ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفكیكی بیش ۱۰۰۰ متر مربع

۱-۱- ارائه تقاضانامه مالك یا وكیل قانونی با درج مورد درخواست
۱-۲ -درصورتیکه تقاضا از طرف شركت یاسازمان‌خاصی انجام پذیرد، اعزام نماینده رسمی شركت و یاسازمان‌مربوطه‌بامعرفی‌نامه معتبربه‌شهرداری ضروری است
۱-۳ – ارائه یك سری فتوكپی از تمامی اوراق سند مالكیت كه در قسمت تشكیل پرونده برابر اصل خواهد شد
۱-۴ – ارائه اصل و رونوشت شناسنامه مالك یا مالكین
۱-۵ – اصل‌سند مالكیت جهت بررسی و تطبیق به قسمت تشكیل پرونده ارائه خواهد شد
۱-۶ – درصورت مراجعه وكیل قانونی مالك یا مالكین تسلیم اصل وكالتنامه و رونوشت برابر با اصل شده آن به قسمت تشكیل پرونده ضرورت دارد

۱-۷ – ارائه برگ مفاصا حساب نوسازی در زمان تشكیل پرونده
۱-۸ – درصورت فوت مالك ، گواهی انحصار وراثت ، تسویه حساب مالیات بر ارث به انضمام وكالت نامه رسمی متقاضی از كلیه ورثه ضروری است
ضمناً در مورد ورثه صغیر، قیم نامه و اصل شناسنامه‌ها باید ارائه گردد .
۱-۹ – درصورتیكه زمین موقوفه باشد ارائه برگ اجاره نامه سازمان اوقاف ضرورت می‌یابد
۱-۱۰ – ارائه نقشه ۲۰۰۰/۱ هوائی كه موقعیت ملك توسط كارشناس رسمی دادگستری بر روی آن مشخص و به تأیید رسیده باشد .

۱-۱۱ – ارائه نقشه ۵۰۰/۱ نقشه برداری شده در سیستم U T M با بیضوی مبنای WGS84 از محل ملك مورد تقاضا و اطراف آن حداقل تا شعاع ۴۰ متر همراه با دیسكت مربوطه كه به تأیید كارشناس رسمی دادگستری (امور ثبتی) رسیده باشد.
۱-۱۲- ارائه تعهدنامه عدم جابجایی زمین توسط مالك ضروری است
۱-۱۳ – اسناد ملك و یا ابعاد و مساحت ملك كه توسط مالك تهیه شده توسط كارشناس رسمی دادگستری تأیید شده باشد
۱-۱۴ – رأی كمیسیون ماده ۱۲ (رونوشت برابر با اصل)
۱-۱۵ – ارائه نقشه ثبتی و یا تفكیكی مصوب شهرداری
۱-۱۶- تأییدیه‌ثبت‌شركتها‌بر‌اساس‌آخرین‌تغییرات‌هیئت‌مدیره‌در خصوص تعاونیها
۱-۱۷- ارائه اساسنامه شركت تعاونی

۱-۱۸- ارائه روزنامه رسمی شركت كه دارای آخرین تغییرات باشد.
توضیح یك : در صورت وجود قسمتی از مدارك فوق در سوابق نیازی به ارائه مجدد ندارد.
توضیح دو : درصورت نیاز به استعلام از اداره حقوقی منطقه ، سازمان زمین شهری ، اداره ثبت اسناد و یا سایر سازمانها این اقدامات توسط قسمت تشكیل پرونده انجام خواهد پذیرفت .
۲- واحد GPS

در این مرحله سوابق جهت تعیین مختصات جغرافیائی ملك به واحد GPS منطقه ارسال می گردد كه در صورت هماهنگی مالك جهت میخ كوبی و گچ ریزی حدود اربعه زمین ، برداشت مختصاتی زمین با دستگاه GPS انجام می گیرد.
۳- واحد GIS
بعد از كنترل نقشه برداشت شده توسط واحد GPS و در صورت انطباق مختصات برداشت شده زمین با حدود اربعه زمین بر اساس نقشه های ۲۰۰۰/۱ و ۵۰۰/۱ تائید شده توسط كارشناس رسمی دادگستری ، پرونده جهت انطباق بر روی نقشه های طرح تفصیلی منطقه به واحد GIS ارسال میگردد در واقع ملك در محل تعیین شده و مورد ادعای متقاضی (مالك) تثبیت و دارای شناسنامه و موجودیت خواهد شد .
۴- بازدید

انجام بازدید از ملك جهت ثبت وضعیت ملك و برداشت و كنترل وضع موجود با سند و نقشه ها و ثبت مستحدثات از قبیل ابنیه ، چاه آب ، قنات ودرخت (درصورت وجود) و …
می باشد كه این اطلاعات در قسمتهای طرح تفصیلی و بروكف و صدور پروانه مورد استفاده قرار میگیرد.