پيشگفتار
اين مدارك از لحاظ فني با روش آزمايش RNUR به شماره ۱۰۹۷ مطابقت دارد.
نبايد بدون توافق RNUR تغيير يابد.
۱ـ موضوع و زمينه كاربرد
اين روش به منظور ارزيابي مقاومت كفپوش‌ها در برابر سوراخ شدن تدوين شده است در جاي پاشنه كفش يا جاهايي كه كوبش يا سوراخ كف خودرو قرار دارد يا كفپوش روي ماده‌ايقابل متراكم شدن قرار گرفته است. اين استاندارد در مورد كفپوشهاي لاستيكي پلاستومر، كامپوزيت يا غير كامپوزيت و همچنين كفپوشهاي پارچه‌اي اعمال مي‌شود.

۲ـ مبناي كار
نمونه‌اي از روي پايه‌اي حلقوي نصب نماييد و نيروي لازم براي سوراخ كردن آنرا به كمك پانچ استوانه‌اي اندازه‌گيري كنيد.

۳ـ تجهيزات
۱ـ۳ـ دستگاه فشار
با سرعت ۵mm 30mm در دقيقه، روي حساسيتي تنظيم شده كه نيروي ۱۰ تا daN 20 را حدود ۰٫۱daN ارزيابي كند.
۲ـ۳ـ ميله استوانه‌اي سوراخ كردن
با قطر ۰٫۱mm 6mm، طول مؤثر حدود ۵۰mm، كه زواياي تند آن در يك سر حذف شده است، سر ديگر در يكي ازصفحات دستگاه فشار نصب شده طوري كه محور ميله عمود بر سطح نمونه باشد ( به شكل پيوست مراجعه كنيد. )
۳ـ۳ـ جانمونه‌اي
مطاببق شكل پيوست شامل يك صفحه نصب A، يك پايه B و يك سيستم نگهدارنده؛ در حلقه نصب دقت كنيد كه نمونه درست نصب گردد.
۴ـ۳ـ ابزار برش نمونه‌ها
براي مثال قيچي يا پانچ با قطر ۵ mm 40mm .
5ـ۳ـ مقايسه كننده
باري اندازه‌گيري ضخامت‌ها با دقت ۰٫۲۰mm اين دستگاه فقط در صورتي لازم است كه آزمايش روي نمونه‌هاي يكنواخت ( لاستيك، P.V.C) انجام شود كه مي‌خواهيم مقاومت تك تك آنها را در برابر سوراخ شدن ارزيابي كنيم.
۶ـ۳ـ محفظه تهويه شده
در
۷ـ۳ـ محفظه تهويه شده
در و رطوبت نسبي ۵% ۶۵% .

۴ـ نمونه‌ها
نمونه‌هاي تقريباً دايره‌اي و به قطر ۵ mm 40mm .
پنج نمونه برياهر آزمايش تهيه كنيد. در صورت يكنواختي در كفپوش كه منجر به نتايج مختلف مي‌شود، اين تعداد مي‌تواند ده عدد باشد. نمونه‌ها را پيش از آزمايش در محفظه (۶ـ۳ ) آماده سازي كنيد. هنگاميكه كفپوش داراي الياف پارچه‌اي است، نمونه‌ها ار در محفظه (۷ـ۳) آماده سازي كنيد.

۵ـ روش اجرايي
۱ـ۵ـ نمونه‌اي را در جا نمونه‌اي قرار دهيد، نحوه قرارگيري را بررسي كنيد. حلقه A را روي پايه B تدريجاً سفت كنيد، دقت كنيد كه نمونه كوژدار نشود.
جا نمونه‌اي را نسبت به ميله سوراخ كردن كه تا روي نمونه پايين آمده شده تنظيم كنيد.
خارج از محوري بايد كمتر از ۲ mm باشد.
۲ـ۵ـ در مورد نمونه‌هاي يكنواخت كه مقاومت آنها ممكن است تناسب با ضخامت باشد ( لاستيك، P.V.C )، ضخامت نمونه‌ها را به كمك مقايسه كننده (۵ـ۳ ) در قسمت مركزي آنها را بدست آوريد.
سپس همانطور كه در بند ۱ـ۵ تعريف شد سوراخكاري را انجام دهيد.

۶ـ تشريح نتايج
۱ـ۶ـ مقاومت در برابر سوراخ شدن ميانگين بارهاي سوراخكاري اندازه‌گيري شده روي ۵ ( يا ۱۰ ) نمونه است كه بر حسب d aN بيان مي‌شود.
۲ـ۶ـ در مورد مواد يكنواخت، اين مقاومت را مي‌توان در واحد ضخامت بيان نمود: بايد هر نمونه، نسبت بار ( d aN ) سوراخ كاري را نسبت به مقدار ميانگين ضخامت ( m m ) اندازه‌گيري شده بيان كنيد؛ مقاومت سوراخكاري ( m m / daN )، ميانگين نسبت‌هايي است كه اينچنين محاسبه شده‌اند.

۷ـ گزارش آزمايش
گزارش آزمايش بايد ذكر كند:
ـ شماره مواد،
ـ شرايط خاص آزمايش،
ـ روش آماده‌سازي نمونه‌ها،
ـ مقدار ميانگين مقاومت در برابر سوراخكاري و احتمالاً، پراكندگي نتايج،
ـ موارد خاص، مقاومت سوراخكاري در واحد ضخامت.
پيوست
دستگاه سوراخكاري

۸ ـ تاريخچه و مدارك مرجع
۱ـ۸ ـ تاريخچه
۱ـ۱ـ۸ ـ تدوين
OR : 1978/ 01/30 ـ تدوين استاندارد PSA، جايگزين استاندارد ۱۰۹۷٫
۲ـ۱ـ۸‌ ـ موضوع تغييرات
A: 1997/ 01/ 30 ـ به همان صورت استفاده شده است.
۲ـ۱ـ۸ ـ مدارك مرجع
۱ـ۲ـ۸ ـ مدارك PSA
1ـ۱ـ۲-۸ ـ استانداردها
۲ـ۱ـ۲-۸ ـ ساير موارد
۲ـ۲ـ۸ ـ مدارك خارجي
۳ـ۸ ـ معادل با:
۱۰۹۷ REN

سيتروئن
منسوجات، ورق‌هاي پلاستيكي،
منسوجات با روكش پلاستيكي
مقاومت در برابر برش جوشكاري‌هايHF
D41 1033

پيشگفتار
اين مردك با روش آزمايش رنو شماره ۱۰۳۳ تطابق فني دارد.
اعمال تغييرات در آن بدون مشورت قبلي با شركت رنو ممنوع است.
اين سند مطابق توافق انجام شده ميان بخش استاندارد پژو و رنو در فوريه ۱۹۸۷ مي‌باشد.

۱ـ موضوع و زمينه كاربرد
هدف اين استاندارد تعيين ميزان مقاومت منسوجات، پارچه‌ها با روكش پلاستيكي
(TEP )، ورق‌هاي پلاستيكي، صفحات يا پنل‌ها از جنس الياف چوبي، مواد حفره‌دار از جنس پلي كلرور وينيل ( P VC ) استرهاي گرما جوش.

۲ـ روش كلي
ارزيابي ميزان مقاومت در برابر برشكاري نمونه آزمايش متشكل از حداقل دو قطعه جوش خورده با فركانس بالا، توسط دستگاه كشش.

۳ـ تجهيزات
۱ـ۳ـ دستگاه جوش HF
قابليت تنظيم اين دستگاه به گونه‌اي است كه با آن مي‌توان نمونه‌هاي آزمايش متشكل از ۲ يا ۳ عنصر از جنس مختلف را به هم جوش داد.
مثال:
الياف چوبي + مواد حفره‌دار از جنس PVC + صفحه پلاستيك
موكت + ورق پلاستيكي
عرض الكترود ۳mm باشد مگر در مواردي كه دستورالعمل خاصي در مدارم ذكر شده باشد.
حداقل طول الكترود ۲۸۰mm باشد.
۲ـ۳ـ ابزار كشش
كه در روش آزمايش ۱۰۲۹ D41 تعريف شده است.
۳ـ۳ـ محفظه تهويه
با دماي و رطوبت نسبي ۵ % ۵۰% .
OR: 01/02/1982 C: 24/01/1997

۴ـ آماده سازي نمونه‌هاي آزمايش
۱ـ۴ـ اتصال دو قطعه
• نواري در اندازه‌هاي ۱۰۰ × ۳۰۰ ميلي متر از هر يك از قطعاتي كه قرار است بهم جوش بخورند تهيه كنيد.
• قطعات را آنچنان كه در ضميمه شماره يك نشان داده شده بر روي هم قرار دهيدو عمليات جوشكاري را در وسط قسمتي كه نمونه آزمايش مركب (كامپوزيت ) قرار گرفته و به موازات ظلع بزرگتر انجام دهيد.
• نوارها بايد به قسمتي بريده شوند كه جهتي كه درصد ازدياد طول در آن كم بوده مطابق جهت كشيدگي باشد.
۲ـ۴ـ اتصال ۳ قطعه يا بيشتر
• يك نوار در اندازه‌هاي ۱۰۰× ۳۰۰ ميلي متر از هر يك از قطهاتي كه قرار است در فكهاي دستگاه قرار دهيد تهيه نماييد.
• در مورد قطعهات ديگر يك نوار در اندازه‌هاي ۳۰×۳۰۰ ميلي متر تهيه كيند.
• با رعاتي تذكرات داده شده در مدارك و مطابق با ضميمه شماره ۳، قطعات را بر روي هم قرار دهيد.
• عمليات جوشكاري را مطابق پاراگراف ۱-۴ انجام دهيد.
۳ـ۴ـ برش نمونه‌ها
• نمونه‌هايي را كه اتصال آنها در پاراگراف ۱-۴ يا ۲-۴ يا در مجموعه‌هاي جوشكاري HF مثل موكت زير انداز پانل در طاقچه عقب… ) صورت گرفته برش بزنيد.
• حداقل ۵ نمونه با پهناي ۵۰ ميلي متر مطابق با ضميمه ۲ تهيه كنيد.
۴ـ۴ـ حالت لبه‌هاي تو گذاشته شده
• مطابق ضميمه ۴ نمونه‌ها را برش دهيد.
۵ـ۴ـ مشروط سازي نمونه‌هاي آزمايش
• نمونه‌ها را بمدت ۲۴ ساعت در محفظه (۳ـ۳) قرار دهيد.

۵ـ روش اجرا
• نمونه آزمايش را در فكهاي دستگاه كشش (۲ـ۳) كه مطابق مدارك ۱۰۰ ميلي متر ازهم فاصله دارند محكم كرده و خط جوش را موازي و با فاصله مساوي از فكهاي دستگاه كشش قرار دهيد.
• دستگاه كشش را روشن كنيدو آزمايش را تا جدا شدن كامل عناصر نمونه آزمايش مركب ادامه دهيد.

۶ـ نحوه بيان نتايج
مقاومت در برابر برش، كه برحسب نيوتن در ۵۰ ميلي متر محاسبه مي‌شود، برابر با حداكثر مقدار ثبت شده است.
Usage Public OR: 01/02/1982 C:24/01/1997

۷ـ گزارش آزمايش
علاوه بر نتايج بدست آمده، گزارش بايد بيانگر موارد زير باشد:
• مرجع استاندارد حاضر
• مرجع قعه يا قطعات آزمايش شده
• مقررات پذيرفته شده براي انجام جوشكاري ( پاراگراف ۱ـ۴ و ۲-۴ )
• طولجوش اگر كمتر يا بيشتر از ۳ ميلي متر باشد.
• ترتيب روي هم قرار دادن قطعات و لايه مياني مناسب
• نوع پارگي ( چسبي يا اتصال )
• جزئيات عملياتي پيش‌بيني نشده در آزمايش و حوادث احتمالي كه مي‌تواند بر نتايج تذثير بگذارند.

۸ ـ تاريخچه و مدارك ذكر شده
۱ـ۸ ـ تاريخچه
۱ـ۱ـ۸ ـ تدوين
• OR:01/02/1982 تدوين استاندارد پژو ـ جايگزيني با استاندارد شماره ۱۰۳۳ شركت
۳ـ۱ـ۸ ـ موارد تغييرات
• OR:01/02/1987 : بازنويسي كامل
• C:24/01/1997 : وارد كردن در شبكه كامپيوتري IDEM
2ـ۸ـ مدارك ذكر شده
۱ـ۳ـ۸ ـ مدارك پژو
۱ـ۱ـ۲-۸ ـ استانداردها
D41 1029
2ـ۱ـ۲ـ ۸ ـ ساير مدارك
۲ـ۲ـ۸ ـ مدارك خارجي
۳ـ۸ ـ معادل با :
REN 1033
D41 1029
روش آزمايش كشش منسوجات و روكشهاي داراي الياف
بدون محدوديت استفاده
D41 1029
روشهاي آزمايش مواد
روش آزمايش كشش منسوجات و روكش‌هاي داراي الياف
بدون محدوديت استفاده

پيشگفتار
اين سند معادل استاندارد شماره D41 1029 اتومبيل رنو مي‌باشد و بدون مشورت با بخش تدوين استاندارد اين گروه نبايد هيچگونه تغييري نمايد. اين روش آزمايش مطابق توافق حاصله في‌مابين اين گروه و گروه PSA در تاريخ اكتبر ۱۹۹۸ صورت گرفته است، مي‌باشد.

۱ـ موضوع و زمينه كاربرد
موضوع اين روش آزمايش، تعيين مشخصات كشش منسوجات و روكش‌هاي تقويتي با الياف مي‌باشد. اين روش آزمايش در رابطه با پارچه‌ها، بافتني‌هايي كه كمتر قابل تغيير شكل مي‌باشند، روكشهاي داراي الياف بافتني و همچنين همين موضوعات بصورت اندود شده و يا اشباع شده از پلاستيك يا لاستيك، به كار برده مي‌شود. روش آزمايش مذكور همچنين در مورد مواد و محصولات مركب ( C omposite ) حاوي يك ياچند عنصر بافتني و يا لامه مربوطه، بكار برده مي‌شود. اين آزمايش در رابطه با مواد و يا محصولاتي كه داراي قابلليت تغيير شكل بالايي مي‌باشند مانند بافتني‌هايي كه بصورت حرارتي تثبيت شده‌اند. بكار برده نمي‌شود. روش مذكور مي‌تواند در رابطه با موضوعات فوق‌الذكر در حالت خشك و يا مر طوب عمل گردد. اين روش آزمايش در رابطه با آزمايشات كششي به كار برده مي‌شود كه مقدار كشش بيشتر يا مساوي ۵۰N مي‌باشد و در رابطه با مقدار كشش كمتر از ۵۰ N از روش آزمايش D45 1124 استفاده مي‌گردد.

۲٫ روش
نمونه مورد آزمايش تحت يك نيروي كششي كه مي‌تواند تا حد گسستگي اعمال گرددد توسط دستگاهي كه ميزان نيروي اعمال شده و همچنين ازدياد طول را مشخص مي‌نمايد، قرار مي‌گيرد.

۳٫ تجهيزات
۳٫۱ دينامومتر
مطابق شرايط زير:
• يك دستگاه ثبت منحني نيرو ـ ازدياد طول،
• درجه نيروها بصورتي انتخاب مي‌گردد كه اندازه‌ها بتوانند بين ۲۰% تا ۸۰ % از درجه استفاده شده اعمال گردند ( براي مثال در مورد يك عمل ازدياد طول تحت ۵۰N، درجه كامل ۱۰۰N خواهد بود )،
• سرعت جابه‌جايي فك متحرك و يا هر سرعت ديگري كه در مدارك مشخص شده است.
۳٫۲ گيره
قطعة نمونه را بنحوي كه امكان هر گرونه حركتي وجود نداشته باشد بطور ثابت نگاه مي‌دارد، بستن گيره‌ها بصورتي انجام مي‌گردد كه موجب اعمال شارژ اوليه در نمونه مورد آزمايش نشود ( براي مثال: بستن فكها توسط پيچ و گيره‌ها با شيارهاي مربوطه)، عرض نمونه مورد آزمايش بايد كمتر از عرض گيره‌ها باشد.
۳٫۳ محفظة آزمايش
محفظة مذكور داراي دماي و ميزان رطوبت مي‌باشد.
۳٫۴ ابزار برش نمونه‌ها نظير قيچي بدون دندانه يا گازانبر ( پنس)

۴٫ آماده سازي نمونه‌ها
۴٫۱ آماده سازي
نمونه برداري بايد در بيش از ۱۵۰mm از قسمت لبه‌ها و يا انتهاء قطعه اعمال گردد و در مورد نمونه‌هايي كه در جهت طول مي‌باشند، طرف بزرگ نمونه، بصورت موازي با لبة قطعه مي‌باشد ( حاشيه )، در مورد نمونه‌هايي كه در جهت عرضي مي‌باشند، طرف بزرگ بصورت عمود بر لبه مي‌باشد. نمونه‌هايي كه در جهت مايل به راست مي‌باشند. طرف بزرگ بصورت نسبت به لبه قطعه مي‌باشدو در رابطه با نمونه‌هايي كه در جهت مايل به چپ مي‌باشند، طرف بزرگ بصورت نسبت به لبه قطعه مي‌باشد.
۴٫۲ ابعاد
نمونه‌هاي مورد آزمايش بايد به ابعاد ۵ ۰ mm × ۳۰۰mm باشند. در مورد نمونه‌هايي كه از جنس تار و پود پارچه‌اي مي‌باشند، ابعاد مورد نظر ۶۰mm × ۳۰۰mm خواهد بود، مقدار مذكور بدين دليل در نظر گرفته مي‌شود كه نمونه‌ها پس عمل نخ كش شدن به ابعاد تعريف شده برسند.
۴٫۲٫۱ ابعاد محصولاتي كه به شكل نوار مي‌باشند.
در مورد محصولاتي كه عرش آنها كمتر از ۵۰mm مي‌باشد، نمونه‌برداري درجهت طول و بر روي عرض محصول صورت مي‌گيرد.
۴٫۳ تعداد نمونه‌ها
تعداد ۵ نمونه در هر جهت و براي هر نيروي كشش مشخص شده در مدارك انتخاب مي‌گردد.
۴٫۴ شرايط آزمايش
۴٫۴٫۱ آزمايش در حالت خشك
نمونه‌ها بايد به مدت در محفظة آزمايش ( ۳٫٫۳ ) تحت شرايط مربوطه قرار گيرند.
۴٫۴٫۲ آزمايش در حالت خيس
آزمايشات كشش مي‌توانند بصورت خسي طبق مشخصات ارائه شده در دستورالعملهاي مربوطه انجام شوند. نمونه‌ها را به مدت ۲ ساعت در يك وان آب مقطر كه داراي وزني معادل ۲۰ برابر وزن پارچه مي‌باشد غوطه‌ور مي‌كنند. چنانچه خيس كردن محصول مذكور مشكل باشد، از محلولي كه داراي ۱% عنصر خيس كننده مي‌باشد مانند الكل اتيليك استفاده مي‌شود. قبل از آزمايش كشش، نمونه‌هاي مورد آزمايش را از وان مذكور خارج نموده و آنها را در بين دو روق يا كاغذ مخصوص جذب رطوبت قرار دهيد. آزمايش را كمتر از ۲ دقيقه پس از خروج نمونه‌ها از آب اعمال نماييد.

۵٫ روش عملكرد
• درجه نيرو، ازدياد طول و همچنين سرعت جابه‌جايي فك متحرك را تنظيم كنيد.
• فك‌هاي مذكور را در فاصله ۲۰۰mm نسبت به يكديگر قرار دهيد. يك انتهاي نمونه را در گيره‌هاي نمونه درگيره‌ها و خطر پيش رفتن گيره‌هاي مذكور در رابطه با منسوجات، جلوگيري گردد.

• قمست تحتاني نمونه را در دهانه تحتاني حركت دهيد. در لبه تحتاني نمونه مورد آزمايش نيرو كشش اوليه مناسب را ( كمتر از ۰٫۵N ) اعمال نماييد. گيره‌ها را با همان دقت قبلي بفشاريد و سپس نيرو ( بار ) اوليه را برداريد. نمونه‌اي كه اينگونه بسته شده است، محور تقارن آن بابيد با محور متصل كنندة دو فك، تلاقي نمايد.
• دستگاه ثبت را در محل قرار داده و آزماييش را شروع كنيد. آزمايش را تا درك اولين آثار و علامت گسستگي بر روي نمونه، ادامه دهيد. بر روي منحني كشش، نيروي اتخاذ شده مشخص مي‌گردد ( ۵۰N ، ۱۰۰N، … )
• آزمايش را تا تفكيك كامل نمونه به دو قسمت اجراء نماييد. جابه‌جايي فك متحرك را متوفق كنيد.
• در مورد هر گسستگي محسوس و هر تشكيل دهنده مواد، پارژ گسستگي وازدياد طول مربوطه را توسط منحني نشان دهيد.
• نمودار نيرو گسستگي و ازدياد طول مربوطه را رسم نمائيد.

• گيره‌ها را باز كرده و نمونه مورد آزمايش را درآوريد. فك تحتاني را به حالت اوليه برگردانيد.
هنگاميكه يك نمونه هم سطح كمتر از ۱۰mm گيرهها جدا مي‌گردد، نمونه مذكور را حذف نموده و آزمايش را بر روي يك نمونه جديد انجام دهيد.
درموارد يك قطعه مورد آزمايش داراي قابليت بسط بالايي مي‌باشدو به حداكثر ازدياد طول مجاز توسط دينامومتر مي‌رسد بدون اينكه آثار شكستگي در نمونه مذكور ايجاد گردد، مجداً آزمايش را بر روي نمونه‌هاي ديگري آغاز نماييد. آزمايش مذكور رابه گونه‌اي عمل نماييد كه فاصله اوليه بين گيره‌ها ۱۰۰mm و سرعت كشش باشد.
همچنين ساير تغييرات مربوطه به وضعيت نمونه مورد آزمايش را نظير ورق ورق شدن، تارتار شدن، تاب ورداشتن يا پيچيدگي يكي از عناصر، حد ريزش و غيره را يادداشت نماييد.

۶٫ بيان نتايج
۶٫۱ نيرو و ازدياد طول گسستگي
• مقاومت در برابر كشش در مورد نمونه‌اي با عرض ۵۰ mm ، ميانگين رياضي نيروهاي گسستگي مي‌باشد كه در مورد هر سري از نمونه‌ها ( در هر جهت ) صورت مي‌گيرد و بر حسب دكانيوتن ارائه مي‌شود. در مورد مواد مركب ( كمپوزيت )، ميانگين رياضي نيروهاي گسستگي هر يك از عناصر تركيب شده محاسبه مي‌گردد.
• ازديادطول مربوط به گسستگي بر اساس درصد طول اوليه نمونه بين فكها ارائه مي‌گردد و با ميانگين رياضي مقادير تعيين شده در مورد هر سري از نمونه‌ها در هر جهت محاسبه مي‌گردد. در مورد مواد مركب، ميانگين رياضي ازدياد طول مربوط به گسستگي‌هاي مختلف هر يك از عناصر محاسبه خواهد شد.
• در مورد محصولاتي كه به شكل نوار مي‌باشند( مراجعه به پاراگراف ۴٫۲٫۱ ) مقاومت در برابر گسستگي برحسب دكانيوتن ارائه مي‌گردد كه به توجه به عرض نهايي محصول در وضعيت ارسال محاسبه مي‌‌گردد.

۶٫۲ ازدياد طول تحت نيرو ضعيف
بهره‌برداري در مورد نيرو و ازدياد طول بر روي منحني انجام نخواهد شد.

۷٫پرونده گزارش آزمايش
علاوه بر نتايج بدست آمده پرونده آزمايش بايد موارد زير را مشخص نمايد:
• رفرنس مربوط به اين روش آزمايش
• رفرنسهاي مربوط به مواد، تاريخ ساخت، عرض قطعه در صورت متفاوت لبودن با عرض استاندارد و فام سازنده،
• نقشة مربوط به انتخاب نمونه‌هاي مورد آزمايش،
• شرايط ويژه آزمايش مانند نوع يا سرعت جابه جايي فك كه مي تواند بر روي مقادير اندازه‌گيري شده اثر بگذارد.
• مقاومت و ازدياد طول در برابر گسستگي در هر جهت، اولين علامات گسستگي و نوع اين علامات
• كليه مقادير تفكيك شدة بيش از ۲۰% ميانگين نتايج، مشخص مي‌گردد،
• احتمالاً، هماهنگي مربوط به نقاط يا مناطق ويژه،
• هر گونه مشاهدة ويژه‌اي كه بر روي محصول صورت مي‌گيرد،
• جزئيات عملي پيش‌بيني نشده در روش آزمايش مذكور، نظير حوادث احتمالي مؤثر در نتيجة آزمايش.

۸ . تاريخچه و مدارك ذكر شده
۸٫۱ تاريخچه
۸٫۱٫۱٫ تدوين استاندارد
• تاريخ ۷۷/۱۱/۰۱ تدوين استاندارد PSA ، جايگزين استاندارد مشترك شماره ۱۰۲۹٫
۸٫۱٫۲ موضوع تغييرات
C: 99/02/10 اصلاح كامل روش آزمايش
B : 97/01/17 تجديد نظر تحت همان نام
۸٫۲ منابع ذكر شده
۸٫۲٫۱ مدارك PSA
8.2.1.1 استانداردها
D45 1124
8.2.1.2 ساير منابع
۸٫۲٫۲٫ منابع و رفرنسهاي خارجي
۸٫۳ معادل استاندارد:
REN D411029
D411009

ورق‌هاي پلاستيك
آزمايش كشش
بدون محدويت استفاده
D41 1009
روشهاي آزماييش مواد
ورق‌هاي پلاستيك
آزمايش كشش
بدون محدويت استفاده

پيشگفتار
اين سند معادل استاندارد ۱۰۰۹ D41 شركت رنو مي‌باشد و بدون مشورت قبلي با بخش تدوين استاندارد اين گروه نبايد هيچگونه تغييري نمايد. اين استاندارد مطابق توافق حاصله في‌مابين گروه‌هاي رنو و psa در تاريخ ژانويه ۱۹۹۹ مي‌باشد.
۱٫موضوع و زمينه كاربرد
موضوع اين روش آزمايش، تعيين مشخصات مربوط به كشش ورقهاي پلاستيكي مي‌باشد. اين روش آزمايش شامل ورقهاي پلاستيكي، نواري پلاستيكي و نوارهاي پالستيكي چسب مي‌باشد تعيين مدول در كشش بر اساس روش آزمايش ۱۰۰۴ D41 انجام مي‌شود.
۲٫ روش
اندازه‌گيري نيروي لازم در گسستگي يك نمونه ورق و ازدياد طول ورق مذكور در زمان گسستگي اين اندازه‌گيري و تعيين، دررابطه با كليه نقاط ويژه منحني كشش مانند آستانه و حد جريان ( اولين الزام ) انجام مي‌شود.
۳٫تجهيزات
۳٫۱ماشين كشش مطابق شرايط زير:
• دستگاه ثبت منجني شارژ ـ ازدياد طول
• نيروهاي كشش مشخص شده، و ثبت شده با حداكثر خطاي مرتبط ۱%
• ازدياد طول مشخص شده و ثبت شده با حداكثر خطاي مرتبط ۱%
• مقياس نيروهاي انتخاب شده به ترتيبي كه اندازه‌گيري‌ها بين ۲۰% تا ۸۰% حداكثر مقياس مورد استفاده قابل اعمال باشند.
• سرعت جابه‌جايي فك متحرك كه به طور ثابت معادل و يا سرعت پيش‌بيني شده در مدارك مربوطه مي‌باشد.
• تغيير دهانه از نظر شكل و ابعاد بطوريكه ايجاد خرابي نكرده و اجازه حركت به نمونه مورد نظر در طي آزمايش ندهد. عرض دهانه مذكور بايد بيشتر از عرض نمونه‌هاي مورد آزمايش باشد.
۳٫۲ محفظة مخصوص آزمايش كه داراي شرايط دماي زير مي‌باشد:
و رطوبت
۳٫۳ ابزار برش
تيغه تراش داراي خط كش، گازانبر و قيچي بدون دندانه
۴٫ آماده سازي نمونه‌ها
• بيش از ۵cm از لبه‌هاي قطعه مورد آزمايش نمونه‌برداري نماييد، نمونه‌ها بايد داراي طول حداقل ۱۵۰mm و عرض باشند. اين برش به كمك يك ابزار برش (۳٫۳ ) صورت مي‌گيرد.

لبه‌هاي مذكور بايدعاري از هر گونه شكاف يا بريدگي كه موجب گسستگي زودرس مي‌شود باشند.
• در مورد نوارهايي كه داراي عرض كمتر از ۲۵mm مي‌باشند، عرض نمونه‌ همان عرض نوار خواهد بود.
• براي هر آزمايش، تعداد ۵ نمونه را در جهت طولي و ۵ نمونه را در جهت عرضي برش دهيد.