كنترل توربينها توسط PLC

بشر همواره به فکر استفاده از ابزارها و روشهايی است که نقايص فيزيکی و ذهنی خود را مرتفع ساخته و به يک تکامل نسبی در اين خصوص نايل گردد و حداکثر بهره جويی را در مقاطع زمانی مشخص با هزيه کمتر و کيفيت بالاتر کسب کند.

استفاده از وسايل اندازه گيری و کنترل به منظور صرفه جويی در بکارگيری نيروی انسانی، افزايش دقت و در جهت تأمين ايمنی کارکنان و تأسيسات هر روز روند روبه رشدی دارد. هرچندکه سيستمهای کنترلی نيوماتيکی و الکترونيکی ، در جهت عدم وابستگی،مناسب است اما بدليل تكامل صنعت، دستگاههای قديمی از رده خارج شده و استفاده از دستگاههای جديد کنترلی و هوشمند اجتناب ناپذير می گردد. امروزه با مطالعات و بررسيهای فراوان و پيشرفت در تکنولوژی ديجيتال و بهره گيری از پروتکل های مخابراتی، سيستمهای کنترل جديدتری ارائه می گردد که امتيازات بيشتری نسبت به گذشته داشته و بسرعت جايگزين سيستمهای آنها می گردند.

در مجموع، بکارگيری کليه عناصر ابزارها و جريانهايی که در فرايند يک صنعت منجر به افزايش بهره وری و يا بهينه سازی توليد محصول به هر لحاظ می گردد، پديده ای است بنام اتوماسيون صنعتی ؛ که اهداف زیر را دنبال میکند:
۱) بهينه سازی توليد محصول و يا جريان فرآيند

۲) رعايت کليه شاخص های استاندارد با استفاده از منابع آماری تجربی
۳) بالا بردن حفاظت و امنيت سيستم، با استفاده از ابزارهای مناسب و برنامه ريزی شده
۴) استفاده از ماشين آلات و تجهيزات بجای نيروی انسانی متخصص.
نقش نيروی انساني در اجرای خودکار فرآيند که در تمام مراحل فقط کاربرد ماشين آلات و ابزار کنترلی و اپراتوری اجرای عمليات توسط دستگاههاست.
۵) کاهش زمان در تصميم گيری و کنترل فرآيند

۶) کاهش هزينه در پژوهش، توليد و عمليات .

ابزار دقیق هوشمند
Intelligent Instrument

ابزاركنترلي خودكار يادر اصطلاح ابزاردقیق هوشمند، بطور كلي دارای اجزائی متنوع وبه هم پیوسته است که عبارتند از:
۱)سنسورها وعملگرها
علاوه بر انتقال مقادير اندازه گيری شده پارامترهای فرآيندی (کميت های فيزيکی، شيميايی، محيطی و…) و اجرای عمليات کنترلی، دارای مشخصات زير می باشند:
– انتقال اطلاعات از اجزاء سیستم به صورتی که قابل پردازش باشد
– اعلام هر گونه خرابی درحسگر و اشکال در خطوط انتقال اطلاعات

– اعلام بروز اشکال در تغذيه سيستم و يا ريز پردازنده
– قابليت پردازش و برنامه ريزی شدن از راه دور
– امکان برقراری ارتباط با دیگر ابزار کنترلی و اجرای یک سیستم کنترل گسترده
۲ ) کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی
(Programmable logic Controller )

برخی از اهداف طراحی سيستمهای کنترل قابل برنامه ريزی به قرار زير می باشند:
– استفاده از قابليت ها و توانمنديهای ريز پردازنده ها در کنترل فرآيند

– انتقال کنترل ازسطح سخت افزار به نرم افزار
– انجام عمليات کنترلی در زمان حقيقی (REAL TIME)
– افزايش سرعت پردازش و کنترل سيگنالای کنترلی (SCAN TIME) با قابليت تکرار
– افزايش قابليت اعتماد (RELIABILITY)
– کاربری آسان (USER FRIENDLY)

– سادگی در ويرايش و يا افزايش مراحل کنترلی فرآيند
– سادگی در توسعه سيستم کنترلی
با رشد تکنولوژيکی ريز پردازنده ها و نرم افزارهای کنترلی متناسب با ماهيت کنترلی فرآيندها ، ماشين آلات و شرايط اقتصادی اجرای پروژه های صنعتی، کنترل کننده های مختلف قابل برنامه ريزی توسط سازندگان مختلف ارائه گرديده است که در جدول زير برخی از مشخصات اين تجهيزات جهت مقايسه آورده شده است

رديف شرح PLC PC-BASE SOFT PLC
1 واحد پردازشگر مرکزی(CPU) طراحی خاص کنترل برد اصلی PC برد اصلی PC
2 سيستم عامل امکانات لازم متناسب با کنترل همه منظوره مانند (DOSWINDOWS.NT) همه منظوره مانند WINDOWS-NT)- (DOS
3 برنامه نويسی ساده

(درحد تکنيکی) مشکل (بااستفاده) از برنامه های سطح بالای کامپيوترهای مانند پاسگال-++C- بيسيک ساده (مانند محيط برنامه نويسی کنترلPLC)
4 انجام عمليات در زمان حقيقی REAL TIME بستگی به سيستم عامل دارد بستگی به سيستم عامل دارد
۵ قابليت اعتماد زياد بستگی به تجهيزات سخت افزار و نرم افزار دارد بستگی به تجهيزات سخت افزار و نرم افزار دارد
۶ زمان پردازش

SCAN TIME دارای قابليت تکرار با توجه به MULTI TASK بودن سيستم عامل برای قابليت تکرار تضمينی ندارد با توجه به MULTI TASK بودن سيستم عامل برای قابليت تکرار تضمينی ندارد

۷ MTBF: (MEAN TIME BETWEEN FAILURE) زياد بستگی به مشخصات باس تبادل اطلاعات دارد بستگی به مشخصات اجزاء و باس تبادل اطلاعات دارد
۸ قابليت توسعه يک CPU MODULARITY دارد محدود محدود
۹ ويرايش و ايجاد تغييرات در برنامه کنترلی بسيار ساده مشکل ساده

۱۰ قيمت گران ارزان متوسط
۱۱ قابليت کار در شرايط صنعتی بالا بستگی به شرايط محيطی و مشخصات اجزاء دارد بستگی به شرايط محيطی و مشخصات اجزا دارد
۱۲ نياز به پژوهش وتحقيقات درسطوح طراحی وساخت در سطح کاربردی در سطح کاربردی

۳) سيستمهای نمايش، سوپر و ايزری و مديريت
ساده ترين شکل يک سيستم نمايش و سوپرو ايزری استفاده از يک کامپيوتر مجهز به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم جهت برقراری ارتباط با کنترل کننده ها نمايش مقادير پارامترها و وضعيت تجهيزات و ماشين آلات و همچنين بهره برداری از آنها می باشد.