فهرست موضوعات :
– مقدمه
– تاريخچه فعاليت شركت
– بررسي فني
وضعيت موجود كارخانه
امكانات فني مورد نياز
– برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري طرح
– فرايند توليد
– سيكل توليد
بررسي اقتصادي :
عرضه داخلي
تقاضاي داخلي
بررسي بازار صادراتي و بين المللي
قيمت فروش محصولات توليدي
بررسي مالي :
هزينه هاي خارجي
درآمد
پيش بيني جداول مالي
مقدمه
شركت صنايع چيني ميبد سهامي عام در تاريخ ۱/۲/۱۳۶۵ تحت شماره ۸۸ با موضوعيت توليد سرويس چيني مظروف از نوع برسامين و انجام كليه امور تجاري اعم از داخلي وخارجي و … با سرمايه اوليه‌ اي معادل ۰۰۰/۵۰۰/۱ ريال براي مدت نامحدود به ثبت رسيد. سپس شركت در سال ۱۳۷۷ بنا به آگهي تغييرات شماره ۲۴۹۷ تغييراتي را در اساسنامه خود ايجاد نمود كه به شرح زير مي باشد.
الف) نام شركت از صنايع چيني ميبد (سهامي عام) به شركت توليد كاشي و چيني نگين ميبد (سهامي خاص) تغيير يافت.
ب) موضوع شركت از سرويس ظروف چيني به كاشي كف و ديوار تغيير يافت.
ج) سرمايه شركت به مبلغ دوميليارد ريال افزايش يافت.
د) ماده ۱۰ اساسنامه اوليه شركت نيز حذف گرديد.
سرمايه ؟؟ شركت پس از دفعات تغيير هم اينك طبق آگهي تغييرات ۱۸۹۷۶ مورخ ۴/۱۲/۱۳۷۹ به يكصدهزار سهم پنجاه هزارريالي يعني معادل ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال افزايش يافته است.
•    هيئت مديره شركت
تركيب اعضاء هيئت شركت به موجب آخرين آگهي تغييرات ارائه شده به شماره ۲۷۵۲۱ مورخ ۱۳/۱۱/۸۶ به شرح زير مي باشد.
۱- آقاي هدايت الله بهشتي به سمت مدير عامل شركت
۲- آقاي محمد حسين صالح نژاد به سمت رئيس هيئت مديره شركت
۳- آقاي كاظم اسحاقيه به عنوان نايب رئيس هيئت مديره شركت
۴- آقايان سيدمرتضي محتشمي و محمد آيت الهي به عنوان عضو اصلح هيئت مديره
براي مدت يكسال انتخاب گرديده اند. لازم به ذكر است كه حق امضاء كليه اسناد داوران تعهدآور شركت به امضاء مدير عامل به اتفاق رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود و در غياب رئيس هيئت مديره با امضاء نايب رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود.
عمده سهامداران شركت
تعداد سهامداران شركت بالغ بر     نفر مي باشد كه از اين مجموع ۱۰ نفر عمده سهامداركارخانه بوده و حجم سهام آنان بالاي ۱۰۰۰ سهم مي باشد ، اسامي ايشان به شرح زير مي باشند:
۱- غلامرضا دهقاني ۸۳۵۰ سهم
۲- هدايت بهشتي ۴۲۰۰ سهم
۳- علي دهقاني  ۱۲۳۹ سهم
۴- سيدجلال داوودي ۱۵۰۰ سهم
۵- سيدمرتضي سيدمحتشمي ۱۹۵۰۰ سهم
۶- محمود دهقاني ۱۰۰۰ سهم
۷- محمدعلي دهقاني ۱۰۰۰۰ سهم
۸- راضيه دهقاني ۱۱۴۰ سهم
۹- حبيب الله دهقان ۱۰۰۰سهم
۱۰- محمد آيت الهي ۱۱۱۵ سهم
 
تاريخچه فعاليت :
شركت صنايع چيني ميبد (سهامي عام) در سال ۱۳۶۵ تحت شماره ۸۸ به ثبت رسيد و نسبت به اخذ مجوز تأسيس به منظور احداث كارخانه توليد ظروف چيني در شهرستان ميبد اقدام و سپس نسبت به احداث مستحدثات كارخانه از جمله سالنهاي توليد و انبارها و ساختمان اداري و محوطه سازي اقدام كرد ليكن تا سال ۱۳۷۶ موفق به واردات ماشين آلات طرح نگرديده و لذا شركت در صدد تغيير نوع كارخانه از چيني مظروف به كاشي كف برآمده و براين اساس نسبت به اخذ جواز تأسيس شماره             بتاريخ             مبني بر توليد ۰۰۰/۰۰۰/۲ متر مربع كاشي كف در سال اقدام و در سال ۱۳۷۹ با تأمين ارز مورد نياز نسبت به وارد نمودن ماشين آلات كارخانه اقدام و سرانجام كارخانه كاشي نگين ميبد در سال ۱۳۸۳ به بهره برداري رسيد و پروانه بهره بردراي شركت تحت شماره ۶۹/۸۳ بتاريخ ۱۴/۵/۸۳ از سوي اداره كل صنايع و معادن استان يزد صادر گرديد.
هم اينك شركت با حداكثر ظرفيت توليدي كارخانه در ۳ شيفت فعاليت دارد.
توليدات شركت در سالهاي ۸۴ ، ۸۵ و ۸۶ به ترتيب ۳۱۰/۸۵۶/۱ ، ۲۲۵۰۲۷۰ و ۲۷۲۴۰۲۷ مترمربع بوده است.
موضوع طرح : توسعه خط توليد تا سقف توليد ۰۰۰/۰۰۰/۳ متر مربع كاشي كف در سال
بررسي فني :
شركت در سال ۱۳۸۶ با توجه به امكانات موجود،‌وضعيت بازار و ساير شرايط حاكم بر وضعيت مطلوب فعلي صنعت كاشي تصميم به افزايش حجم توليدات خود از يك ميليون به سه ميليون مترمربع كاشي كف در سال را نمود و براين اساس مجوز طرح توسعه خود تحت شماره         تاريخ         را از داره كل صنايع و معادن استان يزد اخذ نموده است.
وضعيت موجود كارخانه :
زمين : شركت با توجه به دو فقره زمينهاي واگذاري از سوي شركت شهركهاي ساختماني ۷/۸۲۲۴۲  و ۴/ ۲۴۶۱۴ مترمربع،‌مجموعاً به مساحت ۱/۱۰۶۸۵۷ مترمربع اقدام به احداث كارخانه بر روي زمينهاي مزبور را نمود و با توجه به اجراي طرح اوليه بر روي املاك موصوف،‌سند مالكيت ششدانگ زمينهاي ؟؟ تحت شماره املاك ۲۹۶/۳۱۵/۵۳۷۶ و ۳۰۰/۵۳۷۶ به شماره ثبت ۱۰۶۶/۹۹۳ واقع در بخش ۱۰ يزد بنام شركت كاشي نگين ميبد ثبت گرديده است (ارزش اسمي زمين متعلق به شركت طبق دفاتر قانوني شركت معادل ۸۷۹ ميليون ريال مي باشد. لازم به ذكر است كه زمينهاي ياد شده علاوه بر تكانوي اجراي طرح و بهره برداري جهت انبار و دپوي مواد اوليه كارخانه از مازاد قابل قبولي نيز برخوردار مي‌باشد.
ساختمان هاي موجود :
طبق متره انجام شده مساحت زيربناي ساختمانهاي موجود كارخانه مشتمل بر ساختمانهاي اداري و نگهباني، سالن توليد و بسته بندي،‌انبارهاي مواد اوليه و محصول، شركت تعاوني و نمايشگاه ،‌اطاقهاي تأسيسات و … (۲۸۰۰۰ مترمربع) مي باشد و گواهي پايان كار مأخوذ ، به شماره ۲۲۹۷/۷ مورخ ۲۴/۶/۸۶ گوياي ۲۶۹۱۵ متر مساحت و زيربناي سفيد كارخانه مي باشد. لازم به ذكر است كه كليه اصول مساحت اين واحد توليدي بر مبناي ايجاد كارخانه كاشي و سراميك و نقشه هاي اجرايي استقرار ماشين آلات بر پايه اصول مهندسي بوده و اخيراً نيز شركت نسبت به افزايش انبارهاي موجود خود در مجاور سالن توليد به ابعاد ۱۰۰*۲ و به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع اقدام و هم اينك مجموع زيربناي كارخانه بالغ بر ۰۰۰/۳۰ مترمربع مي باشد.
 
محوطه سازي :
پيرامون كارخانه از حصاركشي ديوار و نرده فلزي برخوردار بوده و محوطه داخلي كارخانه داراي جدول بندي پياده روسازي وآسفالت كف مي باشد.
ارزش اسمي بخش ساختمان و محوطه سازي كارخانه طبق دفاتر رسمي شركت در پايان سال ۱۳۸۶ معادل ۹/۸۴۷۲ ميليون ريال ثبت گرديده است.
از آنجا كه ساختمانهاي موجود در هنگام ساخت جهت توليد ۰۰۰/۰۰۰/۳ مترمربع كاشي و استقرار ۳ خط لعاب و كوره پيش بيني گرديده است لذا در مقطع فعلي به منظور اجراي طرح توسعه محدوديت و لزومي به افزايش سالنهاي موصوف نمي باشد. مكان سنجي استقرار ماشين آلات طرح توسعه بر روي نقشه پيوست (شماره        ) مشخص گرديده است.
•    تأسيسات :
تأسيسات موجود كارخانه شامل :
تأسيسات برقي :
مشتمل بر انشعاب برق ۵۰۰/۱ كيلووات
ترانس ۱۰۰ كيلوولت، پست پاساژ ، كابل كشي هاي فشارقوي و ضعيف ، ۷۱ متر شبكه فشار متوسط از نوع ۱۲*۳ – تابلوهاي برق فشار قوي و فشار ضعيف ، ديزل ژنراتور ، تابلوهاي توزيع و كنترل و …
تأسيسات سوخت :
مخازن گاز مايع جهت تأمين سوخت اضطراري كارخانه در هنگام افت فشار و يا قطع گاز شهري معادل ۳ مخزن ۲۸۰۰۰ گالني با كليه تجهيزات و قطعات مربوط كه در محل كارخانه نصب و راه اندازي گرديده است.
اشتراك گاز طبيعي :
شركت طي اشتراك شماره ۱۱۷۴۸۷۰ – ۱۴۱۴۰۳ مورخ ۲۷/۷/۸۳ نسبت به استقرار ايستگاه ۴۰۰۰ متر مكعبي و فشار ۶۰ اتمسفر در ساعت جهت تأمين سوخت كوره ، ؟؟ دواير و ساير موارد لازم اقدام نموده است و هم اينك جهت خط توليد خود از اين سوخت بهره مند و در مواقع ضروري از تأسيسات گاز مايع سود مي برد.
تأسيسات آب:
تأمين آب كارخانه از محل انشعاب آب شهرك صنعتي پايدار بود و مخازن زميني و هوايي لازم جهت ذخيره آب كارخانه تعبيه گرديده است.
تأسيسات مكانيكي
شامل لوله كشي هاي آب و فاضلاب داخل و خارج از سالنها، ساكشن رطوبتي، چيلر خشك، تانكرهاي ذخيره آب، كمپرسور هوا ، تجهيزات تخليه و شارژ با پمپها و شيرآلات مربوط، دستگاه تبخير كننده
– ساير
شامل سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي كارخانه ، اطفاء حريق ،‌ مخابراتي و …
در حال حاضر كارخانه با بهره مندي از تأسيسات فوق كه از ارزش اسمي طبق دفاتر پايان سال ۸۶ معادل ۵۷۱۰ ميليون ريال برخوردار مي باشند جهت توليد خود بهره مند بود و طبق برآوردهاي انجام شده تأسيسات ياد شده توان پوشش و ساپورت خط توسعه كارخانه را نيز خواهند نمود.
ماشين آلات موجود :
شركت بر اساس مجوز تأسيس شماره         مورخ            نسبت به خريد ماشين آلات مورد نياز خود بنا به ظرفيت  موضوع در سال ۱۳۷۹ از شركت TAI خريداري و اين شركت با تركيب نمودن بخشهاي مختلف ماشين آلات كارخانه از تكنولوژي شركتهاي Sistem ، Laeis , Tai نسبت به فروش ماشين آلات به شركت كاشي نگين ميبد نمود و در حال حاضر ماشين آلات موجود در كارخانه شامل :
•     خط تغذيه مواد اوليه : (سنگ شكن فكي ، چكشي، نوار نقاله ها ، باكسيدر، ؟؟‌و نوار نقاله تغذيه بالميلها )
•    خط آماده سازي مواد (بالميلها، سيلوهاي ذخيره مواد اوليه ، ؟؟‌دواير )
•     خط توليد بيسكويت (۴ دستگاه پرس ۲۷۵۰ تني تكنولوژي با خروجي         مترمربع در ساعت)
•    خط لعاب (دو خط كامل)
•    كوره (دو دستگاه كوره تونلي به طول هر يك ۱۰۰ متر ) با ظرفيت ۲ ميليون مترمربع در سال)
•    خط درجه بندي بسته بندي و بادگيري پنوماتيك (۲ خط ) با ظرفيت
•    ساير : شامل ۲ دستگاه LGV ، بالنها ، واگنهاي حمل،‌تراكتور ، جرثقيل ريلي و …
•    هم اينك كارخانه با بهره مندي از امكانات فوق نسبت به توليد روزانه ۷۴۰۰ مترمربع در روز اقدام مي نمايد.
لازم به توضيح است كه بالميلها، اسيد دواير و خط پرس كارخانه توانايي توليد ۳ ميليون متر مربع كاشي در سال را دارد ليكن گلوگاه كارخانه بعد از خط براي ؟؟‌شركت درصدد اضافه نمودن خط لعاب، كوره و بسته بندي به كارخانه مي باشد.
ارزش اسمي ماشين آلات موجود كارخانه طبق دفاتر قانوني منتهي پايان سال ۸۶ معادل ۸/۵۲۴۲۹ مي باشد.
ارزش اسمي ساير دارائيهاي ؟؟‌شركت شامل قالبها و ابزارآلات، وسايط نقليه ، اثاثيه و منصوبات اداري و … به شرح جدول سرمايه گذاري طرح آمده است.
امكانات فني مورد نياز :
همگام با استراتژي طرح توسعه توليدات كارخانه تا سقف ۳ ميليون مترمربع در سال شركت با توجه به مجوز طرح توسعه مأخوذه از اداره كل صنايع و معادن استان يزد و
الف) توانايي تغذيه خط سنگ شكن و سنگ كوبي كارخانه
ب) امكانات افزايش توليد لعاب با توجه به موجود بودن ۶ بالميل در كارخانه و فعال بودن ۲ بالميل در مقطع فعلي
ج) توان افزايشي توليد اسيد دواير و ذخيره سازي مواد اوليه توليدي در ۶ سيلوي ذخيره مواد به ارتفاع ۱۲ متر با ظرفيت         تن در كارخانه.
د) موجوديت ۳ دستگاه پرس ۲۷۵۰ تني در امتداد خط و امكان افزايش توليد تا سقف ۵۰۰۰ مترمربع در شبانه روز توسط هر دستگاه
هـ ) قابليت ساختمانهاي موجود به استقرار خط جديد (توسعه) لعاب، كوره و درجه بندي و بسته بندي محصول
ي ) تكافوي تأسيسات موجود در ساپورت و پوشش فعاليت طرح توسعه موجود
شركت قصد اضافه نمودن ماشين آلات و تجهيزات ذيل را به خطوط توليد شرح دارد.
۱- ماشين آلات داخلي                         ارقام به ميليون ريال

مبلغ كل    في واحد    تعداد    سازنده ماشين آلات    شرح    رديف
۸۰۰۰
۴۵۰۰    ۲۰
۲۲۵۰    خط كامل به طول ۴۰۰ مترباكليه تجهيزات لازم
۲دستگاه    تراشكاري و ماشين سازي محمدرضا كريمي
تراشكاري و ماشين سازي محمدرضا كريمي    خط لعاب كامل
لودينگ بارگيري كاشي و سراميك    ۱
۵۰۰/۱۲    جمع

۲- ماشين آلات خارجي
شركت جهت تكميل طرح توسعه خود نياز به تأمين خط ماشين آلات زير از كشور ايتاليا را دارد.
۱- كوره تونلي به طول ۱۳۰ متر (با ظرفيت خروجي ۵۰۰۰ مترمربع كاشي در روز)
۲- خط درجه بندي و بسته بندي كامل (با ظرفيت خروجي ۵۰۰۰ مترمربع كاشي در روز)
۳- يك دستگاه LGV جهت جابجايي پالتهاي محصول
مبلغ ارزيابي شركت جهت تأمين اقلام فوق با احتساب هزينه هاي بالا سري (هزينه هاي گشايش اعتبار اسنادي، ثبت سفارش،‌بيمه، حمل و نقل خارجي و داخلي، نصب و راه اندازي و … ) معادل ۲ ميليون دلار برآورد شده است.
 
هزينه هاي قبل از بهره برداري طرح :
هزينه كل (ميليون ريال)    شرح    رديف
۱۰۰    هزينه ثبت شركت و افزايش سرمايه    ۱
۲۰    هزينه اخذ موافقت اصولي    ۲
۲۰    هزينه مشاوره و طراحي و نظارت    ۳
۴۵    هزينه مسافرت و اياب و ذهاب قبل از بهره برداري    ۴
۳۰    هزينه كارشناسي طرح و وزارتخانه و …    ۵
۵۰    هزينه ثبت قراردادهاي بانكي    ۶
۲۰۰    هزينه حقوق و دستمزد قبل از بهره برداري    ۷
۱۵۰    هزينه هاي بهره برداري آزمايشي    ۸
۱۰    ساير    ۹
۶۲۵    جمع

هزينه هاي پيش بيني نشده :
اين هزينه ها معادل ۵ درصد هزينه هاي ثابت طرح جهت تهيه و تأمين ماشين آلات خارجي و داخلي طرح مي باشد كه معادل ۵/۹۳۳ ميليون ريال خواهد بود.

 
برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري كل طرح
توضيح    جمع    طرح توسعه    موجود    شرح هزينه هاي سرمايه اي    رديف
        داخلي    خارجي             
    ميليون ريال    ارز    ميليون ريال    ميليون ريال    ارز    نوع ارز    ارزش دفتري    استهلاك     قيمت تمام شده    ارز    نوع ارز        
    ۸۷۹                        ۸۷۹    –    ۸۷۹            زمين    ۱
                                                محوطه سازي    ۲
    ۵/۶۰۷۹                        ۵/۶۰۷۹    ۴/۲۳۹۳    ۹/۸۴۷۲            ساختمانها و محوطه سازي    ۳
    ۴/۵۵۷۷۳            ۱۸۶۷۰    ۲۰۰۰۰۰۰    $    ۴/۳۷۱۰۳    ۶/۱۵۳۲۶    ۵۲۴۳۰            ماشين آلات و تجهيزات توليدي خارجي    ۴
    ۱۲۵۰۰        ۱۲۵۰۰                                    ماشين آلات و تجهيزات توليدي خارجي    ۵
    ۲/۴۰۴۶                        ۲/۴۰۴۶    ۵/۱۶۶۴    ۲/۵۷۱۰            تأسيسات و دستگاههاي تأسيساتي    ۶
    ۱۴۹۲                        ۲/۱۴۹۳    ۱۵۵    ۲/۱۶۴۸۷            ساير    ۷
    ۵/۱۱۸۳                        ۵/۱۱۸۳    ۴/۵۸۸    ۴/۱۷۷۲            ابزار و تجهيزات كارگاهي    ۸
                                                    ۹
    ۴/۶۰۳                        ۴/۶۰۳        ۸/۸۸۳            وسائط نقليه    ۱۰
    ۷/۱۶۴۰                        ۷/۱۶۴۰    ۷/۴۵۸    ۴/۲۱۲۶            اثاثيه و لوام اداري    ۱۱
    ۲۳۴۹۹                        ۲۳۴۹۹        ۲۳۴۹۹            هزينه هاي قبل از بهره برداري    ۱۲
    ۵/۱۵۵۸        ۶۲۵    ۵/۹۳۳                                هزينه هاي پيش بيني نشده و متفرقه    ۱۳
    ۸/۷۲۵۱        ۱۳۱۲۵    ۵/۱۹۶۰۳            ۵۱۳۸۰    ۲۰۸۹۴    ۷/۷۲۲۷۴            جمع هزينه هاي ثابت طرح    –
    ۸/۱۸۳۱۹                                            سرمايه در گردش    ۱۴
    ۵/۱۲۷۵۷۴                                            جمع كل سرمايه گذاري