چکیده
در این مقاله ضمن طراحی و برپایی یک لیزر -Q Nd:YAGسوئیچ شده توسط کریستال Cr 4 : YAG به منظور دستیابی به پرتو خروجی مورد نظر (انرژي ۲۵۰ mj

در هر پالس، پهناي پالس ۱۰ ns و کیفیت پرتو مناسب) به شبیه سازي این سیستم بوسیله یک نرم افزار قوي طراحی و آنالیز سیستمهاي لیزري پرداخته شده است.

براي اطمینان از موفقیت آمیز بودن فرایند شبیه سازي، توزیع شدت در سطح مقطع پرتو خروجی این لیزر پالسی با توزیع شدت حاصل از عملیات شبیه سازي در دو حالت میدان نزدیک و میدان دور مورد مقایسه قرار گرفته اند.

.

مشخصات لیزر ساخته شده

لیزر ساخته شده یک لیزر Nd:YAGشده پالسی -Qسوئیچ

به روش غیر فعال می باشد.[۱] با توجه به اینکه هدف رسیدن به انرژي ۲۵۰mj و پهناي پالس ۱۰ ns است از یک میله Nd:YAG

به قطر۷ mm و طول ۸۰ mm و یک لامپ درخش طولی زنون

که درون یک کاواك استوانه اي با سطح مقطعرويدایروي که

سطح داخلی آن پوشش نقره نشاندیم استفاده شده است. مشدد

لیزر شامل یک آینه خروجی تخت با بازتاب%۷۰ می باشد و آینه

پشتی یک بازتابنده رترو است. فاصله بهینه بین دو آینه ۲۵/۵ cm

تنظیم

شده و سطوح میله لیزري و کریستال -Qسوئیچ کننده داراي لایه ضد بازتابندگی در طول موج ۱۰۶۴ nm می باشند و از جاذب

اشباع پذیر [۲] Cr 4 : YAG با طول ۵/۶ mmسوئیچبعنوان -Q

استفاده شده است. نمایی شماتیک از چیدمان لیزر در شکل ۱

مشاهده می شود.

مقاله نامه کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵