چکیده:

سیستم هاي خبره در حوزه هاي مختلف مانند برآورد و پیش بینی هاي گوناگون زمینه هاي کسب و کار به امري بسیار قابل توجه تبدیل شده اسـت.درایـن سیستم جهت طراحی و پیاده سازي سیستم متخصصی که قادربه تخمین این است که احتمال خرید محصول از طریق پارامترهایی مانند سن خریدار، سطح درآمد ، کیفیت محصول و قیمت به دست می آید از منطق فازي استفاده شده است.براي ایجاد داده ها از ۱۰۸ قانون فازي استفاده شده است. ایـن سیسـتم به کاربرمقداردقیق متغییرخروجی که مقدار آن از طریق دو روش تبدیل تعریف مقدار فازي به مقدار دقیق بدست می آید را ارائه می دهد.

کلمات کلیدي: سیستم خبره، منطق فازي ،پایگاه دانش ، متغیر فازي

مقدمه:

فن آوري اطلاعات در حیطه مدیریت، ابزار کلیدي تصمیم سازي است، که ارزش و کیفیت تصمیمگیري را به عنوان نوعی فراورده در یک محیط پر تلاطـم،

پیچیده و رقابتی ملی و بین المللی متأثر میسازد. با درك ارتباط تنگاتنگ مدیریت تصمیم و فن آوري، اهمیت سیستم هاي پشـتیبانی در فراینـد تصـمیم

گیري، به مثابه ابزار مدیریت این فرایند روشن می شود .سیستم خبره مبتنی بر دانش به عنوان سیستمی انعطاف پذیر، امکان تعامل بـا محـیط پیرامـونی

خود و توانایی تصمیم گیري را در شرایط “محدودیت منابع ” و در عین حال” امکا ن پذیر بودن اهداف ” فراهم و غلبـه بـر پیچیـدگی هـا را تسـهیل مـی

کند.[۱]فکر بهره مندي از چنین سیستمی از دهه ۱۹۷۰ با تحقیقات هوش مصنوعی آغاز شد و در دهه هشـتاد بـا توسـعه فـن آوري اطلاعـات و تقویـت

موتورهاي استنتاج به تکامل کاربردي رسید.

۱

هدف غایی این نوع سیستم ها، پشتیبانی از فعالیت هاي سیاست گذاري، برنامه ریزي و تصمیم گیري است.[۱]

سیستم هاي خبره براي کاربر دهاي اجرایی در عرصه هاي گوناگونی نظیر اخذ تصمیم هاي استراتژیک، ایجاد سیستم پشـتیبانی تصـمیم، اکتشـاف نفـت، تحلیل ساختارهاي شیمیایی، تشخیص هاي پزشکی، توسعه ناوبري هواپیما، کشتی و موشک ها، حل مسایل توسعه تجهیزات صـنعتی و عیـبیـابی آ نهـا، آموزش کارکنان، مدیریت مزارع، تحلیل اعتبار کسب وکار، تحلیل ریاضیات، تنظیم تجهیزات رایانه ها، کنترل و زما نبندي تولید، طبقه بندي و کنترل بیمار یهایی نظیر سرطان، مدیریت تجهیزات فضایی، تنظیم و هدایت فعالیت هاي زیستی در تالاب ها و کمک به پرستاران در زمان بندي برنـام ههـاي مراقبـت

بهداشتی و توان بخشی مورد استفاده واقع شده است.[۱]