چکیده

میله هاي مرزي اصلی و فرعی و جابجائی خواسته یا سهوي آنها همواره مساله اي مهم و پیچیده بین نیروهاي مرزبان کشور ها بوده است تا جائی که بارها در نقاط مختلف جهان شاهد تیرگی روابط برخی کشور ها به دلیل اختلاف نظر در جابجائی آنها بوده ایم . در کشور ما نیز که مرز هاي خاکی و دریایی پهناوري دارد مدیریت و کنترل این میله ها و اطلاع دقیق و به هنگام از جابجائی آنها امري مهم و ضروري میباشد . در همین راستا در این مقاله به معرفی مدلی براي ساخت میله هاي هوشمند مرزي میپردازیم که به راحتی جابجائی حتی اندك خود را بلافاصله به مرکز کنترل گزارش میدهند و ما با استفاده از این میله ها میتوانیم دائما خطوط مرزي دریاي و خاکی خود را در مرکز کنترل زیر نظر داشته باشیم و با استفاده از نرم افزار مخصوص که دائما مختصات ارسالی از میله ها را تحلیل مینماید از جابجائی آن ها به صورت گرافیکی مطلع شویم.

از جمله مزایاي این روش هزینه بسیار پایین آن ، عدم وابستگی به ماهواره و مدیریت متمرکز آن میباشد که در ادامه مقاله به توضیح روش مذکور خواهیم پرداخت .

واژگان کلیدي: میله هاي مرزي ، کنترل هوشمند مرز ، جغرافیاي مرزي ، شبکه هاي هوشمند

-۱ مقدمه

آخرین حد قلمرو زمینی ، هوائی و دریایی و تحت الارضی هر کشور یا مرز آن کشور که مهمترین عامل تشخیص و جدائی سرزمین یک کشور از کشور همسایه است ، توسط میله هاي مرزي مشخص شده و در تمام تراکنش ها از آن ها استفاده میشود .

خطوط مرزي خطوطی اعتباري و قراردادي هستند که بمنظور تحدید حدود یک کشور روي زمین و اسناد مرزي مشخص می شود . در این مقاله با استفاده از میله هاي هوشمند شبکه هاي از میله ها تشکیل میدهیم که با استفاده از شعاع دایره هاي خود و الگوریتم هاي تشخیص فاصله ، فاصله خود را از گره مرکزي محاسبه و همانطور که در شکل شماره یک مشاهده مکنیم بدون احتیاج به هیچ ماهواره اي مختصات خود را با استفاده از محاسبات مربوط به میله هاي کناري خود استخراج و گزارش مینمایند .

شبکههاي ملیه هاي مرزي بیسیم ترکیب شده از تعداد زیادي گرههاي[۲] ملیه هاي مرزي است ، که براي مانیتور کردن منطقهي مورد نظر در میان یکدیگر به اشتراك گذاشته شدهاند . به کار گیري این نوع شبکه به دلیل قابلیت اجرا در بسیاري از زمینههاي مختلف همچون زیست محیطی ، پزشکی ، صنعتی ، و زمینها و میدانهاي نظامی عمومیت پیدا خواهد نمود . در زمینهي کاربردهاي نظامی ، شبکههاي ملیه هاي مرزي بیسیم داراي خصوصیات مطلوب هستند ، این شبکهها همچون سیستمهاي مستقل میتوانند در محیطی دوردست گسترش یابند – احتمالاً براي حملههاي نظامی – و توانایی آنها براي

١٤

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

انجام اعمالی همچون دیدهبانی میدان جنگ یا ردیابی دشمن به خوبی امنیت تسهیلات نظامی را نشان میدهند . یکی از چالشهاي اصلی در این نوع کاربردها ، امنیت است . ما باید از حملاتی که بر روي شبکه در محیطهاي مورد حمله واقع شده نشان داده شدهاند و همچنین حملات به شبکههاي ملیه هاي مرزي که امنیت تسهیلات جنگی را نشان میدهند ، جلوگیري کنیم .

چندین مشخصهي فیزیکی که شبکهي ملیه هاي مرزي بیسیم میتواند آنها را نشان دهد عبارتند از : دما ، رطوبت ، فشار ، نور محیطی[۳] ، و حرکت . معمولاً اطلاعات جمعآوري شده و گرههاي ملیه هاي مرزي باید در فضایی براي شناسایی محل واقعه متمرکز باشند . این موقعیت یابی با استفاده از یک سیستم متمرکز[۴] انجام شده است . سیستمهاي متمرکز بخش کلیدي شبکههاي ملیه هاي مرزي بیسیم را تشکیل میدهند ، زیرا این سیستمها نه تنها محل واقعه را مکان یابی میکنند بلکه بعنوان اساس مسیریابی ، کنترل تراکم ، ردیابی ، و چندین پروتکل دیگر مورد استفاده قرار میگیرند .

با وجود نقش کلیدي سیستمهاي متمرکز در شبکههاي ملیه هاي مرزي بیسیم ، این سیستمها میتوانند هدف حملهاي باشند که میتواند مأموریت یکپارچهي شبکههاي ملیه هاي مرزي بیسیم را به خطر بیاندازد و منجر به برنامهریزيهاي غلط نظامی ، و

تصمیمگیري بر اساس این برنامهریزيهاي غلط میشود . در این مقاله چگونگی آسیبپذیري سیستمهاي متمرکز در برابر این حملات امنیتی نشان داده میشود . همچنین تکنیکهاي پیشگیري از وقوع این نوع حملات یا دشوار سازي انجام حمله را به وسیلهي شبکههاي ملیه هاي مرزي بیسیم نشان میدهیم .

در بخش بعدي بطور خلاصه منظر و تعریفی از یک سیستم امنیتی متمرکز ارائه شده است . ما میزان آسیبپذیري سیستمهاي متمرکز در معرض حمله ، و تکنیکهاي استفاده شده براي رفع این آسیبها را شناسایی میکنیم . در پایان ، نتیجهگیري و جهتگیريهاي آتی براي سیستمهاي امنیتی متمرکز را ارائه میدهیم .