طرح ريزي و ترتيب سيستم ارسال تاكسي پولينگ

(TAXIPOOLING)
خلاصه : انتقال مردم از رانندگي (وسيله نقليه سختي ) به استفادهاز حمل و نقل يك تلاش مهم براي تسكين مشكل ازدحام ترافيك شهري مي باشد . تكنولوژيهاي سيستم حمل و نقل (ITS) براي حمل و نقل عمومي بكار مي رود اطلاعات مفيدي را به اپراطورها و استفاده كننده هاي سيستم ارائه مي دهد ۀ همچنين استفاده و خلاقيت وسايل نقليه بزرگ (HOV) را نيز افزايش مي دهد. بخصوص انسجام MRT ( حمل و نقل سريع قلان شهر) اتوبوسهاي حمل و نقل و تاكسي پولينگ مي تواند مي تواند براي استفاده كنندگان حمل و نقل عمومي

جذابتر باشد . سيستم طراحي حمل و نقل پيشرفته تاكسي پولنيگ ۀ يكي از پيشرفته ترين برنامه هاي سيستمهاي حمل و نقل عمومي (APTS) مي باشد كه هدف آن بكارگيري تكنولوژيهاي تاكسي پولينگ در عملكردهاي تاكسي مي باشد كه شامل مديريت تاكسي ، استراتژيهاي تاكسي پولينگ و سيستمهاي نظارتي ايمن مي باشد . موفقيت استفاده از

تاكسي ها بعنوان خدمات تغذيه كنندة سيستمهاي حمل و نقل جمعي نياز به تكنولوژيهاي اطلاعاتي پيشرفته مانند سيستمهاي موقعيت ياب جهاني (GPS) سيستمهاي اطلاعاتي جغرافيايي (GIS) ارتباطات بي سيمي و بخصوص الگوريتم ارسال تاكسي كارآمد دارد .

اولاٌ ، اين مقاله اهداف ناوگان تاكسي وقف شده را در يك سطح شده را در يك سطح كلان شهر و اطلاعات پيش زمينه را پوشش مي دهد . ثانياً ، سيستم ارسال تاكسي پولينگ مرحله اي و دقيق با چهار هدف اصلي مي باشد كه درخواستهاي عمومي در آن ارائه شده است و مزيت آن بر سيستم مطلوب ستره و يك مرحله اي نشانداده شده است .

سپس يك تحقيق نمونه اي با ارزشهاي پارامتري بدست آمده از تايوان توضيح داده شده است . نتايج شبيه سازي شده ارائه ، تفسير و بحث شده است تا امكان پذير بودن الگوريتم پيشنهادي را شرح دهد . تجزيه دقيق ، مفاهيم الگوريتم ارسال – مزيت – را ثابت مي كند و انعطاف تصميم گيرندگان را شرح مي دهد كه آن مي تواند براي اهداف مشخص استفاده شود . سرانجام ، فرضيه ها و محدوديتهاي سيستم ارسال پيشنهادي در زمينه كاربردي و امكان توسعه سيستم در آينده بحث مي كند .