طرح گاوداری شیری ۵۰ رأسی

مقدمه :
شیر یکی از مواد غذائی با ارزش می باشد که در سلامت جامعه نقش مهمی ایفا می کند امروزه با توجه به بالا رفتن فرهنگ مصرف شیروفرا ورده های آن تولید این ماده غذائی از اهمیت بالائی بر حور دار می باشد در کشور ما ایران امروزه دامداری از لحاظ علمی پیشرفت زیادی داشته و عده زیادی از علاقه مندان به این حرفه روی آورده اند

 

 

موضوع طرح :
تکمیل وتجهیز وخرید دام یک واخد گاو شیری به ظرفیت پنجاه راس

موقعیت طرح :
حدود یازده کیلو متری جنوب غربی شهر فیروزه از توابع شهرستان نیشابور؛اراضی روستای احمدیه

منبع طرح:
شرکت تعاونی مهراب نیشابور

هدف از اجرای طرح:

تامین قسمتی از فراورده های دامی مورد نیازحامعه ؛ اشتغالزائی؛ وبا یک مدیریت علمی دارای سود آوری معقول

هزینه های طرح ۱-هزینه های ثابت۲-هزینه های جاری

شرح هزینه های ثابت
هزینه ساختمانی
ردیف شرح مساحت(مسقف) مساحت(غیرمسقف) ارزش واحد ارزش کل
۱ اصطبل گاو شیری ۲۵۰ – ۵۰۰ ۱۲۵۰۰۰
۲ بهار بند ” – ۵۰۰ ۱۵۰ ۷۵۰۰۰
۳ اصطبل تلیسه ها ۶۳ – ۵۰۰ ۳۱۵۰۰
۴ بها ربند ” – ۱۲۶ ۱۵۰ ۱۸۹۰۰
۵ اصطبل گوساله ماده ۲۵ – ۵۰۰ ۱۲۵۰۰
۶ بهاربند ” ” – ۵۰ ۱۵۰ ۷۵۰۰
۷ اصطبل گوساله نر ۲۵ – ۵۰۰ ۱۲۵۰۰
۸ بهاربند ” ” – ۵۰ ۱۵۰ ۷۵۰۰
۹ اسطبل گوساله تا۶ ماه ۲۵ – ۵۰۰ ۱۲۵۰۰
۱۰ بهاربند ” ” ” ” – ۵۰ ۱۵۰ ۷۵۰۰
۱۱ زایشگاه ۳۵ – ۸۰۰ ۲۸۰۰۰
۱۲ بیمارستان ۱۵ – ۸۰۰ ۱۲۰۰۰
۱۳ انبار کنسانتره ۶۰ – ۴۵۰ ۲۷۰۰۰
۱۴ هانگار علوفه ۱۰۰ – ۳۰۰ ۳۰۰۰۰
۱۵ سیلو – ۱۴۰ ۱۸۰ ۲۵۲۰۰
۱۶ اداری ۳۰ – ۱۳۰۰ ۳۹۰۰۰
۱۷ مسکونی ۵۰ – ۸۵۰ ۴۲۵۰۰
۱۸ جایگاه دامپزشکی – ۲۵ ۱۵۰ ۳۷۵۰
۱۹ شیر دوشی ۷۰ – ۹۰۰ ۶۳۰۰۰
۲۰ اتاق شیر سرد کن ۲۱ – ۱۰۰۰ ۲۱۰۰۰
۲۱ اتاق انتظار ۳۵ – ۱۸۰ ۶۳۰۰

۲۲ جمع ۶۰۸۱۵۰

هزینه ماشین الات وتجهیزات
ردیف شرح واحد تعداد ارزش واحد ارزش کل
۱ ماشین سواری دستگاه ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰

 

۲ وانت حمل شیر ” ۱ ۵۳۰۰۰ ۵۳۰۰۰
۳ شیر دوش ” ۱ ۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
۴ شیر سرد کن ” ۱ ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰
۵ تانکر شیر عدد ۲ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰
۶ بیدون عدد ۵ ۵۰۰ ۲۵۰۰
۷ آبگرمکن دستگاه ۱ ۱۲۰۰ ۱۲۰۰
۸ منبع هوائی عدد ۱ ۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۹ تانکر سوخت ” ۱ ۳۵۰۰ ۳۵۰۰
۱۰ سمپاش دستگاه ۱ ۳۴۰۰ ۳۴۰۰
۱۱ شعله افکن ” ۱ ۳۵۰۰ ۳۵۰۰
۱۲ باسکول ” ۱ ۳۳۰۰ ۳۳۰۰
۱۳ بخاری نفتی ” ۲ ۵۰۰ ۱۰۰۰
۱۴ امتیاز برق انشعاب ۱ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰
۱۵ جمع ۵۶۱۴۰۰

هزینه خرید دام
ردیف شرح تعداد ارزش واحد ارزش کل
۱ تلیسه ۴۵ ۲۵۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰۰
۲ جوانه بذری ۱ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰
۳ جمع ۱۲۷۰۰۰۰

هزینه های جاری طرح

حقوق کارکنان
رذیف شرح تعداد حقوق ماهانه حقوق سالیانه
۱ مدیر واحد ۱ ۲۴۰۰ ۲۸۸۰۰
۲ مدیر فنی ۱ ۱۷۰۰ ۲۰۴۰۰
۳ راننده ۱ ۱۳۰۰ ۱۵۶۰۰
۴ کارگر شیردوشی ۲ ۱۴۰۰ ۱۶۸۰۰
۵ گارگر ساذه ۲ ۱۱۰۰ ۱۳۲۰۰
۶ جمع ۹۴۸۰۰

هزینه خوراک دام

ردیف شرح
سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم
مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش
۱ کنسانتره ۲۲۸ ۴۱۰۴۰۰ ۲۹۵ ۵۳۱۰۰۰ ۲۹۵ ۵۳۱۰۰۰ ۲۹۵ ۵۳۱۰۰۰ ۲۹۵ ۵۳۱۰۰۰
۲ یونجه ۸۵ ۱۳۶۰۰۰ ۱۱۱ ۱۷۷۶۰۰ ۱۱۱ ۱۷۷۶۰۰ ۱۱۱ ۱۷۷۶۰۰ ۱۱۱ ۱۷۷۶۰۰
۳ سیلوی ذرت ۲۸۶ ۸۵۸۰۰ ۳۳۲ ۹۹۶۰۰ ۳۳۲ ۹۹۶۰۰ ۳۳۲ ۹۹۶۰۰ ۳۳۲ ۹۹۶۰۰
۴ کاه ۲۲ ۲۲۰۰۰ ۲۶ ۲۶۰۰۰ ۲۶ ۲۶۰۰۰ ۲۶ ۲۶۰۰۰ ۲۶ ۲۶۰۰۰
۵ جمع ۶۵۴۲۰۰
۸۳۴۲۰۰
۸۳۴۲۰۰
۸۳۴۲۰۰
۸۳۴۲۰۰

جدول انر ژی

ردیف شرح مصرف روزانه مصرف سالانه ارزش واحد
جمع کل
۱ برق ۳۰ ۱۰۹۵۰ ۱۳۰ ۱۴۲۴
۲ آ ب ۲۰ ۷۳۰۰ ۲۰۰ ۱۴۶۰
۳ بنزین ۳۰ ۱۰۹۵۰ ۸۰۰ ۸۷۶۰
۴ گا زو ییل ۲۰ ۷۳۰۰ ۲۵۰ ۱۸۲۵
۵ جمع ۱۳۴۶۹

جدول تعمیرات
ردیف شرح ارزش کل در صد تعمیرات ارزش تعمیرات
۱ ساختمان ها ۶۰۸۱۵۰ ۵/۲ ۱۵۲۰۴

۲ ماشین الات ۵۶۱۴۰۰ ۵ ۲۸۰۷۰
۳ جمع ۱۱۶۹۵۵۰
۴۳۲۷۴

 

جدول استهلاک

ردیف شرح ارزش کل درصد استهلاک ارزش استهلاک
۱ ساختمان ها ۶۰۸۱۵۰ ۵ ۳۰۴۰۷
۲ ماشین الات ۵۶۱۴۰۰ ۱۰ ۵۶۱۴۰
۳ جمع ۱۱۶۹۵۵۰ ۸۶۵۴۷

جدول جمع هزینه های جاری

ردیف شرح سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم

۱ حقوق ۹۴۸۰۰ ۹۴۸۰۰ ۹۴۸۰۰ ۹۴۸۰۰ ۹۴۸۰۰
۲ خوراک دام ۶۵۴۲۰۰
۸۳۴۲۰۰ ۸۳۴۲۰۰
۸۳۴۲۰۰ ۸۳۴۲۰۰
۸۳۴۲۰۰
۸۳۴۲۰۰
۳ هزینه تعمیر ۴۳۲۷۴ ۴۳۲۷۴ ۴۳۲۷۴ ۴۳۲۷۴ ۴۳۲۷۴
۴ استهلاک ۸۶۵۴۷ ۸۶۵۴۷ ۸۶۵۴۷ ۸۶۵۴۷ ۸۶۵۴۷
۵ بهداشت ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
۶ انرژي ۱۳۴۶۹ ۱۳۴۶۹ ۱۳۴۶۹ ۱۳۴۶۹ ۱۳۴۶۹
۷ پیش بینی نشده ۴۴۷۱۵ ۵۳۷۱۵ ۵۳۷۱۵ ۵۳۷۱۵ ۵۳۷۱۵
۸ جمع ۹۳۹۰۰۵
۱۱۲۸۰۰۵
۱۱۲۸۰۰۵

۱۱۲۸۰۰۵
۱۱۲۸۰۰۵

جدول در امد

ردیف شرح سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال

 

پنجم
مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش
۱ گوشت ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۲۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۲۰۰۰ ۸۰۰۰۰
۲ گوساله نر ۲۲(راس) ۶۶۰۰ ۲۳ ۶۹۰۰ ۲۲ ۶۶۰۰ ۲۳ ۶۹۰۰ ۲۲ ۶۶۰۰
۳ تلیسه ۰ ۰ ۲۲ ۴۴۰۰۰ ۲۳ ۴۶۰۰۰ ۲۲ ۴۴۰۰۰ ۲۳ ۴۶۰۰۰
۴ کود ۴۷۴ ۹۴۸۰۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰۰
۵ شیر ۵۲۵ ۱۴۷۰۰۰۰ ۵۱۵ ۱۴۴۲۰۰۰ ۵۲۵ ۱۴۷۰۰۰۰ ۵۲۵ ۱۴۷۰۰۰۰ ۵۲۵ ۱۴۷۰۰۰۰
۶ جمع ۱۵۷۱۴۰۰
۱۵۰۲۹۰۰
۱۵۷۲۶۰۰
۱۶۱۰۹۰۰
۱۶۱۲۶۰۰

منا بع تا مین مالی
این طرح با تو جه به هزینه بالا لازم است که با نک در ان مشا رکت نما ید که در این صورت با یستی متقاضی حدود سی در صد و بانک حدود ۷۰در صد در این مشارکت سهیم با شند و در خصوص هزینه های جاری بعد از به بهره برداری رسیدن بانک حاضر به سر مایه گزاری می باش سرمایه گذاری طرح

ردیف شرح قبلی جدید بانک متقاضی جمع
۱ زمین ۳۵۰۰ – – – ۳۵۰۰
۲ ساختمانها ۳۹۵۲۹۷ ۲۱۲۸۵۳ ۱۴۸۹۹۷ ۶۳۸۵۶ ۲۱۲۸۵۳
۳ ماشین الات ۰ ۵۶۱۴۰۰ ۳۹۲۹۸۰ ۱۶۸۴۲۰ ۵۶۱۴۰۰
۴ هزینه مقدماتی ۱۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰۰۰
۵ هزینه های جاری ۰ ۹۳۹۰۰۵ ۶۵۷۳۰۳ ۲۸۱۷۰۲ ۹۳۹۰۰۵
۶ هزینه خرید دام ۱۲۵۰۰۰ ۱۱۴۵۰۰۰ ۸۰۱۵۰۰ ۳۴۳۵۰۰ ۱۲۷۰۰۰۰
۷ جمع ۵۳۳۷۹۷

۲۸۵۸۲۵۸ ۲۰۰۰۷۸۰
۸۵۷۴۷۸
۲۹۹۶۷۵۸

جدول هزینه های ثابت وجاری
ردیف شرح کل هزینه بانک متقاضی جمع
۱ هزینه ثابت ۱۹۱۹۲۵۳ ۱۳۴۳۴۷۷ ۵۷۵۷۷۶ ۱۹۱۹۲۵۳
۲ هزینه جاری ۹۳۹۰۰۵ ۶۵۷۳۰۳ ۲۸۱۷۰۲ ۹۳۹۰۰۵
۳ جمع ۲۸۵۸۲۵۸
۲۰۰۰۷۸۰
۸۵۷۴۷۸
۲۸۵۸۲۵۸
در این طرح سود دوران مشارکت محاسبه و با سهم بانک جمع و طی اقساط از متقاضی دریافت می گردد

۲۸۰۰۰۰=.۱۴/.× ۲۰۰۰۰۰۰

۲۲۸۰۰۰۰ = ۲۸۰۰۰۰ +۲۰۰۰۰۰۰

جدول باز پرداخت تسهیلات ثابت
ردیف سال اصل قسط کارمزد جمع
۱ اول ۴۵۶۰۰۰ ۳۱۹۲۰۰ ۷۷۵۲۰۰
۲ دوم ۴۵۶۰۰۰ ۲۵۵۳۶۰ ۷۱۱۳۶۰
۳ سوم ۴۵۶۰۰۰ ۱۹۱۵۲۰ ۶۴۷۵۲۰
۴ چهارم ۴۵۶۰۰۰ ۱۲۷۶۸۰ ۵۸۳۶۸۰
۵ پنجم ۴۵۶۰۰۰ ۶۳۸۴۰ ۵۱۹۸۴۰
۶ جمع ۲۲۸۰۰۰۰ ۹۵۷۶۰۰

۳۲۳۷۶۰۰

جدول باز پرداخت تسهیلات جاری
ردیف سال اصل قسط کار مزد جمع
۱ اول ۳۲۰۰۰۰ ۱۳۴۴۰۰ ۴۵۴۴۰۰
۲ دوم ۳۲۰۰۰۰ ۸۹۶۰۰ ۴۰۹۶۰۰
۳ سوم ۳۲۰۰۰۰ ۴۴۸۰۰ ۳۶۴۸۰۰
۴ جمع ۹۶۰۰۰۰ ۲۶۸۸۰۰
۱۲۲۸۸۰۰

جدول محاسبه تحلیلی سود و هزینه طرح
شرح سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم
در آمد
منهای
هزینه جاری ۱۵۷۱۴۰۰

۹۳۹۰۰۵ ۱۵۰۲۹۰۰

۱۱۲۸۰۰۵
۱۵۷۲۶۰۰

۱۱۲۸۰۰۵
۱۶۱۰۹۰۰

۱۱۲۸۰۰۵

۱۶۱۲۶۰۰

۱۱۲۸۰۰۵
منافع
منهای

۱۹۱۹۲۵۳ ۳۷۴۸۹۵ ۴۴۴۵۹۵ ۴۸۲۸۹۵ ۴۸۴۵۹۵
نتیجه ۱۲۸۶۸۵۸- ۳۷۴۸۹۵ ۴۴۴۵۹۵ ۴۸۲۸۹۵ ۴۸۴۵۹۵

جدول محاسبه سود و زیان طرح در پنج سال
شرح سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم
در آمد
منهای
هزینه جاری ۱۵۷۱۴۰۰

۹۳۹۰۰۵ ۱۵۰۲۹۰۰

۱۱۲۸۰۰۵
۱۵۷۲۶۰۰

۱۱۲۸۰۰۵

۱۶۱۰۹۰۰

۱۱۲۸۰۰۵
۱۶۱۲۶۰۰

۱۱۲۸۰۰۵
مازاد عملیات نقدی
منهای
استهلاک ۶۳۲۳۹۵

۸۶۵۴۷ ۳۷۴۸۹۵

۸۶۵۴۷ ۴۴۴۵۹۵

۸۶۵۴۷ ۴۸۲۸۹۵

۸۶۵۴۷ ۴۸۴۵۹۵

۸۶۵۴۷
نتیجه
به اضافه
تغییر در ارزش موجودی دام ۵۴۵۸۴۸
+
۱۳۵۰۰۰ ۲۸۸۳۴۸

+
۷۱۰۰۰۰ ۳۵۸۰۴۸
+
+
۴۳۵۰۰۰ ۳۹۸۰۴۸
+
۴۶۰۰۰۰
سود ناویژه
منهای
کارمزد تسهیلات ثابت وجاری
۶۸۰۸۴۸

۴۵۳۶۰۰ ۹۹۸۳۴۸

۳۴۴۹۶۰ ۹۴۳۰۴۸

۱۷۲۴۸۰ ۸۳۱۳۴۸

۱۲۷۶۸۰ ۸۵۸۰۴۸

۶۳۸۴۰
سود ویژه ۲۲۷۲۴۸ ۶۵۳۳۸۸ ۷۷۰۵۶۸ ۷۰۳۶۶۸ ۷۹۴۲۰۸

گردش وجوه نقدی برای پنج سال
شرح سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم
سود ویژه

به اضافه
استهلاک ۲۲۷۲۴۸
+
۸۶۵۴۷ ۶۵۳۳۸۸
+
۸۶۵۴۷ ۷۷۰۵۶۸
۸۶۵۴۷ ۷۰۳۶۶۸
+
۸۶۵۴۷ ۷۹۴۲۰۸
+
۸۶۵۴۷
نتیجه غملیات نقدی
به اضافه
سرمایه گذاری متقاضی
به اضافه
تسهیلات ثابت و جاری
۳۱۳۷۹۶
+
۸۵۷۴۷۸
+
۲۸۵۸۲۵۸
۷۳۹۹۳۵ ۸۵۷۱۱۵ ۷۹۰۲۱۵ ۸۸۰۷۵۵
جمع وحوه نقدی
منهای
هزینه های سرمایه ای

منهای
اقساط تسهیلات ثابت و جاری ۴۰۲۹۵۳۲

۱۹۱۹۲۵۳

۷۷۶۰۰۰ ۷۳۹۹۳۵
۰

۷۷۶۰۰۰ ۸۵۷۱۱۵

۰

۷۷۶۰۰۰ ۷۹۰۲۱۵

۰

۴۵۶۰۰۰ ۸۸۰۷۵۵

۰

۴۵۶۰۰۰
بر داشت سود ۱۳۳۴۲۷۹ ۳۶۰۶۵- ۸۱۱۱۵ ۳۳۴۲۱۵ ۴۲۴۷۵۵

نتیجه :
با تو جه به طرح مذ کور اگر طرح با یک شرا یط مدیریتی بالا اجرا شود این طرح می تو اند ضمن سود او ری بالا و اشتغال زایی منا سب بخش مهمی از فرا ورده های دامی مورد نیاز جا معه را تا مین نما ید.

مقدمه :
يك راهنما براي توليد موفق، غذاي مناسب براي گاو است. هزينه غذا بيشترين بهايي است كه براي نگهداري گاو بايد پرداخت. فهم مراحل ه

ضم نشخواركنندگان و غذاي اصلي آن ها، نيازمند غذا دادن و مديريت خوب است.
در سال شش زمان كليدي وجود دارد كه وضعيت بدن دام مورد ارزيابي قرار گيرد . اين زمان ها عبارتند از: اواسط دوره خشكي، زايمان، و تقريبا ۴۵، ۹۰، ۱۸۰،۲۷۰ روز بعد از شروع شيرواري.
آنچه در زير مي آيد به شرح اهداف معين در خصوص وضعيت بدن دردوره خشكي مي پردازد.
تغذيه گاو در دوران خشكي و تعادل كاتيون و آنيون در جيره گاو
دوره خشكي

نمرة ايده آل وضعيت بدن براي يك گاو خشك ۵ و۳ مي باشد. براي حصول عملكرد و سلامتي مطلوب در مراحل اوليه شيرواري كه درپي دورة خشكي مي آيد، وضعيت بدن بايد حداقل ۳ و حداكثر ۴ باشد.
اثبات شده است كه يك گاو در طي دوره شيرواري چربي بدن را با بازده بيشتري نسبت به دوره خشكي ذخيره مي كند. گاهاً يك گاو قبل از اينكه به نمرة وضعيت قابل قبولي برسد، بايد خشك گردد. از اين رو يك مدير بايد گاوهاي خشك را به منظور اضافه وزن و حصول نمرة وضعيت مطلوب تغذيه كند. بديهي است كه يك برنامه تغذيه اي حساب شده همراه با بازديدهاي مكرر براي بالا رفتن وضعيت بدن گاوهاي خشك( البته بدون چاق شدن گاو) ضروري است.
يك دوره خشكي ۸ تا ۶ هفتگي براي گاوها، به طور قابل توجهي باعث افزايش توليد شير در دوره هاي بعدي نسبت به زماني كه دورة خشكي داده نشود، مي گردد. اساساً مدت طولاني تر دوره خشكي، كل توليد شير را براي هر دو دوره شيردهي كاهش مي دهد . دلايل مختلفي براي تشريح اثرات سودمند دوره خشكي از جمله نياز به جايگزين كردن ذخاير مواد مغذي بدن براي و احتياجات جهت ساختن بافت ترشحي در پستان پيشنهاد شده است. بيشتر نتايج پژوهشي نشان مي دهند كه ذخيره دوباره مواد مغذي در بافت ها با وجود اين كه مهم است. ولي احتمالاً دليل اصلي براي اثرات سودمند دوره خشكي نيست. براي مثال وقتي فقط به نصف پستان دورة خشكي داده مي شود، اين نيمه پستان به طور قابل توجهي شير بيشتري در شيردهي بعدي توليد مي كند گاو خشك بايد به اندازه كافي تغذيه شود تا در يك وضعيت خوبي باشد. ولي نه به اندازه اي كه در زمان زايش چاق شود.
گاوهاي خيلي چاق در زمان زايش، نسبت به گاوهايي كه درشرايط خوب هستند، بيماري و مشكلات زيادتري دارند. مشكلات گاو

 

هاي بيش از حد چاق به سندرم گاو چاق ناميده مي شود. گاوهايي كه جيره پرانرژي دريافت كرده اند ودوره خشكي طولاني تري داشته اند اكثراً به سندرم

گاو چاق مبتلا مي شوند بعضي از مشكلات ديگر از جمله بروز تب شير، كتوز، پيچ خوردگي شيردان، جفت ماندگي، ادم پستان، ورم پستان و مرگ همراه با اين سندرم ديده مي شود اگر گاو خوب تغذيه شده باشد . ممكن است به طور قابل توجهي طي نيمه دوم دورة شيردهي افزايش وزن داشته باشد. از اين روميزان بالاي افزايش وزن در دوره خشكي مورد نياز نيست گاو خشك باشد شرايط خوب بدني در اواخر دوره شيردهي، قادر به تأمين انرژي مورد نيازش از علوفه با كيفيت مناسب مي باشد. اگر گاو در ابتداي دوره خشكي تحت شرايط ضعي

في به سر برده باشد و يا كيفيت علوفه خيلي پايين باشد كنسانتره كمي مورد نياز است. مهم است كه گاو خشك پروتئين، مواد معدني، ويتامين و سايرمواد مغزي مورد نيازش را دريافت كند. اگر هر كدام از اين مواد مغزي در علوفه كم باشد آن ها بايد به صورت كنسانتره و يا مكمل تأمين شود. به غير از انرژي، ساير مواد مغزي نيز براي گاو جهت تأمين حد مطلوب سلامت و براي تجديد ذخاير بدن مورد نياز هستند. ازلحاظ اهميت نسبي، تمام مواد مغذي براي توسعه يك جنين سالم مورد نياز هستند. وقتي كه گاو خشك به مقادير كافي از هر يك از اين مواد مغذي ضروري دريافت نكند، گوساله ممكن است ضعيف شود درصد پروتئين و چند ماده معدني مورد نياز جيره گاوهاي خشك در مقايسه با گاوهاي شيرده، كمي پايين تر است. اكثر جيره اي عملي براي گاوهاي خشك بايد حاوي مكمل نمك بوده و معمولاً به وسيله مواد معدني كم مصرف غني شده باشند به همين ترتيب، مكمل فسفر و كلسيم اغلب مورد نياز است. در گاوهاي خشك حدود دو هفته قبل از زايش، دادن كنسانتره شروع شود اين عمل اجازه مي دهد كه ميكروبهاي شكمبه و بسته هاي متابوليكي گاو قبلاً به خوردن مقادير قابل توجهي از كنسانتره كه در اوايل دوره شيردهي مورد نياز مي باشد، عادت كنند. گاو خشك بايد گوساله خود را در يك محيط تميز و راحت به دنيا بياورد.
علوفه خشك ساقه بلند و داراي كيفيت متوسط، بهترين خوراك علوفه اي براي گاوهاي خشك به شمار مي رود علوفه با كيفيت بالاتر ( از نظر انرژي و پروتئين ) از قبيل سيلوي ذرت و هيلاژ يونجه بايد با احتياط و محدوديت بيشتري مصرف شوند تا از افزايش بيش از حد نمرة وضعيت جلوگيري به عمل آيد.

استفاده از علوفه با كميت و كيفيت مناسب، مكملهاي با انرژي پايين و فيبربالا كه حاوي مقدار كافي پروتئين، مواد معدني و ويتامين ها باشد مي تواند در مقادير كنترل شده به منظور دسترسي به افزايش نمره وضعيت به كار رود. حذف چربي اضافه در گاوهاي خشك هم با استفاده از محدودكردن انرژي دريافتي طي دوره خشكي، عملكرد بعد ازآن را با مشكل مواجه نخواهد كرد.
طريقه خشك نمودن گاوهاي شيرده
هدف از خشك كردن گاوها و فراهم كردن يك دوره استراحت بعد از دوره شيردهي بعدي است تا گاوها بتوانند حداكثر توليد را دردوره شيردهي بعدي داشته باشند. دورة خشك به غدد پستاني امكان استراحت بين دو دوره شيرواري را داده و به گاو اجازه مي دهد تا مقداري از احتياجات بدنش را ذخيره كند. مرحله خشك كردن بايد تا حد امكان

سريع و بدون آسيب به پستان انجام گيرد. غالباً نحوة عمل بدين صورت است كه اجازه داده مي شود فشار داخل پستان به حدي برسد كه ترشح شير متوقف شده و در نهايت شير باقي مانده در پستان جذب خون گردد. بهترين روش خشك كردن براي اغلب گاوها توقف يكباره دوشش و اجازه جذب هر چه سريعتر شير است. دوشيدن دوره اي گاوها به دليل كاهش فشار درون پستان، مرحل

ه خشك كردن را طولاني تر مي نمايد. توقف كاملدو شش، روش مناسبي براي گاوهايي كه ورم پستان ندارند ويا گاوهاي مبتلايي است كه در طي دورة خشكي تحت درمان قرار خواهد گرفت. براي گاوهاي پر توليد يا گاوهايي كه سابقه شديد ورم كلينيكي پستان دارند، حذف تدريجي دوشش تا زمان خشك شدن كامل گاو مطلوب است. دوشش ناكامل بدليل كاهش فشار پستان در دوشش موجب ترشح شير بيشتر و طولاني شدن زمان خشك كردن گاو شده، لذا توصيه نمي شود. كاهش مصرف خوراك و محدودكردن آب تأثير عمده اي در خشك كردن گاوها دارد