در صورتی که NPHO(1-3)کوچکتر یا مساوي صفر باشد کتابخانه در خروجی خوانده نمی شـود و در صـورتی کـه بزرگتر از صفر باشد کتابخانه در خروجی خوانده می شود .همچنین NPHO(4)نیز شماره شناسایی واحدي مـی باشـد که کتابخانه ها جهت خوانده شدن در آن واحد جمع آوري می شوند . باید این نکته را در نظر داشـت کـه ،مـاگزیمم تعداد هر دستور PHOدر یک برنامه ORIGEN2 برابر ۵ عدد می باشد [۷].

در ادامه باید عنوان نمود که هر کدام از پارامترهاي قابلمحاسبه توسط کـد ORIGEN2 در قالـب یـک جـدول در نظر گرفته شده که هر جدول شماره ي مخصوص خود را دارا میباشد . براي انجام یک محاسبه مورد نظر باید شـماره جدول آن محاسبه را در کارت OUT وارد نمود [۳].بنـابراین مقـادیر انـرژي آزاد شـده ي طیـف فوتـون در ۱۸ گـروه انرژي بر حسب روز براي سه گروه محصولات فعال سازي ، آکتنید ها و تولیدات شکافتمحاسبه می گردد.

نتایج

پس از محاسبات سطح مقطع و تولید کتابخانه جدید کد ORIGEN2 ، کتابخانه ي فوتونبراي محصولاتفعالسازي،آکتنیدهاوتولیداتشکافت توسطکد ORIGEN2 محاسبه شده و در نهایت مقدارانرژیآزادشدهبرحسبروز براي هر سه گروه محصولاتفعالسازي،آکتنیدهاوتولیداتشکافتدر خروجی برنامه ي اجرا شدهبه دست می آید.

بنابراین باتقسیم بیم انرژیبرمقدارانرژیآزادشدهبرحسبروزکه درخروجی برنامه قرار دارد، انرژیآزادشدهیفوتوندر ۱۸ گروه انرژي بهدستمیآید. در انتهانتایج محاسباتبر حسب نماد علمی نوشته می شوند.

بــــه عنــــوان نمونــــه بــــراي ســــیکل ۳۰ روزه ي تولیــــدات شــــکافت داریــــم: . _

۸۶E − ۶
بر همین اساس براي هرسه گروه، سیکل هاي در نظر گرفته شده محاسبه و در نهایت به صورت نمودار مورد پـردازش
= . . _
قرار می گیرند.
جدول:۲ نتایج سیکل ۳۰ روزه ي تولیدات شکافتدر ۶ گروه از ۱۸ گروه انرژي فوتون
۱٫۲۵۰ ۸٫۵۰۰ ۵٫۷۵۰ ۳٫۷۵۰ ۲٫۵۰۰ ۱٫۰۰۰ ۱۸ GROUP
E-01 E-02 E-2 E-02 E-02 E-02 SPECIFIC
ENERGY

۲۱st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan

_ ت و ی_ ن ا س _ ه _ی ان

۶و۷ ا” د ماه ۳۹۳۱ دا+ گاه ) هان
۵٫۹۵۹ ۶٫۰۸۳ ۶٫۶۳۴ ۲٫۹۵۷ ۲٫۹۸۰ ۵٫۵۷۱ PHOTON
E+04 E+04 E+04 E+04 E+04 E+04 SPECTRUMFOR
FISSION
PRODUCTS

شکل :۱ نرخ انرژي آزاد شده ي محصولات فعال سازي

شکل:۲ نرخ انرژي آزاد شده ي آکتنیدها

۲۱st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan

_ ت و ی_ ن ا س _ ه _ی ان

۶و۷ ا” د ماه ۳۹۳۱ دا+ گاه ) هان

شکل:۳ نرخ انرژي آزاد شده ي محصولات شکافت

شکل هاي ۱و۲و۳ ،نرخ انرژي محصولات فعالسازي،آکتنیدها و محصولات شکافت بر حسب۱۸ گروه انرژي فوتون باتوجه به طول سیکل (تعدادروزهاي سپري شده) را نشان می دهند.

بحث و نتیجه گیري

از آنجایی که کد ORIGEN2 نتایج جامعی از انتشار فوتـون ( ۱۸ گـروه انـرژي از طیـف فوتـون)را تـأمین میکنـد بنابراین می توان این موضوع را به عنوان یک کاربرد به حساب آورد . به گونه اي که می توان نتاج حاصـل از انتشـار فوتون را به عنوان یک پیش بینی دقیقتر از شرایط حاکم در راکتورهاي تحقیقاتی به شمار آورد .

۲۱st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan