مقدمه
مقدمه:
شرايط محيط زيست انسان تاثيرمستقيمي برچگونگي حالات رواني،وضعيت فيزيكي،نحوه انجام كاروبه
طور كلي تمام شئون زندگي دارد.ازآنجائيكه بخش عمده زندگي بشرامروزي در داخل ساختمان مي گذرد
ايجاد شرايط مطلوب زيست محيطي در ساختمان،خواه محل كارباشد يامنزل وغيره،واجد اهميت زيادي
است كه مهمترين بخش آن تهيه هواي مطبوع براي ساكنين ساختمان باتوجه به نوع فعاليت آنهاست .

زيباترين وگرانبها ترين ساختمانها در صورتيكه فاقد سيستم تهويه مطبوع مناسب باشند قابل سكونت نخواهند بود . اهم وظايف يك سيستم تهويه مطبوع عبارتند ازكنترل دما،رطوبت و سرعت وزش هوا،

زدودن گردوغبار،تعفن وسايرآلودگيهاي هواودر صورت لزوم از بين بردن ميكربهاوباكتريهاي معلق در
هوا ، گرمايش و سرمايش هوا متناسب با فصل ،عمده ترين وظيفه يك سيستم تهويه مطبوع بوده بقيه وظايف در مراتب بعدي اهميت قرارمي گيرند .محاسبات سيستم سرمايش شامل دقايق ونكاتي است كه

باعث پيچيدگي آن نسبت به گرمايش مي شوند.گزينش صحيح نوع سيستم تهويه مطبوع براي يك فضايا ساختمان بخصوص،تصميم بسيار حساسي است كه توسط مهندس طراح سيستم اخذ مي شود.در اين
انتخاب علاوه بردانش مهندس طراح،نظركار فرماوياساكنين وامكانات وشرايط ساختمان نيزدخالت دارند
عوامل زيادي بايد مورد تجزيه و تحليل و قضاوت قرار گيرند كه از اهم آنها،ايده هاي شخص ياسازمان سرمايه گذاروجنبه هاي اقتصادي طرح مي باشند . عمده ترين مسائلي را كه بايدملحوظ نظرطراح سيستم
تهويه مطبوع قرارگيرندمي توان بترتيب زيرنام برد:

۱- امكانات مالي شخص ياسازمان سرمايه گذار
۲- فضاياساختمان-هدف،موقعيت مكاني
۳- مشخصات خارج ساختمان(دما،رطوبت،باد،تابش آفتاب وسايه)
۴- تغييرات بار حرارتي داخل ساختمان،ساكنين،چراغها،ساير مولدهاي حرارت
۵- قابليت ساختمان درذخيره كردن حرارت اكتسابي

۶- لزوم وظرفيت پيش سرمايش جهت كاستن ازاندازه دستگاههاي تهويه مطبوع وياسرمايش جزئي
۷- جنبه هاي فيزيكي فضاياساختمان از نظرتطبيق باسيستم تهويه مطبوع،تجهيزات وتنظيم عملكرد سيستم تحت بارحرارتي جزئي
۸- انتظارات وايده هاي شخص كارفرمادر موردكيفيت هواي محيط

محاسبات بارسرمايي ساختمان
محاسبات بارسرمايي ساختمان
بطور كلي انتقال حرارت ازيك طرف جسمي به طرف ديگرآن،فرايندي است كه به زمان نيازدارد.اين مدت
راتاخيرحرارت مي نامندكه درمورد ساختمان بستگي به ضخامت جداره ها ونوع عايق كاري آنها دارد.لذا

جداري كه درمعرض تابش آفتاب قراردارد،ممكن است گرماي خورشيدرا ساعتها بعدياحتي پس ازغروب
آفتاب به داخل ساختمان منتقل نمايد . به دليل همين تاخيرحرارت ،مشكل مي توان ساعتي راكه درآن بار

سرمايي اتاق حداكثراست از قبل تعيين نمودوبازبه همان دليل،ساعت وقوع بار سرمايي حداكثردراتاقهاي
مختلف يك ساختمان بر حسب موقعيت آنها نسبت به ساختمان (شرق، غرب ، شمال وجنوب) متفاوت مي باشد . بنابرين درشروع محاسبات كه نمي دانيم بارسرمايي اتاق درچه ساعتي حداكثراست، ناگزيريم باتوجه به موقعيت اتاق نسبت ساختمان،محاسبه بار سرمايي جداره هاي خارجي اتاق را براي چندساعت
مختلف كه احتمال دارد بارسرمايي اتاق درآن ساعت حداكثرباشد،تكرارمي كنيم وهرساعتي كه درآن بار

سرمايي جداره هاي خارجي اتاق (سقف، ديوار ودر و پنجره مشرف به خارج) بيشتر باشد، مراحل بعدي
محاسبات را براي آن ساعت ادامه مي دهيم . ساعتهاي احتمالي وقوع بار سرمايي حداكثر اتاق براساس
موقعيت آن نسبت به ساختمان در جدول(B-1) ارائه شده است.
مراحل عمليات محاسبات گام به گام مطابق دستورزير است:
الف-تعيين شرايط طرح داخل وخارج ساختمان.
۱- تعيين شرايط طرح داخل(دماي خشك ومرطوب،رطوبت نسبي و نسبت رطوبت)بااستفاده ازجدول

(A-3) ونمودارمشخصه هوا.
شرايط طرح اتاقهاوآشپزخانه ها : Dry bulb temp = 79 F
wet bulb temp = 62 F
Relative Humidity = 48 %
Water content =75 Grain of moisture per pound of dry air

Enthalpy of moisture = 31 (Btu per pound of dry air)

شرايط طرح نشيمن هاوپذيرايها : Dry bulb temp = 76 F
wet bulb temp = 54 F

Relative Humidity = 48 %
Water content =67 Grain of moisture per pound of dry air
Enthalpy of moisture = 28 (Btu per pound of dry air)
2- تعيين شرايط طرح خارج بااستفاده ازجدول(A-2) ونمودار مشخصه هوا.
شرايط طرح خارج : Dry bulb temp = 100 F
wet bulb temp = 74 F
Relative Humidity = 29 %
Water content =84 Grain of moisture per pound of dry air

محاسبات بارسرمايي ساختمان
Enthalpy of moisture = 37.65 (Btu per pound of dry air)
ب- برآورد بارسرمايي ساختمان:
۱-محاسبه بارسرمايي تابشي ازپنجره هاوشيشه هاي خارجي(Q1):

Q1=q×A×f1×f2×f3×f4×f5×f6
Q:حرارت اكتسابي ازخورشيد(Btu/hr ft²)ازجدولB-2))بدست مي آيد.
F1:ضريب مربوط به نوع چهارچوب پنجره،كه براي چهار چوب چوبي ضريب ۱ وبراي چهار چوب فلزي
ضريب ۱٫۱۷ مي باشد.

F2 : ظريب مربوط به گرد وغبار،كه در محدوده ۰٫۸۵≤f2≤۱ است .معمولا عدد يك راانتخاب مي كنند تا
بار ماكزيمم بدست آيد.
F3 : ضريب مربوط به ارتفاع محل ازسطح درياكه ازفرمول زيربدست مي آيد
F3=1+0.007h/1000
H : ارتفاع محل ازسطح دريا كه شهر تهران داراي ارتفاع ۴۰۰۰ Ft ازسطح دريا است.پس داريم:

F3=1+0.007h/1000 = 1+(0.007*4000)/1000 = 1.028
F4 : ضريب مربوط به نقطه شبنم(Dp) محل كه از فرمول زير بدست مي آيد.
F4=1+(67-Dp)0.07/10=1+(67-62)0.07/10=1.035

F5 : ضريب مربوط به جنس ورنگ شيشه و….. كه ازجدول(B-3) بدست مي آيد
F5 : ضريب مربوط به ذخيره حرارت درداخل اتاق،كه ازجدول(B-4) بدست مي آيد
۲- بار سرمايي هدايتي ازپنجره هاوشيشه هاي خارجي(Q2):

Q2=AU(to-ti)
A : مساحت پنجره برحسب فوت مربع
U : ضريب كلي هدايت حرارت پنجره كه ازجدول(A-4)بدست مي آيد
To وti : دماي طرح خارج وداخل سيستم
۳- بار سرمايي هدايتي وتشعشعي ازجداره هاي خارجي(Q3):
بمنظورتعيين همزمان بارسرمايي ناشي ازتشعشع آفتاب ونيزهدايت حرارت دراثراختلاف دماي طرفين ديوارياسقف خارجي ،ازفرمول زيراستفاده مي گردد:
Q3=AUΔte
A : مساحت جداره خارجي برحسب فوت مربع

Δte : اختلاف دماي معادل
اختلاف دماي معادل،عددي است كه مفهوم تشعشع وهدايت را در بردارد ومقدار آن ازجدول(B-5) و
(B-6) بدست مي آيد . براي استفاده از اين جدول ابتدا بايد وزن واحدسطح جداره راازجدول(A-1)تعيين
كنيم تا بتوانيم اختلاف دما ي معادل رابرحسب جهت قرارگرفتن جداره وساعت موردنظرازجدول مذكور
محاسبات بارسرمايي ساختمان

استخراج نماييم . بايد برحسب شرايط مورد نظر تصحيحاتي روي اختلاف دماي معادل بدست آمده ازاين جداول صورت گيرد:
الف- تصحيح مقدماتي اختلاف دماي معادل :
براي انجام اين تصحيح ابتدا بايد با در دست داشتن دامنه تغييرات روزانه دماي طرح خارج(daily range)
ونيزاختلاف دماي طرح داخل وخارج به جدول(B-7)مراجعه نموده ومقدار تصحيحي رابرداشت نماييم.اگر
اين مقدارتصحيحي راX بناميم خواهيم داشت:
Δtem=X+اختلاف دماي معادل قبل ازتصحيح

ب- تصحيحΔtem برحسب عرض جغرافيايي محل طرح،رنگ ديوارها وماههاي مختلف.براي اين منظور از
فرمول زيراستفاده مي كنيم كه حاصل آن اختلاف دماي معادل نهايي خواهدبود.
براي رنگ نيمه روشن جدارهΔte= 0.78(Rs/Rm) Δtem + (1-0.78(Rs/Rm)) Δtes
Δte: اختلاف دماي معادل نهايي برحسب فارنهايت

Δtem : اختلاف دماي معادل براي جداره مورد نظر تحت تابش آفتاب پس ازتصحيح مقدماتي (F)
Δtes : اختلاف دماي معادل براي همان جداره تحت سايه پس ازتصحيح مقدماتي (F)
Rs : حداكثر ماهيانه حرارت اكتسابي خورشيدي از شيشه درعرض جغرافيايي محل طرح درماه موردنظر
ازجدول(B-2)

Rm : حداكثر ماهيانه حرارت اكتسابي خورشيدي از شيشه درعرض جغرافيايي ۴۰درجه وماه جولاي از جدول(B-2)
4-بار سرمايي هدايتي جداره ها،پنجره هاودرهاي داخلي(Q4):
Q4=AUΔt
5-بار سرمايي محسوس ناشي ازتهويه:
ورودهوا به داخل ساختمان يا ازطريق نفوذ طبيعي ازدر پنجره وغيره صورت مي گيرد ويا بطور اجباري توسط باد زن بمنظور تهويه داخل ساختمان . ازآنجائيكه سرمايش فضاهاي داخل ساختمان بيشترتوسط سيستم هاي وزشي و از طريق جابجايي اجباري هوا انجام مي شود ومعمولا مقداري هواي خارج جهت تهويه وارد اتاقها مي شود اتاقها تحت فشار بوده هواي خارج نمي تواند بطور طبيعي به داخل نفوذ كند لذا
محاسبه مقدار هواي ورودي به فضاهاي داخل ساختمان ازطريق تعيين ميزان هواي نفوذي صورت نمي-
گيرد براي محاسبه حجم هواي لازم جهت تهويه اجباري فضاهاي داخل ساختمان روشهاي زير بكار
مي رود.
الف- محاسبه حجم هواي لازم براي تهويه نسبت به تعداد ساكنين :
V=v*p
V : مقدار هواي لازم براي تهويه اتاق بر حسب فوت مكعب بردقيقه
محاسبات بارسرمايي ساختمان
v : مقدار هواي لازم براي هرنفرمستخرجه ازجدول(B-8)
p : تعدادساكنين اتاق
ب- محاسبه حجم هواي لازم براي تهويه نسبت به مساحت كف اتاق :
V=v*p
v : مقدار هواي لازم بازاء يك فوت مربع كف مستخرجه ازجدول(B-8)
p : تعدادساكنين اتاق
پس ازتعيين مقدارهواي لازم براي تهويه اتاق بايدبارسرمايي آنرامحاسبه كنيم لذاخواهيم داشت:
Q5=1.08×V×(to-ti)×BF
BF :ضريب ميان بر مستخرجه از جدول(B-11)و(B-12)وياكاتالوگ كارخانه
۶-بارسرمايي محسوس ناشي ازساكنين ووسايل گرمازاي داخل اتاق(Q6):
الف- بارسرمايي محسوس ساكنين.
Qsp=تعدادساكنين اتاق *qsp
qsp: بار سرمايي محسوس هر نفر مستخرجه ازجدول(B-9)
ب- بار سرمايي اكتسابي ازلامپ ها:
لامپ فلورسنت =قدرت الكتريكي ورودي به لامپ(وات) *۱٫۲۵ *۳٫۴
لامپ معمولي= قدرت الكتريكي ورودي به لامپ(وات) *۳٫۴
به اين ترتيب كافي است واتاژ لامپهاي اتاق را جمع نموده برحسب نوع لامپ دريكي ازفرمولهاي فوق قرار
دهيم . درصورتي كه واتاژ لامپهاي اتاق را دراختيار نداشته باشيم مي توانيم از جدول (B-10) كه واتاژ لامپهاي اتاق رابازا واحدسطح كف اتاق براي ساختمانهاي مختلف ارائه داده است،استفاده نماييم.
بمنظوردست يافتن به بارسرمايي واقعي حاصل از لامپها ،بايدتوجه داشته باشيم كه اصولا محاسبات بار سرمايي براي روز انجام مي گيرد ودرطي روز معمولا نصف چراغها روشن است ، بنابرين بايد حرارت اكتسابي ازلامپهارادرضريب مصرف كه معمولاببن ۰٫۴تا۰٫۵۵است ضرب نمود.
۷-محاسبه بارسرمايي نهان موثراتاق(Q7)ERLH :
بارسرمايي نهان موثراتاق برابر است باحاصلجمع اقلام زير:
الف- بار سرمايي نهان ناشي ازتهويه:
Q7a=0.68V(Wo-Wi)*BF
ب- بار سرمايي نهان ساكنين اتاق:
Q7b=تعداد ساكنين اتاق *qlp
Table(B-9) →qlp
بارسرمايي كل اتاقQRT)):
محاسبات بارسرمايي ساختمان
بارسرمايي كل اتاق عبارت خواهدبودازحاصلجمع Q1تاQ9بااحتساب ده درصداطمينان براي محاسبات:
QTR=(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7+Q8+Q9)*1.1
بارسرمايي كل ساختمان(QT):
بارسرمايي كل ساختمان عبارت خواهدبودازحاصلجمع بارسرمايي كل اتاقهاوفضاهاي داخل ساختمان:
QT=∑QTR

محاسبات بار سرمايي اتاق خواب والدين طبقه همكف (۷)
محاسبات بار سرمايي اتاق خواب والدين طبقه همكف :
همانطوري كه از پلان طبقه همكف واقع در نقشه قابل مشاهده است اتاق مذكوردر موقعيت شمالي نسبت به ساختمان واقع است .براي محاسبه بارسرمايي بايستي ساعتي راكه درآن بارسرمايي حداكثر مقداررا دارد بدست آوريم.ساعتهاي احتمالي براي چنين موقعيتي طبق جدولB-1))درمحدوده زماني ۸ تا۹صبح مي باشد. محاسبه بار سرمايي جداره هاي خارجي اتاق رابراي ساعتهاي ذكر شده تكرار مي كنيم و هر ساعتي كه درآن بارسرمايي جداره هاي خارجي اتاق بيشترين مقدار باشد آن ساعت را به عنوان ساعت مبني قرار مي دهيم ومراحل بعدي محاسبات رابراي آن ساعت ادامه مي دهيم لازم به ذكراست كه ساعت ۶تا ۸ بعد از ظهر زماني است كه پنجره شرقي اتاق درسايه كامل است لذا بار سرماي حداكثر در محدوده ۸تا ۹ صبح است ابتدا محاسبات را براي ساعت۸ صبح شروع مي كنيم.
۱- بار سرمايي تابشي از پنجره شرقي:
Q1=A×q×f1×f2×f3×f4×f5×f6
A=5.9×۴٫۹۲=۲۹ ft²
براي محاسبهq درعرض جغرافيايي ۳۵° در روز اول ماه مرداد مصادف با ۲۳جولاي سال ميلادي در ساعت۸ صبح از جدول (B-2) استفاده مي كنيم دراين جدول مقدارqبراي عرضهاي جغرافيايي۳۰° و۴۰° داده شده است لذا براي عرض جغرافيايي۳۵°مابين دوعرض مندرج در جدول ميانيابي مي كنيم.

Table(B-2)→ q=164
Table(B-2)→ f1=1.17 f2=1 f3=1.028 f4=1.035
مقدارf5 كه مربوط به جنس و رنگ شيشه است را از جدول (B-3) براي شيشه معمولي وكركره داخلي افقي با زاويه ۴۵° يا عمودي و رنگ نيمه روشن بدست مي آوريم.
Table(B-3) →f5=.65

در محاسبهf6 بايستي مجموع وزن مواد تشكيل دهنده اتاق برفوت مربع كف رابدست آوريم تابتوانيم از جدول (B-4) مقدار f6 رابراي پنجره شرقي در ساعت ۸ صبح بخوانيم.

وزن ديوارهاي خارجي =(۱۸٫۵ x 40.26 ) / 136.92 =5.43

محاسبات بار سرمايي اتاق خواب والدين طبقه همكف (۷)
البته ديوارهاي بيروني شمالي وغربي اتاق مذكور مجاور ديوارهاي ساختمان همسايه قرار دارد پس به عنوان ديوار داخلي به حساب مي آيند.
= ( ۰٫۵ (۸۷٫۴ x 18.5 ) + (45.21 x 17.74 ) ) وزن ديوارهاي داخلي
.۲۹ = ۰٫۵( ۷۴٫۵۹۲ x 136.92 ) / 136.92 = 37وزن كف
چون كف اتاق مفروش است بايد وزن كف رادرضريب۰٫۵ضرب نماييم تا تاثيرفرش بعنوان يك عايق نيز منظور شود .
۱۸٫۶۴ Lb 0.5 x 37.29= =وزن كف
۱۸٫۶۴ Lb = وزن سقف
=۱۸٫۶۴+۱۸٫۶۴+۸٫۸۳+۵٫۴۳ = ۵۱٫۵۴ Lbمجموع وزن مصالح تشكيل دهنده اتاق
Table (B-4) → f6 =0.75
تمام مقادير A,q,f1,f2,f3,f4,f5,f6 بدست آمدند پس مقدار Q1 را محاسبه مي كنيم .
Q1=164 ×۲۹ ×۱٫۱۷× ۱ ×۱٫۰۲۸×۱٫۰۳۵×۰٫۶۵×۰٫۷۵= ۲۸۸۶٫۲۶ Btu /hr
2- بار سرمايي هدايتي از پنجره :
Q2=AU(to – t I )
مقدارu را از جدول (A-4) براي پنجره تك شيشه اي معمولي مي خوانيم .
Table (A-4) → U= 1.13
Q2=29×۱٫۱۳×(۱۰۰-۷۹)=۶۸۸٫۱۷ Btu / hr
3- بار سرمايي هدايتي تشعشعي از ديواره بيروني شرقي:
براي محاسبه بار سرمايي مي بايستي يك اختلاف دماي معادل تعيين كنيم .
Lb/ ft²=۱۸٫۵
To-Ti=100-79=21 F
Daily range =27 F
Table(B-7) → X=2.5
Table(B-5) →اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح=۳۰ F
Δtem =30+X=30+2.5=32.5 F
Table(B-5) →اختلاف دماي معادل قبل براي همان جداره تحت سايه= – ۴ F
Δtes= – 4+X= – 1.5 F
Rs=164 Rm=164
ديوار نيمه روشن: Δte=0.78(Rs/Rm) Δtem+(1-0.78Rs/Rm) Δtes
Δte=0.78×۳۲٫۵+(۱- ۰٫۷۸)(- ۱٫۵)=۲۵٫۰۲ F
مجموع بار سرمايي جدارهاي خارجي اتاق مذكور در ساعت ۸صبح:
۲۸۸۶٫۲۶+۶۸۸٫۱۷+۶۰۴٫۳۸=۴۱۷۸٫۸۱ Btu/hr
اكنون براي ارزيابي ساعت مبني محاسبات را براي ساعت ۹ صبح شروع مي كنيم.
۱ – بار سرمايي تابشي از پنجره شرقي:
محاسبات بار سرمايي اتاق خواب والدين طبقه همكف (۷)
Q1=A×q×f1×f2×f3×f4×f5×f6
A=29 ft²
Table(B-2) → q=144.5 f1=1.17 f2=1 f3=1.028 f4=1.035
Table(B-3) → f5=0.65
Table(B-4) → f6=0.74
Q1=144.5×۲۹×۱٫۱۷×۱×۱٫۰۲۸×۱٫۰۳۵×۰٫۶۵×۰٫۷۴=۲۵۰۹٫۱۷ Btu / hr
2-بار سرمايي هدايتي از پنجره :
مقدار Q2 براي ساعت ۹ بما نند ساعت ۸ صبح مي باشد.
Q2=688.17 Btu /hr
3-بار سرمايي تشعشعي وهدايتي از ديواره بيروني شرقي :
Lb/ft²=۱۸٫۵
X=2.5
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح =۳۳ F
Δtem=33+X=33+2.5=35.5 F
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح براي همان جداره تحت سايه= – ۳ F
Δtes= – 3+X= – 3+2.5= – 0.5
Δte=0.78×۳۵٫۵+(۱-۰٫۷۸)(- ۰٫۵)=۲۷٫۵۸ F
Q3=40.26×۰٫۶×۲۷٫۵۸=۶۶۶٫۲۲ Btu /hr
مجموع بار سرمايي جدارهاي خارجي اتاق فوق الذ كر در ساعت ۹ صبح :
۲۵۰۹٫۱۷+۶۸۸٫۱۷+۶۶۶٫۲۲=۳۸۶۳٫۵۶ Btu /hr
هما نطوري كه ازنتايج محاسبه ها براي جداره هاي خارجي درساعات ۸ و۹ صبح ملاحظه مي شود مقدار بار سرمايي در ساعت ۸ صبح حداكثر مقدار خود را دارد پس ساعت ۸ صبح را, ساعت مبني قرار داده و
بقيه محاسبات را براي ساعت ۸ صبح در نظر مي گيريم .
۴-بار سرمايي هدايتي ديوارها ودرهاي داخلي :
براي محاسبه بار سرمايي هدايتي ازديوارها ودرهاي داخلي مي بايستي مقدارu را براي ديواره شمالي و غربي مجاورباهمسايه ها وهمچنين براي ديوار حمام دردسترس باشد وهمچنين دماي فرضي براي حمام وساختمانهاي همسايه ها را بايد بدست آوريم پس داريم:
ديوار حمام U=1/ ΣR =1/(0.8+0.016+0.467+0.25)=0.65
دماي حمام = دماي طرح خارج +۱۵ تا ۲۵ =۱۰۰+۱۵=۱۱۵ F
ديوار حمامQ4=AUΔt =45.21×۰٫۶۵×(۱۱۵ – ۷۹)=۱۰۵۷٫۹۱۴ Btu /hr
براي محاسبهUديوارشمالي وغربي فرض مي كنيم كه ديوارهمسايه ازنظرضخامت ومصالح تشكيل دهنده مشابهه ديواراتاق مذكوراست, پس داريم:
U=1/ΣR=1/(2×۰٫۸+۲×۰٫۵۹۵+۰٫۲۵)=۰٫۳۲ Btu /(hr)(ft²)(deg F tempdiff)
دماي ساختمان همسايه =t i+(to –t I)×۰٫۶۶۷=۷۹+(۱۰۰-۷۹)×۰٫۶۶۷=۹۳ F
محاسبه بار سرمايي اتاق خواب والدين طبقه همكف (۷)
ديوار شمالي وغربيQ4=(142.56+90.41)×۰٫۳۲×(۹۳-۷۹)=۱۰۴۳٫۷ Btu / hr Q4=(142.56+90.41)×۰٫۳۲×(۹۳-۷۹)=۱۰۴۳٫۷ Btu / hr
براي محاسبه بارسرمايي هدايتي ازدرب اتاق بايستيU درب رابدانيم لذاازجدول(A-4)براي در تمام چوبي بضخامت ۱” اينچ داريم:
U=0.7 Btu /(hr)(ft²)(deg F temp diff)
درب A=3.28×۷٫۲۱=۲۳٫۶۴ ft²
Δt=(76 – ۷۹)= – ۳ F
درتمام چوبي Q4=23.64×۰٫۷×(- ۳)= -۴۹٫۶۴۴ Btu / hr
در محاسبه بارسرمايي هدايتي ازكف بايستي U كف وهمچنين دماي پاركينگ رابدست اوريم
كف U=1/(1.85+0.16+0.64+0.482+0.25)=0.295 Btu /(hr)(ft²)(deg F temp diff)
دماي پاركينگ =t i+(to-t I)×۰٫۶۶۷=۷۹+(۱۰۰-۷۹)×۰٫۶۶۷=۹۳ F
كف Q4=136.92×۰٫۲۹۵×(۹۳-۷۹)=۵۶۵٫۴۸ Btu / hr
كل Q4=1057.914+1043.7- 49.644+565.48=2616.75 Btu / hr

۵-بار سرمايي محسوس ناشي از تهويه:
ابتدا بايد حجم هواي لازم براي تهويه نسبت به تعداد ساكنين اتاق را بدست آوريم.
V=v×p
Table(B-8) → اتاق معمولي v=20 CFM
P=2
V=2×۲۰=۴۰ CFM
Table(B-11) → BF=0.3

Q5=1.08×V(to – t I)×BF=1.08×۴۰×(۱۰۰-۷۹)×۰٫۳=۲۷۲٫۱۶ Btu / hr
6-بار سرمايي محسوس ناشي از ساكنين ووسايل گرمازاي داخل اتاق:
QSP=تعداد ساكنين اتاق ×qsp
Table(B-9) → qsp=195 Btu / hr

QSP=2×۱۹۵=۳۹۰ Btu / hr
حرارت اكتسابي از لامپ فلورسنت =قدرت الكتريكي ورودي به لامپ ×۱٫۲۵×۳٫۴
Table(B-10) → W / A=3 W /ft² → W=3×۱۳۶٫۹۲=۴۰۸٫۶
ضريب مصرف =۰٫۴

حرارت اكتسابي از لامپ =۴۰۸٫۶×۱٫۲۵×۳٫۴×۰٫۴=۶۹۴٫۶۲ Btu / hr
كل Q6=390+694.64=1084.62 Btu / hr
7-بار سرمايي نهان موثر :ERLH
محاسبات بار سرمايي اتاق خواب والدين طبقه همكف(۷)
بارسرمايي اتاق برابراست باحاصلجمع بارهاي زير:

الف- بار سرمايي نهان ناشي از تهويه :
Q7a=0.68V(Wo-Wi)*BF
Q7a=0.68*40(84-75)*0.3=73.44 Btu/hr
ب- بار سرمايي نهان ساكنين اتاق:
Q7b=تعداد ساكنين اتاق ×qLP

Table(B-9) → qLp=155 Btu / hr
Q7b=2×۱۵۵=۳۱۰ Btu / hr
كل Q7=Q7a+Q7b=73.44+310=383.44 Btu/hr
بار سرمايي كل اتاق:
بار سرمايي كل اتاق عبارت خواهد بود از حاصلجمع Q1تاQ7 با احتساب ده درصد ضريب اطمينان براي محاسبات:
QTR=(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7)*1.1
QTR=(2886.26+688.17+604.38+2616.75+272.16+1084.62+383.44)*1.1=9389.358 Btu/hr

محاسبات بار سرمايي اتاق خواب شمالي طبقه همكف(۸)
محاسبات بار سرمايي اتاق خواب شمالي طبقه همكف:
همانطوري كه ازپلان طبقه همكف مشهود است اتاق فوق در موقعيت شمالي نسبت به ساختمان قراردارد
براي محاسبه بارسرمايي بايستي ساعتي را كه در آن بارحداكثراست , را پيدا كنيم.لذا طبق جدول(B – ۱)
ساعات احتمالي بار سرمايي حداكثر براي اتاقي در چنين موقعيت درمحدوده ۸ تا ۹ صبح يا ۶ تا ۸ بعد از

ظهر مي باشد. طبق پلان در ساعات۶ تا۸ بعد از ظهراين اتاق درسايه كامل است, پس محاسبه بارسرمايي
جدارهاي خارجي را براي ساعات۸ تا۹ صبح تكرارمي كنيم ابتداساعت۸ صبح راشروع مي كنيم.
۱- بارسرمايي تابشي از پنجره شمالي:
Q1=q×A×f1×f2×f3×f4×f5×f6

A=6.56×۵٫۹=۳۸٫۷۰۴ ft²
Table(B-2) → q=13 Btu /(hr)(ft² sash area)
Table(B-2) → f1=1.17 f2=1 f3=1.028 f4=1.035
Table(B-3) → يا عمودي ورنگ نيمه روشن۴۵°شيشه معمولي وكركره داخلي افقي با زاويه f5=0.65
براي بدست آوردن f6 بايستي وزن مصالح تشكيل دهنده اتاق برفوت مربع كف رامحاسبه كنيم.
وزن ديوارهاي خارجي =(۲۱٫۵۵×۱۸٫۵) / ۱۲۸٫۸۹=۳٫۰۹ Lb
وزن ديوارهاي داخلي =۰٫۵((۸۷٫۴۰+۴۵٫۲۵+۱۲۷٫۴۸)×۱۸٫۵+۷۵٫۳۴۸×۱۷٫۷۴۹) / ۱۲۸٫۸۹=۲۳٫۸۵ Lb

وزن سقف =۰٫۵(۷۴٫۵۹۲×۱۲۸٫۸۹) / ۱۲۸٫۸۹=۳۷٫۲۹ Lb
چون كف اتاق مفروش مي باشد وزن كف را درضريب۰٫۵ ضرب مي كنيم تاتاثيرفرش بعنوان يك عايق نيز منظورشود.
وزن كف =۰٫۵(۷۴٫۵۹۲×۱۲۸٫۸۹)×۰٫۵ / ۱۲۸٫۸۹=۱۸٫۶۴۸ Lb
كل وزن =۳٫۰۹+۲۳٫۸۵+۳۷٫۲۹+۱۸٫۶۴۸=۸۲٫۸۷۸ Lb
Table(B-4) → f6=0.687
Q1=13×۳۸٫۷۰۴×۱٫۱۷×۱×۱٫۰۲۸×۱٫۰۳۵×۰٫۶۵×۰٫۶۸۷=۲۷۹٫۶۹ Btu / hr
2- بار سرمايي هدايتي از پنجره شمالي:

Q2=AU∆t
Table(A-4) → پنجره تك شيشه اي معمولي → U=1.13 Btu / (hr)(ft²)(deg F temp diff)
دماي طرح خارج to=100 F
دماي طرح داخل ti=79 F
Q2=38.704×۱٫۱۳×(۱۰۰-۷۹)=۹۱۸٫۴۴۵ Btu / hr
3- بارسرمايي تشعشعي وهدايتي ازديواره بيروني شمالي:
Δt=100-79=21 F
Daily range=27 F

Table(B-7) → X=2.5
Lb / ft²=۱۸٫۵
محاسبات بار سرمايي اتاق خواب شمالي طبقه همكف(۸)
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح = -۴ F
Δtem= -4+X= -4+2.5= -1.5 F

Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح براي همان جداره تحت سايه = -۴ F
Δtes= -4+X= -1.5 F
Δte=0.78(Rs/Rm)Δtem+(1-0.78Rs/Rm)Δtes=0.78*(-1.5)+(1-0.78)(-1.5)= -1.5 F
Q3=AUΔte=21.55×۰٫۶×(-۱٫۵)= -۱۹٫۳۹۵ Btu / hr
مجموع بارسرمايي جدارهاي خارجي اتاق مذكور در ساعت۸ صبح:
۲۷۹٫۶۹+۹۱۸٫۴۴۵-۳۴٫۸۳=۱۱۶۳٫۳ Btu / hr

اكنون براي بدست اوردن ساعت مبنامحاسبات رابراي ساعت ۹ صبح ادامه مي دهيم.
۱- بار سرمايي تابشي از پنجره شمالي:
Q1=A*q*f1*f2*f3*f4*f5*f6
A=38.704 ft²
Table(B-2) → q=13 Btu /(hr)(ft² sash area) f1=1.17 f2=1 f3=1.028 f4=1.035
Table(B-3) → ياعمودي ورنگ نيمه روشن۴۵° شيشه معمولي وكركره داخلي افقي بازاويهf5=0.65
كل وزن مصالح تشكيل دهنده اتاق =۸۲٫۸۷۸ Lb

Table(B-4) → f6=0.746
Q1=38.704*13*1.17*1*1.028*1.035*0.65*0.746=303.718 Btu / hr
2-بار سرمايي هدايتي از پنجره شمالي:
Q2=918.445 Btu / hr
3- بار سرمايي تشعشعي وهدايتي از ديواره بيروني شمالي:
X=2.5

Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل ازتصحيح= -۳ F
Δtem= -3+X= -3+2.5= -0.5 F
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح براي همان جداره تحت سايه = -۳ F
Δtes= -3+X= -3+2.5= -0.5 F
Δte=0.78*(-0.5)+(1-0.78)(-0.5)= -0.5 F
Q3=21.55*0.6*(-0.5)= -6.465 Btu / hr
مجموع بار سرمايي جدارهاي خارجي اتاق فوق درساعت ۹ صبح :

۳۰۳٫۷۱۸+۹۱۸٫۴۴۵-۶٫۴۶۵=۱۲۱۵٫۶۹۸ Btu / hr
بامقايسه مجموع بارسرمايي جدارهاي خارجي در ساعت۹ و۸ صبح مي توانيم دريابيم كه بار حداكثر در
اتاق مذكوردرساعت ۹ صبح اتفاق مي افتد. پس بقيه محاسبات رابراي ساعت۹ صبح در نظر گرفته وادامه

مي دهيم.
۴- بار سرمايي هدايتي از ديوارها ودرهاي ذاخلي:
اتاق فوق الذكرهيچگونه تبادل حرارتي با خواب شمالي همكف وآشپزخانه وطبقه بالاي ندارد زيرا اختلاف
محاسبات بار سرمايي اتاق خواب شمالي طبقه همكف(۸)
دماي ما بين آنها صفر است در نتيجه اين اتاق فقط از كف وديوار مشترك باپذيرايي وراهرومجاور غربي
تبادل حرارتي دارد.پس داريم:
بارسرمايي هدايتي ديواره ما بين اتاق وراهروغربي Q4=AUΔt =(127.78+45.25)0.6*(76-79)=
= -311.454 Btu / hr

بار سرمايي هدايتي از درب اتاق Q4 =AUΔt
Table(A-4) → اينچ۱ در تمام چوبي بضخامت U=0.7 Btu /(ft²)(deg F temp diff )
مساحت درب A=3.28*7.21=23.64 ft²
دربQ4=23.64*0.7*(76-79)= -49.66 Btu / hr
بار سرمايي هدايتي از كف اتاق Q4=AUΔt
كف U=1/ΣR=1/(1.85+0.16+0.64+0.482+0.25)=0.295 Btu / (hr)(ft²)(deg F temp diff )

كف A=128.89 ft²
كفQ4=128.89*0.295*(100-79)=798.47 Btu / hr
كل Q4= -311.454 –۴۹٫۶۶+۷۹۸٫۴۷=۴۳۷٫۳۶ Btu / hr
5- بار سرمايي محسوس ناشي ازتهويه:
حجم هواي لازم براي تهويه V=v*p

Table(B-8) → اتاق معمولي v=20 CFM
P=1 نفر
V=20*1=20 CFM
Table(B-11) → BF= 0.3

Q5=1.08V(to-t I)*BF=1.08*20*(100-79)*0.3= 136.08 Btu / hr
6- بار سرمايي محسوس ناشي از ساكنين ووسايل گرمازاي داخل اتاق:
Qsp=p* qsp
Table(B-9) → qsp=195 Btu / hr
Qsp=1* 195=195 Btu / hr
حرارت اكتسابي ازلامپ فلورسنت =قدرت الكتريكي ورودي به لامپ *۱٫۲۵*۳٫۴
Table(B-10) → W / A=3 → W= 3*128.89=386.67

ضريب مصرف = ۰٫۴
حرارت اكتسابي ازلامپ =۳۸۶٫۶۷*۱٫۲۵*۳٫۴*۰٫۴= ۶۵۷٫۳۴ Btu / hr
كل Q6=195+1643.34= 1838.34 Btu / hr
7- بار سرمايي نهان موثر ERLH :
الف- بار سرمايي نهان ناشي ازتهويه :
Q7a=0.68V(Wo-Wi)*BF
محاسبات بار سرمايي اتاق خواب شمالي طبقه همكف(۸)
Q7a=0.68*20(84-75)*0.3=36.72 Btu/hr
ب- بار سرمايي نهان ساكنين اتاق:
Q7b=تعداد ساكنين اتاق ×qLP

Table(B-9) → qlp=155 Btu / hr
Q7b=1×۱۵۵=۱۵۵ Btu / hr
كل Q7=Q7a+Q7b=36.72+155=191.72 Btu/hr
بار سرمايي كل اتاق:
بار سرمايي كل اتاق عبارت خواهد بود از حاصلجمع Q1تاQ7 با احتساب ده درصد ضريب اطمينان براي محاسبات:
QTR=(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7)*1.1
QTR=(303.718+918.445-6.465+437.36+136.08+1838.34+191.72)*1.1=4201.11 Btu/hr

محاسبات بار سرمايي اتاق خواب جنوبي طبقه همكف (۸)
محاسبات بار سرمايي اتاق خواب جنوبي طبقه همكف:
طبق پلان طبقه همكف، اين اتاق درموقعيت جنوبي طبقه همكف واقع است. براي محاسبه بار سرمايي بايد ساعتي را كه در ان بار سرمايي حداكثر است را پيداكينم . براين اساس طبق جدول (B-1) ساعات احتمالي براي اين اتاق ۱۲ تا۵ بعد از ظهرمي باشدبا محاسبه بارسرمايي جدارهاي خارجي مي توانيم ساعت مورد نظرراپيداكنيم پس محاسبه بار سرمايي جدارهاي خارجي راازساعت۱۲ شروع مي كنيم:
۱- بار سرمايي تابشي ازپنجره جنوبي:
Q1=A*q*f1*f2*f3*f4*f5*f6
A=8.202 * 5.9 =48.39 ft²
Table(B-2) → q = 49.5 Btu / (hr)(ft² sash area) f1=1.17 f2=1 f3=1.028 f4=1.035
Table(B-3) →ياعمودي ورنگ نيمه روشن ۴۵°شيشه معمولي وكركره داخلي افقي بازاويه f5=0.65

وزن مصالح تشكيل دهنده اتاق بر فوت مربع كف :
وزن ديوارهاي خارجي =(۱۳۸٫۰۴* ۴۵٫۰۴)*۱۸٫۵ / ۱۴۹٫۷۲۷ = ۲۲٫۶۲ Lb
وزن ديوارهاي داخلي = ۰٫۵(۸۷٫۴۰+۱۲۸٫۵۶)*۱۸٫۵ / ۱۴۹٫۷۲۷ = ۱۳٫۳۴ Lb
وزن سقف =۰٫۵(۷۴٫۵۹۲*۱۴۹٫۷۲۷) / ۱۴۹٫۷۲۷ = ۳۷٫۲۹ Lb
كف اتاق مفروش است → وزن كف = ۰٫۵(۷۴٫۵۹۲*۱۴۹٫۷۲۷)۰٫۵ / ۱۴۹٫۷۲۷ = ۱۸٫۶۴۸ Lb
كل وزن =۲۲٫۶۲+۱۳٫۳۴+۳۷٫۲۹+۱۸٫۶۴۸ = ۹۱٫۸۹ Lb
Table(B-4) → f6 = 0.408
Q1=48.39*49.5*1.17*1*1.028*1.035*0.65*0.408 = 790.98 Btu / hr
2- بار سرمايي هدايتي از پنجره جنوبي :
Q2=AU(to – t I)
Table(A-4) → پنجره تك شيشه اي معمولي U=1.13 Btu /(hr)(ft²)(deg F temp diff )
T I = 79 F
Q2=48.39*1.13*(100-79)=1148.29 Btu / hr
3- بار سرمايي تشعشعي وهدايتي ازديوارهاي بيروني:
الف-ديواره بيروني شرقي:
Δt=100-79=21 F
Daily range=27 F
Table(B-7) → X=2.5
Lb/ft²=۱۸٫۵
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح =۳۲ F
Δtem=32+X=32+2.5=34.5 F
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح براي همان جداره تحت سايه = ۴ F
Δtes=4+X=4+2.5=6.5 F
محاسبات بار سرمايي اتاق خواب جنوبي طبقه همكف(۸)
Δte=0.78*34.5+(1-0.78)6.5=28.34 F
Q3=AUΔte=138.64*0.6*28.34=2357.43 Btu / hr
ب- ديواره بيروني جنوبي:
X=2.5 Lb/ft²=۱۸٫۵
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل ازتصحيح =۲۲ F
Δtem=X+22=22+2.5=24.5 F
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل ازتصحيح براي همان جداره تحت سايه =۴ F
Δtes=X+4=2.5+4=6.5 F
Δte=0.78*24.5+(1-0.78)6.5=20.54 F
Q3=45.04*0.6*20.54=555.07 Btu / hr
كل Q3=2357.43+555.07=2912.502 Btu / hr
مجموع بار سرمايي جدارهاي خارجي اتاق مذكوردرساعت ۱۲ ظهر:
۷۹۰٫۹۸+۱۱۴۸٫۲۹+۲۹۱۲٫۵۰۲=۴۸۵۱٫۲۷ Btu / hr
در ادامه براي بدست آوردن ساعت مبنا محاسبات رابراي ساعت۱ بعد از ظهر ادامه مي دهيم:
۱- بارسرمايي تابشي ازپنجره جنوبي:
Q1=A*q*f1*f2*f3*f4*f5*f6
Table(B-2) → بعد از ظهر۱ براي موقعيت جنوبي در ساعت q=45 Btu / (hr)(ft² sash area)
Table(B-3) → يا عمودي ورنگ نيمه روشن۴۵° شيشه معمولي با كركره داخلي افقي با زاويه f5=0.65
كل وزن مواد تشكيل دهنده اتاق =۹۱٫۸۹ Lb →Table(B-4) → f6=0.72
Q1=48.39*45*1.17*1*1.028*1.035*0.65*0.72=1268.62 Btu / hr
2- بار سرمايي هدايتي ازپنجره:
Q2=1148 Btu / hr
3-بار سرمايي هدايتي وتشعشعي ازجدارهاي بيروني:
الف- ديواره بيروني شرقي:
X=2.5
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل ازتصحيح =۲۰ F
Δtem=2.5+20=22.5 F
Table(B-5) →اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح براي همان جداره تحت سايه =۸ F
Δtes=8+2.5=10.5 F
Δte=0.78*22.5+(1-0.78)10.5=19.86 F
Q3=138.64*0.6*19.86=1652.03 Btu / hr
ب- ديواره بيروني جنوبي:
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح =۲۷ F
محاسبات بار سرمايي اتاق خواب جنوبي طبقه همكف(۸)
Table(B-5) →اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح براي همان جداره تحت سايه =۸ F
Δtes=8+2.5=10.5 F
Δte=0.78*29.5+(1-0.78)10.5=25.32 F
Q3=45.04*0.6*25.32=684.24 Btu / hr
كل Q3=684.24+1652.03=2336.27 Btu / hr
مجموع بار سرمايي جدارهاي خارجي اتاق مذكور درساعت۱ بعدازظهر:
۱۲۶۸٫۶۲+۱۱۴۸+۲۳۳۶٫۲۷=۴۷۵۲٫۸۹ Btu / hr
براي ساعت ۳ بعد از ظهر محاسبات را ادامه مي دهيم:
۱- بار سرمايي تابشي از پنجره جنوبي:
Table(B-2) →بعدازظهر ۳براي موقعيت جنوبي درساعت q=20 Btu /(hr)(ft² sash area)
Table(B-3) → يا عمودي ورنگ نيمه روشن۴۵° شيشه معمولي با كركره داخلي افقي با زاويه f5=0.65
كل وزن مواد تشكيل دهنده اتاق=۹۱٫۸۹ Lb →Table(B-4) → f6=0.58
Q1=48.39*20*1.17*1*1.028*1.035*0.65*0.58=454.2 Btu / hr
2-بار سرمايي هدايتي از پنجره جنوبي :
Q2=AU(to – t I)
Table(A-4) → پنجره تك شيشه اي معمولي U=1.13 Btu /(hr)(ft²)(deg F temp diff )
T I = 79 F
Q2=48.39*1.13*(100-79)=1148.29 Btu / hr
3-بار سرمايي هدايتي وتشعشعي ازجدارهاي بيروني:
الف- ديواره بيروني شرقي:
X=2.5
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل ازتصحيح =۱۳ F
Δtem=2.5+20=15.5 F
Table(B-5) →اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح براي همان جداره تحت سايه =۱۲ F
Δtes=8+2.5=14.5 F
Δte=0.78*15.5+(1-0.78)14.5=15.28 F
Q3=138.64*0.6*15.28=1271.05 Btu / hr
ب- ديواره بيروني جنوبي:
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح =۲۸ F
Δtem=28+2.5=30.5 F
Table(B-5) →اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح براي همان جداره تحت سايه =۱۲ F
Δtes=12+2.5=14.5 F
Δte=0.78*30.5+(1-0.78)14.5=26.98 F
محاسبات بار سرمايي اتاق خواب جنوبي طبقه همكف(۸) Q3=45.04*0.6*26.98=729.107 Btu / hr
كل Q3=1271.05+729.107=2000.15 Btu / hr
مجموع بار سرمايي جدارهاي خارجي اتاق مذكوردرساعت ۳ بعد ازظهر:
۴۵۴٫۲+۱۱۴۸+۲۰۰۰٫۱۵=۳۶۰۲٫۳۵ Btu / hr
با مقايسه بار سرمايي جدارهاي خارجي اتاق فوق الذكردرساعتهاي۱۲و۱و۳ بعدازظهر مي توانيم دريابيم
كه بار حداكثردرساعت۱۲ ظهراتفاق مي افتدپس بقيه بارها رابراي اين ساعت محاسبه مي كنيم:
۴-بارسرمايي هدايتي ديوارهاودرهاي داخلي:‍
بار سرمايي هدايتي ديواره ما بين اتاق فوق با ناهارخوري Q4=AUΔt=87.40*0.6(76-79)= -157 Btu/hr
بار سرمايي هدايتي ديواره مابين اتاق وراه پلهQ4=128.56*0.6(82-79)=231.408 Btu / hr
بار سرمايي هدايتي از درب اتاق Q4 =AUΔt
Table(A-4) → اينچ۱ در تمام چوبي بضخامت U=0.7 Btu /(ft²)(deg F temp diff )
مساحت درب A=3.28*7.21=23.64 ft²
دربQ4=23.64*0.7*(76-79)= -49.66 Btu / hr
بار سرمايي هدايتي از كف اتاق Q4=AUΔt
كف U=1/ΣR=1/(1.85+0.16+0.64+0.482+0.25)=0.295 Btu / (hr)(ft²)(deg F temp diff )
كف A=149.727 ft²
كفQ4=149.727*0.295*(93-79)=618.37 Btu / hr
كل Q4= -157.32-49.66+231.408+618.37=642.79 Btu / hr
5-بار سرمايي محسوس ناشي ازتهويه:
حجم هواي لازم براي تهويه V=v*p
Table(3 – ۱۴) → اتاق معمولي v=20 CFM
P=1 نفر
V=20*1=20 CFM
Table(3 – ۱) → BF= 0.3
Q5=1.08V(to-t I)*BF=1.08*20*(100-79)*0.3= 136.08 Btu / hr
6- بار سرمايي محسوس ناشي از ساكنين ووسايل گرمازاي داخل اتاق:
Qsp=p* qsp
Table(B-9) → qsp=195 Btu / hr
Qsp=1* 195=195 Btu / hr
حرارت اكتسابي ازلامپ فلورسنت =قدرت الكتريكي ورودي به لامپ *۱٫۲۵*۳٫۴
Table(B-10) → W / A=3 → W= 3*149.727=449.18
ضريب مصرف = ۰٫۴
محاسبه بارسرمايي اتاق خواب جنوبي همكف(۸)
حرارت اكتسابي ازلامپ = ۴۴۹٫۱۸*۱٫۲۵*۳٫۴=۱۹۰۹٫۰۲ Btu / hr
Q6=195+1909.02=2104.02 Btu / hr
7-بار سرمايي نهان موثر ERLH :
الف- بار سرمايي نهان ناشي ازتهويه :
Q7a=0.68V(Wo-Wi)*BF
Q7a=0.68*20(84-75)*0.3=36.72 Btu/hr
ب- بار سرمايي نهان ساكنين اتاق:
Q7b=تعداد ساكنين اتاق ×qLP
Table(B-9) → qlp=155 Btu / hr
Q7b=1×۱۵۵=۱۵۵ Btu / hr
كل Q7=Q7a+Q7b=36.72+155=191.72 Btu/hr
بار سرمايي كل اتاق:
بار سرمايي كل اتاق عبارت خواهد بود از حاصلجمع Q1تاQ7 با احتساب ده درصد ضريب اطمينان براي محاسبات:
QTR=(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7)*1.1
QTR=(790.98+1148.29+2912.502+642.79+136.08+2104.02+191.72)*1.1=8719.02 Btu/hr

محاسبات بار سرمايي آشپزخانه طبقه همكف(۶)
محاسبات بار سرمايي آشپزخانه طبقه همكف:
همانطوري كه ازپلان طبقه همكف مشهوداست فضاي فوق درموقعيت شمالي نسبت به ساختمان قراردارد براي محاسبه بار سرمايي بايستي ساعتي را كه در آن بارحداكثراست , را پيدا كنيم.لذا طبق جدول(B-1)
ساعات احتمالي بارسرمايي حداكثر براي اتاقي در چنين موقعيت درمحدوده ۸ تا۹ صبح يا۶ تا۸ بعدازظهر مي باشد . طبق پلان در ساعات۶ تا ۸ بعد از ظهراين اتاق درسايه كامل است, پس محاسبه بار سرمايي
جدارهاي خارجي را براي ساعات۸ تا۹ صبح تكرارمي كنيم ابتداساعت۸ صبح راشروع مي كنيم.
۱-بارسرمايي تابشي از پنجره شمالي:
Q1=q×A×f1×f2×f3×f4×f5×f6
A=6.56×۵٫۹=۳۸٫۷۰۴ ft²
Table(B-2) → q=13 Btu /(hr)(ft² sash area)
Table(B-2) → f1=1.17 f2=1 f3=1.028 f4=1.035
Table(B-3) → يا عمودي ورنگ نيمه روشن۴۵°شيشه معمولي وكركره داخلي افقي با زاويه f5=0.65
براي بدست آوردن f6 بايستي وزن مصالح تشكيل دهنده اتاق برفوت مربع كف رامحاسبه كنيم.
وزن ديوارهاي خارجي =((۲۱٫۰۹×۱۷٫۷۴) +(۱۰۵٫۴۸*۱۷٫۷۴))/۱۰۱٫۷۲=۲۲ Lb
وزن ديوارهاي داخلي =۰٫۵((۷۵٫۳۴۸*۱۷٫۷۴)+(۲۴٫۷۵*۱۷٫۷۴))/ ۱۰۱٫۷۲=۸٫۷۲ Lb
وزن سقف =۰٫۵(۱۰۱٫۷۲*۷۴٫۵۹۲)/۱۰۱٫۷۲=۳۷٫۲۹۶ Lb
وزن كف =۰٫۵(۷۴٫۵۹۲×۱۲۸٫۸۹)/ ۱۲۸٫۸۹=۳۷٫۲۹۶ Lb
كل وزن =۲۲+۸٫۷۲+۳۷٫۲۹۶+۳۷٫۲۹۶=۱۰۵٫۳۱۲ Lb
Table(B-4) → f6=0.67
Q1=13×۳۸٫۷۰۴×۱٫۱۷×۱×۱٫۰۲۸×۱٫۰۳۵×۰٫۶۵×۰٫۶۷=۲۷۲٫۷۷ Btu / hr
2-بار سرمايي هدايتي از پنجره شمالي:
Q2=AU∆t
Table(A-4) → پنجره تك شيشه اي معمولي → U=1.13 Btu / (hr)(ft²)(deg F temp diff)
دماي طرح خارج to=100 F
دماي طرح داخل ti=79 F
Q2=38.704×۱٫۱۳×(۱۰۰-۷۹)=۹۱۸٫۴۴۵ Btu / hr
3-بارسرمايي تشعشعي وهدايتي ازديوارهاي بيروني:
الف-ديواره بيروني شمالي:
Δt=100-79=21 F
Daily range=27 F
Table(B-7) → X=2.5
Lb / ft²=۱۷٫۷۴
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح = -۴ F
محاسبات بار سرمايي آشپزخانه طبقه همكف(۶)
Δtem= -4+X= -4+2.5= -1.5 F
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح براي همان جداره تحت سايه = -۴ F
Δtes= -4+X= -1.5 F
Δte=0.78(Rs/Rm)Δtem+(1-0.78Rs/Rm)Δtes=0.78*(-1.5)+(1-0.78)(-1.5)= -1.5 F
Q3=AUΔte=21.098*0.65*(-1.5)=-20.57 Btu/hr
ب- ديواره بيروني شرقي:
Δt=100-79=21 F
Daily range=27 F
Table(B-7) → X=2.5
Lb / ft²=۱۸٫۵
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح = ۳۰ F
Δtem= 30+X= 30+2.5= 32.5 F
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح براي همان جداره تحت سايه = -۴ F
Δtes= -4+X= -1.5 F
Δte=0.78(Rs/Rm)Δtem+(1-0.78Rs/Rm)Δtes=0.78*(30)+(1-0.78)(-1.5)= 23.07 F
Q3=AUΔte=105.48×۰٫۶۵*(۲۳٫۰۷)=۱۵۸۱٫۷۲ Btu / hr
كل Q3=-20.57+1581.72=1561.15 Btu / hr
مجموع بار سرمايي جدارهاي خارجي اتاق مذكوردرساعت ۸ صبح:
۲۷۲٫۷۷+۹۱۸٫۴۴۵+۱۵۶۱٫۱۵=۲۷۵۲٫۳۶ Btu/hr
اكنون براي بدست اوردن ساعت مبنامحاسبات رابراي ساعت ۹ صبح ادامه مي دهيم.
۱- بار سرمايي تابشي از پنجره شمالي:
Q1=A*q*f1*f2*f3*f4*f5*f6
A=38.704 ft²
Table(B-2) → q=13 Btu /(hr)(ft² sash area) f1=1.17 f2=1 f3=1.028 f4=1.035
Table(B-3) → ياعمودي ورنگ نيمه روشن۴۵° شيشه معمولي وكركره داخلي افقي بازاويهf5=0.65
كل وزن مصالح تشكيل دهنده اتاق =۱۰۵٫۳۱۲ Lb
Table(B-4) → f6=0.72
Q1=38.704*13*1.17*1*1.028*1.035*0.65*0.72=293.13 Btu / hr
2-بار سرمايي هدايتي از پنجره شمالي:
Q2=918.445 Btu / hr
3- بار سرمايي تشعشعي وهدايتي از ديواره بيروني شمالي:
الف-ديواره بيروني شمالي:
Δt=100-79=21 F
Daily range=27 F
Table(B-7) → X=2.5
Lb / ft²=۱۷٫۷۴
محاسبات بار سرمايي آشپزخانه طبقه همكف(۶)
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح = -۳ F
Δtem= -3+X= -3+2.5= -0.5 F
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح براي همان جداره تحت سايه = -۳ F
Δtes= -3+X= -0.5 F
Δte=0.78(Rs/Rm)Δtem+(1-0.78Rs/Rm)Δtes=0.78*(-0.5)+(1-0.78)(-0.5)= -0.5 F
Q3=AUΔte=21.098*0.65*(-0.5)=-6.85 Btu/hr
ب- ديواره بيروني شرقي:
Δt=100-79=21 F
Daily range=27 F
Table(B-7) → X=2.5
Lb / ft²=۱۸٫۵
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح = ۳۳ F
Δtem= 30+X= 33+2.5= 35.5 F
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح براي همان جداره تحت سايه = -۳ F
Δtes= -3+X= -0.5 F
Δte=0.78(Rs/Rm)Δtem+(1-0.78Rs/Rm)Δtes=0.78*(33)+(1-0.78)(-0.5)= 25.63 F
Q3=AUΔte=105.48×۰٫۶۵*(۲۵٫۶۳)=۱۷۵۷٫۲۴ Btu / hr
كل Q3=-6.85+1757.24=1750.4 Btu / hr
مجموع بار سرمايي جدارهاي خارجي اتاق مذكوردرساعت ۹ صبح:
۲۹۳٫۱۳+۹۱۸٫۴۴۵+۱۷۵۰٫۴=۲۹۶۱٫۹۶ Btu/hr
بامقايسه مجموع بارسرمايي جدارهاي خارجي در ساعت۹ و۸ صبح مي توانيم دريابيم كه بار حداكثر در
اتاق مذكوردرساعت ۹ صبح اتفاق مي افتد. پس بقيه محاسبات رابراي ساعت۹ صبح در نظر گرفته وادامه
مي دهيم.
۴- بار سرمايي هدايتي از ديوارها ودرهاي ذاخلي:
اتاق فوق الذكرهيچگونه تبادل حرارتي باخواب شمالي همكف وطبقه بالاي ندارد زيرا اختلاف دماي ما بين انها صفراست درنتيجه اين فضافقط ازكف وديوار مشترك باناهارخوري پذيرايي تبادل حرارتي دارد.پس داريم:
بارسرمايي هدايتي ديواره ما بين آشپزخانه ونهار خوري Q4=AUΔt
=24.75*0.65*(76-79)=-48.26 Btu/hr
بار سرمايي هدايتي از كف اتاق Q4=AUΔt
كف U=1/ΣR=1/(1.85+0.16+0.64+0.482+0.25)=0.295 Btu / (hr)(ft²)(deg F temp diff )
كف A=101.72 ft²
كفQ4=101.72*0.295*(93-79)=420.1 Btu / hr

محاسبات بار سرمايي آشپزخانه طبقه همكف(۶)
كل Q4= -48.26+420.1=371.84 Btu / hr
5- بار سرمايي محسوس ناشي ازتهويه:
حجم هواي لازم براي تهويه نسبت به مساحت كفV=v*A
Table(B-8) →براي اشپزخانه منزل مسكونيv=2 CFM/ft²
V=2*101.72=203.44 CFM
Q5=1.08V(to-ti)*BF=1.08*203.44(100-79)*0.3=1384.205 Btu/hr
6- بار سرمايي محسوس ناشي از ساكنين ووسايل گرمازاي داخل اتاق:
Qsp=p* qsp
Table(B-9) → for sedentary work qsp= 220 Btu / hr
Qsp=1* 220=220 Btu / hr
حرارت اكتسابي ازلامپ فلورسنت =قدرت الكتريكي ورودي به لامپ *۱٫۲۵*۳٫۴
Table(B-10) → W / A=3 → W= 3*101.72=305.16
ضريب مصرف = ۰٫۴
حرارت اكتسابي ازلامپ = ۳۰۵٫۱۶*۱٫۲۵*۳٫۴=۱۲۹۶٫۹۳ Btu / hr
Q6=220+1296.93=1516.93 Btu/hr
7-بار سرمايي نهان موثر ERLH :
الف- بار سرمايي نهان ناشي ازتهويه :
Q7a=0.68V(Wo-Wi)*BF
Q7a=0.68*203.44(84-75)*0.3=373.51 Btu/hr
ب- بار سرمايي نهان ساكنين اتاق:
Q7b=تعداد ساكنين اتاق ×qLP
Table(B-9) → qlp=330 Btu / hr
Q7b=1×۳۳۰=۳۳۰ Btu / hr
كل Q7=Q7a+Q7b=373.51+330=703.51 Btu/hr
بار سرمايي كل آشپزخانه:
بار سرمايي كل آشپزخانه عبارت خواهد بود از حاصلجمع Q1تاQ7 با احتساب ده درصد ضريب اطمينان براي محاسبات:
QTR=(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7)*1.1
QTR=(293.13+918.445+1750.4+371.84+1384.20+1516.93+703.15)*1.1=7631.91 Btu/hr

محاسبات بار سرمايي ناهارخوري ،نشيمن وپذيرايي طبقه همكف(۴و۵)
همانطوري كه از پلان طبقه همكف قابل مشاهده است اين فضا داراي جدارهاي خارجي شرقي وجنوبي است.طبق جدول(B-1 ) ساعات احتمالي براي چنين فضاي درمحدوده۱۱صبح تا۲ بعدازظهراست در ادامه براي پيداكردن ساعت مبنا،محاسبه بار سرمايي جدارهاي خارجي راازساعت۱۱ صبح شروع مي كنيم:
۱- بار سرمايي تابشي ازپنجره جنوبي:
Q1=A*q*f1*f2*f3*f4*f5*f6
A=8.202 * 5.9 =48.39 ft²
Table(B-2) → q = 45 Btu / (hr)(ft² sash area) f1=1.17 f2=1 f3=1.028 f4=1.035
Table(B-3) →ياعمودي ورنگ نيمه روشن ۴۵°شيشه معمولي وكركره داخلي افقي بازاويه f5=0.65

وزن مصالح تشكيل دهنده اتاق بر فوت مربع كف :
وزن ديوارهاي خارجي =(۴۵٫۰۴+۹۹٫۴۶)*۱۸٫۵/ ۵۹۴=۴٫۵ Lb
وزن ديوارهاي داخلي = (۰٫۵(۲۷۷٫۲۸+۲۵۴٫۶۸+۸۷٫۴+۱۷۲٫۷۳)*۱۸٫۵+۰٫۵(۲۴٫۷۵+۵۴٫۲۵۲+۱۵٫۰۷)*۱۷٫۷۴))/۵۹۴=۱۳٫۷۴ Lb
وزن سقف =۰٫۵(۷۴٫۵۹۲*۵۹۴) / ۵۹۴ = ۳۷٫۲۹۶ Lb
كف اتاق مفروش است → وزن كف = ۰٫۵(۷۴٫۵۹۲*۵۹۴)۰٫۵ / ۵۹۴ = ۱۸٫۶۴۸ Lb
كل وزن =۴٫۵+۱۳٫۷۴+۳۷٫۲۹۶+۱۸٫۶۴۸=۷۴٫۱۸۴ Lb
Table(B-4) → f6 = 0.714
Q1=48.39*45*1.17*1*1.028*1.035*0.65*0.714 = 1258.05 Btu / hr
4- بار سرمايي هدايتي از پنجره جنوبي :
Q2=AU(to – t I)
Table(A-4) → پنجره تك شيشه اي معمولي U=1.13 Btu /(hr)(ft²)(deg F temp diff )
T I = 79 F
Q2=48.39*1.13*(100-76)=1312.33 Btu / hr
5- بار سرمايي تشعشعي وهدايتي ازديوارهاي بيروني:
الف-ديواره بيروني شرقي:
Δt=100-76=24 F
Daily range=27 F
Table(B-7) → X=5.5
Lb/ft²=۱۸٫۵
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح =۳۵ F
Δtem=35+X=32+5.5=37.5 F
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح براي همان جداره تحت سايه = ۱ F
Δtes=1+X=1+5.5=6.5 F
Δte=0.78*37.5+(1-0.78)6.5=30.68 F
محاسبات بار سرمايي ناهارخوري ،نشيمن وپذيرايي طبقه همكف(۴و۵)
Q3=AUΔte=99.46*.6*30.68=1830.86 Btu / hr
ب- ديواره بيروني جنوبي:
X=5.5 Lb/ft²=۱۸٫۵
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل ازتصحيح =۱۴ F
Δtem=X+14=14+5.5=19.5 F
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل ازتصحيح براي همان جداره تحت سايه =۱ F
Δtes=X+1=5.5+1=6.5 F
Δte=0.78*19.5+(1-0.78)6.5=16.64 F
Q3=45.04*0.6*16.64=449.67 Btu / hr
كل Q3=1830.86+449.67=2280.53 Btu / hr
مجموع بار سرمايي جدارهاي خارجي اتاق مذكوردرساعت ۱۱ ظهر:
۱۲۵۸٫۰۵+۱۳۱۲٫۳۳+۲۲۸۰٫۵۳=۴۸۵۰٫۹۱ Btu / hr
در ادامه براي بدست آوردن ساعت مبنا محاسبات رابراي ساعت۱۲ ظهر ادامه مي دهيم:
۱- بارسرمايي تابشي ازپنجره جنوبي:
Q1=A*q*f1*f2*f3*f4*f5*f6
Table(B-2) → براي موقعيت جنوبي در ساعت q=49.5 Btu / (hr)(ft² sash area)
Table(B-3) → يا عمودي ورنگ نيمه روشن۴۵° شيشه معمولي با كركره داخلي افقي با زاويه f5=0.65
كل وزن مواد تشكيل دهنده اتاق =۷۴٫۱۸۴ Lb →Table(B-4) → f6=0.766
Q1=48.39*49.5*1.17*1*1.028*1.035*0.65*0.766=1484.64 Btu / hr
2- بار سرمايي هدايتي ازپنجره:
Q2=1312.33 Btu / hr
3-بار سرمايي هدايتي وتشعشعي ازجدارهاي بيروني:
الف- ديواره بيروني شرقي:
X=5.5
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل ازتصحيح =۳۲ F
Δtem=5.5+32=37.5 F
Table(B-5) →اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح براي همان جداره تحت سايه =۴ F
Δtes=4+5.5=9.5 F
Δte=0.78*37.5+(1-0.78)9.5=31.34 F
Q3=99.46*0.6*31.34=1870.24 Btu / hr
ب- ديواره بيروني جنوبي:
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح =۲۲ F
Δtem=X+22=5.5+22=27.5 F

محاسبات بار سرمايي ناهارخوري ،نشيمن وپذيرايي طبقه همكف(۴و۵)
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل ازتصحيح براي همان جداره تحت سايه =۴ F
Δtes=X+4=5.5+4=9.5 F
Δte=0.78*27.5+(1-0.78)9.5=23.54 F
Q3=45.04*0.6*23.54=636.14 Btu / hr
كل Q3=1870.24+636.14=2506.38 Btu / hr
مجموع بار سرمايي جدارهاي خارجي اتاق مذكوردرساعت۱۲ ظهر:
۱۴۸۴٫۶۴+۱۳۱۲٫۳۳+۲۵۰۶٫۳۸=۵۳۰۳٫۳۵ Btu / hr
در ادامه براي بدست آوردن ساعت مبنا محاسبات رابراي ساعت۱ بعد ازظهر ادامه مي دهيم:
۱- بارسرمايي تابشي ازپنجره جنوبي:
Q1=A*q*f1*f2*f3*f4*f5*f6
Table(B-2) → براي موقعيت جنوبي در ساعت q=45 Btu / (hr)(ft² sash area)
Table(B-3) → يا عمودي ورنگ نيمه روشن۴۵° شيشه معمولي با كركره داخلي افقي با زاويه f5=0.65
كل وزن مواد تشكيل دهنده اتاق =۷۴٫۱۸۴ Lb →Table(B-4) → f6=0.75
Q1=48.39*45*1.17*1*1.028*1.035*0.65*0.75=1321.48 Btu / hr
2- بار سرمايي هدايتي ازپنجره:
Q2=1312.33 Btu / hr
3-بار سرمايي هدايتي وتشعشعي ازجدارهاي بيروني:
الف- ديواره بيروني شرقي:
X=5.5
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل ازتصحيح =۲۰ F
Δtem=5.5+20=25.5 F
Table(B-5) →اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح براي همان جداره تحت سايه =۸ F
Δtes=8+5.5=13.5 F
Δte=0.78*25.5+(1-0.78)13.5=22.86 F
Q3=99.46*0.6*22.86=1364.19 Btu / hr
ب- ديواره بيروني جنوبي:
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح =۲۷ F
Δtem=X+27=5.5+27=32.5 F
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل ازتصحيح براي همان جداره تحت سايه =۸ F
Δtes=X+8=5.5+8=13.5 F
Δte=0.78*32.5+(1-0.78)13.5=28.32 F
Q3=45.04*0.6*28.32=765.32 Btu / hr
كل Q3=1364.19+765.32=2129.51 Btu / hr
محاسبات بار سرمايي ناهارخوري ،نشيمن وپذيرايي طبقه همكف(۴و۵)
مجموع بار سرمايي جدارهاي خارجي اتاق مذكوردرساعت۱ بعد ازظهر:
۱۳۲۱٫۴۸+۱۳۱۲٫۳۳+۲۱۲۹٫۵۱=۴۷۶۳٫۳۲ Btu / hr
در ادامه براي بدست آوردن ساعت مبنا محاسبات رابراي ساعت۳ بعد ازظهر ادامه مي دهيم:
۱- بارسرمايي تابشي ازپنجره جنوبي:
Q1=A*q*f1*f2*f3*f4*f5*f6
Table(B-2) → براي موقعيت جنوبي در ساعت q=20 Btu / (hr)(ft² sash area)
Table(B-3) → يا عمودي ورنگ نيمه روشن۴۵° شيشه معمولي با كركره داخلي افقي با زاويه f5=0.65
كل وزن مواد تشكيل دهنده اتاق =۷۴٫۱۸۴ Lb →Table(B-4) → f6=0.55
Q1=48.39*20*1.17*1*1.028*1.035*0.65*0.55=430.7 Btu / hr
2- بار سرمايي هدايتي ازپنجره:
Q2=1312.33 Btu / hr
3-بار سرمايي هدايتي وتشعشعي ازجدارهاي بيروني:
الف- ديواره بيروني شرقي:
X=5.5
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل ازتصحيح =۱۳ F
Δtem=5.5+13=18.5 F
Table(B-5) →اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح براي همان جداره تحت سايه =۱۲ F
Δtes=12+5.5=17.5 F
Δte=0.78*18.5+(1-0.78)17.5=18.28 F
Q3=99.46*0.6*18.28=1090.87 Btu / hr
ب- ديواره بيروني جنوبي:
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل از تصحيح =۲۸ F
Δtem=X+28=5.5+28=33.5 F
Table(B-5) → اختلاف دماي معادل قبل ازتصحيح براي همان جداره تحت سايه =۱۲ F
Δtes=X+12=5.5+12=17.5 F
Δte=0.78*33.5+(1-0.78)17.5=29.98 F
Q3=45.04*0.6*29.98=810.18 Btu / hr
كل Q3=1090.87+810.18=1901.05 Btu / hr
مجموع بار سرمايي جدارهاي خارجي اتاق مذكوردرساعت۳ بعد ازظهر:
۴۳۰٫۷+۱۳۱۲٫۳۳+۱۹۰۱٫۰۵=۳۶۴۴٫۰۸ Btu / hr
با مقايسه بار سرمايي جدارهاي خارجي اتاق فوق الذكر در ساعتهاي۱۱و ۱۲و۱ و۳ بعدازظهر مي توانيم دريابيم كه بار حداكثردرساعت۱۲ ظهراتفاق مي افتدپس بقيه بارها رابراي اين ساعت محاسبه مي كنيم:
۴-بارسرمايي هدايتي ديوارهاودرهاي داخلي:‍
محاسبات بار سرمايي ناهارخوري ،نشيمن وپذيرايي طبقه همكف(۴و۵)
ديوارغربي مجاور همسايه Q4=AUΔt
دماي فرضي ساختمان همسايه to=93 F , U=0.32 Btu/(hr)(ft²)(deg F temp diff)
Q4=277.28*0.32*(93-76)=1508.40 Btu/hr
ديوار سرويس بهداشتيQ4=AUΔt=54.252*0.65*(93-76)=599.48 Btu/hr
ديوارحمامQ4=AUΔt=15.07*.65*(115-76)=382.02 Btu/hr
درب سرويس بهداشتي وحمامQ4=17.18*0.7*(115-76)+17.18*0.7*(93-76)=673.45 Btu/hr
بار سرمايي هدايتي جدارهاي مشترك بين خواب شمالي وجنوبي با ناهارخوري وپذيرايي قبلا محاسبه شده است،داريم:
Q4=311.454+157=468.454 Btu/hr
ديوار مشترك باراه پلهQ4=AUΔt=254.68*0.6(82-76)=916.848 Btu/hr
درب مشترك باراه پلهQ4=AUΔt=23.64*0.7(82-76)=99.28 Btu/hr
بار سرمايي هدايتي درهاي مشترك بين خواب شمالي ،جنوبي وخواب والدين با ناهارخوري وپذيرايي قبلا محاسبه شده است،داريم:
Q4=49.66+49.66+49.66=148.98 Btu/hr
ديوار مشترك با اشپزخانهQ4=48.26 Btu/hr
كفQ4=AUΔt=594*0.295(93-76)=2989 Btu/hr
كلQ4=1508.40+599.48+382.02+673.45+468.454+916.848+99.28+148.98+48.26+2989
=7834.172 Btu/hr
5- بار سرمايي محسوس ناشي ازتهويه:
حجم هواي لازم براي تهويه نسبت به مساحت كفV=v*A
Table(B-8) → براي منزل مسكوني دولوكسv=0.33 CFM/ft²
V=0.33*594=196.02 CFM
Q5=1.08V(to-ti)*BF=1.08*196.02(100-76)*0.3=1524.25 Btu/hr
6- بار سرمايي محسوس ناشي از ساكنين ووسايل گرمازاي داخل اتاق:
Qsp=p* qsp
Table(B-9) → for seated at rest qsp= 220 Btu / hr
Qsp=8* 220=1760 Btu / hr
حرارت اكتسابي ازلامپ فلورسنت =قدرت الكتريكي ورودي به لامپ *۱٫۲۵*۳٫۴
Table(B-10) → W / A=3 → W= 3*594=1782
ضريب مصرف = ۰٫۴
حرارت اكتسابي ازلامپ = ۱۷۸۲*۱٫۲۵*۳٫۴=۷۵۷۳٫۵ Btu / hr
Q6=1760+7573.5=9333.5 Btu/hr
محاسبات بار سرمايي ناهارخوري ،نشيمن وپذيرايي طبقه همكف(۴و۵)
۷-بار سرمايي نهان موثر ERLH :
الف- بار سرمايي نهان ناشي ازتهويه :
Q7a=0.68V(Wo-Wi)*BF
Q7a=0.68*196.02(84-67)*0.3=679.79 Btu/hr
ب- بار سرمايي نهان ساكنين اتاق:
Q7b=تعداد ساكنين اتاق ×qLP
Table(B-9) → qlp=130 Btu / hr
Q7b=8×۱۳۰=۱۰۴۰ Btu / hr
كل Q7=Q7a+Q7b=679.79+1040=1719.79 Btu/hr
بار سرمايي كل فضاي مورد نظر:
بارسرمايي كل عبارت خواهد بود ازحاصلجمع Q1تاQ7 با احتساب ده درصد ضريب اطمينان براي محاسبات:
QTR=(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7)*1.1
QTR=(1484.64+1312.33+1870.24+7834.172+1524.25+9333.5+1719.79)*1.1=27586.81 Btu/hr
بار سرمايي كل طبقه همكف:
QT=ΣQTR=13321.231+4201.11+7819.02+7631.91+27586.81=61460.08 Btu/hr