فرار دختران شهري و روستايي

فصل اول (كليات تحقيق )
– مقدمه
– بيان مسله
– اهداف تحقيق
– اهميت وضرورت تحقيق
– فرضيه هاي تحقيق

– متغير ها و تعاريف عملياتي وشرح مفاهيم
فصل دوم (پيشينه وادبيان تحقيق)
– تعريف خانواده
_رابطه خانواده يا فراري بودن فرزندان
– رابطه يا فراري بودن فرزندان
– تعريف فراري بودن دختران

– روش هاي پيشگيري از فرار دختران
– رابطه شهر وروستا ونقش آن از فراري بودن دختران
– ارزيابي از وضعيت دختران فراري
– بررسي وتصميم گيري براي جلوگيري از فرار دختران
فصل سوم (روش تحقيق)
– جامعه مورد مطالعه
– حجم نمونه

– روش نمونه گيري
– ابزار نمونه گيري
– روش آماري
– روش تحقيق

فصل اول
مقدمه
خانواده در تفكر اسلامي جايگاهي بسيار رفيع دارد. اگر موضوع خانواده در اسلام را با ساير اموري كه مشابه اين مقوله است مقايسه كنيم ،بر جستگي خاصي در مسله خانواده ملاحضه مي كنيم .بعضي امور زندگي مهم اند .خانواده داراي اهميت است،يك دليل اين است كه اصولا كل وجود از درون خانواده استخراج واستنباط مي شود ودر درون آن شكل مي گيرد .به عبارت ديگر كل وجود ما به نوعي برگرفته از خانواده وشكل گرفته در درون خانواده است

.تاثيرات ژنتيكي پدر ومادر،آثاراوليه خنده ها و نگاه هاي مادربر روح وروان كودك ،مهارت هاي زندگي كودك ونوجوان از پدر ومادر خود مي آموزد .سر گذشت زندگي خودمان در خانواده ونيز تاثيري كه امروز بر فرزندانمان مي گذاريم همه تاييد كننده اين سخن است كه كل وجود ما محصول خانواده است به بيان ديگر .پيمانه وجود آدمي در خانواده شكل مي گيرد وآدمي هر آنچه را از غير خانواده مي گيرد به اندازه همين پيمانه است .بديهي است كه ميزان تاثير گذاري خانواده به قابليت هاي مستتردر آن بستگي دارد.

دليل دوم اين است كه وقتي شما به منابع اعتقادي مان مراجعه مي كنيد وسير تكويني وشريعت الهي را ملاحظه مي كنيد ،مي بينيد كه از همان ابتدا زندگي آدمها در روي كره ي خاكي با دونفر شروع شده است.آيا تا به حال فكر نكرده ا يد كه سر اين قضيه چيست؟چرا آغاز خلقت انسان در كره زمين با خانواده شروع شد؟يك دنيا حرف وحديث در اين نكته مي توان يافت.آيا سر اين قضيه اين نيست كه خانواده ركن عالم هستي است؟آيا اين امر بدان معنا نيست كه خانواده به كل هستي جهت ميدهد.

شكاف ميان نسل ها به عنوان يكي از عوامل مؤثر در فرار نوجوانان تاثير گذار است .در علت يابي اين مشكل چشمگير وقابل توجه است.تعارض وبرخورد ميان والدين ونوجوان ناشي از همين پديده است.

بيان مسله :
فرار از خانه چيست ؟
فرار دختران از خانه يكي از مسائل مهمي است كه سلامت جسمي ورواني نسل نوجوان را تهديد مي نا مند .وباعث آسيب هاي جدي اجتماعي است.در آخرين گزارشي كه روانشناسان اجتماعي در ايران منتشر ساخته اند بالاترين آمار فرار مربوط به شهرهاي بزرگ ،مثل تهران وپايين ترين فرار مربوط به استان يزد است.عوامل مختلفي براي فرار نوجوانان از خانه وجود دارد مهمترين آن عوامل مي تواند عامل خانوادگي باشد .

۱-فضاي رواني وعاطفي خانواده طبعا تعاملات رواني وعاطفي نوجوان را تحت تاثير قرار مي دهد .وفشار هاي بالاتر از آستانه تحمل نوجوان ،فكر گريز و فرار از مشكلات موجود در خانواده را تقويت مي كند.

۲-الگوهاي نا سالم همسايگان كه بعد از والدين تاثير گذاري جدي روي نوجوانان مي تواندداشته باشد،در عملي ساختن فكر فرار نقش مهمي به عهده دارند.
۳-عدم ثبات قوانين ومعيار اخلاقي در محيط خانه ومدرسه وعدم حمايت هاي عاطفي ،خصوصااز جانب اعضاي خانواده ونيز نبود فرد يا افرادي كه سرپرستي و نظارت مدبرانه روي نوجوان داشته باشند.

۴-مشكلات تحصيلي ،جاذبه هاي شهري ،فقرمالي ،اعتياد والدين ،اختلاف با نا مادري ونا پدري ووجود اختلال رفتارياز گذشته در نوجوان كه به مرور به فرار از خانه منجر مي شوند.
۵-شكاف ميان نسل ها به عنوان يكي ديگر از عوامل عملي كه در فرار نوجوانان مؤثر است.

اهداف تحقيق
هدف تحقيق اين است مقايسه فرار دختران شهري وروستايي از زواياي مختلف مورد بررسي قرار گيرد . وچه علل وعواملي موجب فرار دختران از خانه در خانواده هاي شهري وروستاي وجود دارد . آيا عدم كنترل شديد افراطي ومداخله گرايانه در خانواده هاي شهري موجب فرار دختران گرديده است .

طبق بررسي وتحقيقات به عمل آمده فرار دختران در خانواده هاي شهري بيشتر از روستايي است .
اهميت ضرورت تحقيق :
اصولا تصوير سلامت روان هر خانواده به سلامت روان افراد آن وابسته است دراين ميان سلامت روان وامنيت عاطفي زن بيش از بقيه افراد خانواده را تحت تاثير قرار مي دهد .

موضوع تحقيق از اهميت ويژهاي برخورد دار است چرا كه فرار دختران باعث آسيب هاي اجتماعي جدي را فراراه نسل هاقرار ميدهد وباعث نابودي استعداد ها وازهم پاشيدگي خانواده ها مي گردد.خانواده به عنوان مقدس ترين ومهمترين نهاد اجتماعي ،كانوني است كه به تعبير قرآن مجيد زن وشوهر در آن وآرامش وسكينه دل مي يابند وبين آنان مودت ودوستي برقرار مي شود.بهداشت روان در خانواده در مفهوم گسترده خود كمك به همه افراد خانواده را هدف قرار مي دهد تا هر چه بيشتر رشد وتكامل يابند .از تمامي استعداد ها وقابليت هاي خود در اين راه بهره جويند وموفق تر وشاداب تر باشند و زتدگي ساده تر ومعني دار تري را به وجود آورند.

فرد در خانواده رشد مي كند وپايه هاي اصلي شخصيت وسلامت رواناودر دوران كودكي در همين محيط خانواده پي ريزي مي شود. تاثير خانواده بر خصوصيات شخصي ورواني بسيار وسيع وپايداراست.كودكان بسياري از رفتارها نگرش ها اعتقاد ات و ارزشهاي خود را در خانواده از خواهر وبرادر وپدر ومادر مي آموزند.اين آموخته ها برسلامت وبهداشت روان او تاثير دارد.

فرضيه تحقيق :
۱-افت تحصيلي وترك تحصيل دختران موجب فرار دختران از خانه مي شود.
۲-كمبود محبت وعدم امنيت عاطفي موجب فرار دختران در خانواده هاي شهري مي شود.
۳-فرار دختران در خانواده شهري بيشتر از خانواده هاي روستايي است .

متغير هاي تحقيق:
كمبود محبت :مهر ومحبت در تكوين شخصيت هر فرد تاثير بسزايي دارد و محروميت عاطفي موجب بروز اختلال منش وانواع انحرافات مي گردد.
اختلاف والدين:خانواده حريم امن وآرامش است .در صورتي كه بين والدين اختلاف ودرگيري وجود داشته باشد .آرامش وآسايش از فرزندان آن خانواده سلب مي شود .بنابراين فرزندان سعي مي كنند بيشترين وقت خود را در خارج از خانه سپري نمايند

واين امر را براي ارتباط آنان با افراد ناباب مهيا مي سازد واين خود مقدمه اي باشد براي فرار از خانه:
خشونت خانوادگي :از ديگر مؤلفه ها وشاخص هاي مؤثر درفرار دختران از خانه قرار گرفتن در معرض خشونت هاي روحي وجسمي است.
خشونت والدين ،محيط خانه رااز صميميت ،همدلي ،وحدت وهماهنگي تهي مي سازد .خشونت واستبداد ممكن است كوتاه مدت اثراهاي مطلوبي داشته باشد .

ولي به تجربه ثابت شده است كه اين اثرهاي مطلوب پايدارنيست وبعداز مدتي تحمل خشونت وشدت تحمل والدين براي فرزندان عادي مي شود.(جهانگرد ۱۳۷۹)

فصل دوم
پيشينه تحقيق:
تحقيقي كه در غرب دوباره بزه كاران انجام شده است نشان مي دهد كه ۹۱درصد مجرمان در ارتباط با ارتكاب جرم به نحوي دچار مشكل عاطفي بوده اند برخي از نوجوانان وجوانان دختر در خانواده ي فقير با نا اميدي به آينده مي نگرنداين گونه نوجوانان در واكنش به فقر ومشكلات اقتصادي هر گونه كوشش وتلاش را براي يافتن هويت خود به طور كلي كنار مي گذارنرد

وبه دنياي فراموشي وبي خبري فرار از خانه ومواد مخدر پناه مي برند (لوسس۱۹۷۰)در پژوهشي كه توسط آقايان اصغر جعفري ،دكتر جمشيد صدري وقربان فتحي اين نتيجه بدست آمده :بين كارايي خانواده ودينداري وسلامت روان اعضاي آن رابطه معنا داري وجود دارد.زيرا خانواده هايي كه داراي عملكرد بهتري اند از نظر ارتباط بين اعضاي خانواده ابراز محبت واحترام بين اعضاي وسلسله مراتب قدرت در خانواده مشكلي ندارند.

فرار دختران در شهروروستا مقايسه اي
در مورد وضعيت بزهكاري وجرايم در شهروروستا برمي گردد به نوع كيفيت وچگونگي جرايم روستا يي وشهري مربوط به ارزش ها وبرداشت هاي ويژهاي است كه در درون اين دو جامعه وجود دارد.امروزه به نسبت جمعيت ميزان بزهكاري وجرايم در روستا ها كم تراز شهرها ست(در اثر فشار اجتماعي وكنترل غير مستقيم)ولي بايد دانست

كه در كشورها در حال رشد ميزان قتل وجنايت در مناطق روستايي وعشيرهاي بيش از شهرها بوده ،اغلب با خشونت وخسارت همراه مي باشد ورويارويي است.