كميسيون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداريها

بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداريها (اصلاحي ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)
جلوگيري از ايجاد و تاسيس كليه اماكني كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداري مكلف است از تاسيس كارخانه ها ،كارگاه ها ،گاراژهي عمومي ،تعميرگاه ها و دكان ها و هم چنين مراكزي كه مواد محترقه مي سازند و اصطبل چهار پايان و مراكز دامداري و به طور كلي تمام مشاغل و كسب هايي كه ايجاد مزاحمت و سر و صدا كنند و يا توليد دود و يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در

تخريب كوره هاي آجر و گچ و آهك پزي و خزينه گرمابه هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دود كشهاي اماكن و كاخانه ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد مي كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد. و هرگاه تاسيسات فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها رابه خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره- شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ۱۰روز اعتراض خود را به كميسيون مركب از سه نفر كه از طرف شوراي شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند .راي كميسيون قطعي و لازم الاجراست .

 الحاقي مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵
هر گاه راي كميسيون مبني بر تاييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك به موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصا اقدام نكند شهرداري به وسيله مامورين خود راسا اقدام خواهد نمود.

اعضا كميسيون
 سه نفر نماينده به انتخاب شوراي شهربه انضمام دبير كميسيون از طرف شهرداري كه نماينده تام الاختيار شهرداري است.
وظايف كميسيون
۱- جلوگيري از ايجاد و تاسيس اماكني كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصل بهداشت باشد. (بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداريها)
۲- جلوگيري از آلوده كردن هوا با هر وسيله اعم از ايجاد گرد وخاك و بو و دود و سوزانيدن اشياء و زباله و يا نصب لوله بخاري يا كانال يا هرگونه مجرايي به طرف معبر كه محل عبور دود باشد. (بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداريها)

۳- جلوگيري از ريختن آشغال و زباله و ضايعات ناشي از فعاليت كسبي و فضولات ساختماني و مواد نفتي و روغني و فاضلاب از هر رقم در سطح معبر و جويهاي آب و آوار يا زباله با وجود اخطار شهرداري و هم چنين جلوگيري از خساراتي كه از طريق شستن ماشين و غيره و ريختن مواد نفتي و تهيه بتن يه سطح معابر وارد مي شود و هم چنين دفن مواد زائد و ذبح احشام در محل هاي غير مجاز (به استثناي قربانيها و نذور)
(تبصره ۴ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداريها )

۴- جلوگيري از نصب هر نوع و هر قسم دكه كه در سطح شهر اعم از پياده رو ،معبر ، روي جوي و باغچه حاشيه اي و يا متن خيابانها براي هر منظور و عنوان بدون اجازه شهرداري باشد و هم چنين ممانعت از پارك طويل المدت وسائل نقليه اسقاطي يا مستعمل متروكه در كنار معبر. (تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداريها )

۵- جلوگيري از مخطط و نقاشي كردن يا آگهي و الصاق آن در سطوح مشرف به معابر عمومي و ابنيه بدون اجازه شهرداري و موافقت مالك و هم چنين ممانعت از الصاق هر گونه آگهي بر روي تابلوهاي راهنمائي و رانندگي و يا وارد ساختن خسارت به آنها به نحوي كه از حالت انتفاع ساقط گردد و نيز جلوگيري از نصب هر گونه تابلوهي تبليغاتي در ميادين ، پاركها و معابر عمومي بدون اذن شهرداري . )بند ۲۷ ماده ۵۵ و ماده ۹۲ قانون شهرداريها)
۶- كنترل و جلوگيري ازاحداث شبكه تلفن ،برق ، آب، گازو ساير تاسيسات در معابر و شوارع عام وحفر چاه بدون مجوز شهرداري و با مجوز و عدم نصب علائم هشدار دهنده در مدت عمليات و يا عدم پوشش متناسب دهانه حفره ها و يا چاههاي حفاري شده (ماده ۱۰۳ قانون شهرداريها)
 قابليت اجرائي راي

راي كميسون قطعي و لازم الاجرا است.
تنها در صورتيكه متصدي قبل از دستور پلمب كميسيون بند ۲۰ به ديوان عدالت اداري شكايت كند ديوان دستور توقف حكم را صادر مي كند در غير اين صورت راي لازم الاجراست.

قوانين مرتبط با كميسيون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداريها ( رفع خطر ،رفع مزاحمت و حفظ بهداشت شهر ،وظايف شهرداري)
لازم به ذكر است كه راي كميسيون بايد به تصويب اكثريت اعضاء كميسيون برسد.

 قوانين مرتبط با كميسيون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداريها ( رفع خطر ،رفع مزاحمت و حفظ بهداشت شهر ،وظايف شهرداري)
 بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداريها
تنظيف و نگهداري و تسطيع معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلاب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تامين آب و روشنائي به وسائل ممكنه.
تبصره ۱ – (اصلاحي ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ ) سد معبر عمومي و اشغال پياده رو ها و استفاده غير مجاز آنها . ميدانها و پاركها و باغهاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق به وسيله مامورين خود راسا اقدام كند. در مورد دكه هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون، شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه ها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به نصب دكه هايي در معابر عمومي كنندشهرداري موظف است راسا و به وسيله مامورين خود در برداشتن اين قبيل دكه ها و رفع سد معبر اقدام كند و اشخاص مزبور حق ادعاي هيچگونه خسارتي نخواهند داشت.

تبصره ۴ – ( الحاقي ۱۷/۵/۱۳۵۲ ) شهرداري مكلف است محلهاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضولات ساختماني و مواد رسوبي فاضلابها و نظاير آنها تعيين و ضمن انتشار آگهي به اطلاع عمومي برساند.
محل هاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تاسيسي كاخانجات تبديل زباله به كود به تشخيص شهرداري خواهد بود. رانندگان وسائل نقليه اعم از كند رو و يا موتوري مكلفند آنها را فقط در محل هاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايند .مجازات متخلفين طبق ماده ۲۷۶قانون كيفر عمومي تعيين مي شود .در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهينامه رانندگي تخلف قيد و اگر ظرف يك سال سه بار مرتكب همان تخلف شود بار سوم به حداكثر مجازات خلافي محكوم و گواهينامه او براي يك سال ضبط مي شود و در همان مدتاز رانندگي ممنوع خواهد بود به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگي خواهد شد.
 بند ۴ ماده ۵۵ قانون شهرداريها (اصلاحي ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)
مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي با مؤسسات وزارت بهداري در آبله كوبي و تلقيح واكسن و غيره براي جلوگيري از امراض ساريه.
 بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداريها (اصلاحي ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)
اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و هم چنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي و دالان ها عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاهها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكنها و ايوانهاي مشرف و مجاور به معابر عمومي از افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودانها و دود كشهاي ساختمانها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرهاست.
تبصره – در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمتهاي مندرج در ماده فوق شهرداري پس از كسب نظر مامور فني خود با مالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبي صادر مي نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداري راسا با مراقبت مامورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد .مقررات فوق شامل كليه اماكن عمومي مانند سينماها ،گرمابه ها ، مهمانخانه ها ،دكاكين ،قهوه خانه ها ،كافه رستورانها ،پاساژها و امثال آنها كه محل رفت و آمد مراجعه عمومي است ،نيز مي باشد.
 بند ۱۵ماده ۵۵ قانون شهرداريها
جلوگيري از امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اين گونه بيماري ها به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداري هاي مجاور هنگام بروز آنها و دور نگهداشتن بيماران مبتلا به امراض ساريه و معالجه و دفع حيواناتي كه مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلا صاحب و مضر هستند.
 بند ۲۳ ماده ۵۵ قانون شهرداريها
اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه ها و نگهداري اطفال بي بضاعت و سر راهي.
 بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداريها (الحاقي ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)
وضع مقررات خاصي براي معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوهاي علانات و برداشتن و محو كردن آگهي ها از محل هاي غير مجاز و هر گونه اقداماتي كه در حفظ و نظافت و زيبايي شهر موثر باشد.