
– امه تا معادل ده ميليون دلار: ۳ درصد سپرده نقدي و ۹۷ درصد سفته.
نسبت به مازاد معادل ده ميليون دلار تا پنجاه ميليون دلار: ۵ درصد سپرده نقدي و ۹۵ درصد سفته.
۱۰٫ نرخ کارمزد سالانه صدور ضمانت نامه هاي خدمات فني و مهندسي تا مبلغ پنجاه ميليون دلار نيم درصد و مازاد بر آن سه دهم درصد مي باشد.
– درصورت صدور ضمانت نامه توسط کارگزار، تامين کارمزد (‌معادل ريالي) به عهده متقاضي خواهد بود.

توجه: در صورت عدم ارائه هريک از وثايق فوق، اين بانک از ادامه انجام درخواست متقاضي خودداري خواهد نمود و از اين بابت هيچگونه ادعائي مسموع نخواهد بود.
ضمانت نامه هاي صادراتي موضوع صدور کالا:

مدارک مورد نياز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
۱٫ تاييد صلاحيت متقاضي در خصوص توانايي اجراي قرار داد يا موضوع مناقصه از وزارتخانه ذيربط.
۲٫ تکميل فرم مشخصات ضمانت نامه درخواستي در سربرگ شرکت با امضاء‌ و مهر مجاز شرکت (‌تاييد امضا نامه ضروري است )
۳٫ ارائه تصوير اسناد مناقصه (‌ در مورد ضمانت نامه هاي شرکت در مناقصه) و تصوير قرارداد يا ابلاغيه ارجاع کار- بخشهاي مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگي پرداختها ( در مورد ضمانت نامه هاي حسن انجام کار و پيش پرداخت) در دو نسخه.

۴٫ ارائه تصوير اساسنامه شرکت و آخرين تغييرات در خصوص ترکيب اعضاي هيات مديره، امضاهاي مجاز و سرمايه شرکت در روزنامه رسمي کشور.
۵٫ تاييديه کميته اعتباري مديريت اعتبارات و سرمايه گذاريهاي بانک صادرات پس از اخذ مجوز بانک مرکزي
۶٫ ارائه تعهدنامه از طرف متقاضي مبني بر اينکه چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه به ذينفع موضوعيت يابد، ضمانتخواه مکلف به تامين وجه ضمانتنامه خواهد بود.
۷٫ ميزان وثايق مطابق با مفاد آئين نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانکها و بر اساس توانمنديهاي شرکت و تشخيص بانک مشخص خواهد گرديد.
۸٫ نرخ کارمزد سالانه اين بانک جهت صدور ضمانت نامه هاي صدور کالا، بر مبناي تعرفه مذکور، بابت ضمانتنامه هاي شرکت در مناقصه ۷۵/۱ درصد و ساير موارد ۲۵/۲ درصد در سال خواهد بود.

۹٫ درصورت صدور ضمانت نامه توسط کارگزار، تامين کارمزد کارگزار( معادل ريالي ) به عهده متقاضي خواهد بود.
ضمانتنامه هاي صادراتي موضوع قراردادهاي داخلي:
مدارک مورد نياز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

۱٫ تکميل فرم مشخصات ضمانت نامه درخواستي در سربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز شرکت ( تاييد امضانامه ضروري است).
۲٫ ارائه تصوير اساسنامه شرکت و آخرين تغييرات در خصوص ترکيب اعضاي هيات مديره، امضاهاي مجاز و سرمايه شرکت در روزنامه رسمي کشور.
۳٫ ارائه تصوير اسناد مناقصه ( درمورد ضمانت نامه هاي شرکت در مناقصه) و تصوير قرارداد يا ابلاغيه ارجاع کار- بخشهاي مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگي پرداختها ( در مورد ضمانت نامه هاي حسن انجام کار و پيش پرداخت ) در دو نسخه.

۴٫ تاييديه کميته اعتباري مديريت اعتبارات و سرمايه گذاري بانک.
پس از اخذ مجوز بانک مرکزي