مقدمه
حقيقي از يك رويا
اي گروه جن وانس اگر مي توانيد از كرانه هاي آسمان وزمين راه فراري يافته بگريزيد اين كار را بكنيد. ليكن از حساب ما وعذاب ما گريزي نداريد مگربا حجت وعذر موجه آيه سوم از سوره شريفه الرحمن
شايد از آن زمان كه قابليتي چشم به آسمان دوخته بود تا از پرنده اي نحوه دفن كردن هابيل را بياموزد يا شدادها وفرعونها بربال پرندگان غول پيكركجاوه مي‌ساختند روياي پروازدر انديشه آدمي بود.

وچون انسان ذاتا كنجكاو وجستجو گر آفريده شده هرگز نسبت به پديده هاي دنياي اطراف خود متفاوت نبوده است وهمه اختراعات وكشفيات دانشمندانه رشته هاي مختلف علمي وحتي بوجود آمدن علم ودانش بمنظور اغناء همين عزيزذاتي بوده است وازآنجا كه طبيعت خلقت آدم با هدف تكامل خويش و پديده هاي اطراف اوست انسان نمي تواند به چراهاي ماوراي خود بي تفاوت مانده ودر جهت پاسخ يافتن برنيايد وقرآن كريم اين آيات روحبخش وهدايت گرد درآيه از سوره

هاي خويش اعجاز خود را نمايان مي سازد تا متقين راه تكامل خويش را بازيابند وقتي خداوند در دومين آيه از سوره بقره به اين امر اشاره مي كند كه قرآن كتاب متقين است به يقين به اين معني نيست كه قشرخاصي از مردم بايد از اين كتاب استفاده كنند بلكه هدف ازبيان اين مطلب آن است آ آن كه درآيات اين كتاب تدبر مي كنند وبه فرامين آن با ايمان واعتقاد عمل مي كنند لايقان واقعي اين كتابند وتاريخ اسلام انواع قرآن خوانها را نشان داد. عمروعاص عبدالرحمن بن معجم مرادي هريك به نوعي قرآن خوان بودند اما يكي قرآن را (بزاري براي خود نمائي وفريب وديگري قرآن را وردي از روي تحجروتعصب جاهلانه مورد استفاده قرار

ميدادند وعلي (ع) و حسين (ع) وفاطمه (س) وزينب (س) وابن سيناء وابوريحان، و… با تدبروژرف نگري درآيات الهي خود را در لايق بودن به خواندن آن معرفي مي كردند در سومين آيه سوره الرحمن با توجه به اينكه مفسرين گرانقدر اسلام به مجموعه آيه توجه كرده وتفسير خودرا برمبناي هدف مجموعه آيهتنظيم كرده اند اما ذكر نكات با اهميت در… آيه بسيار روشن وآشكار مي نمايد دراينكه جن قبل از انسان مي تواند يا توانسته به آسمانها سفر كند چون درآيه برخلاف آيات ديگر نام جن قبل از انسان امده دراينكه مسير سفر به آسمانها ذكر گرديده ( از كرانه هاي آسمان ) امروزه هواپيماها از خط مسير شخصي درفضا جهت

پروازاستفاده مي كنند ودرانتهاي آيه اشاره گرديده كه با حجت و عذر موجه مي توان به چنين سفري رفت همين كنجكاوي در يك آيه را با كنجكاوي نيوتون به افتادن سبي از درختي مقايسه كنيد ونتيجه اي كه اين دانشمند گرانقدر از يك حركت بسيارساده طبيعت گرفته واولين گام واولين حركت را در علم فضا نوردي بنيان نهاده وثابت نموده كه انسان مي تواند با هدفي متعالي (حجت) وبا ابزاري قابل اطمينان ( عذري موجه) سفر فضائي ( ازكرانه ها) به كرات ديگر ( آسمانها) دسترسي پيدا كند وروياي ديرين بشر را به حقيقتي آشكار تبديل نمايند.

ماهواره هاي نخستين
شبي در تابستان ۱۶۶۶ ميلادي در مكاني درنزديكي روستاي ودلزتورپ در كشور انگلستان سيبي از درختي فروافتاد افتادن اين سيب فردي را كه دركنار درخت نشسته بود به فكر فروبرد در ۱۴ اكتبر ۱۹۵۷ نيز يك گوي فلزي به وزن ۸۴ كيلوگرم وقطر۵۷ سانتي متربه سوي مداريس برگرد زمين پرتاب شد در سال ۱۷۲۹ ميلادي در سال بعداز مرگ نيوتون كتابي مشتمل برنظريه هاي او انتشار يافت دراين كتاب نظريه نيوتون درباره ي چگونگي پرتاب يك ماهواره مصنوعي به بالاي زمين بيان شده بود دراين كتاب يك كوه بلند بر روي زمين تصورشده بود كه بربالاي آن توپي قرار داشت توپ گلوله ها را به موازات سطح زمين پرتاب مي كرد از اين رو ونظر نيوتون به اين بود كه سرانجام مي توان گلوله را با چنان سرعتي شليك كرد نيوتون نشان داد كه گلوله را از دهان توپ به بيرون پرتاب مي كند دقيقا براساس همين اصل بود كه شوروي در سال ۱۲۵۷ پرتاب ماهواره در اسپوتينك – ۱ را انجام داد.

اگرچه اسپوتينك يك دستگاه نسبتا ساده بود وكاري فراتر از اثبات انديشه نيوتون انجام نداد اما با اين حال يك دسته رويدادهاي شگفت انگيز را بدنبال خودآوري ومسابقه فضايي را آغاز كرد.

نخستين پرتابها
اولين تلاش آمريكا براي پرتاب ماهواره به فضا به شكست شگفت انگيزي منجر شد پرتاب ماهواره ي آمريكا در۶ دسامبر ۱۹۷۵ درست دو ماه بعدازپرتاب در اسپوتينك ها انجام گرفت. موشك « وانگارد » كه سوزني شكل بود وطول آن تقريبا به ۷/۲۲ مترمي رسد برروي سكوي پرتاب آماده روانه شدن به سوي فضا بود.

اسپوتينك ۲۰ نخستين ماهواره ها سرنشين دار بود اين ماهواره حاصل يك سگ بود اين سگ « لايكا » نام داشت لانه فضايي (لايكا ) ماهواره بسيار بزرگي بود كه وزن آن به ۵۰۹ كيلوگرم مي رسيد متاسفانه ماهواره اي كه ( لايكا ) را حمل مي كرد فقط براي چند روز ذخيره وامكانات زندگي داشت ازاين رو در ( لايكا )

نتوانست بيش از چند روز زنده بماند گردش به دور زمين در گذشت موشك اصلاح شده ي …… كه بعدا …. نام گرفت ماهموارهي قلمي شكلي به وزن تقريبي ۶/۱۳ كيلوگرم را در مداري به دور زمين قرار داد ايت ماهواره (اكسپلو-۱) نام بود اكسپلور-۱ مثل مدار اسپوتينك -۱ تخم مرغ شكل بود ابزارهاي تعبيه شده در « اسپلور» تشعشعات كيهاني دماي فضا وميزان متربه شما بواره هاي ريز را اندازه گيري مي كردند.

 

برخي از دانشمندان فكر مي كردند كه شما بواره هاي كوچك كه بسيار سريع حركت مي كنند ماهواره ها را سوراخ كرده واحتمالا فضا نوردان آينه را از بين نخواهد بود. ( اكسپلورر- ۱) در طي ماه اول گردش خود فقط هفت ضربه بسيار جزئي را ثبت كرد وازاين رو خطر اين ذرات منتفي بود.

ساختمان ماهواره ها
اكنون كه سي سال از شروع پرتاب ماهواره ها مي گذرد ودرحدوده ۳۵۰۰ ماهواره از هيجده كشور جهان وپنج سازمان بين المللي به فضا پرتاب شده است.
ماهواره ها براي مطالعه علمي فضاي كيهاني وآب وهواي زمين اكتشاف معادن بررسي اقيانوس ها برقراري ارتباطات تلفني بخش برنامه هاي تلويزيوني جا سوسي از كشورهاي ديگر ومطالعه آلودگي محيط زيست به خدمت گرفته مي شود.
ماهواره هايي كه به منظور كاربرد ارتباطاتي طراحي شده اند داراي ابزارها تقويت كننده راديويي هستند براي ارسال ودريافت اطلاعات ودستورالعمل ها در ماهواره ها از آنتن ها استفاده مي شود.

ابرها درزير ماهواره ها
قبل از پرتاب ماهواره ها هواشناسان براي تعيين وضعيت آاب وهوا وپيش بيني تغييرات جوي منحصرا به مجموعه ي پيچيده اي از ايستگاه هاي هوا شناسي در سراسرجهان وابسته اند سنجش هاي گوناگون كه هواشناسان از قسمتهاي مختلف هواي كره داشتند به صورت قطعات تصويرمعما در نظرگرفته مي شد وبا قراردادن اين قطعات دركنار هم تصويري از وضعيت هواي كره ارائه مي گشت. ماهواره ها اين وضعيت را تغيير دادند زيرا سيستم هاي عكسبرداري ماهواره ها مي توانند دورادورزمين را تحت پوشش خود قرارداده و تصويرهايي از ابرها در اندازه هاي بزرگ تهيه كنند. ماهواره هاي هوا شناسي همچنين با خود ابزارهايي حمل مي كنند كه دماي هوا ودماي سطح آب اقيانوس ها را اندازه گيري مي كند.

 

ماهواره هاي هواشناسي شكل هاي گوناگون دارند. آن ها به وسيله امريكا شوروي وآژانس فضايي اروپا به فضا پرتاب مي شوند ماهواره هايي كه در مدارهايي كه در مدارهاي كم ارتفاع قرار مي گيرند جزئيات بيشتري را از سطح زمين به تصوير مي كشند وتصويري از نزديك نماء از آن ارائه مي دهند. ماهواره هاي هواشناسي در ارتفاعات بالاترمي توانند تقريبا يك سوم زمين را رؤيت كنند. تصاويري متوالي ولي بي وقفه از حركت ابرها فراهم مي شود.
« ماهواره ها سراسرزمين را تحت پوشش خود قراردارند.»

ماهواره هاي ارتباطاتي در مدارهاي همگام درارتفاع ۳۵۸۰۰ كيلومتري بالاي زمين قرار داده مي شوند ماهواره هاي دراين مدار به سوي شرق حركت مي كنند وازاين رو دقيقا با چرخش زمين هم جهت مي شوند نوع اول ماهواره هاي منفصل بودند كه توسط امريكا در اوائل ۱۹۶۰ ميلادي به فضا پرتاب شدند هردو ماهواره در واقع با دون هاي فضايي بزرگي بودند كه از پلاستيك آلومينيم اندوده ساخته شده وقطر آن به ۴ متر مي رسيد نوع دوم ماهواره هاي ارتباطاتي كه بسيار رايج هستند نوع فعال ان ها ست اين نوع ماهواره ها به اين دليل فعال خوانده مي شوند كه با ابزارهاي خاصي پيام هاي رسيده را قبل از باز بخش تقويت مي كنند

نمونه ي مناسب اين ماهواره ها « پولت ست » است كه مجموعه اي از ماهواره هاست كه هب وسيله ي آژانس فضايي اروپا توليد وپرتاب مي شود هدف راه دور است اين ماهواره ها به طور همزمان ۱۰۰۰۰ ارتباط برقراركرده برنامه هاي دوكانال تلويزيوني را منتقل مي كنند. اين ماهواره ها همچنين گزارش هاي خبري

۲۰ كانال تلويزيني به زبانهاي مختلف اروپايي را نيز باز بخش مي كنند. مجموعه « يوتل ست » درحقيت بخشي از مجموعه ماهواره هاي ارتباطات بزرگ است كه حلقه ي كاملي را به دور خط استوا به وجود مي آورند. اطلاعات علمي ذخيره با درهتل ها وخطوط هوايي تبادل اطلاعات مالي وارتباطات كامپيوتري دربانكها نيز ار طريق ماهواره ها وبانكها مسيرهاي مرتفعي بربالاي زمين انجام مي گيرد.