چکیده

طلاق یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی است که تاثیر فراوانی در به هم زدن تعادل روحی و روانی انسان ها و در نهایت آثار شوم آن در جامعه خودش را نشان می دهد و منجر به کاهش انسجام و یکپارچگی اجتماعی می شود وکانون مقدس خانواده را از هم می پاشد. وقتی که در جامعه ای طلاق افزایش پیدا کند، علاوه بر هم پاشیدن کانون خانواده، تاثیر مخرب آن دامنگیر همه افراد آن جامعه می شود. سوال اصلی تحقیق این است که چه عواملی باعث بروز طلاق می شود؟هدف این تحقیق بیان علل طلاق، پیامد های اجتماعی آن و راه های کاهش و پیشگیری از طلاق است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی، نظری و با استفاده از روش کتابخانه ای و استنادی به مهم ترین عوامل اجتماعی طلاق از جمله: فاصله گرفتن از ارزش های دینی و قرانی، عدم بلوغ اجتماعی و فکری زوجین، فریب کاری، تفاوت سطح اقتصادی زوجین و تجمل گرایی و عدم آموزش مهارت های لازم برای زندگی خانوادگی پرداخته است و در نهایت به پیامدها و راهکارهای کاهش طلاق اشاره می کند.

واژگان کلیدی: طلاق، عوامل، پیامدها، خانواده

۱

مقدمه

خانواده به عنوان یکی از کانون های اجتماعی، ممکن است باعث ایجاد صفا و صمیمیت و محبت و آرامش در محیط خانه باشد، که در این صورت تاثیر بسزایی در استحکام خانواده و انسجام جامعه و پیشرفت آن خواهد داشت ولی اگر در خانواده دعوا و کینه توزی و عیب جویی شدید حاکم باشد، و زوجین برای رفع این رذایل اقدام سریع نکنند ممکن است سبب آسیب های جدی از جمله طلاق باشد. با توجه به اینکه نهاد خانواده در کشور ما همواره از استحکام و غنای خاصی برخوردار بوده است، و بیشتر مسایل فرهنگی و شخصیتی و اجتماعی ما در کانون خانواده شکل می گیرد، از اینرو تحقیق در این زمینه هم می تواند روشنگر برخی ویژگی های اجتماعی و فرهنگی ما باشد و هم به شناخت و برنامه ریزی در جهت حفظ ثبات و استحکام نهاد خانواده یاری رساند. نظر به نقش مهم خانواده در جامعه، از هم گسیختگی خانواده عموماً با عوارض نامطلوبی همراه بوده و در هر جامعه همواره ساز و راهکارهایی جهت استحکام خانواده وجود دارد.(تیماجچی، (۶:۱۳۷۷ کانون گرم خانواده کمک می کند که انسان ها به هویت و رشد شخصیتی دست مییابند و موجب بالندگی و رشد جامعه میشوند. لذا خانواده عامل کمال بخشی، آرامش و بالندگی انسان است و در پیشرفت جوامع نقش عمدهیی ایفا میکند. سستشدن بنیان خانواده، طلاق، فرار از منزل، سوءظن، نداشتن تفاهم میان زوجین، همسرآزاری و همسرکشی و …را به همراه دارد.

۲

۱٫ طلاق از دیدگاه دین مقدس اسلام

هدف دین اسلام از تشکیل کانون خانواده و ازدواج رسیدن به آرامش است. (روم:(۲۱ اما طلاق از نظر دین اسلام، امری ناپسند است و آخرین راه مداوای ناسازگاری زن و شوهری میباشد . اسلام معتقد است اگر راهی برای جدایی زن و شوهر نباشد زندگی ایشان دشوار و

عذابآور خواهد بود و ممکن است نتایج ویران کنندهای مثل انتقام ، خودکشی ، فساد و قتل داشته باشد. امر طلاق همواره مورد بغض الهی میباشد .

امام صادق (علیه السلام) میفرماید :تزوّجوا» و لا تطلقوا فان الطلاق یهتز منه العرش«؛ ازدواج کنید ولی طلاق ندهید زیرا عرش الهی از طلاق به لرزه در میآید .(حر عاملی، :۱۳۷۴ ج ۲۲،ص (۹ پیامبر اکرم(صل االله علیه و آله) نیز می فرماید: » همانا خدا و رسول خدا از زنانی که به ناحق از شوهر خود طلاق می گیرند، بیزار است.
خدا و رسول خدا از مردانی که به زن خود ضرر می رسانند تا مهریه خود را ببخشد و طلاق گیرد، بیزار است.« (همان، ص(۲۸۲