كتابخانه‌هاي الكترونيك در كشورهاي ديگر

در اين بخش، ابتدا به سير تکويني خدمات اطلاعات و كتابخانه اي در چند دهه اخير ونقش آن در پيشرفت و توسعه جوامع آمريكا و انگليس اشاره گرديده و سپس نمونه هايي از كتابخانه هاي الكترونيك و روند اجرا در چند کشور مورد بررسي قرار گرفته است.
با بررسي تاريخ تمدن بشري مشخص ميشود که کتابخانه ها بخش جداناپذير جامعه متمدن بوده و با نحوه فکري و بافت سازماني جامعه انساني ارتباط نزديک دارد.در گذشته کتابخانه شکلي سنتي

كتابخانه‌هاي الكترونيك در كشورهاي ديگر

در اين بخش، ابتدا به سير تکويني خدمات اطلاعات و كتابخانه اي در چند دهه اخير ونقش آن در پيشرفت و توسعه جوامع آمريكا و انگليس اشاره گرديده و سپس نمونه هايي از كتابخانه هاي الكترونيك و روند اجرا در چند کشور مورد بررسي قرار گرفته است.

با بررسي تاريخ تمدن بشري مشخص ميشود که کتابخانه ها بخش جداناپذير جامعه متمدن بوده و با نحوه فکري و بافت سازماني جامعه انساني ارتباط نزديک دارد.در گذشته کتابخانه شکلي سنتي داشته و کتابدار همانند يک انبار گردان مسئول نگهداري و ارائه اطلاعات به مراجعين بوده است، با ورود به عصر انفجار اطلاعات و افزايش روزافزون حجم اطلاعات وتکنولوژيهاي جديد، کتابخانه ها بايد از محيط داخلي خود فراتر رفته و روندهاي سياسي، اجتماعي، حقوقي و بازارهاي تکنولوژي اطلاعات را مد نظر داشته باشند.

 

آمريكا: خدمات اطلاعات و كتابخانه اي
در ويرايش جديد گزارش ساليانه‌ي، بخش ويژه‌ي كتاب خانه‌ي پزشكي قرن ۲۱ اضافه شده است كه مي‌توان آن را از صفحه‌ي‌يك ملاحظه نمود. با افزايش مسؤليت‌هاي كتاب خانه‌ي ملي پزشكي، NLM و براي پياده كردن سيستم‌هاي جديد و بسيار توانمند اطلاعاتي جهت پاسخ دهي به نياز عموم مردم و متخصصين پزشكي، NLM به امكانات و تسهيلات بيشتري نياز دارد . با اين حال، سال مالي ۲۰۰۲ پيشرفت‌هايي را در بسياري از جهات نشان مي‌دهد. براي گزينش تعداد كوچكي از انبوه مقوله‌هاي اجرا شده، چند گاه شما ر در اين گزارش ذكر شده است .

در سال جاري تعداد سوابق MEDLINE به ۱۲ ميليون رسيد. در سال ۲۰۰۲، MEDLINE و ساير پايگاه‌هاي داده، از طريق سيستم باز‌يابي PubMed، بيش از ۵۰۰ ميليون بار، مورد باز ديد و جستجو قرار گرفتند.
خدمات اطلاعاتي مركز ملي اطلاعات بيوتكنولژي، روند توسعه خود را ادامه داد. براي نمونه، بانك اطلاعاتي GenBank از بيش از۰۰/۱۰۰ گونه‌ي اطلاعاتي تشكيل شده است كه ۱۵ ميليون توالي و بيش از ۱۴ ميليارد زوج اساسي دارد.. اين بانك روزانه مورد بازديد ۵۰ هزار محقق قرار مي‌گيرد.
MEDLINE PIUS. به عنوان‌يكي از منابع جامع و مطمئن اطلاعات پزشكي مطرح است . در سال ۲۰۰۲، نسخه‌ي اسپانيايي آن نيز در دسترس مصرف كنندگان قرار گرفت .
در تقسيمات NLM پيشرفت‌هاي مشابه مهّم ديگري نيز وجود داشته است كه برخي از آن‌ها عبارتند از : گسترش تاريخچه‌ها در بخش علوم و Clinical Trial. Gov مركز ليستر هيل (Lister Hill)، پاسخ سريع به ۱۱/۹ از خدمات اطلاعاتي تخصصي پرسنل و قرار گرفتن اين خدمات روي وب، بهره‌برداري از شبكه جديد و مركز امنيتي نصب شده‌ي اداره‌ي سيستم‌هاي ارتباطات و رايانه‌اي، ارائه‌ي بيشتر برنامه‌هاي جديد آموزشي داده‌ورزي زيستي (bioin formatics) و IAIMS با استفاده از برنامه‌هاي موسوم به برنامه‌هاي برون سازماني (Extramural) موفقيت‌هايي مذكور و بسياري ديگر از كاميابي‌هايي كه در اين گزارش تشريح شده‌اند نتيجه‌ي فعاليت‌هاي اختصاصي پرسنل مجرب و متخصص و هم چنين‌ياري و هم فكري كادر با استعداد مشاورين و راي‌زنان NLM بوده است . مشاركت همه كاربران سبب شده است كه اين مؤسسه در سراسر جهان به عنوان‌يكي از منابع كارا و قابل اعتماد اطلاعات زيست‌پزشكي ( Biomedical ) در كليه‌ي اشكال خود شهره گردد.

NLM: كتابخانه ي پزشكي قرن ۲۱
سال مالي ۲۰۰۲‌يكي از سال‌هاي محوري براي برنامه توسعه‌ي امكانات NLM به شمار مي‌آيد . در اين سال قرارداد ۳۵ درصد از طراحي ساختار به شركت بوستوني Pervy Dean Rogors داده و قرار داد تكميل طرح نهايي نيز بسته شد. مسائلي چون نقش تاريخي NLM، به عنوان بزرگ ترين مجموعه‌ي كتاب ها، مجلات و ساير اطلاعات زيست‌پزشكي و مسئوليت بزرگ و جديد آن در زمينه فناوري زيستي، تحقيقات خدمات پزشكي، سلامت مصرف كنندگان و حفظ آن از مهم ترين عواملي هستند كه نياز به گسترش فضا را براي مجموعه‌ها و مراجعان NLM افزون مي‌كند.

كنگره‌ي آمريكا در سال مالي ۲۰۰۰ از NLM خواسته است كه براي ساختار ساختمان جديد، مطالعات امكان سنجي را انجام دهد و به اين ترتيب برنامه‌هاي روبه رشد مركز ملي اطلاعات فناوري زيستي ( NCBI) و محدوديت‌هاي فزاينده‌ي فضاي موجود بزرگترين مجموعه‌ي پزشكي جهان مورد تاييد كنگره قرار گرفت. در سال مالي ۲۰۰۱، كنگره، منابع مالي را براي فعاليت طراحي مهندسي و ساختاري مجتمع جديد تاسيس كرد. اخيراً، كنگره در گزارش سنا موسوم به تخصيص اعتبار به نيروي كار، خدمات انساني، بهداشت و آموزش و پرورش، بر تسريع گذر از فاز طراحي به مرحله‌ي ساخت تاكيد كرده است:

بسياري از بيماري‌هاي خيلي جدي مبناي مولكولي دارند. از آنجايي كه مركز اصلي اطلاعات فناوري زيستي NLM، حجم عظيمي از اطلاعات پوشش داده نشده را، در دهه‌ي گذشته سازمان دهي و تحليل كرده است، لذا اين مركز‌يكي از مناسب ترين اجزاي فرايند تحقيقات به شمار مي‌آيد. كنگره معتقد است كه اگر اين مركز بخواهد در ايفاي نقش عمده‌ي خود در مبارزه با بيماري‌ها نهايت مشاركت را داشته باشد، بايد براي پاسخ گويي به تقاضاي فزاينده ايي كه به آن مي‌رسد به سرعت به تسهيلات و امكانات مورد نظر مجهز شود . كميته، اعتبار لازم براي چنين تسهيلاتي را تامين و اظهار اميد واري كرد كه با تكميل طراحي، به سرعت فاز ساخت آغاز گردد. از همين رو كميته از NIH خواست كه تا تاريخ آوريل ۲۰۰۳ طي گزارشي، ويژگي‌ها و ابعاد تسهيلات جديد و هزينه ي پيش بيني شده را براساس برنامه زماني با خطوط اجرايي سريع براي اين كميته ترسيم كند.

امكانات فيزيكي جديد ( با توجه به طرح جلد اين گزارش ) ساختار منحصر به فردي است كه با توجه به فعاليت كتاب خانه‌ي پزشكي قرن ۲۱ و چشم انداز رو به تكوين آن طراحي شده است . نظر به گسترش انواع اطلاعات از كتاب ها، مقالات، رسانه‌هاي جمعي، و قرار گرفتن اين اطلاعات در بانك اطلاعات GenBank، وظيفه‌ي NLM نيز سنگين تر شده است . انفجار اطلاعات و افزايش تقاضاي دسترسي به اطلاعات از سوي دانشمندان، فراهم آوران مراقبت‌هاي پزشكي، بيماران،عموم مردم و لزوم مديريت براين مقوله ها، الزام به تسهيلات نوآورانه و جديد را بيش از پيش نشان مي‌دهد.

توانايي NLM در اجراي مؤثر و كارا ماموريتي كه با گذشت زمان سنگين تر شده است، كليد پاسخ گويي به سرمايه گذاري كنگره در پژوهش‌هاي زيست‌پزشكي در سالهاي اخير به شمار مي‌آيد. به تعبيري زيست شناسي مولكولي سائق اصلي پيشرفت‌هاي پزشكي در قرن ۲۱ مي‌باشد كه اين امر نياز به توانايي‌هاي مديريت اطلاعات و رتق فتق هزاران تن داده‌هاي توليدشده در پروژه‌هاي ژنوم انساني و پژوهش‌هاي ژنتيكي سازمان‌هاي مختلف دارد.

كتاب خانه‌ي NCBl، مجموعه‌اي از رايانه‌هاي بسيار توانمند نرم‌افزار‌هاي پيچيده و محققين آموزش ديده را در محيطي مشاركتي گرد آورده است تا بتواند به سرعت نتايج پژوهش‌هاي ژنتيكي را در دسترس هزاران دانشمند در سراسر جهان قرار دهد . در واقع NCBI با جمع آوري مديريت و افزون داده‌هاي دريافتي از سراسر جهان در حاشيه‌ي داده‌ها، حلقه‌ي بين داده‌هاي توليد شده‌ي مراكز پژوهشي و‌يافته‌هاي آتي را ايجاد مي‌كند. سازمان دهي و قرار دادن اطلاعات در كتاب خانه و افزودن امكانات جستجوي عناوين به روش‌هاي مختلف و پيوند دادن منابع مختلف اطلاعاتي از عواملي است كه اين امكان را به پژوهش گران مي‌دهد تا ژن‌هاي بيماري زا را شناسايي و مكانيزم‌هاي زيست‌پزشكي باني بيماري را رمز گشايي نمايند و بتوانند راهبردهاي درماني را براي درمان و جلوگيري از بيماري را طراحي و ايجاد كنند . واضح است كه اگر چنين منابعي وجود نداشته باشد سرعت پيشرفت پژوهش‌هاي زيست‌پزشكي نيز تا حد زيادي گرفته مي‌شود.

يكي ديگر از مزاياي NLM، گسترش طيف و تعداد مصرف كنندگان اطلاعات از طريق انتقال دانش از مراكز اطلاعاتي و پژوهشي NIH به افراد است . اين اطلاعات گاهي تاثير آني در زندگي افراد دارد. محيط ارتباطي پيشرفته وبي NLM، سبب شده است كه عموم مردم براي دريافت اطلاعات پزشكي به اين بانك اطلاعاتي مراجعه نمايند. NLM نيز براي پاسخ دهي به اين در خواست ها، تعدادي از خدمات بسيار موفق را براي استفاده متخصصين و عموم مردم ايجاد كرده است . MEDLINE و PubMed كه پايگاه‌هاي داده‌ي روي خط NLM نزديك به ۱۲ ميليون مرجع و خلاصه‌هاي مقالات علمي مجلات پزشكي را در خود جاي داده اند . اين سايت ها، ساليانه ۵۰۰ ميليون بار مورد جستجوي پژوهشگران قرار مي‌گيرند.

MEDLINE plus، ‌يكي ديگر از پايگاه داده هاست كه اختصاصاُ براي مصرف كنندگان ايجاد شده است. اين پايگاه داده، اطلاعات اخذ شده از NIH و ساير منابع معتبر و مجاز را به سهولت و به صورت مجاني به دو زبان انگليسي و اسپانيايي در اختيار كار بران قرار مي‌دهد. در واقع اقبال اين پايگاه داده‌ها به واسطه‌ي موثق بودن اطلاعات پزشكي و توانايي فزاينده‌ي آن در جمع آوري كارا، سازمان دهي و توزيع اطلاعات چند رسانه ايي به عموم مردم مي‌باشد.

برنامه‌هاي اطلاعاتي و پژوهش‌هاي NIM، نقش مهمي در آمادگي بهداشت عمومي در مديريت بلايا و محلات تروريسمي دارد. در اين كتابخانه ابزارهاي پژوهش بنيادي را پشتيباني مي‌كند: اين ابزار‌ها عبارتند از : پايگاه داده‌ي پژوهشي دانش ژنوم جهت ساخت دارو، واكسن و ساير اشكال درماني براي بيماري‌هايي چون ابله، سياه زخم، طاعون، ابولا و وبا، داده ورزي‌هاي R&D مربوط به مديريت پلايا و تروريسم، آموزش متخصصين پزشكي در رابطه با كاربري منابع اطلاعاتي توسعه‌ي منابع اطلاعاتي تجربي در رابطه با دست اندركاران اوليه و ساير كساني كه در مديريت پلايا درگير هستند : بهبود زير ساخت اطلاعات براي ارسال و تسهيم داده‌ها در مواقع بحران، ‌يكي از مؤسسه‌هاي برنامه ريز كه در NLM سرمايه گذاري كرده نوعي سيستم هشداردهنده‌ي نمونه را براي موارد پزشكي اضطراري عمومي ايجاد كرده است.

اين سيستم اخيراً به نظر بوش، رئيس جمهوري امريكا رسيده ايشان از آن به عنوان مدلي براي اپيدمي‌هاي مشابه سياه زخم‌ياد كرد. پس از ماجراي ۱۱ سپتامر سال ۲۰۰۱، NLM در راستاي برنامه‌هاي اطلاعاتي مديريت بلايا، صفحات جديدي را در MEDLINE pIus براي عناوين پزشكي مانند اختلالات استرس‌هاي پس از ضربه (Post trauma fic Stress)، سلاح‌هاي شيميايي و بيولوژيكي، آبله، سياه زخم و هم چنين صفحات خاص جديدي در مورد خطرات ناشي از عوامل

جنگ‌هاي شيميايي و بيولژيكي را ايجادكرده است. هم چنين تعداد‌ي كتاب و گزارش فني جديد را به اضافه مسائلي كه قبلاً وجود داشت، در خصوص آبله و ساير عناوين مناسب را به پايگاه داده اضافه كرد. به اين ترتيب پژوهشگران و جامعه‌ي پزشكي عمومي به نحو بهتري مي‌توانند جهت مبارزه با بيوتروريسم از اين اطلاعات استفاده كنند . براي استمرار در تحرك بخشي به نتايج پژوهش‌هاي زيست‌پزشكي به نحوي كه اين اقدام منجر به ازتقاي بهره وري پژوهشي و بهبود

مراقبت‌هاي پزشكي و جلوگيري از بيماري‌ها شود، NLM بايد فضا و امكانات بيشتري داشته باشد تا بتواند مشاركت بيشتري ايجاد كند و دانش موجود را در

دسترس ديگران قرار دهد. طراحي امكانات جديد به گونه‌اي است كه منبع منحصر به فردي براي ارتقاء تعامل مابين دانشمندان، متخصصين باليني و متخصصين اطلاعاتي ايجاد مي‌كند. اين امكانات شامل فضاي مشاركتي است كه در آن فضا، پرسنل NCBI و ساير، اجزاي پژوهشي NLM دانشمندان NIH، كتابداران پزشكي به صورت مشاركت رودررو و هم چنين تعاملات مشخص بارايانه، با‌يكديگر ارتباط بر قرار مي‌كنند. طراحي اين فضا به نحوي است كه در آن كابين‌هاي مطالعه‌ي فردي براي ملاقات با دانشمندان، محل بزرگي براي تشكيل جلسه‌هايي كه در آن خدمات جديد و پروژه‌هاي مهم معرفي مي‌شوند و هم چنين محلي

براي گروه‌هاي كاري كوچك تعبير مي‌شود. از طرف ديگر گستره ايي از فعاليت‌هاي NLM مانند توليد مجموعه‌اي از منابع روي خط ( on _ line )، حاشيه نويسي پايگاه داده‌هاي ژنوم، توسعه سيستم زبان‌يكسان پزشكي (Unified Medical Language system) و ساير فعاليت مشاركتي با شبكه‌ي ملي كتاب خانه‌هاي پزشكي در اين فضا انجام خواهد شد. بهره‌برداري از شبكه‌ي منصوبه و منابع رايانه اي، مشاركت بيشتر افراد خارج از سازمان را در جوانب پژوهشNLM، NIH ايجاد خواهد كرد. محل مشاركت در سازمان NIH نقشي منحصر به فرد ايفا و بهترين مغزهاي علمي را به خود جذب خواهد كرد. يكي ديگر از ويژگي‌هاي

اختصاصي امكانات مذكور، ايجاد مركز به روزآوري‌ها است كه امكانات جديد كاربردي فناوري‌هاي مخابراتي و محاسباتي پيشرفته را در زمينه‌ي ارتباطات و پژوهش‌هاي پزشكي، مشخص و برجسته مي‌كند. نمونه‌هايي از اين نو آوري‌ها عبارتند از: مجموعه داده‌هاي انساني قابل رويت كه خود NLM آن را ايجاد كرده است و پروژه‌هاي پزشكي راه دور مخصوص نواحي دوردست و كاربردهاي نسل آتي شبكه‌ي اينترنت . اين مجموعه‌ها در قسمت زير زمين در دو سطح گسترش خواهد‌يافت. به اين ترتيب فضاي لازم براي توسعه مجموعه‌ها ايجاد و از طرفي ظاهر تاريخي و اصلي ساختمان كتاب خانه نيز حفظ مي‌شود.

در حقيقت دنياي اطلاعات زيست‌پزشكي به سرعت در حال گسترش است و از همين رو نه تنها تعداد سالن‌ها براي مجموعه‌هاي كتاب‌ها بايد افزايش‌يابد بلكه فضاي بيشتري به كارشناساني كه مسئول سازمان دهي مديريت و حفظ منابع بسيار با ارزش هستند، احتصاص داده شود.

به طور خلاصه با افزايش درك انسان از رابطه‌ي ميان ژن ها، و بيماري ها، قابليت كنترل اطلاعات NLM نيز به نسبت حجم داده‌هاي توليد شده توسط دانشمندان بايد افزايش‌يابد.

NCBI به ويژه در حال ايجاد پايگاه داده‌هاي عمومي ژنوم و ابزارهاي داده كاوي (data mining) است تا بتواند پيشرفت‌هاي پيش بيني شده را محقق كند. مسئوليت NCBI در جمع آوري، مديريت و تجزيه و تحليل بخش روبه رشد داده‌هاي مربوط به ژنوم كه حاصل فعاليت‌هاي تعيين نقشه و دنباله‌ي پروژه ژنوم انساني است، امري بنيادي در پيشرفت علمي به شمار مي‌آيد.

متاسفانه، امكانات فعلي NLM بر مي‌گردد به تاريخ ۱۹۸۷ زماني كه كنگره NCBI را تاسيس نمود؛ ‌يعني براي تعداد كم تراز ۶۵۰ كارمند ولي در حال حاضر تعداد كاركنان بيش از ۱۰۰۰ نفر مي‌باشد كه كاركنان قراردادي را نيز شامل مي‌شود. ‌يكي از دلايل ازدياد كاركنان، مركز ملي فناوري اطلاعات بيوتكنولژي و جايگاهي است كه اين مركز در علم پزشكي قرن بيست و يكم دارد. وعده پزشكي قرن۲۱ پيشگيري و درمان بيماري هاست؛ بر همين اساس ضروري است كه ما سرمايه گذاري لازم را براي ايجاد امكاناتي چون ۳۵۰ هزار متر مكعب دفتر آزمايشگاه و فضاي مشاركتي انجام دهيم تا بتوانيم مجموعه‌هاي كتاب را در آن جاي دهيم و از استمرار در پيشرفت فعاليت‌هاي مركز ملي اطلاعات بيوتكنولوژي مطمئن شويم.

 

دفتر توليد برنامه‌هاي اطلاعاتي پزشكي
دفتر توليد برنامه‌هاي اطلاعاتي پزشكي (OHIPD) سه مسئوليت عمده بر عهده دارد:
تاسيس، برنامه ريزي و پياده سازي طرح محدوده‌ي NLM، برنامه ريزي و تحليل فعاليت‌ها
برنامه ريزي، توليد و ارزيابي برنامه‌ي بهداشت مصرف كننده و توسعه ملي NLM جهت بهبود دسترسي به خدمات اطلاعاتي NLM براي همه، شامل جمعيت‌هاي اقليت، روستايي و مناطق محروم

هدايت برنامه‌هاي بين المللي NLM
برنامه ريزي و تجزيه و تحليل
طرح محدوده‌ي گسترده‌ي(NLM LRP) NLM براي سالهاي ۲۰۰۵ـ۲۰۰۰، كه در سال ۲۰۰۰ منتشر شده مربوط به مركز فعاليت‌هاي بودجه ايي و برنامه ريزي NLM مي‌باشد .
اهداف اين طرح مبناي بودجه‌ي عملياتي سالانه‌ي NLM مي‌باشد. كليه‌ي مستندات LRP روي سايت وب NLM موجود است . OHIPD در بسياري از فعاليت‌هاي ارزيابي و برنامه ريزي NIH مشاركت دارد. برخي از اين فعاليت‌ها عبارتنداز آمادگي پيشرفت‌هاي علمي، ساير مقوله‌ها‌ي مهم مورد نياز NIH براي قانون نتايج و عملكرد دولت (GPRA)، تخصيص جلسات و پاسخ دهي به پرسشهاي مربوط به توسعه‌ي NLM در زمينه‌ي انواع بيمارها و حوزه‌هاي سياست‌هاي آن،
علاوه بر توسعه‌ي اختصاصي و پروژه‌هاي بهداشت مصرف كننده كه بعداً تشريح خواهد شد OHIPD براي هماهنگي و توسعه‌ي طرح تفاوت در امكانات پزشكي NLM مسئوليت كلي دارد. اين طرح راهبردها و فعاليت‌هاي NLM را در رابطه با پشتيباني از اقدامات NIH براي درك و حذف تفاوت‌هاي پزشكي بين جمعيت اقليت و اكثريت ترسيم مي‌كند.

اين دفتر كميته‌ي هماهنگي NLM را در خصوص تفاوت‌هاي پزشكي مصرف كننده و حل اين مسئله، هدايت و راهبري مي‌كند. كار كميته، برنامه ريزي و انجام هماهنگي‌هاي لازم در رابطه با فعاليت‌هاي مصرف كننده و توسعه‌ي NLM مي‌باشد.

NLM براي شناسايي كردن فرصت‌هاي پيش رو، گزارش و ضعيت پيشرفت كار و نيز برنامه ريزي برخي فعاليت‌هاي خود، بايد بتواند خدمات رساني، بهداشت مصرف كنندگان و تفاوت‌هاي پزشكي را تشريح و تجزيه و تحليل كند. اين امر براي NLM بسيار مهم است . مقوله‌هاي خدمات رساني، بهداشت مصرف كننده و پروژه‌هاي تفاوت‌هاي امكانات پزشكي NLM از فعاليت‌هاي عمده‌ي كميته‌ي پياده سازي و اجراي پايگاه داده محسوب مي‌شود. در حال حاضر OCCS با همكاري پرسنل OHIPD و كميته، در حال ايجاد، ميزباني و پشتيباني پايگاه داده مذكور مي‌باشد . اين پايگاه داده‌يكي از منابع عمده داده‌ها براي مركز برنامه ريزي خدمات رساني ملي به شمار مي‌آيد . هدف اين مركز استفاده از برنامه ريزي به منظور اطمينان از توزيع كارايي خدمات رساني توسط NLM و شبكه ملي كتاب خانه‌هاي پزشكي مي‌باشد.

خدمات رساني و بهداشت مصرف كننده

NLM مجموعه‌ي مشوعي از فعاليت‌ها را ارائه مي‌كند. اين فعاليت‌ها در رابطه با دادن آگاهي و هم چنين كاربري محصولات و خدماتي است كه NLM به متخصصين پزشكي و جوامع خاصي كه به اين خدمات نياز دارند، ارائه مي‌كند. NLM با ارائه خدمات به متخصصين پزشكي كه در روستا و‌يا داخل شهرها خدمت مي‌كنند سعي زيادي در كاهش تفاوت‌هاي پزشكي دارد . علاوه بر اين، NLM از سال ۱۹۹۸ اقدامات جديدي را به طور اختصاصي در مورد اطلاعات پزشكي مورد نياز عموم مردم آغاز كرده است اين پروژه‌ها بر مبناي تجربه‌ي طولاني NLM، جهت تامين اطلاعات متخصصين پزشكي و اطلاع رساني منابع پزشكي، به خصوص در زمينه‌ي HIV / AIDS تعميم‌يافته اند.

 

اتصالات قبيله‌اي
NLM اخيراً تلاش‌هايي را براي بهبود اتصال دهندگي اينترنت و دسترسي به خدمات اطلاعات پزشكي در جوامع سرخ پوستان امريكا و بوميان آلاسكا آغاز كرده است. فاز اول ( شمال شرقي پاسيفيك ) با ارزيابي پروژه‌ي نهايي كه در حال انتشار مي‌باشد، كامل شده است . گزينش سايت‌هاي فاز ۲ ( جنوب شرقي پاسيفيك) انجام پذيرفته و پياده سازي آن‌ها به خوبي در حال انجام است . از ديگر كارهايي كه NLM انجام داده تامين منابع مالي فاز ۳ اين پروژه است كه در آن

براي ارزيابي نحوه تاثير رويكردهايي قبيله‌اي بر ارتقاء اطلاعات پزشكي، رفتار و نتايج، آموزش و خدمات رساني مبتي بر جامعه قبيله اعمال خواهد شد. در سال مالي ۲۰۰۲، NLM، OHIPD به همراه NIH EEO و NLM EEO، در پروژه‌ي Pow_ wow در ناحيه‌اي اقيانوس اطلس مي‌شود كه در آن پروژه‌ي ملي Smithsonian در منطقه سرخ پوستي Pow_ wow موسوم به جانشين جامعه سرخ پوستان آمريكايي شركت كرده است. اين پروژه شامل هفت منطقه ي POW-WOW افتتاح مي‌شود. حدود ۷۰۰۰ نفر از كيوسك NLM باز ديد كردند. به اين ترتيب بر همگان معلوم شده است، كه اين گونه فعاليت‌ها نيز شيوه ايي موفق و عملي براي جلب توجه بخش‌هايي از جوامع بومي آمريكا و عموم مردم به اطلاعات پزشكي بهداشتي NLM مي‌باشد

 

خدمات رساني به افراد مسن
پروژه‌ي Cyberseniors، Cyberteens در سال ۲۰۰۱ آغاز شده است طي اين پروژه، افراد بين ۱۳ تا ۱۹ سال به شهروندان مسن تر چگونگي استفاده از اينترنت جهت دسترسي به اطلاعات پزشكي را آموزش مي‌دهند. در سال اول صدها نفر از افراد مسن مهارت‌هاي اوليه‌ي اينترنت را با كمك دانش آموزان فرا گرفتند. در سال دوم ارزيابي تاثير Cybe health برافراد مسن مورد تاكيد قرار گرفت هدف از اين كار، تعيين ميزان تاثير اطلاعات پزشكي بر تصميم‌گيري‌ها و رفتار افراد مسن مي‌باشد.

 

خدمات رساني به عبري ها
پروژه خدمات رساني به منطقه‌ي Lowe Rio Granbe Valley Hispanic پروژه‌اي است كه با مشاركت دانشگاه تكزاس در مركز علوم پزشكي سان آنتونيو جهت ارزيابي پروژه‌هاي خدمات رساني اطللاعات پزشكي،جامعه‌ي خدمتگزار عبري‌ها، بهداشت، موسسه‌هاي آموزشي انجام مي‌شود. اين پروژه در واقع آغاز تلاش‌هاي مضاعف NLM براي دستيابي به نيازهاي اطلاعاتي پزشكي به عبري‌ها در ايالت تكزاس و ساير جاها مي‌باشد.

ارزيابي وب

در حال حاضر اينترنت و وب گسترده جهاني (www) نقش غالب و موثري را در صفات اطلاعاتي NLM ايفا مي‌كنند. شايان ذكر است كه محيط وبي كه NLM در آن عمل مي‌كند، محيطي است كه به سرعت تغيير مي‌كند و كاملاً رقابتي است . باتوجه به اين دو فاكتور،‌يعني سرعت تغييرات و رقابت، طراحي وب NLM بايد بسيار پويا باشد و فرايندهاي ارزيابي نيز در آن اعمال گردد. از همين رو مديريت NLM گروه كاري ارزيابي وب را ايجاد كرد، كه از زمان تصويب آن در كميته‌ي هماهنگي OCHD حدود ۱۸ ماه ميگذرد . رياست OCHD را مدير وابسته (Associate Divector) توسعه‌ي اطلاعات پزشكي NLM و اعضاي آن را OHIPD تشكيل مي‌دهند .

او لويت‌هاي ارزيابي وب OCHD عبارتند از :
الف) اندازه گيري كمي و كيفي ميزان استفاده از وب
ب) . اندازه گيري ميزان درك مشترك و ميزان استفاده از سايت‌هاي وب NLM . فعاليت‌هاي گروه كاري ارزيابي، در سال مالي ۲۰۰۲ عبارتند از :
سنجش روي خط كاربران در خصوص سايت‌هاي وب LNM، تمركز روي گروه‌هاي مختلف on line ارزيابي ميزان دسترسي كاربران به تلفن‌هاي خاص اطلاعات پزشكي روي خط (on line) و غير مستقيم (off line) عمومي ايالت متحده‌ي امريكا كه در جستجو‌ي شناسايي نوع رفتار هستند؛ تجزيه و تحليل وب لاك‌هاي داده‌هاي وبي NLM، بدست آوردن اندازه گيري‌هاي مربوط به مخاطبان اينترنتي بر اساس ميزان استفاده‌ي آن‌ها از وب كه اين كار را شركت‌هاي بخش خصوصي سازمان دهي مي‌كند.
بررسي و آزمون گسترده‌ايي از روش‌هاي ارزيابي داخلي و خارجي وب و كاربردهاي آن، هم چنان در دستور كار OHCD و OHIPD قرار دارد.

برنامه‌هاي بين المللي
Net .MMCOM : شبكه تحقيقات مالاريا در افريقا
NLM براي دسترسي پژوهش گران بيماري مالاريا در افريقا به شبكه‌ي اينترنت و وب، به صورت كامل، بخشي از اقدامات بين المللي را هدايت مي‌كند. اين پروژه با رهبري فعاليت چند جانبه‌ي NLM در ز مينه‌ي مالاريا آغاز شد . در طي اين پروژه‌ها، دانشمندان آفريقايي اهميت ارتباطات الكترونيكي و دسترسي به اطلاعات علمي در مقابله با اثرات مخرب جاني و مالي مالاريا در كشورهاي توسعه‌يافته را مورد تاييد قرار دادند.
NLM با همكاري سازمان‌هاي افريقايي، ايالت متحده، بريتانيا و اروپا اولين شبكه تحقيقاتي الكترونيكي مالاريا در جهان به نام MIMCom . Net را ايجاد كرده است .

اين شبكه دسترسي كامل به اينترنت، منابع وب و منابع فعلي اnبيات پزشكي را براي دانشمنداني كه در آفريقا كار مي‌كنند را تامين مي‌كند. سايت‌هاي تحقيقاتي افريقا كه از سايت‌هاي با كيفيت بالا هستند، براي اجراي پژوهش‌هاي جاري خود نياز به ارتباطات بهتر دارند. اين سايت‌ها براي خريد تجهيزات و نگهداري سيستم منابع لازم را در اختيار دارند. شبكه MIMcom . Net حاصل از گفتگوهاي انجام شده در همايش داكار سنگان سال ۱۹۹۷ بود كه در خصوص

فعالييت‌هاي چند جانبه در مورد مالاريا (MIM) برگزار گرديد . درآن همايش دانشمندان آفريقايي اعلام كردند كه نبود ارتباطات‌يكي از موانع عمده‌ي اجراي وظايف آن‌ها در رابطه با مبارزه با حالت مرضي و مرگ و مير ناشي از مالاريا مي‌باشد . پس از همايش، جهت پي گيري تصميمات اخذ شده، گروه كاري براي بررسي راه‌هايي كه طي آن دانشمندان و پژوهش گران افريقا بتوانند به همان اندازه‌ايي كه همكاران آن‌ها در ساير نقاط دنيا به اينترنت دسترسي دارند، از اين امكانات

بهره ‌مند گردند. مباحثاتي را آغاز كردند. پس از آن، NLM موظف شد كه اقداماتي را براي ايجاد شبكه ارتباطي مورد نياز، فراهم و هدايت نمايد .
مولفه‌هاي تشكيل دهنده MIMcom.Net عبارتند از : مخابرات، دسترسي اطلاعاتي، ابزارهاي جديد پژوهشي، آموزشي و ارزيابي . NLM با همكاري ساير شركاي خود در سراسر جهان، طراحي و بهره‌برداري از شبكه را به عهده دارد و كليه‌ي هزينه‌هاي لازم را نيز پوشش مي‌دهد. مقوله‌هاي مورد نياز عبارتند از : تعيين نياز ها، بررسي سايت، مذاكره با مراجع تنظيم مقررات افريقا، همياري در خصوص خريداري و نصب تجهيزات نظارت بر سيستم، كمك‌هاي فني

(Technical) ؛ آموزش و پشتيباني، انجام مسائل پولي و توافقنامه‌ها ايجاد سيستم‌هاي تحويل مستندات و درگاه‌هاي اطلاعاتي (Portal information) ؛ و ارتقاء پيش نويس‌هاي تحقيقاتي مالاريا. سايت‌هاي انفرادي و شركاي مالي آن‌ها مسئول هزينه‌هاي سايت‌ها و هزينه‌هاي اشتراكي استفاده از پهناي باند ماهواره‌اي هستند. هاپ فني شبكه در راه حل‌هاي ماهواره‌اي Redwing در بريتانيا، جايي كه بشقاب ماهواره‌اي بزرگي به سمت ماهواره ژنو استيشنري تنظيم شده

است قرار مي‌گيرد. شايان ذكر است كه اين ماهواره در فاصله ۳۷۰۰۰ كيلومتري زمين در بالاي اقيانوس اطلس قرار دارد. اين بشقاب به طور مستقيم به شبكه پي بستر اينترنت (Internet Baclkbone) متصل است . در سايت‌هاي تحقيقاتي كه خدمات محلي مخابراتي وجود ندارد،‌يك ايستگاه زميني به شكل VSAT (Very small Aperture Terminal) نصب مي‌شود . آنتن بشقاب VSAT، از طريق واحد راديويي، به‌يك شبكه ناحيه‌اي محلي (شبكه LAN ) مربوط به پژوهش

گران متصل مي‌شود . برخي از سايت‌هاي روي شبكه از رسانه‌ي بي سيم براي اتصال به فراهم آور خدمات اينترنت محلي (ISP)‌يا سايت ديگر MIMCOM كه در مجاورت آن قرار دارد، استفاده مي‌كنند. در اين جا سيستم پيونده‌ي بازي (open LinK) ايجاد مي‌شود كه اين امكان را به پژوهشگران مي‌دهد كه نامه‌هاي الكترونيكي را دريافت و ارسال، پايگاه داده و ادبيات مورد نظر را جستجو كنند و‌يا فايل‌ها و تصاوير را به اشتراك بگذراند. اين خدمات به صورت ۲۴ ساعت در روز

و هفت روز هفته ارائه مي‌شوند. دسترسي دائم به اطلاعات سبب شده است كه پژوهش گران در افريقا به صورتي مؤثر بتوانند با ساير همكاران خود در سراسر جهان همكاري كنند. سيستم‌هاي ماهواره‌اي مشكلات و محدوديت‌هاي سيم‌هاي تلفن و ساير تجهيزات سنتي را در اتصال به اينترنت را ندارند و از رسانه‌هاي قابل اعتماد محصوب مي‌شوند. ولي از سوي ديگر هزينه‌هاي آن‌ها بالاست.

MIMcom.not به نحوي طراحي شده است كه صدها پژوهش گر در افريقا بتوانند به طور تسهيمي از پهناي باند ماهواره‌اي استفاده كنند. به اين ترتيب حداكثر استفاده از پهناي باند ماهواره‌اي حاصل مي‌شود، در نتيجه هزينه‌ي سايت به حداقل مي‌رسد.

NLM و سايت جستجوي mbita مركز بين المللي بوم شناسي و فيزيولوژي حشرات International center for Insect Physiology& Ecology (ICIPE) در حال حاضر در كشور كنيا نخستين ارزيابي در خصوص IMcom.net در حال انجام است . در اين ارزيابي، مسائلي چون عملكرد شبكه، كاربري مؤثر پهناي باند، استفاده‌ي اطلاعات و رشد سايت، پيشنهادهايي كه به مرحله تامين مالي رسيده، اسناد چاپ شده و ميزان لحاظ مي‌شوند. اطلاعات مورد نظر، با استفاده از خطوط ترسيم شده‌ي اوليه‌اي كه قبل از نصب شبكه تهيه شده بود، جمع آوري مي‌گردد.

NLM با استفاده از MIMcom.net، دو برنامه‌ي تجربي را براي ارتقاء دسترسي فزاينده‌ي پژوهشگران مالاريا در آفريقا ارايه كرده است.
كتاب خانه پزشكي دانشگاه زيمباوه، شوراي پژوهش پزشكي آفريقاي جنوبي (MRC) و NLM شركا سيستم آزمايشي تحويل مدارك را براي محققان مالاريا در آفريقا تاسيس نموده اند. NLM در هر سايت، پشتيباني فني و آموزشي را به پرسنل IT ارايه مي‌دهد. در سايت‌هاي پژوهشي براي متخصصين IT آفريقايي، فرصت‌هاي آموزشي چون دوره‌ي كاري انفرادي مكالمات منظم كنفراسي در نظر گرفته شده است.‌يكي از فعاليت‌هاي NLM بازديد كليه‌ي سايت‌ها براي به روز كردن و رفع اشكالات اين سايت هاست.

بر اساس پيش نويس پژوهشي، آموزش خاصي به پژوهش گران مالاريا در آفريقا ارايه خواهد شد. در اين طرح آموزشي، نحوه‌ي استفاده از تجهيزات مختلف ارتباطي بي سيم و اجرا كننده‌هاي نرم‌افزارهاي شخصي ارايه مي‌شود.

سايت وب با آدرس www.nlm.nih.gov/mim.com داراي پيونده ايي است كه مي‌توان با استفاده از آن به MEDLINE متصل شد. به اين ترتيب مجموعه‌ي متنوعي از مجلات روي خط، پايگاه داده‌ها و سايت‌هاي مربوط به مالاريا و اطلاعات عمومي ديگر دست‌يافت. كتاب دار مرجع NLM در واقع‌يك سايت وب اصلي است كه سايت را به خبرهاي جالب و مقالات مورد علاقه پژوهش گران، غني مي‌كند.
شبكه، ۳۰ سپتامبر سال ۲۰۰۳

كنيا: موسسه پژوهشي پزشكي كنيا و مراكز كنترل بيماري و پيشگيري (CDC) (در كيپتان Kisian ) (Welleom Trust در Kilifi ) KEMRI/CDC و موسسه پژوهشي Walter Reed Army (WRAIR) داراي پيونده‌هايي با كتاب خانه‌ي كنگره آمريكا و سايت‌هاي Wellcom Trust مي‌باشد. مركز بين المللي بوم شناسي و فيزيولوژي حشرات (ICIPE) در Mbita از سوي NIH پشتيباني مي‌شوند.

تانزانيا (كليه موسسه‌هاي زير را NIH پشتيباني مي‌كند) موسسه ملي پژوهش‌هاي پزشكي (NIMR) كه دفتر مركزي آن در دارالسلام است مركز Ifakara، پژوهش گران مالاريا در مركز پزشكي كليمانجارو كريستين (KCMC) در Moshi.

اوگاندا: موسسه ويروس شناسان اوگاندا در Entabbe با پشتيباني CDC NLM براي ايجاد دسترسي به شبكه‌ي اينترنت، در پروژه‌هاي زير همكاري دارند.
۱- پروژه‌ي مقاومت در برابر داروهاي ضد مالاريا در دانشگاه Ibadan ، نيجريه و دانشگاه Makerer و بيمارستان Mulago و آزمايشگاه Bio Medical Kampala ، و گاندا، ۲- پروژه‌ي مالارياي كودكان در دانشكده پزشكي و Wellcom Trust در Blantyre، مالاوي ؛ و ۳- مركز زيست‌پزشكي، دانشكده‌ي علوم زيست‌پزشكي و پزشكي دانشگاه Yaoundel كامرون.

 

مشاركت در شبكه‌ي بين المللي
OHIPD راهبردهاي توسعه مشاركت در شبكه‌ي بين المللي را پي گيري مي‌كند. دوروش جستجوي اطلاعات عبارتند از : جستجو در كتابخانه‌هاي بين المللي DOCLINE و مشاركت كتابخانه با كتاب خانه‌هاي ديگر (يا تركيبي از هر دو)

در اينجا NLM مي‌خواهد اين مسئله را ارزيابي كند كه چگونه مي‌توان در سطح بين المللي همكاري خود را با كتاب خانه‌هاي خارجي، به ويژه در نواحي توسعه نيافته تقويت كند. مشاركت در شبكه بين المللي علاوه بر تسهيلاتي كه براي كتاب خانه‌هاي بين المللي به دنبال دارد، با ارائه برنامه‌هايي چون فعاليت چند جانبه در خصوص مالاريا مي‌تواند ‌ياري‌گر جوامع پژوهشي نيز باشد. در اين جا، NLM حاضر است تخصص خود را در مورد طراحي و پياده سازي ظرفيت مخابراتي به دانشمندان كشورهاي در حال توسعه انتقال دهد، تا آن‌ها نيز بتوانند به موقع ارتباطات خود را برقراركنند و به منابع اطلاعاتي زيست‌پزشكي و پايگاه‌هاي داده دسترسي ‌يابند و از طرف ديگر قادر شوند تا در خصوص آمادگي پيشنهاد‌ها و طرح و انجام پژوهش‌ها، با همكاران خود در كشورهاي صنعتي همكاري و مشاركت نمايند.

اتصال به اينترنت جهاني
پياده سازي انتها به انتهاي اينترنت در هر دو مقياس جهاني و ملي، همچنان براي NLM پراهميت است . دليل لين امر هم اين است كه از نظر NLM اينترنت، ابزاري اساسي براي ارتقاء دسترسي و استفاده از اطلاعات پزشكي است .

اين امر نياز به‌يافتن شيوه‌ها و اندازه گيري‌هاي خاص براي درك بهتر كيفيت اجراي اينترنت از منظر كاربر انتهايي دارد. NLM در اين حوزه، پيشگام محسوب مي‌شود. اين در حالي است بسياري از سازمان‌هاي فني و پژوهشي اهميت اتصال انتها به انتهاي اينترنت را مورد تاييد قرار داده اند. NLM در سال ۲۰۰۲، با هدايت خدمات رساني به ساير سازمان‌ها و پژوهش‌گراني كه به طور فعال اتصال انتها به انتهاي اينترنت را دنبال مي‌كنند، آزمون اتصال انتها به انتها را اجرا كرد .

هدف از اين كار، ايجاد زير بناي اجرايي طرح NLM براي فعاليت‌هاي آتي در خصوص اتصال دهندگي اينترنت مي‌باشد. اين فعاليت شامل استفاده از شبكه‌هايي با پهناي باند خيلي زياد براي كاربردهاي پزشكي مي‌باشد. NLM پروژه‌اي را با مشاركت اتحاديه دانشگاهي توسعه اينترنت پيشرفته‌يا اينترنت ۲ آغاز كرده است . هدف از اين پروژه، پژوهش در خصوص وقايع بحراني در جايي است كه پهناي باند بالاتر اتصال به اينترنت تفاوت‌هاي قابل ملاحظه‌اي براي كاربردهاي پزشكي و زيست‌پزشكي ايجاد كرده‌يا مي‌كند. علاوه بر اين، NLM در حال ايجاد شبكه‌ي پايش عملكرد اتصال به سايت‌هاي انتخابي امريكا مي‌باشد و در نظر دارد در مدت نه چندان بلندي، اين اتصال را با سايت‌هاي بين المللي برقرار نمايد.

 

مراكز بين المللي MEDLARS
توافقنامه‌هاي دو جانبه بين كتاب خانه و بيش از ۲۰ موسسه عمومي در كشورهاي ديگر، اين موسسه‌ها رامبدل به مراكز بين المللي MEDLARS نموده است . به اين ترتيب اين مراكز با اتصال متخصصين به MEDLINE و ساير پايگاه‌هاي داده NLM خدمات آموزش پژوهش تحويل مستندات و ديگر وظايف مراكز منبع اطلاعات زيست‌پزشكي به اين افراد ارائه مي‌دهند: مراكز بين المللي MEDLARS عبارتند از :
استراليا = كتاب خانه‌ي ملي استراليا

كانادا = موسه اطلاعات فني و علمي كانادا CISTI
چين = موسسه اطلاعات پزشكي، آكادمي علوم پزشكي چين
مصر = آكادمي فناوري و تحقيقات علمي ENSTINET
فرانسه = INSERM
آلمان = موسسه اطلاعات و مدارك پزشكي آلمان
هنگ كنك = دانشگاه چين هنگ كنك
هندوستان = مركز انفورماتيك ملي، وزارت فناوري اطلاعات
اسرائيل = دانشگاه هبرو
ايتاليا = موسسه SUPeriore di Sanita
ژاپن = اتحاديه فناوري و علوم ژاپن (Jst)
كره = دانشگاه ملي سئول
كويت = موسسه تخصصي پزشكي كويت
مكزيكو = مركز CENIDS
نروژ = دانشگاه اسلو
روسيه = كتاب خانه مركزي علمي پزشكي دولتي
افريقاي جنوبي = شوراي پژوهشي پزشكي افريقاي جنوبي
سوئد = كتاب خانه موسسه Karolinska
بريتانيا = كتاب خانه بريتانيا

پان آمريكن = سازمان بهداشت (BIREME /PAHO)
سازمان بين دولتي = مركز اطلاعات فناوري و علوم : تايپه، تايوان

باز ديدكنندگان بين المللي
در سال مالي ۲۰۰۲، اداره‌ي ارتباطات و اتصال عمومي،۲۴۹ تور – ۱۱۹ تور منظم روزانه (۳۰ : ۱ بعد از ظهر) و ۱۳۰ تور اختصاصي را ترتيب داد. در كل، ۴۳۲۳ باز ديد كننده از مجموعه ديدن كردند.

باز ديد كنندگان از كشورهاي زير بودند:
آرژانتين، استراليا، بلاروس، بوليوي، برزيل، كانادا، چين، كلمبيا، جمهوري چك، انگلستان، فنلاند، فرانسه، آلمان، ايلند، هندوستان، ايتاليا، ژاپن، كنيا، كره، مكزيك، هلند، پاكستان، فلسطين، پاراگونه، پرو، لهستان، اسكاتلند، سوئيس، تايوان، اوگاندا، اكراين و ايالات متحده.

عمليات كتاب خانه (Library Operation)
وظايف بخش عمليات كتاب خانه (LO) عبارتند از : انتخاب، كسب، حفظ و سازمان دهي مجوعه‌ي جامع NLM در رابطه با ادبيات زيست‌پزشكي علمي ؛ نگهداري فرهنگ‌هاي مفهومي موضوعي و طبقه بندي كتاب خانه‌ايي به شكلي كه موسسه‌ها در سراسر جهان به كار مي‌برند ؛ ايجاد ضميمه مجاز و سوابق ايجاد كاتولوگ؛ ساخت و توزيع كتاب شناسي، راهنما و پايگاه‌ داده‌هاي كاملا متني ؛ تحويل مستندات پشتيباني ملي، مرجع و همياري‌هاي پژوهشي ؛ كمك به متخصصين پزشكي، پژوهش گران، كتابدارها و عموم مردم براي استفاده‌ي موثر از خدمات NLM، هماهنگي با شبكه ملي كتاب خانه‌ي پزشكي به منظور بهبود دسترسي به خدمات اطلاعاتي پزشكي در سراسر ايالات متحده‌ي امريكا.

اين گونه خدمات بنيادي، شالوده‌ايي اساسي براي برنامه‌هاي خدمات رساني NLM به متخصصين پزشكي و عموم مرم و نيز پشتيباني برنامه‌هاي متمركز بر كتاب خانه در زمينه‌هاي بيمار‌هايي چون AIDS، پژوهش خدمات پزشكي، زيست شناسي مولكولي، سم شناسي و پزشكي محيطي است.
مركز اطلاعات ملي مربوط به پژوهش خدمات پزشكي و فناوري مراقبت‌هاي پزشكي (NICHSR) در داخل LO قرار داده شده‌اند.

بزرگترين قسمت NLM،‌يعني LO، قصد دارد افرادي را استخدام كند . اين افراد عبارتند از : كتاب داراني با نظام آموزشي مختلف، متخصصين اطلاعات فني، كارشناسان موضوعي، متخصصين پزشكي، مورخان، متخصصين موزه و افرادي جهت پشتيباني و مديريتي . علاوه بر اين افراد، از خدمات مقاطعه كاران زيادي نيز بهره خواهد جست . از ديگر برنامه‌هاي LO مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: توسعه و برقراري نمايشگاه‌هاي تاريخي، اجراي برنامه‌ي فعال در زمينه‌ي پژوهش در تاريخ پزشكي ؛ فعاليت روي ساير حوزه‌هاي برنامه‌هاي NLM جهت ايجاد خدمات و محصولات جديد و ارتقاء يافته خدمات پژوهشي و توسعه‌اي مثل خدمات ذخيره و بازاريابي پيشرفته اطلاعات؛ هدايت و حمايت از برنامه‌هاي آموزشي براي كتاب داران علوم پزشكي ؛ مشاركت در توسعه‌ي استانداردهاي داده‌هاي پزشكي و اطلاعات مبتني بردانش. پرسنل LO مشاركت فعالي در بهبود كيفيت حيات كاري در NLM دارند. از اين قبيل مي‌توان به مشاركت در شوراي تنوع (Diversity Council) شبكه اينترني NLM اشاره كرد.

 

طراحي برنامه و مديريت
طراحي برنامه‌هاي LO به گونه‌اي است كه اهداف و مقاصد مورد نظر برنامه‌ي Long Range سال‌هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ NLM و هم چنين برنامه‌ي راهبردي NLM (2005- 2000) را براي كاهش تفاوت‌هاي پزشكي قبيله‌اي و نژادي پشتيباني كند. برنامه‌ي Long Range كتاب خانه‌ي ملي داراي ۴ هدف اصلي است:
– سازمان دهي اطلاعات پزشكي و تامين دسترسي به آن‌ها
– ارتفاء كاربري اطلاعات پزشكي براي متخصصين و عموم مردم
– تقويت زير ساخت داده ورزي (Inrormatics Informatics Ture) براي اهداف پزشكي و زيست‌پزشكي .
– هدايت و حمايت از پژوهش‌هاي داده ورزي

بسياري از فعاليت LO در درجه‌ي اول دو هدف اول اين برنامه را دنبال مي‌كند و آن تلاش و فعاليت اختصاصي براي تامين خدمات به عموم مردم و ارتقاء آگاهي آن‌ها از خدمات جديد است . مشاركت LO در هدف سوم به صورت دادن آموزش به كتاب داران علوم پزشكي و فعاليت‌هايي در مورد استاندارد داده‌هاي پزشكي و سياست‌هاي اطلاعاتي مي‌باشد. در حوزه‌ي پژوهشي داده ورزي، LO در خصوص پروژه‌ي سيستم زبان پزشكي واحد (Unified Medical Language System) و شاخص سازي خودكار با مراكز Lister Hi در خصوص اطلاعات بيوتكنولوژي شاخص سازي ژني بامركز ملي (National Center) و با برنامه‌هاي متعددNLM در خصوص كتاب خانه‌هاي الكترونيكي و دسترسي دائم به اطلاعات الكترونيكي همكاري و مشاركت دارد.

از جمله اقداماتي كه LO در واكنش به حادثه‌ي ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ و حوادث بمب‌هاي بيولژيكي انجام داده است، شركت در اقدامات گسترده NLM براي افرايش امنيت در ساختمان‌هاي كتاب خانه و تامين خدمات با كيفيت عالي به عموم مردم مي‌باشد. در اين گزارش فعاليت‌هاي خاصي كه براي افرايش پوشش NLM به اطلاعات بيوتروريسم و مديريت واكنش به بلايا در نظر گرفته شده، تشريح مي‌شود.

در ۱۹ ژوئن سال ۲۰۰۲، مسئول بخش LO و روساي بخش براي شناسايي برخي از اقدامات توسعه‌ايي كه احتمالا در ده سال آينده، عمليات و خدمات NLM راتحت تاثير قرار خواهد داد در جلسه‌اي به تبادل آرا و نظر پرداختند.

هدف از اين جلسه رسيدن به برنامه ريزي عملياتي و بودجه بندي براي سال‌هاي ۲۰۰۳ بود. از نظر پرسنل LO، طرح‌هاي توسعه‌اي زير در آينده‌ي نزديك در روند فعاليت‌ها و خدماتNLM تاثير خواهد داشت : ۱- با دو برابر شدن بودجه‌ي NIH، رشد سريع ادبيات علوم حياتي و زيست‌پزشكي استمرار خواهد‌يافت . ۲- ظهور Pubmed Central كه‌يكي از سيستم‌هاي محوري NLM است و بر بسياري از عمليات LO تاثير مي‌گذارد . ۳) تبديل انتشارات به انتشارات انحصارا الكترونيكي براي اغلب مجلات مربوط به MEDLINF 4) افزايش اهميت نقش NLM، به عنوان انتخاب كننده و سازمان دهنده‌ي اطلاعات با كيفيت بالا، ۵) بالا بردن توجه به امنيت فيزيكي و شبكه ۶) بالا بردن ميزان مشاركت پرسنل LO، در فعاليت‌هايي چون برنامه ريزي براي فعاليت‌ها در منزل

LO در مورد توسعه محتواي موجود در سايت Pubmed Central همكاري نزديكي را با NCBI آغاز كرده است . از ديگر فعاليت‌هاي آن انجام برخي فعاليت‌هاي آزمايشي مانند تعيين گروه‌هايي با تعداد بيش از ۴ نفر از پرسنل LO كه قبلا چند روزي، در منزل، كارهاي اداري را انجام داده‌اند- براي انجام كارهاي مشترك دفتر مي‌باشد.

در سال مالي ۲۰۰۲، LO به طور فعال در طراحي سومين ساختمان NLM و هم چنين باز سازي و تجديد بناي ساختمان‌هاي فعلي آن، شركت داشت . از طرف ديگر، LO، علاوه بر تامين مسائل مورد نياز براي فضاي كاري پرسنل، مسئول تامين نيازهاي كار كردي براي سالن‌هاي مطالعه، فضاهاي نمايشگاهي و مكان‌هاي نگهداري مجموعه‌ها نيز بوده است . LO براي كمك به طراحي فضاهاي نمايشگاهي و مجموعه‌ها،‌يك كارشناس شرايط محيطي براي موزه‌ها و كتاب خانه‌ها و هم چنين مشاوري را براي تعويض سيستم‌هاي اطفاي حريق در محل‌هاي نگهداري كتاب‌هاي ناياب به كار گرفت. NLM براي طراحي ساختمان‌هاي كتاب‌خانه‌ي قرن ۲۱ از تجربيات بسياري از كتاب خانه‌هاي علوم پزشكي بهره گرفت . گرد همايي انجمن كتاب خانه‌هاي علوم پزشكي آكادميك و NLM در ساختمان كتاب خانه براي سال ۲۰۰۳ پيش بيني شده است.

در عين حال، LO براي استفاده‌ي موثر از فضاي موجود، اقداماتي را به شرح زير انجام داده‌است : باز سازي فضاي كاري قسمت انتخاب و اكتساب تعبيرات در مدخل ورودي اتاق مطالعه تاريخچه‌ي پزشكي، تقسيم فضاي سالن استماع لوايح به چند دفتر و‌يك اتاق همايش براي برنامه‌ي عضويت در انجمن NLM، باز سازي مكان‌هاي كاري در بخش‌هاي ب۱ . شايان ذكر است كه در بخش ب۱ در خصوص پژوهش سطح اول و تحويل مستندات از پرسنل قرار دادي استفاده شده است.

توسعه و مديريت مجموعه‌ها
اغلب خدمات پايه‌اي NLM وابسته به مجموعه‌ي جامع ادبيات زيست‌پزشكي كتاب خانه مي‌باشد. LO با توسعه دادن و به روز كردن خط مشي انتخاب ادبيات NLM، كسب و پردازش ادبيات مورد نظر دستورالعمل‌هاي انتخابي به زبان‌ها و قوالب مختلف : سازمان دهي و نگهداري مجموعه‌ها براي استفاده‌ي موثر ؛ حفظ مواد براي توليدات آتي اين اطمينان را ايجاد مي‌كند كه اين مجموعه‌ها نياز‌هاي كار بران فعلي و آتي را برآورده نمايد.
در پايان سال مالي ۲۰۰۳، مجموعه‌ي NLM حاوي ۴/۲ ميليون مجله، ۲/۷ ميليون عناوين فيزيكي ديگر مانند دست نوشته‌ها، ميكروفرم‌ها، تصاوير، فيلم‌هاي شنيداري و ديداري (Audiovisuals) و رسانه‌ي الكترونيكي مي‌باشد.

گزينش
پرسنل LO و كارگزاران آن، بر اساس دستور العمل‌هاي مندرج در كتاب توسعه‌ي مجموعه‌هاي كتاب خانه‌ي پزشكي، كه به طور عمده در حال تجديد نظر و بازبيني است، ادبيات مجموعه‌ي NLM را انتخاب مي‌كنند. شايان ذكر است كه تجديد نظر و باز بيني كتاب راهنماي كتاب خانه ملي پزشكي، هر ۵ تا ۱۰ سال‌يك بار انجام مي‌گيرد. اعضاي كميته‌ي مسئول تجديد نظر را خانم آنسيون بانتنيگ(Alison Bunting) هيئت Regents كتاب خانه‌ي ملي (NLM) و پژوهش گران، متخصصين پزشكي، كارشناسان مصرف كننده‌ي اطلاعات پزشكي گران، متخصصين پزشكي، كارشناسان مصرف كننده‌ي اطلاعات پزشكي و اعضاي ارشد NLM تشكيل مي‌دهند. بسياري از كاركنان NLM بنا به تخصصي كه دارند در امر تجديد نظر همكاري مي‌كنند.

درسال مالي ۲۰۰۲،TSD و NICHSP، اقدامات خاصي را براي بهبود سطح پوشش فعاليت‌هاي NLM در رابطه با بيوتروريسم، جنگ‌هاي شيميايي و بيولژيكي، واكنش در مقابل بلايا و موضوع‌هايي از اين قبيل انجام دادند. مسائل قرادي با آكادمي پزشكي نيويورك، براي شناساي و تهيه‌ي كاتالوگ ادبيات مربوط به عناويني چون سياست‌هاي پزشكي و بهداشت عمومي، كه پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ روند كندي گرفته بود، مجددا به جريان افتاد. براساس تصميمات اخذ شده، اين مسئله بايد در سال مالي ۲۰۰۳ به پايان رسد.

TSD، نحو ادبيات علم پيري شناسي (gerontology) قبل از سال ۱۹۶۰ را عالي توصيف كرد. دكتر نيكلاي كه متنسف، از دانشمنداني است كه از شعبه‌ي پيستبورگ انستيو تاريخ علم و فناوري آكادمي علوم روسيه، سايت NLM را باز ديد كرده است . ارزيابي ايشان از مجموعه‌ي اطلاعات مربوط به فبل از سال ۱۹۱۸ روسيه، بسيار مثبت بوده البته بسيازي از دانشمندان و فضلاي روسيه از وجود اين چنين مجموعه‌هايي اطلاع ندارند.

ايشان توصيه كرده است كه كتاب خانه اقداماتي را براي بهبود كنترل مسائل كتاب شناسي و حفظ اين مجموعه ارزشمند انجام دهد.
دكتر آن امانوئل‌يكي ديگر از شخصيت‌هاي بازديد كننده، از دانشگاه نيو اسكول نيويورك سيتي، مجموعه‌هاي اوليه NLM مربوط به مقوله‌هاي مهم امريكاي جنوبي را خيلي كامل ندانست و توصيه كرد كه بايد اين مجموعه تقويت شود.

بخش خدمات فني (TSD) تا به حال كسب منابع ۱۵۶۱۸۲ كتاب كاغذي، گزارش‌هاي سريال، قطعه‌هاي شنيداري گفتاري، و رسانه‌هاي الكترونيكي را دريافت و پر دازش كرد. مجموعه‌ي خالص ۹۱۹/۴۰ مجله كتاب كاغذي و ۸۴۵/ ۰۰۹/۱ اقدام ديگر‌ي مانند صفحات دست نوشته، تصاوير، ميكروفيلم، قطعات ديداري، گفتاري، رسانه‌ي الكترونيكي )به مجموعه‌ي NLM افزوده است . LO مجموعه‌اي از عوامل و فروشندگان را به كار گرفت تا ادبيات منتشر شده را در سراسر جهان به دست آورد. در سال مالي ۲۰۰۲، TSD قرار داد ۵ ساله عضويت را كه كل انتشارات امريكاي شمالي، بريتانيا، اروپاي غربي و فروشنده‌هاي آسيايي، خاورميانه و جزاير اقيانوسيه را در بر مي‌گرفت را منعقد نمود . در اين بخش كاركنان NLM براي اخذ امتيازهاي منابع الكترونيكي وقت و تلاش زيادي را صرف كردند.

در امتيارهاي استاندارد، معمولاً حق امانت دهي مطالب بين كتاب خانه‌ها ارائه نمي‌شود ؛ از همين رو TSD بايد براي اخذ امتياز مجله‌هاي الكترونيكي و شرايط خاص آن‌ها مذاكره مي‌كرد. بيش از ۲۰۰۰مجله‌ي الكترونيكي، در حال حاضر روd سايت كاربران در سالن‌هاي مطالعه NLM موجوداست كه در مورد امتياز اغلت آن‌ها، كتاب خانه‌ي NIH مذاكرات لازم را انجام داده است . از سوي ديگر HMD، هم چنان مقوله‌هاي ضروري را به مجموعه‌ي عظيم كتاب‌هاي چاپي قديمي،

دست نوشته‌ها، تصاوير و صحنه‌هاي شنيداري – ديداري تاريخي اضافه مي‌كند. اقدام قابل ملاحظه‌اي كه در سال مالي ۲۰۰۲ اضافه شدند عبارتند از joames de kethams fasiculo de medicina ( و نيز ۱۴۹۴/۱۴۹۳ ) كتاب راهنماي تازيخ تصاوير آناتوميك، كه ترجمه‌اي ايتاليايي از كارهاي اوليه لاتين مي‌باشد، Aristotelis de Anima Commentum ( و نيز ۱۴۹۷/۱۴۹۶ ) ويرايش شاهكار ارسطو در مورد روح از اين اثر به عنوان اولين رساله‌ي روان شناسي‌ياد مي‌شود. و KitabI Kahhali Aynal DiwaI (كتابي در مورد چشم پزشكي )، كه كتاب دست نوشته به زبان پارسي در زمينه‌ي چشم پزشكي به تاريخ ۱۷۵۵ مي‌باشد.

NLM نوشته‌هاي دكتر جان آيزنبرگ راه كه مدير فقيد موسسه‌ي پژوهش و كيفيت مراقبت‌هاي پزشكي و‌يكي از رهبران اصلي پژوهش خدمات پزشكي مي‌باشد، در راستاي مستند سازي تاريخچه‌ي اين حوزه، به مجموعه‌ي خود افزوده است . از ديگر دست نوشته‌هاي مهم معاصر كه به اين مجموعه اضافه شده‌اند عبارتند: نوشته‌هاي دكتر فرنچ اندرسون، موسس ژن‌درماني، بيوگرافي اخير جوديس رابينسون، نوشته فلورانس‌ماهوني ؛‌يك نسخه‌ي از Dewitt stettins memoir با عنوان HOW Ispent my Light كه‌يك آلبوم از تصاوير پرستاري مي‌باشد ؛ و مجموعه‌اي از كتابچه‌هاي پزشكي اختصاصي، كه به ويليام اچ هلفند هديه شده است.
HMD هم چنين كتاب‌هايي از برندگان جايزه‌ي نوبل،‌يعني دكتر جوشالدربرگ و دكت

ر مارشال ليدن برگ و دكتر هربرت لي، نماينده‌ي سابق FDA را به مجموعه‌ي خود افزوده است. مجموعه‌ي تصويري NLM با اضافه شده نقاشي‌هاي پيتر و برتيني (( كارتونفر)) هر عكس‌هاي كاترين دونيل، روسماند برسل و مجموعه‌هايي كه در نمايشگاه جديد ارائه شد. مثل تشريح تخيل (Dream Anatomy)، كتاب خانم‌ها پزشك خود باشد (women will be doctors)، قاب سياه قاب سياه قلمي كه براي جايزه‌ي نوبل سال ۱۹۸۴ تهيه شده بود، عكس‌هاي سياه و سفيد كميته‌ي پزشكي براي حقوق مدني دهه‌ي ۱۹۶۰ و ۲۸۰ قطعه تصاوير اهدا شده توسط ويليام هلفند، بسيار غني‌تر شده است .

در ميان فيلم‌هاي شنيداري ديداري(Audio visual)، فيلم‌هاي زيادي از جمله ۸۰۰ فيلم آموزش پزشكي بين المللي از مكتب برنامه‌هاي ارتباطات بهداشت عمومي دانشگاه جان هاپكييز فيلم‌هاي دكتر مارتين جوزان در خصوص اپيدمولژي در سال‌هاي ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰، به عنوان بخشي از كارهايي كه در خصوص اپيدمولژي براي موسسه راكفلر انجام داده بود، به انفعام تصاوير ويديويي از دفتر بهداشت زنان NIH كه طي مراسم‌يك قرن بهداشت زنان ۲۰۰۰- ۱۹۰۰ تهيه شده بود، ديده مي‌شود. شلتون كوهن، هامي قديمي NLM، نيم تنه‌هايي از همايند[Maimonide] ( 1204- 1135)، ادوارد جنر ( ۱۸۲۳- ۱۷۴۹)، لويي پاستور (۱۹۹۵- ۱۸۲۲) تهيه كرد كه در سالن لابي ساختمان NLM نصب شدند.

 

نگهداري و مديريت مجموعه
براي حفظ مجموعه قديمي NLM و دم دست قرار دادن آن براي استفاده در هر زمان،LO گستره‌اي از فعاليت‌ها نگهداري و مديريت مجموعه را اجرا مي‌كند كه عبارتند از : صحافي، تهيه‌ي ميكروفيلم، احتياط در خصوص اطلاعات منحصر به فرد و ناياب، تعمير مجموعه‌هاي عمومي، نگهداري تسهيلات ذخيره و شرايط مناسب، پيش گيري از بلاياو واكنش. NLM جهت جلوگيري از دوباره كاري ساير كتاب خانه‌ها، اقداماتي را انجام مي‌دهد و از طرف ديگر از طريق سايت خود، اطلاعات مفيدي را در خصوص نگهداري و حفظ مجموعه‌هاي كتاب خانه‌هاي علوم پزشكي ارائه مي‌دهد كه همه‌ي اين‌ها را LO منعكس مي‌كند. NLM، تجارب خود را در قالب تكنيك‌هاي حفظ و نگهداري، ارائه مي‌دهد. هدف ارتقاء استفاده از چند رسانه‌ي دائمي و نيز قالب‌هايي مناسب براي بايگاني انتشارات زير پزشكي جديد مي‌باشد.LO در سال مالي ۲۰۰۲، ۲۶۳۶۳ مجله را صحافي، ۵۲۵۵ مجله را ميكروفيلم و ۱۵۴۲ عنوان را در آزمايشگاه تعمير و نگهداري، مرمت، ۲۸۳ نسخه تصاوير متحرك را ايجاد و ۶۶ دست نويس و كتاب را حفظ و نگهداري كرد.

NLM داول فوريه سال ۲۰۰۲، صحافي كتاب خانه‌ي خود را سفارش داد. اين در حالي است كه اين كار را قبلاً اداره‌ي انتشارات دولت، كه قرار دادهاي بسياري از كتاب خانه را مي‌بندد، انجام مي‌داده است . براي استفاده از خدمات صحافي مجموعه تاريخي ملي NLM، روشن جديد، براي NLM بسيار مقرون به صرفه است . بررسي شرايط مجموعه‌هاي عكسي و چاپي دست نوشته‌هاي قديمي ژاپني و كتاب‌ها انجام شده است. در سال جاري ۸۲۸۴۴۸ عنوان در قفسه‌ها قرار داده و ۸۹۰۰۰ نسخه‌ي تكراري مجلات از مجموعه‌ي NLM جمع آوري شدند. NLM براي تعويض سيستم اطفاء حريق دي اكسيد كربن كه در حال حاضر در سالن

اقدامات اوليه و بخش‌هاي كتاب‌هاي ناياب تعبيه شده است، مشاوراني را به كار گرفت. در دو حادثه‌ي شكستن لوله‌هاي آب كه باعث آب گرفتگي عمده شد و هم چنين مشكلات جزيي آب گرفتگي در مكان مجموعه‌ پرسنل NLM به سرعت وارد عمل شدند. در نتيجه فقط تعداد كمي از كتاب به نحو غيرقابل مرمت، خراب شدند. بخش مديريت مجموعه و نگهداري مصمم است كه ۷/۶ درصد از كل سريال‌هاي دريافتي فعلي، ۵/۱۱ درصد از عناوين سريال ايالات متحده‌ي امريكا و ۵/۱ درصد از شاخص عناوين Medicus را به صورت كاغذي اسيدي چاپ و منتشر كند.

نتايج اين بررسي به صورت مقاله‌هاي مختصر و در نامه‌هاي خبري انجمن انتشارات امريكا منتشر شد. آزمون اوليه براي بررسي هم پوشاني (Overlap) سوابق OCLC براي رساله‌هاي قبل از سال ۱۹۵۰ كه نزد NLM، آكادمي پزشكي نيويورك، كتابخانه‌ي پزشكي كانت‌وي در دانشگاه‌ هاروارد و همكاران پزشك در فيلادلفيا، قرار دارند، همگي حكايت از مشكلات الگورتم مورد استفاده را دارد و از همين رو، براي بررسي كامل، بايد اين الگوريتم اصلاح شود. هدف از انجام اين اقدامات، شناسايي اطلاعات مهم و حساسي است كه در اختيار ساير كتاب خانه‌ها غير از NLM قرار داد . در اين جا بايد راهبردهاي حفظ كتب ناياب اتخاذ شود.

دسترسي دائم به اطلاعات الكترونيكي
حفظ و نگهداري طولاني مدت اطلاعات الكترونيكي نيز مشكلات خاص خود را دارد كه هنوز به درستي درك نشده‌اند. رويكرد كلي NLM در خصوص اين مشكلات، همان طور كه در برنامه‌ي Long Range سال‌هاي ۲۰۰۵ – ۲۰۰۰ ترسيم شده است، استفاده از خدمات الكترونيكي و انتشارات خود به عنوان بستر آزمايشي براي همكاري با ساير كتاب خانه‌هاي خواهر خوانده‌ي خود، مديريت‌هاي سوابق و بايگاني و ساير سازمان‌ها براي ايجاد، آزمايش و پياده‌سازي راهبردها و استاندادهايي است كه دسترسي دائم به اطلاعات الكترونيكي را امكان پذير مي‌سازد. LO نيز از نزديك با NLM، در بسياري از حوزه‌هاي برنامه‌هاي اين سازمان در خصوص حفظ اطلاعات الكترونيكي همكاري دارد.

Public Meb Central، بايگاني ديجيتالي ادبيات علوم حياتي است كه NCBI آن را ايجاد كرده است . اين بايگاني نخستين بستر آزمون NLM براي ايجاد رويه‌ها و روش‌هايي است كه دسترسي دائم به مجلات الكترونيكي را فراهم مي‌آ‌ورد.

يكي از وظايف LO تماس با ناشران مجلات الكترونيكي براي ضميمه كردن آن‌ها به MEDLINE و هم چنين تماس با مجلات مهم در حوزه‌هاي پزشكي و پژوهش در خدمات پزشكي و بهداشت عمومي براي قرار دادن محتويات آن‌‌ها در Pubmed Contral مي‌باشد LO در زمينه ايجاد مشخصات و بستن قرار داد براي پويش (Scan) و افزون فايل‌هاي پشتيباني (backfiles) بسياري از مجلاتي كه قبلاً محتواي آن‌ها در اين بايگاني ديجيتالي قرار گرفته است، با NCBI و LHC همكاري مي‌كند.

در اينجا LO، جنبه‌هاي كيفي محتواي قبلي Pubmed central را با آنچه كه پويش (Scan) شده است را مديريت مي‌كند.
NLM از انتشارات و سرويس دهنده‌هاي وب خود به عنوان بستر آزمايشي رويه‌ها و مكانيزم‌هاي اطمينان از دسترسي دائم به اطلاعات الكترونيكي منتشر شده‌ي دولت و موسسه‌هاي غير انتفاعي استفاده مي‌كند.

پس از پياده سازي نرم‌افزار مديريت وب موسوم به تيم سايت (Team site) متعلق به NLM، در تابستان سال ۲۰۰۲، LO با Occs و ساير برنامه‌هاي NLM همكاري‌هايي را به منظور آزمايش كردن حداقل مجموعه‌ي فراداده‌ي استاندارد (Metu data) جهت انتشارات الكترونيكي، كه در سال جاري باز بيني و تجديد نظر شد، را آغاز كرده است . اين مجموعه، مبتني بر Dublin Core ولي بسيار تجويزي و شامل درجه بندي‌هاي دوام NLM است كه نشان دهنده‌ي سطح تعهد NLM در رابطه با كارهاي موجود مي‌باشد.

از طرفي، فعاليت‌هاي ديگر‌ي براي ايجاد سيستم تست جهت اطمينان از دسترسي دائم به اطلاعات و مسائل تاريخي (مثل خط مس‌هاي قبلي NLM كه در حال حاضر قابليت اجرايي ندادند)، بدون سردر گم شدن‌يا ايجاد مشكل براي كاربراني كه فقط به اطلاعات كاربردي فعلي نياز دارند، در دست انجام است .

محل خدمت مدير NLM در هيئت مشاوره‌ي راهبردي ديجيتالي كتاب خانه‌ي ملي كنگره مي‌باشد.‌يكي از نشست‌هايي كه NLM زياد در آن حضور داشت، نشست موسسه‌هايي است سرمايه‌ آن‌ها را بنياد ملون تامين كرده است . در اين نشست‌ها، جوانب مختلف حفظ ديجيتالي (Digital Preser vation) با گروه‌ پروژه Pubmed Central مربوط به NCBI مورد بررسي قرار گرفت. اين امر منجر به نقامل بيشتر در مورد پارامترهايي مربوط به استاندارد جديد ارائه‌ي

Pvbmedcentral به صورت XML و ذخيره‌ي DTD‌ها شد كه در سال ۲۰۰۳ منتشر مي‌شود. NLM همكاري‌هايي نيز با انجمن ناشران پزشكي امريكا (AMPA) داشت و كميته‌ي مشتركي نيز با اين انجمن تشكيل داد تا نشست‌يك روزه‌ايي را در خصوص بايگاني ديجيتالي در كنار نشست ساليانه AMPA در سال ۲۰۰۳ داشته باشند.

مديريت كتاب شناسي (Biblio graphic Control)
LO نوعي سوابق كانالوگي و شاخص‌هاي مجاز براي دسترسي بهتر به ادبيات زيست‌پزشكي مانند مقالات مجله‌ها‌، كتاب‌ها، عناوين سريال‌ها، تصاوير فيلم‌ها، دست نوشته‌ها و رسانه‌ي الكترونيكي ايجاد كرده است .
ديگر اقدامات LO عبارتند از : نگهداري عناوين موضوعي پزشكي
(Medical Subject Headigs / mesh)
كه‌يك فرهنگ مفهومي موضوعي است كه براي تشريح موضوع محتواي اطلاعات زيست‌پزشكي مورد استفاده NLM و بسياري ديگر از موسسه‌ها قرار مي‌گيرد؛ همكاري با مركز Lister Hill جهت توليد فرا فرهنگ مفهومي سيستم زبان پزشكي واحد (Meta thesaurus UMLS) كه MeSH‌ يكي از اجزاي اصلي آن به شمار مي آيد، نگهداري طبقه بندي پزشكي كتاب خانه‌ي ملي كه طرحي براي مرتب كردن مجموعه‌هاي فيزيكي كتاب خانه به همان صورتي مي‌باشد كه ساير كتاب خانه‌هاي علوم پزشكي در سراسر جهان عمل مي‌كنند.

ايجاد فرهنگ مفهومي (Thesaurus Development) ويرايش ۲۰۰۳ MeSH حاوي ۲۱۹۷۳ عنوان اصلي، ۸۳ عنوان فرعي‌يا عنوان وصفي، ۱۲۹ نوعي نشريه و بيش از ۱۳۲۴۰۰ سابقه‌ي تكميلي براي علوم كيميا (Ckemical) و ساير مواد مي‌باشد.

پس از انتشار MeSH،‌يك اثر تشريحي در مورد ناتوتكنولژي براي سال ۲۰۰۲ و ۱۲۵۰ توصيف گر جديد براي MeSH سال ۲۰۰۳ به MeSH افزوده شد ؛ به‌ اين ترتيب ۱۲۵۱ توصيف‌گر از MeSH سال ۲۰۰۲ به آن افزوده شده است . پس از آن ۹۳ توصيف‌گر با‌يك مبحث اصطلاح شناسي به روز شده، تعويض و ۲۰ توصيف‌گر ديگر حذف و بعد از آن ۱۷۲۷ مرجع (اصطلاحات ورودي) اضافه شدند. در سال مالي ۲۰۰۲ بخش MeSH نخستين فاز سازمان دهي مجدد كلي و به روز سازي مباحث اصطلاح شناسي مربوط به علم ژنتيك، آتريم‌ها، پروتيين‌ها و گيرنده‌ها را انجام داد. از ديگر اقدامات MeSH مي‌توان به توسعه‌ي قابل ملاحظه و ارتقاء مباحث اصطلاح شناسي مربوط به bioethics (به عنوان بخشي از فعاليت مشترك با موسسه‌ي علم اخلاق كند‌ي). گياهان و فيتودرماني (phyto thrapy) . ميكروارگانسيم‌ها مربوط به بيمارهاي شايع (با همكاري برنامه‌ي اپيدمولژي DCC ) آناتومي و crustacea اشاره كرد. چيدمان طبقه‌اي اصطلاحات براي گروه‌هاي سني نيز براي ايجاد گروه بندي‌هاي جستجوي منطقي، مورد تجديد نظر قرار گرفت.

بخش MeSH ويرايش محتواي فرافر هنگ مفهومي UMLS را، كه در حال حاضر سالي چهار بار منتشر مي‌شود، به عهده دارد . برنامه‌ي به روز سازي مكرر سبب مي‌شود كه بتوان در طول سال مفاهيم تكميلي MeSH را ويرايش نمود. ساير منابع واژگاني به روز شده در سال ۲۰۰۲ عبارتند از :

ICD-9-CM فرهنگ لغت پزشكي براي فعاليت‌هاي تنظيم مقررات (MedDRA) CRISP، فرهنگ مفهومي الكل و ساير داروها، LOINC، PDQ، SPN‌يا توليد فرهنگ اصلاحي استاندارد، و فرهنگ اصطلاحات تجهيزات پزشكي جهاني دو مجموعه‌ي واژگون نيز در سال مالي ۲۰۰۲ به فرافرهنگ مفهومي افزوده شد كه عبارتند از : طبقه بندي اندام‌ها و مواد ژنتيكي NCBI به عنوان منابع داده‌هاي سريال وارد شده در بانك ژن و RXNORM، فرهنگ اصطلاحات استاندارد دهنده‌ي NLM براي داروهاي باليني ( مثل داروهايي كه متخصصين باليني تجويز مي‌كنند) كه به سرپرستي MeSH، با مشورت با سازمان ايجاد استانداردهاي HL7، اداره امور سربازان از جنگ برگشته و مديريت دارو و غذا تهيه شده است .

RXNOrm براي‌ياري NLM در طراحي اصطلاحات مترادفي كه معمولاً در واژگان دارويي مختلف وجود دارد و در فرا فرهنگ مفهومي قرار داده شده و براي پر كردن شكاف موجود اصطلاح شناسي دارويي ايجاد شد . شايان ذكر است كه اين شكاف را سالها پيش HL7، متذكر شد و آن را در كميته ملي در استماعات آماري پزشكي و حياتي مطرح نمود كه قرار شد اين موضوع در مبحث مجموعه‌هاي كدهاي مديريتي و تحت عنوان مسئوليت و قابليت حمل بيمه پزشكي، در قانون ۱۹۹۶ ديده شود.

از سوي ديگر نام‌هاي دارويي، به تنهايي فاقد شاخص ميزان اثر بخشي، اندازه (dose)، و مسير اطلاعاتي مديريتي است كه بايد در تجويز آن مورد قرار گيرد. كدهاي دارويي ملي (NDC) براي استفاده در دستورات دارويي و پشتيباني در تصميم گيري‌ها، بسيار صريح و روشن عمل مي‌كنند ( به طور مثال هر ۵۰ و ۱۰۰ شيشه‌يك داروي مشابه از‌يك سازنده، NDC‌هاي مختلفي دارد ) ؛ علت هم اين است كه متخصصين باليني نمي توانند از وجود محصولات خاص براي استفاده در

نسخه‌هاي خود مطلع شوند . از همين رو RXNorm اشكال استاندارد را در رابطه با اجزاء،قدرت، واحد اندازه گيري و ميزان دارو (dose) با هم تركيب مي‌كند، نام‌هاي سازمان‌يافته‌ايي را جهت آمادگي دارويي باليني ايجاد مي‌كند. در سال مالي ۲۰۰۲، فعاليت‌هاي Rxnorm ارائه، بحث شد و به طور مثبت مورد قبول نشست‌هاي متعدد HL7، كميته‌ي بين المللي آمار پزشكي و حياتي، گروه ضربت داده ورزي پزشكي منسجم دولت الكترونيكي،
(e- Gov Consolidated Hea lth Informatics task force)،

كنگره‌ي بهاره AMIA، گردهمايي AMIA، بسياري از گزارش‌هاي خاص براي HHS، VA و پرسنل ارشد FDA قرار گرفت .

كاتولوگ سازي (Cataloging)
Lo با هدف مستند سازي محتواي موجود در مجموعه‌ي كتاب خانه و سايت وب و همچنين كاتالوگ سازي و نام گذاري سوابق مرجع كه براي ساير كتاب خانه‌ها نيز قابل استفاده باشد و بتواند دوباره كاري آن‌ها را در خصوص كاتالوگ سازي كاهش دهد، نسبت به كاتالوگ سازي ادبيات زيست پزشكي كه NLM از منابع ديگر اخذ‌يا انتخاب كرده است، اقدام مي‌كند. در راستاي اين مسئله، LO، تعداد فزاينده‌اي از پيونده‌ها (Links) را از فهرست روي خط خود،‌يعني LOCA TOR plus، به متن كاملاً الكترونيكي عناوين توصيف شده متصل كرده است . در سال مالي ۲۰۰۲، TSD سايت و دستورالعمل‌هاي برقراري پيونده‌ها را با منابع اينترنتي تك گرافيكي و آثار تك گرافيكي چاپي كه روي خط نيز قرار گرفته‌اند تدوين نمود.

در سال مالي ۲۰۰۲ بخش مسئول كاتالوگ سازي با استفاده از پرسنلي كه در خانه كار مي‌كردند و همچنين مقاطعه كاران، ۲۱۴۱۹ كتاب معاصر، عناوين سريال، عناوين غيرچاپي و انتشارات چاپخانه‌اي كاتالوگ سازي كردند.

در اينجا خطوط باسرعت بالا، مانند DSL و‌يا كابل به مقاطعه كاران ارائه شد، تا بتوانند از راه دور، باسرعت، امنيت و قابليت اطمينان بالا‌تر به سيستم Voyager‌يكپارچه كتابخانه متصل شوند .‌يكي ديگر از فعاليت‌هاي TSD توسعه قابليت‌هاي نام فايل مرجع براي تحت پوشش قرار دادن نيازهاي كنترلي مرجع MEDLINE Plus و هم چنين اغلب داده‌هاي مرجع MEDLINE Plus در فايل نام مرجع Voyager مي‌باشد.

در مرحله‌ي نهايي انتقال سوابق از پايگاه‌هاي داده‌ي اختصاصي قبلي، داده‌هاي مربوط به سابقه‌هاي ۳۰۹۳۳ رساله و فصل پايگاه‌داده‌هاي HISTLINE، SPACELINE و BIOE HICSLINE در سابقه‌هاي موجود LOCA TOR plus ادغام شد و تلاش چند ساله به بار نشست. موسسه‌هايي كه در اين امر‌ياري‌گر TSD بودند،‌يعني موسسه‌ي علم اخلاق كندي، ECRI و ناسا در سال‌ مالي ۲۰۰۲، جمعاً ۲۳۳۰ سابقه‌ي جديد را به رساله‌ها و فضول حوزه‌هاي تخصصي LOCTOR plus اضافه نمودند. TSD نيز خود ۴۳۴ عنوان سابقه مربوط به محلات را به LOCTR plus افزود تا پروژه‌هاي اخذ و بازيابي Pubmed را پشتيباني كند.

LO براي بهينه كردن ذخيره، نگهداري و دسترسي به داده‌هاي سريال كه مورد استفاده‌ي بسياري از سيستم‌هاي مختلف NLM مثل LOCATOR plus، Pubmed، DOCLINE و برنامه‌هاي انتشاراتي مي‌باشد، كميته‌ي داده‌هاي سريال تسهيمي را در سطح NLM برقرار نموده است. نتايج اوليه‌ي فعاليت اين كميته بر قراري پيونده‌ي مستقيم از مسرورگر مجله‌ي pubmed به LOCATOR plus مي‌باشد. به اين ترتيب كاربران pubmed مي‌توانند بسيار آسان تراز گذشته به سوابق كامل كتاب شناسي و در نتيجه به عناوين مجله‌اي مورد نظرشان دست‌يابند. پياده سازي نسخه‌ي جديد سيستم كتاب خانه‌ي‌يكپارچه‌ي Voyager سبب ارتقاء پژوهش‌هاي مختلف شده است.

توليد نسخه كامل وبي . طبقه بندي NLM (NLM Classification) در ماه سپتامبر به بازار عرضه و جايگزين نسخه‌ي نمونه‌اي شد كه در سال گذشته عرضه شده بود. ويژگي‌هاي نسخه‌ي جديد نسبت به نمونه‌ي اوليه اين است كه در نسخه جديد، بين شماره‌هاي هر طبقه در فهرست و در برنامه‌هاي زماني، بين اصطلاحات و فهرست و از اصطلاحات فهرست به مرورگرMeSH (MeSH Browser) فرا پيونده (hyper LinK) ايجاد شده است .] فرا پيونده: اتصالي است ميان‌يك عنصر در سند متن، مانند‌يك كلمه، عبارت، تصوير و با عنصر ديگري در سند با عناصر‌يك فايل‌يا نوشته‌ي ديگر. م [ سيستم جديد نگهداري و ايجاد داده‌هاي روي خط(on line) كه طبقه بندي مذكور را انجام مي‌دهد، اين قابليت را به NLM داده است كه بتواند ساليانه به همراه MesH خود را به روز نمايد.

شايان ذكر است كه كتاب راهنماي كاتالوگ ساز NLM نيز تبديل به سند تعاملي وبي شده است .
HMD،۳۶۳ كتاب ناياب و دست نوشته‌هاي قديمي را فهرست بندي نموده است پروژه‌ي خاص ارتقاء دسترسي به حدود ۱۴۰۰ كتاب قديمي ژاپني و دست نوشته‌هاي مجموعه‌ي عالي NLM در دست اجرا است .

فهرست قفسه‌ي اين مجموعه تكميل شده كه در حدود نيمي از عناوين آن را دكتر شيزو ساكي، استاد پزشكي سنتي ژاپني، خلاصه نموده است. HMD براي ارتقاء تصاوير سوابق موجود بخشي از تاريخچه پزشكي (History of Medicine) و فهرست بندي ساير تصاوير، قرار دادي را منعقد نموده است . قرار داد ديگري نيز براي فاز اوليه پروژه‌ي بهبود دسترسي به مجموعه‌ي جزوات تاريخي عمده‌ي NLM منعقد شده است. نخستين مرحله، تعيين اين موضوع است كه چه ميزان از اين مجموعه را فهرست ضميمه‌ي كتاب خانه‌ي بخش جراحي عمومي كه به تازگي به شكل قابل خواندن توسط ماشين تبديل شده است، تحت پوشش قرار مي‌دهد. در حال حاضر HMO پيشرفت شاياني در فهرست‌بندي مجموعه‌هاي كتاب‌هاي خطي محاصر دارد. در سال مالي ۲۰۰۲، اقدامات زير انجام شد: فهرست بندي ۵۶۲ نسخه‌ي خطي، كه ۵ برابر بيش‌تر از سال گذشته مي‌باشد.

راهنما‌هاي جديد جستجو براي تعدادي از مجموعه‌هاي بزرگ، شامل بخش عمده‌اي از آرشيوهاي انجمن كتاب‌خانه‌ي پزشكي (Medical Library Associution) ايجاد شد؛ سوابق ۱۰۸ راهنماي جستجو نيز به LOCATOR plus اضافه شد.
در ژوئن سال ۲۰۰۲، نمودارهاي جديد در سايت علوم Linus Pauling قرار داده شد. مقالات Pauling در دانشگاه دولتي Oregon نگهداري مي‌شود كه اين مقالات در اختيار NLM قرار داده شدند كه تادر سايت Pauling از آن‌ها استفاده شود.

سايت تاريخچه‌ها براي دونالد راس فردريكسيون (Donald S. FredriKson) پژوهش گر مشهور در زمينه‌ي چربي (Lipid) و مدير قبلي NlH به طور كامل مورد تجديد نظر و توسعه قرار گرفت . سايت اصلي فردريكسون در سال ۱۹۹۷ به عنوان سايت آزمايشي تاريخچه مورد بهره‌برداري قرار گرفت. سايت جديد فردريكسون رسماً در زمان بزرگداشت دكتر فردريكسون از سوي NIH، در ۱۹ اكتبر سال ۲۰۰۲ به بهره‌برداري خواهد رسيد.
LO و LHC با همكاري دفتر جراحان عمومي كليه‌ي گزارش‌هاي گذشته تا حال اين دفتر را شناسايي و اسكن نمودند تا مطمئن شوند كه كل اين گزارش‌ها در فهرست سوابق NLM و همچنين در سايت وب، كه رسماً در فوريه سال ۲۰۰۲ افتتاح شد، قرار گيرفته باشد. گزارش‌هاي جديد دفتر جراحان عمومي، پس از انتشار بهHSTAT (Health Services / Techno logy Assessment Text) اضافه خواهند شد.

ايجاد فهرست موضوعي (Indexing)

يكي از فعاليت‌هاي LO تشكيل فهرست موضوعي مقالات اخذ شده از ۴۵۳۸ مجلات زيست‌پزشكي به نحوي است كه كاربران پايگاه داده‌ي MEDLINE / Pubmed و محصولات آن مي‌توانند بر اساس عناوين خاص زيست‌پزشكي به مقالات مورد نظر خود دست‌يابند.
سوابق موجودMEDLINE، حاشيه نويسي مي‌شوند و به تفاسير اطلاعيه‌هايي كه مكرراً منتشر مي‌شود متصل مي‌گردند؛ دليل هم اين است كه مقالاتي كه MEDLINE به آن مراجعه مي‌كند ممكن است برگشت بخودند . تصحيح شوند و‌يا مورد ترديد قرار گيرند . در سال مالي ۲۰۰۲، تركيبي از پرسنل داخلي، مقاطعه كاران و موسسه‌هاي همكار بين المللي و داخلي ايالات متحده‌ي امريكا، تحت نظارت بخش فهرست موضوعي اداره‌ي خدمات كتاب شناسي (BSD) تعداد ۰۵۶/۵۰۲ مقاله را فهرست بندي كرد كه ۸ درصد بيشتر از سال گذشته مي‌باشد. كليه‌ي سازمان‌هايي كه به NLM متصل مي‌شوند، مي‌توانند از سيستم نگهداري و ايجاد فهرست موضوعي شبكه‌اي NLM‌يعني OCMS استفاده كنند.
پس از بررسي فهرست‌ها، ۳۰ مورد برگشت، ۴۹۷۱ اغلاط چاپي و ۲۵۰۹۱ تغيير به روز شده در سال مالي ۲۰۰۲، بين خلاصه‌هاي پزشكي مبتني بر شواهد و خلاصه‌هاي بيماران به مقالاتي كه به اين خلاصه‌ها اشاره مي‌كردند، ارتباط برقرار گرديد.
اصلاحاتي روي DCMC انجام شد تا به جاي آنكه، جريان كاري فهرست بندي، به صورت‌يك وظيفه‌ي جداگانه تعريف شود، بتواند كليه‌ي پيوند‌ها و اتصالاتي را كه در زمان ورود اوليه‌ي اطلاعات ايجاد مي‌شودند را مديريت كند . فهرست بندي دستي (Manual) در بخش‌هاي وبي سيستم Dcms نيز وجود دارد. سال مالي ۲۰۰۲، نخستين سالي بود كه شكل به روز شده‌ي Mesh در مورد نمونه‌هاي DCMS اعمال شد . از همين رو، فرايندي كه قبلاً ماه‌ها به طول مي‌انجاميد، الان در‌يك روز انجام مي‌شود.
در ماه مارس سال ۲۰۰۲، فهرست بندها(Inde xer)، به عنوان بخشي از محصولات جاني فهرست بندي MEDLINE، اتصالات توصيفي را بين نمونه‌هاي فهرست بندي شده MEDLINE و سوابق ژن‌هاي مربوطه در پايگاه داده كولوس لينك NCBI را ايجاد كردند. شايان ذكر است كه نمونه‌هاي مذكور مربوط به مقالات تشريح كننده‌ي كاركردهاي ژن‌ها در ۶ ارگان مختلف( انسان ـ موش ـ موش صحرايي ـ مگس ميوه‌خوار ـ ماهي راه راه، HIV-1 مي‌باشند.
بعد از پياده سازي كامل فهرست بندي موضوعي ژن‌ها در تمامي ابعاد ‌آن، در سال گذشتهDCMS، قرار دادهاي فهرست بندي موضوعي منعقد و به طور موفقيت آميز تست، اصلاحات لازم در آن اعمال، همين طور بيش از ۱۸۰۰۰ پيونده‌ي توصيفي (Links) ايجاد شد كه خدمات جديد و مهمي را به پژوهش گران عرضه مي‌كند.
در آگوست سال ۲۰۰۲، فهرست بند موضوعي متن پزشكي (MTI) تحت نظر LHC‌پروژه‌ي پيشگام فهرست بندي موضوعي را در سطح كل NLM اجرا كرد كه اين پروژه به عنوان ويژگي جديدي به DCMS اضافه شد؛ تا فهرست بندهاي علاقمند بتوانند از آن استفاده كنند. MTI براي ايجاد فهرست طبقه بندي شده از اصطلاحات مناسب MESH از عنوان‌يا خلاصه‌ي مقاله‌هاي مجلات و هم چنين براي فهرست بندي، از واژه‌هاي متن مقالات استفاده مي‌كند.
در اين جا، همان طور كه فهرست بندان از كل متن مقاله‌ي مجلات براي فهرست بندي استفاده مي‌كند، براي فهرست بندي موضوعي كاملاً خودكار پايگاه داده خلاصه‌هاي موجود در دروازه‌يNLM (NLM Gateway)، ازMTI استفاده مي‌شود. فهرست بندان موضوعي، كار خود را پس از وارد شدن اوليه‌ داده‌هاي مربوط به نمونه‌ها آغاز مي‌كنندٍ. خلاصه‌ها به‌يكي از سه روش زير تهيه مي‌شود:

ارائه الكترونيكي توسط ناشران
اسكن كردن و پذيرش كار الكترونوري
[OCR (Scanning and optical character recognition)]
تايپ شده دوتايي
شايان ذكر است كه نمونه‌هايي كه در سال مالي ۲۰۰۲ اضافه شد، ۵۶ درصد به صورت الكترونيكي توسط ناشران، ۲۲ در‌صد به صورت اسكن و OCR شده، ۲۲ درصد تايپ شده (Keyboarbed) بودند. از سال مالي ۲۰۰۱، تعداد نمونه‌هاي دريافت شده به صورت الكترونيكي ـ كه ‌يكي از سريع‌ترين و اقتصادي‌ترين شيوه‌ها مي‌باشد، ۳۳ درصد افزايش‌يافته است . در حال حاضر ۳۷۶ ناشر نمونه‌ها و خلاصه‌ها را به صورت الكترونيكي و بازبان XML به مجلات عرضه مي‌كنند در سال مالي ۲۰۰۲، BSD پروژه‌ايي را آغاز كرد كه در آن با ناشراني كه براي برخي از مجلات نه همه‌ي آن‌ها، داده‌ها را به صورت الكترونيكي عرضه مي‌كردند، تماس

گرفت و در خصوص عناوين مجلات آن‌ها كه در NLM فهرست بندي موضوعي مي‌شود گفتگو و آن‌ها را تشويق به الكترونيكي كردن همه‌ي عناوين نمود. از ديگر برنامه‌هاي NLM در پي‌يافتن شيوه‌هايي است كه به كشور‌هاي در حال توسعه براي الكترونيكي كردن انتشارات‌شان كمك‌هاي مختصري بشود.

در سال مالي ۲۰۰۲، خانم ناني كومائو، شركت كننده‌ي خارجي برنامه‌هاي عضويت وابسته NLM، از كشور كنيا، رويه‌هاي ايجاد و ارائه‌ي داده‌هاي خلاصه‌ها و نمونه‌ها را با زبان XML در مجلات علوم پزشكي آفريقايي كه توسط موسسه‌ي او در كنيا منتشر مي‌شود، توسعه داد. خانم كاموئو در نشستي كه با حمايت سازمان بهداشت جهاني انجام شده بود و طي آن و اعضاي تحريره‌ي مجلات پزشكي افريقايي گردهم آمده بودند، خلاصه‌ايي از فعاليت‌هاي خود را ارئه داد.
NLM بر اساس نظر‌‌يه‌ي كميته‌ي باز بيني فني گزينش ادبيات(LSTRC) (ضميمة)، كه كميته‌ايي متشكل از كارشناسان خارجي NIH مي‌باشد، مجلاتي را براي درج در MEDLINE، فهرست موضوعي Medicus انتخاب كند.

در سال مالي ۲۰۰۲، اين كميته ۴۱۸ عنوان مجلات را بررسي كرد و ۱۱۵ مجلد عنوان را واجد شرايط درج در MEDLINE دانستند و ۸۹ عنوان ديگر را موقتاً بسته به دريافت نمونه و خلاصه‌ي الكترونيكي قابل قبول دانستند. بخش اطلاعات پزشكي بيمار و مصرف كننده‌ي انجمن كتاب‌خانه‌ي پزشكي، مجله‌هاي پزشكي را كه براي عموم مردم تدوين ميشوند مورد بررسي خاص قرار داد. حاصل اين بازبيني اضافه شدن ۵ عنوان جديد بود. كليه‌ي عناوين پرستاري كه قبلاً براي فهرست پرستاري بين المللي به صورت موضوعي فهرست بندي شده بودند، مورد بررسي قرار گرفتند تا مشخص شود كدام‌يك هنوز بايد در فهرستMEDLINE باقي بمانند.

 

داشته و کتابدار همانند يک انبار گردان مسئول نگهداري و ارائه اطلاعات به مراجعين بوده است، با ورود به عصر انفجار اطلاعات و افزايش روزافزون حجم اطلاعات وتکنولوژيهاي جديد، کتابخانه ها بايد از محيط داخلي خود فراتر رفته و روندهاي سياسي، اجتماعي، حقوقي و بازارهاي تکنولوژي اطلاعات را مد نظر داشته باشند.

آمريكا: خدمات اطلاعات و كتابخانه اي
در ويرايش جديد گزارش ساليانه‌ي، بخش ويژه‌ي كتاب خانه‌ي پزشكي قرن ۲۱ اضافه شده است كه مي‌توان آن را از صفحه‌ي‌يك ملاحظه نمود. با افزايش مسؤليت‌هاي كتاب خانه‌ي ملي پزشكي، NLM و براي پياده كردن سيستم‌هاي جديد و بسيار توانمند اطلاعاتي جهت پاسخ دهي به نياز عموم مردم و متخصصين پزشكي، NLM به امكانات و تسهيلات بيشتري نياز دارد . با اين حال، سال مالي ۲۰۰۲ پيشرفت‌هايي را در بسياري از جهات نشان مي‌دهد. براي گزينش تعداد كوچكي از انبوه مقوله‌هاي اجرا شده، چند گاه شما ر در اين گزارش ذكر شده است .

در سال جاري تعداد سوابق MEDLINE به ۱۲ ميليون رسيد. در سال ۲۰۰۲، MEDLINE و ساير پايگاه‌هاي داده، از طريق سيستم باز‌يابي PubMed، بيش از ۵۰۰ ميليون بار، مورد باز ديد و جستجو قرار گرفتند.

خدمات اطلاعاتي مركز ملي اطلاعات بيوتكنولژي، روند توسعه خود را ادامه داد. براي نمونه، بانك اطلاعاتي GenBank از بيش از۰۰/۱۰۰ گونه‌ي اطلاعاتي تشكيل شده است كه ۱۵ ميليون توالي و بيش از ۱۴ ميليارد زوج اساسي دارد.. اين بانك روزانه مورد بازديد ۵۰ هزار محقق قرار مي‌گيرد.
MEDLINE PIUS. به عنوان‌يكي از منابع جامع و مطمئن اطلاعات پزشكي مطرح است . در سال ۲۰۰۲، نسخه‌ي اسپانيايي آن نيز در دسترس مصرف كنندگان قرار گرفت .

در تقسيمات NLM پيشرفت‌هاي مشابه مهّم ديگري نيز وجود داشته است كه برخي از آن‌ها عبارتند از : گسترش تاريخچه‌ها در بخش علوم و Clinical Trial. Gov مركز ليستر هيل (Lister Hill)، پاسخ سريع به ۱۱/۹ از خدمات اطلاعاتي تخصصي پرسنل و قرار گرفتن اين خدمات روي وب، بهره‌برداري از شبكه جديد و مركز امنيتي نصب شده‌ي اداره‌ي سيستم‌هاي ارتباطات و رايانه‌اي، ارائه‌ي بيشتر برنامه‌هاي جديد آموزشي داده‌ورزي زيستي (bioin formatics) و IAIMS با

استفاده از برنامه‌هاي موسوم به برنامه‌هاي برون سازماني (Extramural) موفقيت‌هايي مذكور و بسياري ديگر از كاميابي‌هايي كه در اين گزارش تشريح شده‌اند نتيجه‌ي فعاليت‌هاي اختصاصي پرسنل مجرب و متخصص و هم چنين‌ياري و هم فكري كادر با استعداد مشاورين و راي‌زنان NLM بوده است . مشاركت همه كاربران سبب شده است كه اين مؤسسه در سراسر جهان به عنوان‌يكي از منابع كارا و قابل اعتماد اطلاعات زيست‌پزشكي ( Biomedical ) در كليه‌ي اشكال خود شهره گردد.

 

NLM: كتابخانه ي پزشكي قرن ۲۱
سال مالي ۲۰۰۲‌يكي از سال‌هاي محوري براي برنامه توسعه‌ي امكانات NLM به شمار مي‌آيد . در اين سال قرارداد ۳۵ درصد از طراحي ساختار به شركت بوستوني Pervy Dean Rogors داده و قرار داد تكميل طرح نهايي نيز بسته شد. مسائلي چون نقش تاريخي NLM، به عنوان بزرگ ترين مجموعه‌ي كتاب ها، مجلات و ساير اطلاعات زيست‌پزشكي و مسئوليت بزرگ و جديد آن در زمينه فناوري زيستي، تحقيقات خدمات پزشكي، سلامت مصرف كنندگان و حفظ آن از مهم ترين عواملي هستند كه نياز به گسترش فضا را براي مجموعه‌ها و مراجعان NLM افزون مي‌كند.

كنگره‌ي آمريكا در سال مالي ۲۰۰۰ از NLM خواسته است كه براي ساختار ساختمان جديد، مطالعات امكان سنجي را انجام دهد و به اين ترتيب برنامه‌هاي روبه رشد مركز ملي اطلاعات فناوري زيستي ( NCBI) و محدوديت‌هاي فزاينده‌ي فضاي موجود بزرگترين مجموعه‌ي پزشكي جهان مورد تاييد كنگره قرار گرفت. در سال مالي ۲۰۰۱، كنگره، منابع مالي را براي فعاليت طراحي مهندسي و ساختاري مجتمع جديد تاسيس كرد. اخيراً، كنگره در گزارش سنا موسوم به تخصيص اعتبار به نيروي كار، خدمات انساني، بهداشت و آموزش و پرورش، بر تسريع گذر از فاز طراحي به مرحله‌ي ساخت تاكيد كرده است:

بسياري از بيماري‌هاي خيلي جدي مبناي مولكولي دارند. از آنجايي كه مركز اصلي اطلاعات فناوري زيستي NLM، حجم عظيمي از اطلاعات پوشش داده نشده را، در دهه‌ي گذشته سازمان دهي و تحليل كرده است، لذا اين مركز‌يكي از مناسب ترين اجزاي فرايند تحقيقات به شمار مي‌آيد. كنگره معتقد است كه اگر اين مركز بخواهد در ايفاي نقش عمده‌ي خود در مبارزه با بيماري‌ها نهايت مشاركت را داشته باشد، بايد براي پاسخ گويي به تقاضاي فزاينده ايي كه به آن مي‌رسد به سرعت به تسهيلات و امكانات مورد نظر مجهز شود . كميته، اعتبار لازم براي چنين تسهيلاتي را تامين و اظهار اميد واري كرد كه با تكميل طراحي، به سرعت فاز ساخت آغاز گردد. از همين رو كميته از NIH خواست كه تا تاريخ آوريل ۲۰۰۳ طي گزارشي، ويژگي‌ها و ابعاد تسهيلات جديد و هزينه ي پيش بيني شده را براساس برنامه زماني با خطوط اجرايي سريع براي اين كميته ترسيم كند.

امكانات فيزيكي جديد ( با توجه به طرح جلد اين گزارش ) ساختار منحصر به فردي است كه با توجه به فعاليت كتاب خانه‌ي پزشكي قرن ۲۱ و چشم انداز رو به تكوين آن طراحي شده است . نظر به گسترش انواع اطلاعات از كتاب ها، مقالات، رسانه‌هاي جمعي، و قرار گرفتن اين اطلاعات در بانك اطلاعات GenBank، وظيفه‌ي NLM نيز سنگين تر شده است . انفجار اطلاعات و افزايش تقاضاي دسترسي به اطلاعات از سوي دانشمندان، فراهم آوران مراقبت‌هاي پزشكي، بيماران،عموم مردم و لزوم مديريت براين مقوله ها، الزام به تسهيلات نوآورانه و جديد را بيش از پيش نشان مي‌دهد.

توانايي NLM در اجراي مؤثر و كارا ماموريتي كه با گذشت زمان سنگين تر شده است، كليد پاسخ گويي به سرمايه گذاري كنگره در پژوهش‌هاي زيست‌پزشكي در سالهاي اخير به شمار مي‌آيد. به تعبيري زيست شناسي مولكولي سائق اصلي پيشرفت‌هاي پزشكي در قرن ۲۱ مي‌باشد كه اين امر نياز به توانايي‌هاي مديريت اطلاعات و رتق فتق هزاران تن داده‌هاي توليدشده در پروژه‌هاي ژنوم انساني و پژوهش‌هاي ژنتيكي سازمان‌هاي مختلف دارد.

كتاب خانه‌ي NCBl، مجموعه‌اي از رايانه‌هاي بسيار توانمند نرم‌افزار‌هاي پيچيده و محققين آموزش ديده را در محيطي مشاركتي گرد آورده است تا بتواند به سرعت نتايج پژوهش‌هاي ژنتيكي را در دسترس هزاران دانشمند در سراسر جهان قرار دهد . در واقع NCBI با جمع آوري مديريت و افزون داده‌هاي دريافتي از سراسر جهان در حاشيه‌ي داده‌ها، حلقه‌ي بين داده‌هاي توليد شده‌ي مراكز پژوهشي و‌يافته‌هاي آتي را ايجاد مي‌كند. سازمان دهي و قرار دادن اطلاعات در

كتاب خانه و افزودن امكانات جستجوي عناوين به روش‌هاي مختلف و پيوند دادن منابع مختلف اطلاعاتي از عواملي است كه اين امكان را به پژوهش گران مي‌دهد تا ژن‌هاي بيماري زا را شناسايي و مكانيزم‌هاي زيست‌پزشكي باني بيماري را رمز گشايي نمايند و بتوانند راهبردهاي درماني را براي درمان و جلوگيري از بيماري را طراحي و ايجاد كنند . واضح است كه اگر چنين منابعي وجود نداشته باشد سرعت پيشرفت پژوهش‌هاي زيست‌پزشكي نيز تا حد زيادي گرفته مي‌شود.

يكي ديگر از مزاياي NLM، گسترش طيف و تعداد مصرف كنندگان اطلاعات از طريق انتقال دانش از مراكز اطلاعاتي و پژوهشي NIH به افراد است . اين اطلاعات گاهي تاثير آني در زندگي افراد دارد. محيط ارتباطي پيشرفته وبي NLM، سبب شده است كه عموم مردم براي دريافت اطلاعات پزشكي به اين بانك اطلاعاتي مراجعه نمايند. NLM نيز براي پاسخ دهي به اين در خواست ها، تعدادي از خدمات بسيار موفق را براي استفاده متخصصين و عموم مردم ايجاد كرده است . MEDLINE و PubMed كه پايگاه‌هاي داده‌ي روي خط NLM نزديك به ۱۲ ميليون مرجع و خلاصه‌هاي مقالات علمي مجلات پزشكي را در خود جاي داده اند . اين سايت ها، ساليانه ۵۰۰ ميليون بار مورد جستجوي پژوهشگران قرار مي‌گيرند.

MEDLINE plus، ‌يكي ديگر از پايگاه داده هاست كه اختصاصاُ براي مصرف كنندگان ايجاد شده است. اين پايگاه داده، اطلاعات اخذ شده از NIH و ساير منابع معتبر و مجاز را به سهولت و به صورت مجاني به دو زبان انگليسي و اسپانيايي در اختيار كار بران قرار مي‌دهد. در واقع اقبال اين پايگاه داده‌ها به واسطه‌ي موثق بودن اطلاعات پزشكي و توانايي فزاينده‌ي آن در جمع آوري كارا، سازمان دهي و توزيع اطلاعات چند رسانه ايي به عموم مردم مي‌باشد.

برنامه‌هاي اطلاعاتي و پژوهش‌هاي NIM، نقش مهمي در آمادگي بهداشت عمومي در مديريت بلايا و محلات تروريسمي دارد. در اين كتابخانه ابزارهاي پژوهش بنيادي را پشتيباني مي‌كند: اين ابزار‌ها عبارتند از : پايگاه داده‌ي پژوهشي دانش ژنوم جهت ساخت دارو، واكسن و ساير اشكال درماني براي بيماري‌هايي چون ابله، سياه زخم، طاعون، ابولا و وبا، داده ورزي‌هاي R&D مربوط به مديريت پلايا و تروريسم، آموزش متخصصين پزشكي در رابطه با كاربري منابع اطلاعاتي توسعه‌ي منابع اطلاعاتي تجربي در رابطه با دست اندركاران اوليه و ساير كساني كه در مديريت پلايا درگير هستند : بهبود زير ساخت اطلاعات براي ارسال و تسهيم داده‌ها در مواقع بحران، ‌يكي از مؤسسه‌هاي برنامه ريز كه در NLM سرمايه گذاري كرده نوعي سيستم هشداردهنده‌ي نمونه را براي موارد پزشكي اضطراري عمومي ايجاد كرده است.

اين سيستم اخيراً به نظر بوش، رئيس جمهوري امريكا رسيده ايشان از آن به عنوان مدلي براي اپيدمي‌هاي مشابه سياه زخم‌ياد كرد. پس از ماجراي ۱۱ سپتامر سال ۲۰۰۱، NLM در راستاي برنامه‌هاي اطلاعاتي مديريت بلايا، صفحات جديدي را در MEDLINE pIus براي عناوين پزشكي مانند اختلالات استرس‌هاي پس از ضربه (Post trauma fic Stress)، سلاح‌هاي شيميايي و بيولوژيكي، آبله، سياه زخم و هم چنين صفحات خاص جديدي در مورد خطرات ناشي از عوامل جنگ‌هاي شيميايي و بيولژيكي را ايجادكرده است. هم چنين تعداد‌ي كتاب و گزارش فني جديد را به اضافه مسائلي كه قبلاً وجود داشت، در خصوص آبله و ساير عناوين مناسب را به پايگاه داده اضافه كرد. به اين ترتيب پژوهشگران و جامعه‌ي پزشكي عمومي به نحو بهتري مي‌توانند جهت مبارزه با بيوتروريسم از اين

اطلاعات استفاده كنند . براي استمرار در تحرك بخشي به نتايج پژوهش‌هاي زيست‌پزشكي به نحوي كه اين اقدام منجر به ازتقاي بهره وري پژوهشي و بهبود مراقبت‌هاي پزشكي و جلوگيري از بيماري‌ها شود، NLM بايد فضا و امكانات بيشتري داشته باشد تا بتواند مشاركت بيشتري ايجاد كند و دانش موجود را در دسترس ديگران قرار دهد. طراحي امكانات جديد به گونه‌اي است كه منبع منحصر به فردي براي ارتقاء تعامل مابين دانشمندان، متخصصين باليني و متخصصين اطلاعاتي ايجاد مي‌كند. اين امكانات شامل فضاي مشاركتي است كه در آن فضا، پرسنل NCBI و ساير، اجزاي پژوهشي NLM دانشمندان NIH، كتابداران

پزشكي به صورت مشاركت رودررو و هم چنين تعاملات مشخص بارايانه، با‌يكديگر ارتباط بر قرار مي‌كنند. طراحي اين فضا به نحوي است كه در آن كابين‌هاي مطالعه‌ي فردي براي ملاقات با دانشمندان، محل بزرگي براي تشكيل جلسه‌هايي كه در آن خدمات جديد و پروژه‌هاي مهم معرفي مي‌شوند و هم چنين محلي براي گروه‌هاي كاري كوچك تعبير مي‌شود. از طرف ديگر گستره ايي از فعاليت‌هاي NLM مانند توليد مجموعه‌اي از منابع روي خط ( on _ line )، حاشيه نويسي

پايگاه داده‌هاي ژنوم، توسعه سيستم زبان‌يكسان پزشكي (Unified Medical Language system) و ساير فعاليت مشاركتي با شبكه‌ي ملي كتاب خانه‌هاي پزشكي در اين فضا انجام خواهد شد. بهره‌برداري از شبكه‌ي منصوبه و منابع رايانه اي، مشاركت بيشتر افراد خارج از سازمان را در جوانب پژوهشNLM، NIH ايجاد خواهد كرد. محل مشاركت در سازمان NIH نقشي منحصر به فرد ايفا و بهترين مغزهاي علمي را به خود جذب خواهد كرد. يكي ديگر از ويژگي‌هاي اختصاصي امكانات مذكور، ايجاد مركز به روزآوري‌ها است كه امكانات جديد كاربردي فناوري‌هاي مخابراتي و محاسباتي پيشرفته را در زمينه‌ي ارتباطات و

پژوهش‌هاي پزشكي، مشخص و برجسته مي‌كند. نمونه‌هايي از اين نو آوري‌ها عبارتند از: مجموعه داده‌هاي انساني قابل رويت كه خود NLM آن را ايجاد كرده است و پروژه‌هاي پزشكي راه دور مخصوص نواحي دوردست و كاربردهاي نسل آتي شبكه‌ي اينترنت . اين مجموعه‌ها در قسمت زير زمين در دو سطح گسترش خواهد‌يافت. به اين ترتيب فضاي لازم براي توسعه مجموعه‌ها ايجاد و از طرفي ظاهر تاريخي و اصلي ساختمان كتاب خانه نيز حفظ مي‌شود.

در حقيقت دنياي اطلاعات زيست‌پزشكي به سرعت در حال گسترش است و از همين رو نه تنها تعداد سالن‌ها براي مجموعه‌هاي كتاب‌ها بايد افزايش‌يابد بلكه فضاي بيشتري به كارشناساني كه مسئول سازمان دهي مديريت و حفظ منابع بسيار با ارزش هستند، احتصاص داده شود.

به طور خلاصه با افزايش درك انسان از رابطه‌ي ميان ژن ها، و بيماري ها، قابليت كنترل اطلاعات NLM نيز به نسبت حجم داده‌هاي توليد شده توسط دانشمندان بايد افزايش‌يابد.

NCBI به ويژه در حال ايجاد پايگاه داده‌هاي عمومي ژنوم و ابزارهاي داده كاوي (data mining) است تا بتواند پيشرفت‌هاي پيش بيني شده را محقق كند. مسئوليت NCBI در جمع آوري، مديريت و تجزيه و تحليل بخش روبه رشد داده‌هاي مربوط به ژنوم كه حاصل فعاليت‌هاي تعيين نقشه و دنباله‌ي پروژه ژنوم انساني است، امري بنيادي در پيشرفت علمي به شمار مي‌آيد.

متاسفانه، امكانات فعلي NLM بر مي‌گردد به تاريخ ۱۹۸۷ زماني كه كنگره NCBI را تاسيس نمود؛ ‌يعني براي تعداد كم تراز ۶۵۰ كارمند ولي در حال حاضر تعداد كاركنان بيش از ۱۰۰۰ نفر مي‌باشد كه كاركنان قراردادي را نيز شامل مي‌شود. ‌يكي از دلايل ازدياد كاركنان، مركز ملي فناوري اطلاعات بيوتكنولژي و جايگاهي است كه اين مركز در علم پزشكي قرن بيست و يكم دارد. وعده پزشكي قرن۲۱ پيشگيري و درمان بيماري هاست؛ بر همين اساس ضروري است كه ما سرمايه گذاري لازم را براي ايجاد امكاناتي چون ۳۵۰ هزار متر مكعب دفتر آزمايشگاه و فضاي مشاركتي انجام دهيم تا بتوانيم مجموعه‌هاي كتاب را در آن جاي دهيم و از استمرار در پيشرفت فعاليت‌هاي مركز ملي اطلاعات بيوتكنولوژي مطمئن شويم.

 

دفتر توليد برنامه‌هاي اطلاعاتي پزشكي
دفتر توليد برنامه‌هاي اطلاعاتي پزشكي (OHIPD) سه مسئوليت عمده بر عهده دارد:

تاسيس، برنامه ريزي و پياده سازي طرح محدوده‌ي NLM، برنامه ريزي و تحليل فعاليت‌ها
برنامه ريزي، توليد و ارزيابي برنامه‌ي بهداشت مصرف كننده و توسعه ملي NLM جهت بهبود دسترسي به خدمات اطلاعاتي NLM براي همه، شامل جمعيت‌هاي اقليت، روستايي و مناطق محروم

هدايت برنامه‌هاي بين المللي NLM
برنامه ريزي و تجزيه و تحليل
طرح محدوده‌ي گسترده‌ي(NLM LRP) NLM براي سالهاي ۲۰۰۵ـ۲۰۰۰، كه در سال ۲۰۰۰ منتشر شده مربوط به مركز فعاليت‌هاي بودجه ايي و برنامه ريزي NLM مي‌باشد .
اهداف اين طرح مبناي بودجه‌ي عملياتي سالانه‌ي NLM مي‌باشد. كليه‌ي مستندات LRP روي سايت وب NLM موجود است . OHIPD در بسياري از فعاليت‌هاي ارزيابي و برنامه ريزي NIH مشاركت دارد. برخي از اين فعاليت‌ها عبارتنداز آمادگي پيشرفت‌هاي علمي، ساير مقوله‌ها‌ي مهم مورد نياز NIH براي قانون نتايج و عملكرد دولت (GPRA)، تخصيص جلسات و پاسخ دهي به پرسشهاي مربوط به توسعه‌ي NLM در زمينه‌ي انواع بيمارها و حوزه‌هاي سياست‌هاي آن،
علاوه بر توسعه‌ي اختصاصي و پروژه‌هاي بهداشت مصرف كننده كه بعداً تشريح خواهد شد OHIPD براي هماهنگي و توسعه‌ي طرح تفاوت در امكانات پزشكي NLM مسئوليت كلي دارد. اين طرح راهبردها و فعاليت‌هاي NLM را در رابطه با پشتيباني از اقدامات NIH براي درك و حذف تفاوت‌هاي پزشكي بين جمعيت اقليت و اكثريت ترسيم مي‌كند.

اين دفتر كميته‌ي هماهنگي NLM را در خصوص تفاوت‌هاي پزشكي مصرف كننده و حل اين مسئله، هدايت و راهبري مي‌كند. كار كميته، برنامه ريزي و انجام هماهنگي‌هاي لازم در رابطه با فعاليت‌هاي مصرف كننده و توسعه‌ي NLM مي‌باشد.

NLM براي شناسايي كردن فرصت‌هاي پيش رو، گزارش و ضعيت پيشرفت كار و نيز برنامه ريزي برخي فعاليت‌هاي خود، بايد بتواند خدمات رساني، بهداشت مصرف كنندگان و تفاوت‌هاي پزشكي را تشريح و تجزيه و تحليل كند. اين امر براي NLM بسيار مهم است . مقوله‌هاي خدمات رساني، بهداشت مصرف كننده و پروژه‌هاي تفاوت‌هاي امكانات پزشكي NLM از فعاليت‌هاي عمده‌ي كميته‌ي پياده سازي و اجراي پايگاه داده محسوب مي‌شود. در حال حاضر OCCS با همكاري پرسنل OHIPD و كميته، در حال ايجاد، ميزباني و پشتيباني پايگاه داده مذكور مي‌باشد . اين پايگاه داده‌يكي از منابع عمده داده‌ها براي مركز برنامه ريزي خدمات رساني ملي به شمار مي‌آيد . هدف اين مركز استفاده از برنامه ريزي به منظور اطمينان از توزيع كارايي خدمات رساني توسط NLM و شبكه ملي كتاب خانه‌هاي پزشكي مي‌باشد.

 

خدمات رساني و بهداشت مصرف كننده
NLM مجموعه‌ي مشوعي از فعاليت‌ها را ارائه مي‌كند. اين فعاليت‌ها در رابطه با دادن آگاهي و هم چنين كاربري محصولات و خدماتي است كه NLM به متخصصين پزشكي و جوامع خاصي كه به اين خدمات نياز دارند، ارائه مي‌كند. NLM با ارائه خدمات به متخصصين پزشكي كه در روستا و‌يا داخل شهرها خدمت مي‌كنند سعي زيادي در كاهش تفاوت‌هاي پزشكي دارد . علاوه بر اين، NLM از سال ۱۹۹۸ اقدامات جديدي را به طور اختصاصي در مورد اطلاعات پزشكي مورد نياز عموم مردم آغاز كرده است اين پروژه‌ها بر مبناي تجربه‌ي طولاني NLM، جهت تامين اطلاعات متخصصين پزشكي و اطلاع رساني منابع پزشكي، به خصوص در زمينه‌ي HIV / AIDS تعميم‌يافته اند.

اتصالات قبيله‌اي

NLM اخيراً تلاش‌هايي را براي بهبود اتصال دهندگي اينترنت و دسترسي به خدمات اطلاعات پزشكي در جوامع سرخ پوستان امريكا و بوميان آلاسكا آغاز كرده است. فاز اول ( شمال شرقي پاسيفيك ) با ارزيابي پروژه‌ي نهايي كه در حال انتشار مي‌باشد، كامل شده است . گزينش سايت‌هاي فاز ۲ ( جنوب شرقي پاسيفيك) انجام پذيرفته و پياده سازي آن‌ها به خوبي در حال انجام است . از ديگر كارهايي كه NLM انجام داده تامين منابع مالي فاز ۳ اين پروژه است كه در آن براي ارزيابي نحوه تاثير رويكردهايي قبيله‌اي بر ارتقاء اطلاعات پزشكي، رفتار و نتايج، آموزش و خدمات رساني مبتي بر جامعه قبيله اعمال خواهد شد. در سال مالي ۲۰۰۲، NLM، OHIPD به همراه NIH EEO و NLM EEO، در پروژه‌ي Pow_ wow در ناحيه‌اي اقيانوس اطلس مي‌شود كه در آن پروژه‌ي ملي Smithsonian در منطقه سرخ پوستي Pow_ wow موسوم به جانشين جامعه سرخ پوستان آمريكايي شركت كرده است. اين پروژه شامل هفت منطقه ي POW-WOW افتتاح مي‌شود. حدود ۷۰۰۰ نفر از كيوسك NLM باز ديد كردند. به اين ترتيب بر همگان معلوم شده است، كه اين گونه فعاليت‌ها نيز شيوه ايي موفق و عملي براي جلب توجه بخش‌هايي از جوامع بومي آمريكا و عموم مردم به اطلاعات پزشكي بهداشتي NLM مي‌باشد

خدمات رساني به افراد مسن
پروژه‌ي Cyberseniors، Cyberteens در سال ۲۰۰۱ آغاز شده است طي اين پروژه، افراد بين ۱۳ تا ۱۹ سال به شهروندان مسن تر چگونگي استفاده از اينترنت جهت دسترسي به اطلاعات پزشكي را آموزش مي‌دهند. در سال اول صدها نفر از افراد مسن مهارت‌هاي اوليه‌ي اينترنت را با كمك دانش آموزان فرا گرفتند. در سال دوم ارزيابي تاثير Cybe health برافراد مسن مورد تاكيد قرار گرفت هدف از اين كار، تعيين ميزان تاثير اطلاعات پزشكي بر تصميم‌گيري‌ها و رفتار افراد مسن مي‌باشد.

خدمات رساني به عبري ها
پروژه خدمات رساني به منطقه‌ي Lowe Rio Granbe Valley Hispanic پروژه‌اي است كه با مشاركت دانشگاه تكزاس در مركز علوم پزشكي سان آنتونيو جهت ارزيابي پروژه‌هاي خدمات رساني اطللاعات پزشكي،جامعه‌ي خدمتگزار عبري‌ها، بهداشت، موسسه‌هاي آموزشي انجام مي‌شود. اين پروژه در واقع آغاز تلاش‌هاي مضاعف NLM براي دستيابي به نيازهاي اطلاعاتي پزشكي به عبري‌ها در ايالت تكزاس و ساير جاها مي‌باشد.

ارزيابي وب
در حال حاضر اينترنت و وب گسترده جهاني (www) نقش غالب و موثري را در صفات اطلاعاتي NLM ايفا مي‌كنند. شايان ذكر است كه محيط وبي كه NLM در آن عمل مي‌كند، محيطي است كه به سرعت تغيير مي‌كند و كاملاً رقابتي است . باتوجه به اين دو فاكتور،‌يعني سرعت تغييرات و رقابت، طراحي وب NLM بايد بسيار پويا باشد و فرايندهاي ارزيابي نيز در آن اعمال گردد. از همين رو مديريت NLM گروه كاري ارزيابي وب را ايجاد كرد، كه از زمان تصويب آن در كميته‌ي هماهنگي OCHD حدود ۱۸ ماه ميگذرد . رياست OCHD را مدير وابسته (Associate Divector) توسعه‌ي اطلاعات پزشكي NLM و اعضاي آن را OHIPD تشكيل مي‌دهند .

او لويت‌هاي ارزيابي وب OCHD عبارتند از :
الف) اندازه گيري كمي و كيفي ميزان استفاده از وب
ب) . اندازه گيري ميزان درك مشترك و ميزان استفاده از سايت‌هاي وب NLM . فعاليت‌هاي گروه كاري ارزيابي، در سال مالي ۲۰۰۲ عبارتند از :
سنجش روي خط كاربران در خصوص سايت‌هاي وب LNM، تمركز روي گروه‌هاي مختلف on line ارزيابي ميزان دسترسي كاربران به تلفن‌هاي خاص اطلاعات پزشكي روي خط (on line) و غير مستقيم (off line) عمومي ايالت متحده‌ي امريكا كه در جستجو‌ي شناسايي نوع رفتار هستند؛ تجزيه و تحليل وب لاك‌هاي داده‌هاي وبي NLM، بدست آوردن اندازه گيري‌هاي مربوط به مخاطبان اينترنتي بر اساس ميزان استفاده‌ي آن‌ها از وب كه اين كار را شركت‌هاي بخش خصوصي سازمان دهي مي‌كند.

بررسي و آزمون گسترده‌ايي از روش‌هاي ارزيابي داخلي و خارجي وب و كاربردهاي آن، هم چنان در دستور كار OHCD و OHIPD قرار دارد.

برنامه‌هاي بين المللي
Net .MMCOM : شبكه تحقيقات مالاريا در افريقا
NLM براي دسترسي پژوهش گران بيماري مالاريا در افريقا به شبكه‌ي اينترنت و وب، به صورت كامل، بخشي از اقدامات بين المللي را هدايت مي‌كند. اين پروژه با رهبري فعاليت چند جانبه‌ي NLM در ز مينه‌ي مالاريا آغاز شد . در طي اين پروژه‌ها، دانشمندان آفريقايي اهميت ارتباطات الكترونيكي و دسترسي به اطلاعات علمي در مقابله با اثرات مخرب جاني و مالي مالاريا در كشورهاي توسعه‌يافته را مورد تاييد قرار دادند.

NLM با همكاري سازمان‌هاي افريقايي، ايالت متحده، بريتانيا و اروپا اولين شبكه تحقيقاتي الكترونيكي مالاريا در جهان به نام MIMCom . Net را ايجاد كرده است .
اين شبكه دسترسي كامل به اينترنت، منابع وب و منابع فعلي اnبيات پزشكي را براي دانشمنداني كه در آفريقا كار مي‌كنند را تامين مي‌كند. سايت‌هاي تحقيقاتي افريقا كه از سايت‌هاي با كيفيت بالا هستند، براي اجراي پژوهش‌هاي جاري خود نياز به ارتباطات بهتر دارند. اين سايت‌ها براي خريد تجهيزات و

نگهداري سيستم منابع لازم را در اختيار دارند. شبكه MIMcom . Net حاصل از گفتگوهاي انجام شده در همايش داكار سنگان سال ۱۹۹۷ بود كه در خصوص فعالييت‌هاي چند جانبه در مورد مالاريا (MIM) برگزار گرديد . درآن همايش دانشمندان آفريقايي اعلام كردند كه نبود ارتباطات‌يكي از موانع عمده‌ي اجراي وظايف آن‌ها در رابطه با مبارزه با حالت مرضي و مرگ و مير ناشي از مالاريا مي‌باشد . پس از همايش، جهت پي گيري تصميمات اخذ شده، گروه كاري براي بررسي راه‌هايي كه طي آن دانشمندان و پژوهش گران افريقا بتوانند به همان اندازه‌ايي كه همكاران آن‌ها در ساير نقاط دنيا به اينترنت دسترسي دارند، از اين امكانات

بهره ‌مند گردند. مباحثاتي را آغاز كردند. پس از آن، NLM موظف شد كه اقداماتي را براي ايجاد شبكه ارتباطي مورد نياز، فراهم و هدايت نمايد .

مولفه‌هاي تشكيل دهنده MIMcom.Net عبارتند از : مخابرات، دسترسي اطلاعاتي، ابزارهاي جديد پژوهشي، آموزشي و ارزيابي . NLM با همكاري ساير شركاي خود در سراسر جهان، طراحي و بهره‌برداري از شبكه را به عهده دارد و كليه‌ي هزينه‌هاي لازم را نيز پوشش مي‌دهد. مقوله‌هاي مورد نياز عبارتند از : تعيين نياز ها، بررسي سايت، مذاكره با مراجع تنظيم مقررات افريقا، همياري در خصوص خريداري و نصب تجهيزات نظارت بر سيستم، كمك‌هاي فني

(Technical) ؛ آموزش و پشتيباني، انجام مسائل پولي و توافقنامه‌ها ايجاد سيستم‌هاي تحويل مستندات و درگاه‌هاي اطلاعاتي (Portal information) ؛ و ارتقاء پيش نويس‌هاي تحقيقاتي مالاريا. سايت‌هاي انفرادي و شركاي مالي آن‌ها مسئول هزينه‌هاي سايت‌ها و هزينه‌هاي اشتراكي استفاده از پهناي باند ماهواره‌اي هستند. هاپ فني شبكه در راه حل‌هاي ماهواره‌اي Redwing در بريتانيا، جايي كه بشقاب ماهواره‌اي بزرگي به سمت ماهواره ژنو استيشنري تنظيم شده

است قرار مي‌گيرد. شايان ذكر است كه اين ماهواره در فاصله ۳۷۰۰۰ كيلومتري زمين در بالاي اقيانوس اطلس قرار دارد. اين بشقاب به طور مستقيم به شبكه پي بستر اينترنت (Internet Baclkbone) متصل است . در سايت‌هاي تحقيقاتي كه خدمات محلي مخابراتي وجود ندارد،‌يك ايستگاه زميني به شكل VSAT (Very small Aperture Terminal) نصب مي‌شود . آنتن بشقاب VSAT، از طريق واحد راديويي، به‌يك شبكه ناحيه‌اي محلي (شبكه LAN ) مربوط به پژوهش

گران متصل مي‌شود . برخي از سايت‌هاي روي شبكه از رسانه‌ي بي سيم براي اتصال به فراهم آور خدمات اينترنت محلي (ISP)‌يا سايت ديگر MIMCOM كه در مجاورت آن قرار دارد، استفاده مي‌كنند. در اين جا سيستم پيونده‌ي بازي (open LinK) ايجاد مي‌شود كه اين امكان را به پژوهشگران مي‌دهد كه نامه‌هاي

الكترونيكي را دريافت و ارسال، پايگاه داده و ادبيات مورد نظر را جستجو كنند و‌يا فايل‌ها و تصاوير را به اشتراك بگذراند. اين خدمات به صورت ۲۴ ساعت در روز و هفت روز هفته ارائه مي‌شوند. دسترسي دائم به اطلاعات سبب شده است كه پژوهش گران در افريقا به صورتي مؤثر بتوانند با ساير همكاران خود در سراسر جهان همكاري كنند. سيستم‌هاي ماهواره‌اي مشكلات و محدوديت‌هاي سيم‌هاي تلفن و ساير تجهيزات سنتي را در اتصال به اينترنت را ندارند و از رسانه‌هاي قابل اعتماد محصوب مي‌شوند. ولي از سوي ديگر هزينه‌هاي آن‌ها بالاست.

MIMcom.not به نحوي طراحي شده است كه صدها پژوهش گر در افريقا بتوانند به طور تسهيمي از پهناي باند ماهواره‌اي استفاده كنند. به اين ترتيب حداكثر استفاده از پهناي باند ماهواره‌اي حاصل مي‌شود، در نتيجه هزينه‌ي سايت به حداقل مي‌رسد.
NLM و سايت جستجوي mbita مركز بين المللي بوم شناسي و فيزيولوژي حشرات International center for Insect Physiology& Ecology (ICIPE) در حال حاضر در كشور كنيا نخستين ارزيابي در خصوص IMcom.net در حال انجام است . در اين ارزيابي، مسائلي چون عملكرد شبكه، كاربري مؤثر پهناي باند، استفاده‌ي اطلاعات و رشد سايت، پيشنهادهايي كه به مرحله تامين مالي رسيده، اسناد چاپ شده و ميزان لحاظ مي‌شوند. اطلاعات مورد نظر، با استفاده از خطوط ترسيم شده‌ي اوليه‌اي كه قبل از نصب شبكه تهيه شده بود، جمع آوري مي‌گردد.

NLM با استفاده از MIMcom.net، دو برنامه‌ي تجربي را براي ارتقاء دسترسي فزاينده‌ي پژوهشگران مالاريا در آفريقا ارايه كرده است.
كتاب خانه پزشكي دانشگاه زيمباوه، شوراي پژوهش پزشكي آفريقاي جنوبي (MRC) و NLM شركا سيستم آزمايشي تحويل مدارك را براي محققان مالاريا در آفريقا تاسيس نموده اند. NLM در هر سايت، پشتيباني فني و آموزشي را به پرسنل IT ارايه مي‌دهد. در سايت‌هاي پژوهشي براي متخصصين IT آفريقايي، فرصت‌هاي آموزشي چون دوره‌ي كاري انفرادي مكالمات منظم كنفراسي در نظر گرفته شده است.‌يكي از فعاليت‌هاي NLM بازديد كليه‌ي سايت‌ها براي به روز كردن و رفع اشكالات اين سايت هاست.

بر اساس پيش نويس پژوهشي، آموزش خاصي به پژوهش گران مالاريا در آفريقا ارايه خواهد شد. در اين طرح آموزشي، نحوه‌ي استفاده از تجهيزات مختلف ارتباطي بي سيم و اجرا كننده‌هاي نرم‌افزارهاي شخصي ارايه مي‌شود.

سايت وب با آدرس www.nlm.nih.gov/mim.com داراي پيونده ايي است كه م

ي‌توان با استفاده از آن به MEDLINE متصل شد. به اين ترتيب مجموعه‌ي متنوعي از مجلات روي خط، پايگاه داده‌ها و سايت‌هاي مربوط به مالاريا و اطلاعات عمومي ديگر دست‌يافت. كتاب د

ار مرجع NLM در واقع‌يك سايت وب اصلي است كه ساي را به خبرهاي جالب و مقالات مورد علاقه پژوهش گران، غني مي‌كند.
شبكه، ۳۰ سپتامبر سال ۲۰۰۳
كنيا: موسسه پژوهشي پزشكي كنيا و مراكز كنترل بيماري و پيشگيري (CDC) (در كيپتان Kisian ) (Welleom Trust در Kilifi ) KEMRI/CDC و موسسه پژوهشي Walter Reed Army (WRAIR) داراي پيونده‌هايي با كتاب خانه‌ي كنگره آمريكا و سايت‌هاي Wellcom Trust مي‌باشد. مركز بين المللي بوم شناسي و فيزيولوژي حشرات (ICIPE) در Mbita از سوي NIH پشتيباني مي‌شوند.

تانزانيا (كليه موسسه‌هاي زير را NIH پشتيباني مي‌كند) موسسه ملي پژوهش‌هاي پزشكي (NIMR) كه دفتر مركزي آن در دارالسلام است مركز Ifakara، پژوهش گران مالاريا در مركز پزشكي كليمانجارو كريستين (KCMC) در Moshi.

اوگاندا: موسسه ويروس شناسان اوگاندا در Entabbe با پشتيباني CDC NLM براي ايجاد دسترسي به شبكه‌ي اينترنت، در پروژه‌هاي زير همكاري دارند.
۱- پروژه‌ي مقاومت در برابر داروهاي ضد مالاريا در دانشگاه Ibadan ، نيجريه و دانشگاه Makerer و بيمارستان Mulago و آزمايشگاه Bio Medical Kampala ، و گاندا، ۲- پروژه‌ي مالارياي كودكان در دانشكده پزشكي و Wellcom Trust در Blantyre، مالاوي ؛ و ۳- مركز زيست‌پزشكي، دانشكده‌ي علوم زيست‌پزشكي و پزشكي دانشگاه Yaoundel كامرون.

مشاركت در شبكه‌ي بين المللي
OHIPD راهبردهاي توسعه مشاركت در شبكه‌ي بين المللي را پي گيري مي‌كند. دوروش جستجوي اطلاعات عبارتند از : جستجو در كتابخانه‌هاي بين المللي DOCLINE و مشاركت كتابخانه با كتاب خانه‌هاي ديگر (يا تركيبي از هر دو)
در اينجا NLM مي‌خواهد اين مسئله را ارزيابي كند كه چگونه مي‌توان در سطح بين المللي همكاري خود را با كتاب خانه‌هاي خارجي، به ويژه در نواحي توسعه نيافته تقويت كند. مشاركت در شبكه بين المللي علاوه بر تسهيلاتي كه براي كتاب خانه‌هاي بين المللي به دنبال دارد، با ارائه برنامه‌هايي چون فعاليت چند جانبه در خصوص مالاريا مي‌تواند ‌ياري‌گر جوامع پژوهشي نيز باشد. در اين جا، NLM حاضر است تخصص خود را در مورد طراحي و پياده سازي ظرفيت مخابراتي به دانشمندان كشورهاي در حال توسعه انتقال دهد، تا آن‌ها نيز بتوانند به موقع ارتباطات خود را برقراركنند و به منابع اطلاعاتي زيست‌پزشكي و پايگاه‌هاي داده دسترسي ‌يابند و از طرف ديگر قادر شوند تا در خصوص آمادگي پيشنهاد‌ها و طرح و انجام پژوهش‌ها، با همكاران خود در كشورهاي صنعتي همكاري و مشاركت نمايند.

اتصال به اينترنت جهاني
پياده سازي انتها به انتهاي اينترنت در هر دو مقياس جهاني و ملي، همچنان براي NLM پراهميت است . دليل لين امر هم اين است كه از نظر NLM اينترنت، ابزاري اساسي براي ارتقاء دسترسي و استفاده از اطلاعات پزشكي است .

اين امر نياز به‌يافتن شيوه‌ها و اندازه گيري‌هاي خاص براي درك بهتر كيفيت اجراي اينترنت از منظر كاربر انتهايي دارد. NLM در اين حوزه، پيشگام محسوب مي‌شود. اين در حالي است بسياري از سازمان‌هاي فني و پژوهشي اهميت اتصال انتها به انتهاي اينترنت را مورد تاييد قرار داده اند. NLM در سال ۲۰۰۲، با هدايت خدمات رساني به ساير سازمان‌ها و پژوهش‌گراني كه به طور فعال اتصال انتها به انتهاي اينترنت را دنبال مي‌كنند، آزمون اتصال انتها به انتها را اجرا كرد .

هدف از اين كار، ايجاد زير بناي اجرايي طرح NLM براي فعاليت‌هاي آتي در خصوص اتصال دهندگي اينترنت مي‌باشد. اين فعاليت شامل استفاده از شبكه‌هايي با پهناي باند خيلي زياد براي كاربردهاي پزشكي مي‌باشد. NLM پروژه‌اي را با مشاركت اتحاديه دانشگاهي توسعه اينترنت پيشرفته‌يا اينترنت ۲ آغاز كرده است . هدف از اين پروژه، پژوهش در خصوص وقايع بحراني در جايي است كه پهناي باند بالاتر اتصال به اينترنت تفاوت‌هاي قابل ملاحظه‌اي براي كاربردهاي پزشكي و زيست‌پزشكي ايجاد كرده‌يا مي‌كند. علاوه بر اين، NLM در حال ايجاد شبكه‌ي پايش عملكرد اتصال به سايت‌هاي انتخابي امريكا مي‌باشد و در نظر دارد در مدت نه چندان بلندي، اين اتصال را با سايت‌هاي بين المللي برقرار نمايد.

مراكز بين المللي MEDLARS

توافقنامه‌هاي دو جانبه بين كتاب خانه و بيش از ۲۰ موسسه عمومي در كشورهاي ديگر، اين موسسه‌ها رامبدل به مراكز بين المللي MEDLARS نموده است . به اين ترتيب اين مراكز با اتصال متخصصين به MEDLINE و ساير پايگاه‌هاي داده NLM خدمات آموزش پژوهش تحويل مستندات و ديگر وظايف مراكز منبع اطلاعات زيست‌پزشكي به اين افراد ارائه مي‌دهند: مراكز بين المللي MEDLARS عبارتند از :
استراليا = كتاب خانه‌ي ملي استراليا
كانادا = موسه اطلاعات فني و علمي كانادا CISTI
چين = موسسه اطلاعات پزشكي، آكادمي علوم پزشكي چين
مصر = آكادمي فناوري و تحقيقات علمي ENSTINET
فرانسه = INSERM
آلمان = موسسه اطلاعات و مدارك پزشكي آلمان
هنگ كنك = دانشگاه چين هنگ كنك
هندوستان = مركز انفورماتيك ملي، وزارت فناوري اطلاعات
اسرائيل = دانشگاه هبرو
ايتاليا = موسسه SUPeriore di Sanita
ژاپن = اتحاديه فناوري و علوم ژاپن (Jst)
كره = دانشگاه ملي سئول
كويت = موسسه تخصصي پزشكي كويت
مكزيكو = مركز CENIDS
نروژ = دانشگاه اسلو
روسيه = كتاب خانه مركزي علمي پزشكي دولتي
افريقاي جنوبي = شوراي پژوهشي پزشكي افريقاي جنوبي
سوئد = كتاب خانه موسسه Karolinska
بريتانيا = كتاب خانه بريتانيا
پان آمريكن = سازمان بهداشت (BIREME /PAHO)
سازمان بين دولتي = مركز اطلاعات فناوري و علوم : تايپه، تايوان

باز ديدكنندگان بين المللي
در سال مالي ۲۰۰۲، اداره‌ي ارتباطات و اتصال عمومي،۲۴۹ تور – ۱۱۹ تور منظم روزانه (۳۰ : ۱ بعد از ظهر) و ۱۳۰ تور اختصاصي را ترتيب داد. در كل، ۴۳۲۳ باز ديد كننده از مجموعه ديدن كردند.

باز ديد كنندگان از كشورهاي زير بودند:
آرژانتين، استراليا، بلاروس، بوليوي، برزيل، كانادا، چين، كلمبيا، جمهوري چك، انگلستان، فنلاند، فرانسه، آلمان، ايلند، هندوستان، ايتاليا، ژاپن، كنيا، كره، مكزيك، هلند، پاكستان، فلسطين، پاراگونه، پرو، لهستان، اسكاتلند، سوئيس، تايوان، اوگاندا، اكراين و ايالات متحده.

عمليات كتاب خانه (Library Operation)
وظايف بخش عمليات كتاب خانه (LO) عبارتند از : انتخاب، كسب، حفظ و سازمان دهي مجوعه‌ي جامع NLM در رابطه با ادبيات زيست‌پزشكي علمي ؛ نگهداري فرهنگ‌هاي مفهومي موضوعي و طبقه بندي كتاب خانه‌ايي به شكلي كه موسسه‌ها در سراسر جهان به كار مي‌برند ؛ ايجاد ضميمه مجاز و سوابق ايجاد كاتولوگ؛ ساخت و توزيع كتاب شناسي، راهنما و پايگاه‌ داده‌هاي كاملا متني ؛ تحويل مستندات پشتيباني ملي، مرجع و همياري‌هاي پژوهشي ؛ كمك به متخصصين پزشكي، پژوهش گران، كتابدارها و عموم مردم براي استفاده‌ي موثر از خدمات NLM، هماهنگي با شبكه ملي كتاب خانه‌ي پزشكي به منظور بهبود دسترسي به خدمات اطلاعاتي پزشكي در سراسر ايالات متحده‌ي امريكا.

اين گونه خدمات بنيادي، شالوده‌ايي اساسي براي برنامه‌هاي خدمات رساني NLM به متخصصين پزشكي و عموم مرم و نيز پشتيباني برنامه‌هاي متمركز بر كتاب خانه در زمينه‌هاي بيمار‌هايي چون AIDS، پژوهش خدمات پزشكي، زيست شناسي مولكولي، سم شناسي و پزشكي محيطي است.
مركز اطلاعات ملي مربوط به پژوهش خدمات پزشكي و فناوري مراقبت‌هاي پزشكي (NICHSR) در داخل LO قرار داده شده‌اند.

بزرگترين قسمت NLM،‌يعني LO، قصد دارد افرادي را استخدام كند . اين افراد عبارتند از : كتاب داراني با نظام آموزشي مختلف، متخصصين اطلاعات فني، كارشناسان موضوعي، متخصصين پزشكي، مورخان، متخصصين موزه و افرادي جهت پشتيباني و مديريتي . علاوه بر اين افراد، از خدمات مقاطعه كاران زيادي نيز بهره خواهد جست . از ديگر برنامه‌هاي LO مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: توسعه و برقراري نمايشگاه‌هاي تاريخي، اجراي برنامه‌ي فعال در زمينه‌ي پژوهش

در تاريخ پزشكي ؛ فعاليت روي ساير حوزه‌هاي برنامه‌هاي NLM جهت ايجاد خدمات و محصولات جديد و ارتقاء يافته خدمات پژوهشي و توسعه‌اي مثل خدمات ذخيره و بازاريابي پيشرفته اطلاعات؛ هدايت و حمايت از برنامه‌هاي آموزشي براي كتاب داران علوم پزشكي ؛ مشاركت در توسعه‌ي استانداردهاي داده‌هاي پزشكي و اطلاعات مبتني بردانش. پرسنل LO مشاركت فعالي در بهبود كيفيت حيات كاري در NLM دارند. از اين قبيل مي‌توان به مشاركت در شوراي تنوع (Diversity Council) شبكه اينترني NLM اشاره كرد.

طراحي برنامه و مديريت

طراحي برنامه‌هاي LO به گونه‌اي است كه اهداف و مقاصد مورد نظر برنامه‌ي Long Range سال‌هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ NLM و هم چنين برنامه‌ي راهبردي NLM (2005- 2000) را براي كاهش تفاوت‌هاي پزشكي قبيله‌اي و نژادي پشتيباني كند. برنامه‌ي Long Range كتاب خانه‌ي ملي داراي ۴ هدف اصلي است:
– سازمان دهي اطلاعات پزشكي و تامين دسترسي به آن‌ها
– ارتفاء كاربري اطلاعات پزشكي براي متخصصين و عموم مردم
– تقويت زير ساخت داده ورزي (Inrormatics Informatics Ture) براي اهداف پزشكي و زيست‌پزشكي .
– هدايت و حمايت از پژوهش‌هاي داده ورزي

بسياري از فعاليت LO در درجه‌ي اول دو هدف اول اين برنامه را دنبال مي‌كند و آن تلاش و فعاليت اختصاصي براي تامين خدمات به عموم مردم و ارتقاء آگاهي آن‌ها از خدمات جديد است . مشاركت LO در هدف سوم به صورت دادن آموزش به كتاب داران علوم پزشكي و فعاليت‌هايي در مورد استاندارد داده‌هاي پزشكي و سياست‌هاي اطلاعاتي مي‌باشد. در حوزه‌ي پژوهشي داده ورزي، LO در خصوص پروژه‌ي سيستم زبان پزشكي واحد (Unified Medical Language System) و شاخص سازي خودكار با مراكز Lister Hi در خصوص اطلاعات بيوتكنولوژي شاخص سازي ژني بامركز ملي (National Center) و با برنامه‌هاي متعددNLM در خصوص كتاب خانه‌هاي الكترونيكي و دسترسي دائم به اطلاعات الكترونيكي همكاري و مشاركت دارد.

از جمله اقداماتي كه LO در واكنش به حادثه‌ي ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ و حوادث بمب‌هاي بيولژيكي انجام داده است، شركت در اقدامات گسترده NLM براي افرايش امنيت در ساختمان‌هاي كتاب خانه و تامين خدمات با كيفيت عالي به عموم مردم مي‌باشد. در اين گزارش فعاليت‌هاي خاصي كه براي افرايش پوشش NLM به اطلاعات بيوتروريسم و مديريت واكنش به بلايا در نظر گرفته شده، تشريح مي‌شود.

در ۱۹ ژوئن سال ۲۰۰۲، مسئول بخش LO و روساي بخش براي شناسايي برخي از اقدامات توسعه‌ايي كه احتمالا در ده سال آينده، عمليات و خدمات NLM راتحت تاثير قرار خواهد داد در جلسه‌اي به تبادل آرا و نظر پرداختند.

هدف از اين جلسه رسيدن به برنامه ريزي عملياتي و بودجه بندي براي سال‌هاي ۲۰۰۳ بود. از نظر پرسنل LO، طرح‌هاي توسعه‌اي زير در آينده‌ي نزديك در روند فعاليت‌ها و خدماتNLM تاثير خواهد داشت : ۱- با دو برابر شدن بودجه‌ي NIH، رشد سريع ادبيات علوم حياتي و زيست‌پزشكي استمرار خواهد‌يافت . ۲- ظهور Pubmed Central كه‌يكي از سيستم‌هاي محوري NLM است و بر بسياري از عمليات LO تاثير مي‌گذارد . ۳) تبديل انتشارات به انتشارات انحصارا الكترونيكي براي اغلب مجلات مربوط به MEDLINF 4) افزايش اهميت نقش NLM، به عنوان انتخاب كننده و سازمان دهنده‌ي اطلاعات با كيفيت بالا، ۵) بالا بردن توجه به امنيت فيزيكي و شبكه ۶) بالا بردن ميزان مشاركت پرسنل LO، در فعاليت‌هايي چون برنامه ريزي براي فعاليت‌ها در منزل

LO در مورد توسعه محتواي موجود در سايت Pubmed Central همكاري نزديكي را با NCBI آغاز كرده است . از ديگر فعاليت‌هاي آن انجام برخي فعاليت‌هاي آزمايشي مانند تعيين گروه‌هايي با تعداد بيش از ۴ نفر از پرسنل LO كه قبلا چند روزي، در منزل، كارهاي اداري را انجام داده‌اند- براي انجام كارهاي مشترك دفتر مي‌باشد.

در سال مالي ۲۰۰۲، LO به طور فعال در طراحي سومين ساختمان NLM و هم چنين باز سازي و تجديد بناي ساختمان‌هاي فعلي آن، شركت داشت . از طرف ديگر، LO، علاوه بر تامين مسائل مورد نياز براي فضاي كاري پرسنل، مسئول تامين نيازهاي كار كردي براي سالن‌هاي مطالعه، فضاهاي نمايشگاهي و مكان‌هاي نگهداري مجموعه‌ها نيز بوده است . LO براي كمك به طراحي فضاهاي نمايشگاهي و مجموعه‌ها،‌يك كارشناس شرايط محيطي براي موزه‌ها و كتاب خانه‌ها و هم چنين مشاوري را براي تعويض سيستم‌هاي اطفاي حريق در محل‌هاي نگهداري كتاب‌هاي ناياب به كار گرفت. NLM براي طراحي ساختمان‌هاي كتاب‌خانه‌ي قرن ۲۱ از تجربيات بسياري از كتاب خانه‌هاي علوم پزشكي بهره گرفت . گرد همايي انجمن كتاب خانه‌هاي علوم پزشكي آكادميك و NLM در ساختمان كتاب خانه براي سال ۲۰۰۳ پيش بيني شده است.

در عين حال، LO براي استفاده‌ي موثر از فضاي موجود، اقداماتي را به شرح زير انجام داده‌است : باز سازي فضاي كاري قسمت انتخاب و اكتساب تعبيرات در مدخل ورودي اتاق مطالعه تاريخچه‌ي پزشكي، تقسيم فضاي سالن استماع لوايح به چند دفتر و‌يك اتاق همايش براي برنامه‌ي عضويت در انجمن NLM، باز سازي مكان‌هاي كاري در بخش‌هاي ب۱ . شايان ذكر است كه در بخش ب۱ در خصوص پژوهش سطح اول و تحويل مستندات از پرسنل قرار دادي استفاده شده است.

توسعه و مديريت مجموعه‌ها
اغلب خدمات پايه‌اي NLM وابسته به مجموعه‌ي جامع ادبيات زيست‌پزشكي كتاب خانه مي‌باشد. LO با توسعه دادن و به روز كردن خط مشي انتخاب ادبيات NLM، كسب و پردازش ادبيات مورد نظر دستورالعمل‌هاي انتخابي به زبان‌ها و قوالب مختلف : سازمان دهي و نگهداري مجموعه‌ها براي استفاده‌ي موثر ؛ حفظ مواد براي توليدات آتي اين اطمينان را ايجاد مي‌كند كه اين مجموعه‌ها نياز‌هاي كار بران فعلي و آتي را برآورده نمايد.
در پايان سال مالي ۲۰۰۳، مجموعه‌ي NLM حاوي ۴/۲ ميليون مجله، ۲/۷ ميليون عناوين فيزيكي ديگر مانند دست نوشته‌ها، ميكروفرم‌ها، تصاوير، فيلم‌هاي شنيداري و ديداري (Audiovisuals) و رسانه‌ي الكترونيكي مي‌باشد.

گزينش
پرسنل LO و كارگزاران آن، بر اساس دستور العمل‌هاي مندرج در كتاب توسعه‌ي مجموعه‌هاي كتاب خانه‌ي پزشكي، كه به طور عمده در حال تجديد نظر و بازبيني است، ادبيات مجموعه‌ي NLM را انتخاب مي‌كنند. شايان ذكر است كه تجديد نظر و باز بيني كتاب راهنماي كتاب خانه ملي پزشكي، هر ۵ تا ۱۰ سال‌يك بار انجام مي‌گيرد. اعضاي كميته‌ي مسئول تجديد نظر را خانم آنسيون بانتنيگ(Alison Bunting) هيئت Regents كتاب خانه‌ي ملي (NLM) و پژوهش گران، متخصصين پزشكي، كارشناسان مصرف كننده‌ي اطلاعات پزشكي گران، متخصصين پزشكي، كارشناسان مصرف كننده‌ي اطلاعات پزشكي و اعضاي ارشد NLM تشكيل مي‌دهند. بسياري از كاركنان NLM بنا به تخصصي كه دارند در امر تجديد نظر همكاري مي‌كنند.

درسال مالي ۲۰۰۲،TSD و NICHSP، اقدامات خاصي را براي بهبود سطح پوشش فعاليت‌هاي NLM در رابطه با بيوتروريسم، جنگ‌هاي شيميايي و بيولژيكي، واكنش در مقابل بلايا و موضوع‌هايي از اين قبيل انجام دادند. مسائل قرادي با آكادمي پزشكي نيويورك، براي شناساي و تهيه‌ي كاتالوگ ادبيات مربوط به عناويني چون سياست‌هاي پزشكي و بهداشت عمومي، كه پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ روند كندي گرفته بود، مجددا به جريان افتاد. براساس تصميمات اخذ شده، اين مسئله بايد در سال مالي ۲۰۰۳ به پايان رسد.

TSD، نحو ادبيات علم پيري شناسي (gerontology) قبل از سال ۱۹۶۰ را عالي توصيف كرد. دكتر نيكلاي كه متنسف، از دانشمنداني است كه از شعبه‌ي پيستبورگ انستيو تاريخ علم و فناوري آكادمي علوم روسيه، سايت NLM را باز ديد كرده است . ارزيابي ايشان از مجموعه‌ي اطلاعات مربوط به فبل از سال ۱۹۱۸ روسيه، بسيار مثبت بوده البته بسيازي از دانشمندان و فضلاي روسيه از وجود اين چنين مجموعه‌هايي اطلاع ندارند.
ايشان توصيه كرده است كه كتاب خانه اقداماتي را براي بهبود كنترل مسائل كتاب شناسي و حفظ اين مجموعه ارزشمند انجام دهد.
دكتر آن امانوئل‌يكي ديگر از شخصيت‌هاي بازديد كننده، از دانشگاه نيو اسكول نيويورك سيتي، مجموعه‌هاي اوليه NLM مربوط به مقوله‌هاي مهم امريكاي جنوبي را خيلي كامل ندانست و توصيه كرد كه بايد اين مجموعه تقويت شود.

بخش خدمات فني (TSD) تا به حال كسب منابع ۱۵۶۱۸۲ كتاب كاغذي، گزارش‌هاي سريال، قطعه‌هاي شنيداري گفتاري، و رسانه‌هاي الكترونيكي را دريافت و پر دازش كرد. مجموعه‌ي خالص ۹۱۹/۴۰ مجله كتاب كاغذي و ۸۴۵/ ۰۰۹/۱ اقدام ديگر‌ي مانند صفحات دست نوشته، تصاوير، ميكروفيلم، قطعات ديداري، گفتاري، رسانه‌ي الكترونيكي )به مجموعه‌ي NLM افزوده است . LO مجموعه‌اي از عوامل و فروشندگان را به كار گرفت تا ادبيات منتشر شده را در سراسر جهان به دست آورد. در سال مالي ۲۰۰۲، TSD قرار داد ۵ ساله عضويت را كه كل انتشارات امريكاي شمالي، بريتانيا، اروپاي غربي و فروشنده‌هاي آسيايي، خاورميانه و جزاير اقيانوسيه را در بر مي‌گرفت را منعقد نمود . در اين بخش كاركنان NLM براي اخذ امتيازهاي منابع الكترونيكي وقت و تلاش زيادي را صرف كردند.

در امتيارهاي استاندارد، معمولاً حق امانت دهي مطالب بين كتاب خانه‌ها ارائه نمي‌شود ؛ از همين رو TSD بايد براي اخذ امتياز مجله‌هاي الكترونيكي و شرايط خاص آن‌ها مذاكره مي‌كرد. بيش از ۲۰۰۰مجله‌ي الكترونيكي، در حال حاضر روd سايت كاربران در سالن‌هاي مطالعه NLM موجوداست كه در مورد امتياز اغلت آن‌ها، كتاب خانه‌ي NIH مذاكرات لازم را انجام داده است . از سوي ديگر HMD، هم چنان مقوله‌هاي ضروري را به مجموعه‌ي عظيم كتاب‌هاي چاپي قديمي،

دست نوشته‌ها، تصاوير و صحنه‌هاي شنيداري – ديداري تاريخي اضافه مي‌كند. اقدام قابل ملاحظه‌اي كه در سال مالي ۲۰۰۲ اضافه شدند عبارتند از joames de kethams fasiculo de medicina ( و نيز ۱۴۹۴/۱۴۹۳ ) كتاب راهنماي تازيخ تصاوير آناتوميك، كه ترجمه‌اي ايتاليايي از كارهاي اوليه لاتين مي‌باشد، Aristotelis de Anima Commentum ( و نيز ۱۴۹۷/۱۴۹۶ ) ويرايش شاهكار ارسطو در مورد روح از اين اثر به عنوان اولين رساله‌ي روان شناسي‌ياد مي‌شود. و KitabI Kahhali Aynal DiwaI (كتابي در مورد چشم پزشكي )، كه كتاب دست نوشته به زبان پارسي در زمينه‌ي چشم پزشكي به تاريخ ۱۷۵۵ مي‌باشد.

NLM نوشته‌هاي دكتر جان آيزنبرگ راه كه مدير فقيد موسسه‌ي پژوهش و كيفيت مراقبت‌هاي پزشكي و‌يكي از رهبران اصلي پژوهش خدمات پزشكي مي‌باشد، در راستاي مستند سازي تاريخچه‌ي اين حوزه، به مجموعه‌ي خود افزوده است . از ديگر دست نوشته‌هاي مهم معاصر كه به اين مجموعه اضافه شده‌اند عبارتند: نوشته‌هاي دكتر فرنچ اندرسون، موسس ژن‌درماني، بيوگرافي اخير جوديس رابينسون، نوشته فلورانس‌ماهوني ؛‌يك نسخه‌ي از Dewitt stettins memoir با عنوان HOW Ispent my Light كه‌يك آلبوم از تصاوير پرستاري مي‌باشد ؛ و مجموعه‌اي از كتابچه‌هاي پزشكي اختصاصي، كه به ويليام اچ هلفند هديه شده است.

HMD هم چنين كتاب‌هايي از برندگان جايزه‌ي نوبل،‌يعني دكتر جوشالدربرگ و دكتر مارشال ليدن برگ و دكتر هربرت لي، نماينده‌ي سابق FDA را به مجموعه‌ي خود افزوده است. مجموعه‌ي تصويري NLM با اضافه شده نقاشي‌هاي پيتر و برتيني (( كارتونفر)) هر عكس‌هاي كاترين دونيل، روسماند برسل و مجموعه‌هايي كه در نمايشگاه جديد ارائه شد. مثل تشريح تخيل (Dream Anatomy)، كتاب خانم‌ها پزشك خود باشد (women will be doctors)، قاب سياه قاب سياه قلمي كه براي جايزه‌ي نوبل سال ۱۹۸۴ تهيه شده بود، عكس‌هاي سياه و سفيد كميته‌ي پزشكي براي حقوق مدني دهه‌ي ۱۹۶۰ و ۲۸۰ قطعه تصاوير اهدا شده توسط ويليام هلفند، بسيار غني‌تر شده است .

در ميان فيلم‌هاي شنيداري ديداري(Audio visual)، فيلم‌هاي زيادي از جمله ۸۰۰ فيلم آموزش پزشكي بين المللي از مكتب برنامه‌هاي ارتباطات بهداشت عمومي دانشگاه جان هاپكييز فيلم‌هاي دكتر مارتين جوزان در خصوص اپيدمولژي در سال‌هاي ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰، به عنوان بخشي از كارهايي كه در خصوص اپيدمولژي براي موسسه راكفلر انجام داده بود، به انفعام تصاوير ويديويي از دفتر بهداشت زنان NIH كه طي مراسم‌يك قرن بهداشت زنان ۲۰۰۰- ۱۹۰۰ تهيه شده بود، ديده مي‌شود. شلتون كوهن، هامي قديمي NLM، نيم تنه‌هايي از همايند[Maimonide] ( 1204- 1135)، ادوارد جنر ( ۱۸۲۳- ۱۷۴۹)، لويي پاستور (۱۹۹۵- ۱۸۲۲) تهيه كرد كه در سالن لابي ساختمان NLM نصب شدند.

 

نگهداري و مديريت مجموعه
براي حفظ مجموعه قديمي NLM و دم دست قرار دادن آن براي استفاده در هر زمان،LO گستره‌اي از فعاليت‌ها نگهداري و مديريت مجموعه را اجرا مي‌كند كه عبارتند از : صحافي، تهيه‌ي ميكروفيلم، احتياط در خصوص اطلاعات منحصر به فرد و ناياب، تعمير مجموعه‌هاي عمومي، نگهداري تسهيلات ذخيره و شرايط مناسب، پيش گيري از بلاياو واكنش. NLM جهت جلوگيري از دوباره كاري ساير كتاب خانه‌ها، اقداماتي را انجام مي‌دهد و از طرف ديگر از طريق سايت خود، اطلاعات مفيدي را در خصوص نگهداري و حفظ مجموعه‌هاي كتاب خانه‌هاي علوم پزشكي ارائه مي‌دهد كه همه‌ي اين‌ها را LO منعكس مي‌كند. NLM، تجارب خود را در قالب تكنيك‌هاي حفظ و نگهداري، ارائه مي‌دهد. هدف ارتقاء استفاده از چند رسانه‌ي دائمي و نيز قالب‌هايي مناسب براي بايگاني انتشارات زير پزشكي جديد مي‌باشد.LO در سال مالي ۲۰۰۲، ۲۶۳۶۳ مجله را صحافي، ۵۲۵۵ مجله را ميكروفيلم و ۱۵۴۲ عنوان را در آزمايشگاه تعمير و نگهداري، مرمت، ۲۸۳ نسخه تصاوير متحرك را ايجاد و ۶۶ دست نويس و كتاب را حفظ و نگهداري كرد.

NLM داول فوريه سال ۲۰۰۲، صحافي كتاب خانه‌ي خود را سفارش داد. اين در حالي است كه اين كار را قبلاً اداره‌ي انتشارات دولت، كه قرار دادهاي بسياري از كتاب خانه را مي‌بندد، انجام مي‌داده است . براي استفاده از خدمات صحافي مجموعه تاريخي ملي NLM، روشن جديد، براي NLM بسيار مقرون به صرفه است . بررسي شرايط مجموعه‌هاي عكسي و چاپي دست نوشته‌هاي قديمي ژاپني و كتاب‌ها انجام شده است. در سال جاري ۸۲۸۴۴۸ عنوان در قفسه‌ها قرار داده و ۸۹۰۰۰ نسخه‌ي تكراري مجلات از مجموعه‌ي NLM جمع آوري شدند. NLM براي تعويض سيستم اطفاء حريق دي اكسيد كربن كه در حال حاضر در سالن

اقدامات اوليه و بخش‌هاي كتاب‌هاي ناياب تعبيه شده است، مشاوراني را به كار گرفت. در دو حادثه‌ي شكستن لوله‌هاي آب كه باعث آب گرفتگي عمده شد و هم چنين مشكلات جزيي آب گرفتگي در مكان مجموعه‌ پرسنل NLM به سرعت وارد عمل شدند. در نتيجه فقط تعداد كمي از كتاب به نحو غيرقابل مرمت، خراب شدند. بخش مديريت مجموعه و نگهداري مصمم است كه ۷/۶ درصد از كل سريال‌هاي دريافتي فعلي، ۵/۱۱ درصد از عناوين سريال ايالات متحده‌ي امريكا و ۵/۱ درصد از شاخص عناوين Medicus را به صورت كاغذي اسيدي چاپ و منتشر كند.

نتايج اين بررسي به صورت مقاله‌هاي مختصر و در نامه‌هاي خبري انجمن انتشارات امريكا منتشر شد. آزمون اوليه براي بررسي هم پوشاني (Overlap) سوابق OCLC براي رساله‌هاي قبل از سال ۱۹۵۰ كه نزد NLM، آكادمي پزشكي نيويورك، كتابخانه‌ي پزشكي كانت‌وي در دانشگاه‌ هاروارد و همكاران پزشك در فيلادلفيا، قرار دارند، همگي حكايت از مشكلات الگورتم مورد استفاده را دارد و از همين رو، براي بررسي كامل، بايد اين الگوريتم اصلاح شود. هدف از انجام اين اقدامات، شناسايي اطلاعات مهم و حساسي است كه در اختيار ساير كتاب خانه‌ها غير از NLM قرار داد . در اين جا بايد راهبردهاي حفظ كتب ناياب اتخاذ شود.

دسترسي دائم به اطلاعات الكترونيكي
حفظ و نگهداري طولاني مدت اطلاعات الكترونيكي نيز مشكلات خاص خود را دارد كه هنوز به درستي درك نشده‌اند. رويكرد كلي NLM در خصوص اين مشكلات، همان طور كه در برنامه‌ي Long Range سال‌هاي ۲۰۰۵ – ۲۰۰۰ ترسيم شده است، استفاده از خدمات الكترونيكي و انتشارات خود به عنوان بستر آزمايشي براي همكاري با ساير كتاب خانه‌هاي خواهر خوانده‌ي خود، مديريت‌هاي سوابق و بايگاني و ساير سازمان‌ها براي ايجاد، آزمايش و پياده‌سازي راهبردها و استاندادهايي است كه دسترسي دائم به اطلاعات الكترونيكي را ام

كان پذير مي‌سازد. LO نيز از نزديك با NLM، در بسياري از حوزه‌هاي برنامه‌هاي اين سازمان در خصوص حفظ اطلاعات الكترونيكي همكاري دارد.
Public Meb Central، بايگاني ديجيتالي ادبيات علوم حياتي است كه NCBI آن را ايجاد كرده است . اين بايگاني نخستين بستر آزمون NLM براي ايجاد رويه‌ها و روش‌هايي است كه دسترسي دائم به مجلات الكترونيكي را فراهم مي‌آ‌ورد.
يكي از وظايف LO تماس با ناشران مجلات الكترونيكي براي ضميمه كردن آن‌ها به MEDLINE و هم چنين تماس با مجلات مهم در حوزه‌هاي پزشكي و پژوهش در خدمات پزشكي و بهداشت عمومي براي قرار دادن محتويات آن‌‌ها در Pubmed Contral مي‌باشد LO در زمينه ايجاد مشخصات و بستن قرار داد براي پويش (Scan) و افزون فايل‌هاي پشتيباني (backfiles) بسياري از مجلاتي كه قبلاً محتواي آن‌ها در اين بايگاني ديجيتالي قرار گرفته است، با NCBI و LHC همكاري مي‌كند.
در اينجا LO، جنبه‌هاي كيفي محتواي قبلي Pubmed central را با آنچه كه پويش (Scan) شده است را مديريت مي‌كند.
NLM از انتشارات و سرويس دهنده‌هاي وب خود به عنوان بستر آزمايشي رويه‌ها و مكانيزم‌هاي اطمينان از دسترسي دائم به اطلاعات الكترونيكي منتشر شده‌ي دولت و موسسه‌هاي غير انتفاعي استفاده مي‌كند.

پس از پياده سازي نرم‌افزار مديريت وب موسوم به تيم سايت (Team site) متعلق به NLM، در تابستان سال ۲۰۰۲، LO با Occs و ساير برنامه‌هاي NLM همكاري‌هايي را به منظور آزمايش كردن حداقل مجموعه‌ي فراداده‌ي استاندارد (Metu data) جهت انتشارات الكترونيكي، كه در سال جاري باز بيني و تجديد نظر شد، را آغاز كرده است . اين مجموعه

، مبتني بر Dublin Core ولي بسيار تجويزي و شامل درجه بندي‌هاي دوام NLM است كه نشان دهنده‌ي سطح تعهد NLM در رابطه با كارهاي موجود مي‌باشد.
از طرفي، فعاليت‌هاي ديگر‌ي براي ايجاد سيستم تست جهت اطمينان از دسترسي دائم به اطلاعات و مسائل تاريخي (مثل خط مس‌هاي قبلي NLM كه در حال حاضر قابليت اجرايي ندادند)، بدون سردر گم شدن‌يا ايجاد مشكل براي كاربراني كه فقط به اطلاعات كاربردي فعلي نياز دارند، در دست انجام است .

محل خدمت مدير NLM در هيئت مشاوره‌ي راهبردي ديجيتالي كتاب خانه‌ي ملي كنگره مي‌باشد.‌يكي از نشست‌هايي كه NLM زياد در آن حضور داشت، نشست موسسه‌هايي است سرمايه‌ آن‌ها را بنياد ملون تامين كرده است . در اين نشست‌ها، جوانب مختلف حفظ ديجيتالي (Digital Preser vation) با گروه‌ پروژه Pubmed Central مربوط به NCBI مورد بررسي قرار گرفت. اين امر منجر به نقامل بيشتر در مورد پارامترهايي مربوط به استاندارد جديد ارائه‌ي

Pvbmedcentral به صورت XML و ذخيره‌ي DTD‌ها شد كه در سال ۲۰۰۳ منتشر مي‌شود. NLM همكاري‌هايي نيز با انجمن ناشران پزشكي امريكا (AMPA) داشت و كميته‌ي مشتركي نيز با اين انجمن تشكيل داد تا نشست‌يك روزه‌ايي را در خصوص بايگاني ديجيتالي در كنار نشست ساليانه AMPA در سال ۲۰۰۳ داشته باشند.

مديريت كتاب شناسي (Biblio graphic Control)

LO نوعي سوابق كانالوگي و شاخص‌هاي مجاز براي دسترسي بهتر به ادبيات زيست‌پزشكي مانند مقالات مجله‌ها‌، كتاب‌ها، عناوين سريال‌ها، تصاوير فيلم‌ها، دست نوشته‌ها و رسانه‌ي الكترونيكي ايجاد كرده است .
ديگر اقدامات LO عبارتند از : نگهداري عناوين موضوعي پزشكي

(Medical Subject Headigs / mesh)
كه‌يك فرهنگ مفهومي موضوعي است كه براي تشريح موضوع محتواي اطلاعات زيست‌پزشكي مورد استفاده NLM و بسياري ديگر از موسسه‌ها قرار مي‌گيرد؛ همكاري با مركز Lister Hill جهت توليد فرا فرهنگ مفهومي سيستم زبان پزشكي واحد (Meta thesaurus UMLS) كه MeSH‌ يكي از اجزاي اصلي آن به شمار مي آيد، نگهداري طبقه بندي پزشكي كتاب خانه‌ي ملي كه طرحي براي مرتب كردن مجموعه‌هاي فيزيكي كتاب خانه به همان صورتي مي‌باشد كه ساير كتاب خانه‌هاي علوم پزشكي در سراسر جهان عمل مي‌كنند.

ايجاد فرهنگ مفهومي (Thesaurus Development) ويرايش ۲۰۰۳ MeSH حاوي ۲۱۹۷۳ عنوان اصلي، ۸۳ عنوان فرعي‌يا عنوان وصفي، ۱۲۹ نوعي نشريه و بيش از ۱۳۲۴۰۰ سابقه‌ي تكميلي براي علوم كيميا (Ckemical) و ساير مواد مي‌باشد.
پس از انتشار MeSH،‌يك اثر تشريحي در مورد ناتوتكنولژي براي سال ۲۰۰۲ و ۱۲۵۰ توصيف گر جديد براي MeSH سال ۲۰۰۳ به MeSH افزوده شد ؛ به‌ اين ترتيب ۱۲۵۱ توصيف‌گر از MeSH سال ۲۰۰۲ به آن افزوده شده است . پس از آن ۹۳ توصيف‌گر با‌يك مبحث اصطلاح شناسي به روز شده، تعويض و ۲۰ توصيف‌گر ديگر حذف و بعد از آن ۱۷۲۷ مرجع (اصطلاحات ورودي) اضافه شدند. در سال مالي ۲۰۰۲ بخش MeSH نخستين فاز سازمان دهي مجدد كلي و به روز سازي مباحث اصطلاح شناسي مربوط به علم ژنتيك، آتريم‌ها، پروتيين‌ها و گيرنده‌ها را انجام داد. از ديگر اقدامات MeSH مي‌توان به توسعه‌ي قابل ملاحظه و ارتقاء مباحث اصطلاح شناسي مربوط به bioethics (به عنوان بخشي از فعاليت مشترك با موسسه‌ي علم اخلاق كند‌ي). گياهان و فيتودرماني (phyto thrapy) . ميكروارگانسيم‌ها مربوط به بيمارهاي شايع (با همكاري برنامه‌ي اپيدمولژي DCC ) آناتومي و crustacea اشاره كرد. چيدمان طبقه‌اي اصطلاحات براي گروه‌هاي سني نيز براي ايجاد گروه بندي‌هاي جستجوي منطقي، مورد تجديد نظر قرار گرفت.
بخش MeSH ويرايش محتواي فرافر هنگ مفهومي UMLS را، كه در حال حاضر سالي چهار بار منتشر مي‌شود، به عهده دارد . برنامه‌ي به روز سازي مكرر سبب مي‌شود كه بتوان در طول سال مفاهيم تكميلي MeSH را ويرايش نمود. ساير منابع واژگاني به روز شده در سال ۲۰۰۲ عبارتند از :
ICD-9-CM فرهنگ لغت پزشكي براي فعاليت‌هاي تنظيم مقررات (MedDRA) CRISP، فرهنگ مفهومي الكل و ساير داروها، LOINC، PDQ، SPN‌يا توليد فرهنگ اصلاحي استاندارد، و فرهنگ اصطلاحات تجهيزات پزشكي جهاني دو مجموعه‌ي واژگون نيز در سال مالي ۲۰۰۲ به فرافرهنگ مفهومي افزوده شد كه عبارتند از : طبقه بندي اندام‌ها و مواد ژنتيكي NCBI به عنوان منابع داده‌هاي سريال وارد شده در بانك ژن و RXNORM، فرهنگ اصطلاحات استاندارد دهنده‌ي NLM براي داروهاي باليني ( مثل داروهايي كه متخصصين باليني تجويز مي‌كنند) كه به سرپرستي MeSH، با مشورت با سازمان ايجاد استانداردهاي HL7، اداره امور سربازان از جنگ برگشته و مديريت دارو و غذا تهيه شده است .
RXNOrm براي‌ياري NLM در طراحي اصطلاحات مترادفي كه معمولاً در واژگان دارويي مختلف وجود دارد و در فرا فرهنگ مفهومي قرار داده شده و براي پر كردن شكاف موجود اصطلاح شناسي دارويي ايجاد شد . شايان ذكر است كه اين شكاف را سالها پيش HL7، متذكر شد و آن را در كميته ملي در استماعات آماري پزشكي و حياتي مطرح نمود كه قرار شد اين موضوع در مبحث مجموعه‌هاي كدهاي مديريتي و تحت عنوان مسئوليت و قابليت حمل بيمه پزشكي، در قانون ۱۹۹۶ ديده شود.
از سوي ديگر نام‌هاي دارويي، به تنهايي فاقد شاخص ميزان اثر بخشي، اندازه (dose)، و مسير اطلاعاتي مديريتي است كه بايد در تجويز آن مورد قرار گيرد. كدهاي دارويي ملي (NDC) براي استفاده در دستورات دارويي و پشتيباني در تصميم گيري‌ها، بسيار صريح و روشن عمل مي‌كنند ( به طور مثال هر ۵۰ و ۱۰۰ شيشه‌يك داروي مشابه از‌يك سازنده، NDC‌هاي مختلفي دارد ) ؛ علت هم اين است كه متخصصين باليني نمي توانند از وجود محصولات خاص براي استفاده در نسخه‌هاي خود مطلع شوند . از همين رو RXNorm اشكال استاندارد را در رابطه با اجزاء،قدرت، واحد اندازه گيري و ميزان دارو (dose) با هم تركيب مي‌كند، نام‌هاي سازمان‌يافته‌ايي را جهت آمادگي دارويي باليني ايجاد مي‌كند. در سال مالي ۲۰۰۲، فعاليت‌هاي Rxnorm ارائه، بحث شد و به طور مثبت مورد قبول نشست‌هاي متعدد HL7، كميته‌ي بين المللي آمار پزشكي و حياتي، گروه ضربت داده ورزي پزشكي منسجم دولت الكترونيكي،
(e- Gov Consolidated Hea lth Informatics task force)،

كنگره‌ي بهاره AMIA، گردهمايي AMIA، بسياري از گزارش‌هاي خاص براي HHS، VA و پرسنل ارشد FDA قرار گرفت .

كاتولوگ سازي (Cataloging)
Lo با هدف مستند سازي محتواي موجود در مجموعه‌ي كتاب خانه و سايت وب و همچنين كاتالوگ سازي و نام گذاري سوابق مرجع كه براي ساير كتاب خانه‌ها نيز قابل استفاده باشد و بتواند دوباره كاري آن‌ها را در خصوص كاتالوگ سازي كاهش دهد، نسبت به كاتالوگ سازي ادبيات زيست پزشكي كه NLM از منابع ديگر اخذ‌يا انتخاب كرده است، اقدام مي‌كند. در راستاي اين مسئله، LO، تعداد فزاينده‌اي از پيونده‌ها (Links) را از فهرست روي خط خود،‌يعني LOCA TOR plus، به متن كاملاً الكترونيكي عناوين توصيف شده متصل كرده است . در سال مالي ۲۰۰۲، TSD سايت و دستورالعمل‌هاي برقراري پيونده‌ها را با منابع اينترنتي تك گرافيكي و آثار تك گرافيكي چاپي كه روي خط نيز قرار گرفته‌اند تدوين نمود.
در سال مالي ۲۰۰۲ بخش مسئول كاتالوگ سازي با استفاده از پرسنلي كه در

خانه كار مي‌كردند و همچنين مقاطعه كاران، ۲۱۴۱۹ كتاب معاصر، عناوين سريال، عناوين غيرچاپي و انتشارات چاپخانه‌اي كاتالوگ سازي كردند.
در اينجا خطوط باسرعت بالا، مانند DSL و‌يا كابل به مقاطعه كاران ارائه شد، تا بتوانند از راه دور، باسرعت، امنيت و قابليت اطمينان بالا‌تر به سيستم Voyager‌يكپارچه كتابخانه متصل شوند .‌يكي ديگر از فعاليت‌هاي TSD توسعه قابليت‌هاي نام فايل مرجع براي تحت پوشش قرار دادن نيازهاي كنترلي مرجع MEDLINE Plus و هم چنين اغلب داده‌هاي مرجع MEDLINE Plus در فايل نام مرجع Voyager مي‌باشد.

در مرحله‌ي نهايي انتقال سوابق از پايگاه‌هاي داده‌ي اختصاصي قبلي، داده‌هاي مربوط به سابقه‌هاي ۳۰۹۳۳ رساله و فصل پايگاه‌داده‌هاي HISTLINE، SPACELINE و BIOE HICSLINE در سابقه‌هاي موجود LOCA TOR plus ادغام شد و تلاش چند ساله به بار نشست. موسسه‌هايي كه در اين امر‌ياري‌گر TSD بودند،‌يعني موسسه‌ي علم اخلاق كندي، ECRI و ناسا در سال‌ مالي ۲۰۰۲، جمعاً ۲۳۳۰ سابقه‌ي جديد را به رساله‌ها و فضول حوزه‌هاي تخصصي LOC
LO براي بهينه كردن ذخيره، نگهداري و دسترسي به داده‌هاي سريال كه مورد استفاده‌ي بسياري از سيستم‌هاي مختلف NLM مثل LOCATOR plus، Pubmed، DOCLINE و برنامه‌هاي انتشاراتي مي‌باشد، كميته‌ي داده‌هاي سريال تسهيمي را در سطح NLM برقرار نموده است. نتايج اوليه‌ي فعاليت اين كميته بر قراري پيونده‌ي مستقيم از مسرورگر مجله‌ي pubmed به LOCATOR plus مي‌باشد. به اين ترتيب كاربران pubmed مي‌توانند بسيار آسان تراز گذشته به سوابق كامل كتاب شناسي و در نتيجه به عناوين مجله‌اي مورد نظرشان دست‌يابند. پياده سازي نسخه‌ي جديد سيستم كتاب خانه‌ي‌يكپارچه‌ي Voyager سبب ارتقاء پژوهش‌هاي مختلف شده است.

توليد نسخه كامل وبي . طبقه بندي NLM (NLM Classification) در ماه سپتامبر به بازار عرضه و جايگزين نسخه‌ي نمونه‌اي شد كه در سال گذشته عرضه شده بود. ويژگي‌هاي نسخه‌ي جديد نسبت به نمونه‌ي اوليه اين است كه در نسخه جديد، بين شماره‌هاي هر طبقه در فهرست و در برنامه‌هاي زماني، بين اصطلاحات و فهرست و از اصطلاحات فهرست به مرورگرMeSH (MeSH Browser) فرا پيونده (hyper LinK) ايجاد شده است .] فرا پيونده: اتصالي است ميان‌يك عنصر در سند متن، مانند‌يك كلمه، عبارت، تصوير و با عنصر ديگري در سند با عناصر‌يك فايل‌يا نوشته‌ي ديگر. م [ سيستم جديد نگهداري و ايجاد داده‌هاي روي خط(on line) كه طبقه بندي مذكور را انجام مي‌دهد، اين قابليت را به NLM داده است كه بتواند ساليانه به همراه MesH خود را به روز نمايد.
شايان ذكر است كه كتاب راهنماي كاتالوگ ساز NLM نيز تبديل به سند تعاملي وبي شده است .
HMD،۳۶۳ كتاب ناياب و دست نوشته‌هاي قديمي را فهرست بندي نموده است پروژه‌ي خاص ارتقاء دسترسي به حدود ۱۴۰۰ كتاب قديمي ژاپني و دست نوشته‌هاي مجموعه‌ي عالي NLM در دست اجرا است .
فهرست قفسه‌ي اين مجموعه تكميل شده كه در حدود نيمي از عناوين آن را دكتر شيزو ساكي، استاد پزشكي سنتي ژاپني، خلاصه نموده است. HMD براي ارتقاء تصاوير سوابق موجود بخشي از تاريخچه پزشكي (History of Medicine) و فهرست بندي ساير تصاوير، قرار دادي را منعقد نموده است . قرار داد ديگري نيز براي فاز اوليه پروژه‌ي بهبود دسترسي به مجموعه‌ي جزوات تاريخي عمده‌ي NLM منعقد شده است. نخستين مرحله، تعيين اين موضوع است كه چه ميزان از اين مجموعه را فهرست ضميمه‌ي كتاب خانه‌ي بخش جراحي عمومي كه به تازگي به شكل قابل خواندن توسط ماشين تبديل شده است، تحت پوشش قرار مي‌دهد. در حال حاضر HMO پيشرفت شاياني در فهرست‌بندي مجموعه‌هاي كتاب‌هاي خطي محاصر دارد. در سال مالي ۲۰۰۲، اقدامات زير انجام شد: فهرست بندي ۵۶۲ نسخه‌ي خطي، كه ۵ برابر بيش‌تر از سال گذشته مي‌باشد.
راهنما‌هاي جديد جستجو براي تعدادي از مجموعه‌هاي بزرگ، شامل بخش عمده‌اي از آرشيوهاي انجمن كتاب‌خانه‌ي پزشكي (Medical Library Associution) ايجاد شد؛ سوابق ۱۰۸ راهنماي جستجو نيز به LOCATOR plus اضافه شد.
در ژوئن سال ۲۰۰۲، نمودارهاي جديد در سايت علوم Linus Pauling قرار داده شد. مقالات Pauling در دانشگاه دولتي Oregon نگهداري مي‌شود كه اين مقالات در اختيار NLM قرار داده شدند كه تادر سايت Pauling از آن‌ها استفاده شود.
سايت تاريخچه‌ها براي دونالد راس فردريكسيون (Donald S. FredriKson) پژوهش گر مشهور در زمينه‌ي چربي (Lipid) و مدير قبلي NlH به طور كامل مورد تجديد نظر و توسعه قرار گرفت . سايت اصلي فردريكسون در سال ۱۹۹۷ به عنوان سايت آزمايشي تاريخچه مورد بهره‌برداري قرار گرفت. سايت جديد فردريكسون رسماً در زمان بزرگداشت دكتر فردريكسون از سوي NIH، در ۱۹ اكتبر سال ۲۰۰۲ به بهره‌برداري خواهد رسيد.
LO و LHC با همكاري دفتر جراحان عمومي كليه‌ي گزارش‌هاي گذشته تا حال اين دفتر را شناسايي و اسكن نمودند تا مطمئن شوند كه كل اين گزارش‌ها در فهرست سوابق NLM و همچنين در سايت وب، كه رسماً در فوريه سال ۲۰۰۲ افتتاح شد، قرار گيرفته باشد. گزارش‌هاي جديد دفتر جراحان عمومي، پس از انتشار بهHSTAT (Health Services / Techno logy Assessment Text) اضافه خواهند شد.

ايجاد فهرست موضوعي (Indexing)
يكي از فعاليت‌هاي LO تشكيل فهرست موضوعي مقالات اخذ شده از ۴۵۳۸ مجلات زيست‌پزشكي به نحوي است كه كاربران پايگاه داده‌ي MEDLINE / Pubmed و محصولات آن مي‌توانند بر اساس عناوين خاص زيست‌پزشكي به مقالات مورد نظر خود دست‌يابند.

سوابق موجودMEDLINE، حاشيه نويسي مي‌شوند و به تفاسير اطلاعيه‌هايي كه مكرراً منتشر مي‌شود متصل مي‌گردند؛ دليل هم اين است كه مقالاتي كه MEDLINE به آن مراجعه مي‌كند ممكن است برگشت بخودند . تصحيح شوند و‌يا مورد ترديد قرار گيرند . در سال مالي ۲۰۰۲، تركيبي از پرسنل داخلي، مقاطعه كاران و موسسه‌هاي همكار بين المللي و داخلي ايالات متحده‌ي امريكا، تحت نظارت بخش فهرست موضوعي اداره‌ي خدمات كتاب شناسي (BSD) تعداد ۰۵۶/۵۰۲ مقاله را فهرست بندي كرد كه ۸ درصد بيشتر از سال گذشته مي‌باشد. كليه‌ي سازمان‌هايي كه به NLM متصل مي‌شوند، مي‌توانند از سيستم نگهداري و ايجاد فهرست موضوعي شبكه‌اي NLM‌يعني OCMS استفاده كنند.

پس از بررسي فهرست‌ها، ۳۰ مورد برگشت، ۴۹۷۱ اغلاط چاپي و ۲۵۰۹۱ تغيير به روز شده در سال مالي ۲۰۰۲، بين خلاصه‌هاي پزشكي مبتني بر شواهد و خلاصه‌هاي بيماران به مقالاتي كه به اين خلاصه‌ها اشاره مي‌كردند، ارتباط برقرار گرديد.

اصلاحاتي روي DCMC انجام شد تا به جاي آنكه، جريان كاري فهرست بندي، به صورت‌يك وظيفه‌ي جداگانه تعريف شود، بتواند كليه‌ي پيوند‌ها و اتصالاتي را كه در زمان ورود اوليه‌ي اطلاعات ايجاد مي‌شودند را مديريت كند . فهرست بندي دستي (Manual) در بخش‌هاي وبي سيستم Dcms نيز وجود دارد. سال مالي ۲۰۰۲، نخستين سالي بود كه شكل به روز شده‌ي Mesh در مورد نمونه‌هاي DCMS اعمال شد . از همين رو، فرايندي كه قبلاً ماه‌ها به طول مي‌انجاميد، الان در‌يك روز انجام مي‌شود.

در ماه مارس سال ۲۰۰۲، فهرست بندها(Inde xer)، به عنوان بخشي از محصولات جاني فهرست بندي MEDLINE، اتصالات توصيفي را بين نمونه‌هاي فهرست بندي شده MEDLINE و سوابق ژن‌هاي مربوطه در پايگاه داده كولوس لينك NCBI را ايجاد كردند. شايان ذكر است كه نمونه‌هاي مذكور مربوط به مقالات تشريح كننده‌ي كاركردهاي ژن‌ها در ۶ ارگان مختلف( انسان ـ موش ـ موش صحرايي ـ مگس ميوه‌خوار ـ ماهي راه راه، HIV-1 مي‌باشند.
بعد از پياده سازي كامل فهرست بندي موضوعي ژن‌ها در تمامي ابعاد ‌آن، در سال گذشتهDCMS، قرار دادهاي فهرست بندي موضوعي منعقد و به طور موفقيت آميز تست، اصلاحات لازم در آن اعمال، همين طور بيش از ۱۸۰۰۰ پيونده‌ي توصيفي (Links) ايجاد شد كه خدمات جديد و مهمي را به پژوهش گران عرضه مي‌كند.

در آگوست سال ۲۰۰۲، فهرست بند موضوعي متن پزشكي (MTI) تحت نظر LHC‌پروژه‌ي پيشگام فهرست بندي موضوعي را در سطح كل NLM اجرا كرد كه اين پروژه به عنوان ويژگي جديدي به DCMS اضافه شد؛ تا فهرست بندهاي علاقمند بتوانند از آن استفاده كنند. MTI براي ايجاد فهرست طبقه بندي شده از اصطلاحات مناسب MESH از عنوان‌يا خلاصه‌ي مقاله‌هاي مجلات و هم چنين براي فهرست بندي، از واژه‌هاي متن مقالات استفاده مي‌كند.

در اين جا، همان طور كه فهرست بندان از كل متن مقاله‌ي مجلات براي فهرست بندي استفاده مي‌كند، براي فهرست بندي موضوعي كاملاً خودكار پايگاه داده خلاصه‌هاي موجود در دروازه‌يNLM (NLM Gateway)، ازMTI استفاده مي‌شود. فهرست بندان موضوعي، كار خود را پس از وارد شدن اوليه‌ داده‌هاي مربوط به نمونه‌ها آغاز مي‌كنندٍ. خلاصه‌ها به‌يكي از سه روش زير تهيه مي‌شود:

ارائه الكترونيكي توسط ناشران
اسكن كردن و پذيرش كار الكترونوري
[OCR (Scanning and optical character recognition)]
تايپ شده دوتايي

شايان ذكر است كه نمونه‌هايي كه در سال مالي ۲۰۰۲ اضافه شد، ۵۶ درصد به صورت الكترونيكي توسط ناشران، ۲۲ در‌صد به صورت اسكن و OCR شده، ۲۲ درصد تايپ شده (Keyboarbed) بودند. از سال مالي ۲۰۰۱، تعداد نمونه‌هاي دريافت شده به صورت الكترونيكي ـ كه ‌يكي از سريع‌ترين و اقتصادي‌ترين شيوه‌ها مي‌باشد، ۳۳ درصد افزايش‌يافته است . در حال حاضر ۳۷۶ ناشر نمونه‌ها و خلاصه‌ها را به صورت الكترونيكي و بازبان XML به مجلات عرضه مي‌كنند در سال مالي ۲۰۰۲، BSD پروژه‌ايي را آغاز كرد كه در آن با ناشراني كه براي برخي از مجلات نه همه‌ي آن‌ها، داده‌ها را به صورت الكترونيكي عرضه مي‌كردند، تماس

گرفت و در خصوص عناوين مجلات آن‌ها كه در NLM فهرست بندي موضوعي مي‌شود گفتگو و آن‌ها را تشويق به الكترونيكي كردن همه‌ي عناوين نمود. از ديگر برنامه‌هاي NLM در پي‌يافتن شيوه‌هايي است كه به كشور‌هاي در حال توسعه براي الكترونيكي كردن انتشارات‌شان كمك‌هاي مختصري بشود.

در سال مالي ۲۰۰۲، خانم ناني كومائو، شركت كننده‌ي خارجي برنامه‌هاي عضويت وابسته NLM، از كشور كنيا، رويه‌هاي ايجاد و ارائه‌ي داده‌هاي خلاصه‌ها و نمونه‌ها را با زبان XML در مجلات علوم پزشكي آفريقايي كه توسط موسسه‌ي او در كنيا منتشر مي‌شود، توسعه داد. خانم كاموئو در نشستي كه با حمايت سازمان بهداشت جهاني انجام شده بود و طي آن و اعضاي تحريره‌ي مجلات پزشكي افريقايي گردهم آمده بودند، خلاصه‌ايي از فعاليت‌هاي خود را ارئه داد.
NLM بر اساس نظر‌‌يه‌ي كميته‌ي باز بيني فني گزينش ادبيات(LSTRC) (ضميمة)، كه كميته‌ايي متشكل از كارشناسان خارجي NIH مي‌باشد، مجلاتي را براي درج در MEDLINE، فهرست موضوعي Medicus انتخاب كند.

در سال مالي ۲۰۰۲، اين كميته ۴۱۸ عنوان مجلات را بررسي كرد و ۱۱۵ مجلد عنوان را واجد شرايط درج در MEDLINE دانستند و ۸۹ عنوان ديگر را موقتاً بسته به دريافت نمونه و خلاصه‌ي الكترونيكي قابل قبول دانستند. بخش اطلاعات پزشكي بيمار و مصرف كننده‌ي انجمن كتاب‌خانه‌ي پزشكي، مجله‌هاي پزشكي را كه براي عموم مردم تدوين ميشوند مورد بررسي خاص قرار داد. حاصل اين بازبيني اضافه شدن ۵ عنوان جديد بود. كليه‌ي عناوين پرستاري كه قبلاً براي فهرست پرستاري بين المللي به صورت موضوعي فهرست بندي شده بودند، مورد بررسي قرار گرفتند تا مشخص شود كدام‌يك هنوز بايد در فهرستMEDLINE باقي بمانند.