محاسبه راندمان توربين نيروگاه طوس

دستورالعمل :
علاوه بر دستنامه مرغك كولچستر كه همراه ماشين است، دستنامه هاي كنترلي ديگري نيز وجود دارد. اين بخش از دستنامه مرغك CNC كولچستر در ارتباط با مدارك و ارجاعاتي نوشته شده است تا قبل از استفاده از ماشين ، مطالعه شود. ضروري است كه قبل از استفاده از ماشين ، آموزش كافي درباره آن ببينيد. البته، نحوه بكارگيري آن توسط شركت كولچستر از طريق شعبات فروش آن در دسترس است .

عمليات :
مرغك (مرغك ماشين تراش) CNC كولچستر يك ماشين سريع و قوي است كه اگر تحت شرايط نامناسب به كار رود، خطرناك است. لطفا” ، قبل از استفاده از ماشين به نكات ايمني و سلامتي زير توجه نماييد.

سلامتي و ايمني در كار:
مطابق با ملزومات سلامتي و ايمني در كار و غيره ( ACT 1974) اين دستنامه شامل اطلاعات لازم براي استفاده بهينه توام با ايمني است. فرض بر اين است كه كاربر آن (اپراتور) به خوبي آموزش ديده است، مهارت دارد و مجاز به استفاده از ماشين است اگر در حال آموزش است حداقل ، تحت نظارت دقيق يك شخص ماهر و مجاز است.
توجه عمده به اهميت دستگاه به همراه مقرراتي است كه ممكن است كاربردي باشند مثل محافظت از چشم ها. تاكيد شده است كه نگهداري خوب ، عقل سليم و نگهداري ماهرانه ، از ضروريات است. همچنين ، اطلاعات كافي براي تضمين اينكه ماشين به خوبي سرويس شود و به طور مناسب توسط اشخاص داراي مهارت و مجوز ، نگهداري شود ارائه شده است. توصيه مي شود كه براي ايمني هر چه بيشتر قبل از بكارگيري آن به كدهاي نحوه كار ماشين توجه شود.

مقررات ايمني عمليات:
۱ – ماشين و محل كار را تميز ، پاكيزه و منظم نماييد.
۲ – محافظ ها و كاورها را در جاي خود قرار دهيد و درهاي كابينت ماشين را ببنديد.
۳ – هرگز چيزي را روي سطح كاري ماشين يا درون اطاقك ماشين قرار ندهيد كه ممكن است با قطعات گردشي و متحرك، برخورد نمايد.
۴ – قطعات در حال گردش يا متحرك ماشين را لمس نكنيد.

۵ – قبل از روشن كردن ماشين ، مطمئن باشيد كه خاموش كردن آن را ياد داريد.
۶ – هرگز ، ماشين را فراتر از ظرفيت آن روشن نگه نداريد.
۷ – از پوشيدن انگشتر ، ساعت ، كراوات و يا ساير البسه مثل ، خودداري كنيد.
۸ – در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه ، فورا” ماشن را خاموش كنيد.

۹ – بدون بررسي قفل كردن صحيح، صفحه نظام ها يا ديگر محورهاي چرخنده را تعويض نكنيد.
۱۰ – بدون بررسي سازگاري با مرغك شركت كوچلستر و توليدكننده اصلي ماشين از ساير دستگاههاي كاري استفاده نكنيد.
۱۱ – ظرفيت بار محورهاي گردان را براي استفاده دستي بررسي كنيد.
۱۲ – وقتي كه ماشين را ترك مي گوييد آن را ايزوله كنيد (بپوشانيد).

خطرات استفاده از ماشين:
وقتي كه از ماشين استفاده مي كنيد، كاملا” از خطرات حين كار زير آگاه باشيد:
الف – سرطان پوستي ناشي از روغن:
سرطان پوست ، ممكن است از طريق تماس مستمر با روغن ، مخصوصا” روغنهاي برشكاري يا حتي روغنهاي محلول ، ايجاد شود. پيشگيري هاي زير بايد اتخاذ شوند:
۱ – از تماس غيرضروري با روغن بپرهيزيد.

۲ – لباسهاي محافظ بپوشيد.
۳ – از سپرها و محافظ هاي حفاظتي استفاده كنيد.
۴ – لباسهاي خيس شده با روغن يا آلوده به آن نپوشيد.
۵ – پس از كار ، تمام قسمتهاي بدن كه با روغن تماس داشته اند را به خوبي بشوييد.
ب – به كارگيري ايمن از صفحه نظام ماشين تراش:
وقتي كه به جزئيات سرعت ماشين و حداكثر سرعت مجاز آن توجه شود، اين توضيحات صرفا” به عنوان يك راهنما قلمداد مي شوند. اين جزئيات بايد به عنوان راهنماي عمومي بنا به دلايل زير توجه شوند.

اگر صفحه نظام آسيب ديده باشد، سرعت هاي بالا خطرناك است. اين امر بويژه براي صفحه نظام هاي داراي قطعات چدني، صدق مي كند كه ممكن است در آنها شكستگي هايي ايجاد شود. نيروي نگهدارنده لازم براي به كارگيري ماشين از قبل ، شناخته شده نيست. حتي اين امر براي سازنده صفحه نظام ، مبهم است.
توجه به تاثير نيروي گريز از مركز در شرايط خاص ، احتمال گريپاژ قطعات كاري وجود دارد. عوامل دخيل در آن عبارتند از:
الف – سرعت زياد براي كاري خاص.

ب – وزن و نوع گيره هاي نگهدارنده ، در صورت استاندارد نبودن.
ج – وضعيت صفحه نظام – روغن كاري ناكافي.
د – وضعيت صفحه نظام – روغن كاري ناكافي.
ه – وضعيت تعادل.

و – نيروي نگهدارنده اعمال شده براي قطعات كاري در شرايط ايستا.
ز – دامنه و بزرگي نيروهاي برش به كار رفته.
ح – اينكه آيا قطعات كاري بيرونا” ، گريپ مي شود يا درونا”.
توجه دقيق به اين عوامل ضروري است. زيرا آنها با توجه به كارهاي خاص، تغيير مي كنند و به همين خاطر شركت سازنده قادر نيست به طور جامع شما را راهنمايي كند و به استفاده عمومي ماشين بسنده مي كند.

توصيف كلي:
اين ماشين يك دستگاه برش كنترلي عددي داراي پيكربندي افقي است. هر دو محور آن با سرو و موتورهاي AC كار مي كنند. مسيرهاي كشويي اصلي، القايي سخت هستند. روغنكاري تمام سطوح خوكار است. حركت دستي كشورهاي آن با استفاده از چرخ دستي يا دكمه هاي Push انجام مي شود.
محرك هاي تغذيه:

حركت تغذيه در هر دو محور توسط سرو و موتورهاي AC ، از طريق يك سيستم ترانزيستوري درون سطح ، تامين مي شود. محرك (درايو) با تسمه هاي دندانه دار روي محور X Z انتقال مي يابد. بازخورد موقعيتي توسط كدگذارهاي پالسي است كه با موتورهاي محرك، يكپارچه اند.
دستگاه مشابهي، در رابطه با ميله (اسپيندل) وجود دارد كه به تركيب برش پيچ ، كمك مي كند. وضعيت اوليه ، توسط بازگشت صفر، تعيين مي شود. بكارگيري بازگشت صفر، دقيقا” در امتداد مركز برجك، در راستاي صفحه دوميليمتري منطبق با صفر ماشين قرار دارد. سوييچ هاي اينرسي در هر دو محور، قرار دارند تا در شرايط بحراني، سيستم خاموش شود. (صفحات ۶،۸ ، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ در كتاب ترجمه شده اند)

توصيف كلي:
اين ماشين ، يك دستگاه برش كنترلي عددي داراي پيكربندي افقي است. هر دو محور آن با سرو و موتورهاي AC كار مي كنند. مسيرهاي كشويي اصلي، القايي سخت هستند. روغنكاري تمام سطوح ، خودكار است. حركت دستي كشوهاي آن با استفاده از چرخ دستي يا دكمه هاي Push انجام مي شود.
محرك هاي تغذيه :

حركت تغذيه در هر دو محور توسط سرو و موتورهاي AC از طريق يك سيستم ترانزيستوري درون سطح، تامين مي شود. محرك (درايو) با تسمه هاي دندانه دار روي محور Z , X انتقال مي يابد. بازخورد موقعيتي توسط كدگذارهايي پالسي است كه باموتورهاي محرك، يكپارچه اند.
دستگاه مشابهي ، در رابطه با ميله (اسپيندل) وجود دارد كه به تركيب برش پيچ ، كمك مي كند. وضعيت اوليه ، توسط بازگشت صفر ، تعيين مي شود. بكارگيري بازگشت صفر ، دقيقا” در امتداد مركز برجك ، در راستاي صفحه دو ميليمتري منطبق با صفر ماشين قرار دارد. سويچ هاي اينرسي در هر دو محور ، قرار دارند تا در شرايط بحراني ، سيستم خاموش شود. (صفحات ۶، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ در كتاب ترجمه شده اند)
بكارگيري كنترل ها:

اپراتور ايستگاه كنترل در دستگاه تراش CNC مشكل از صفحات كنترلي پايين و بالاي مجزا است.
۱ – صفحه كنترل MDI و CRT (بالايي) :
اين صفحه متشكل از نمايش CRT و صفحه كليدي براي ورود دستي داده ها به كامپيوتر كنترلي OTA است.
۲ – صفحه كنترل اپراتور (پاييني) :

اين صفحه متشكل از يك سري سوييچ ها و دكمه هاي Push است كه براي كنترل كاركردهاي ماشين به كار مي رود.
توجه: براي جزئيات بيشتر در مورد عمليات صفحه كنترل (پانل) به دستنامه اپراتورهاي FANUC رجوع كنيد.
بسياري از كاركردهاي ايستگاه كنترل به وضعيت ماشين، وابسته اند كه به طور مستمر ورقه صفحه CRT نمايش داده مي شود.
آماده نيست: نشان مي دهد كه واحد كنترل يا سرو و سيستم براي عمليات حاضر نيست.

هشدار (alarm) : نشان مي دهد كه هشداري در حال وقوع است. نوع هشدار را مي توان با فشار دادن دكمه alarm مشاهده كرد.
BAT : نشان مي دهد كه سطح قدرت باتري پايين تر از سطح مشخص است. باتري به منظور حفظ داده هاي ذخيره شده در حافظه، در زمان خاموشي دستگاه به كار مي رود. در صورت وجود علامت BAT باتري را تعويض كنيد.

BUF :‌ نشان مي دهد كه داده هاي فرمان خوانده شده در ثبت Buffer هنوز اجرا نشده است.
JOG : نشان مي دهد كه تغذيه مستمر دستي ، انتخاب شده است.

STEP : نشان مي دهد كه تغذيه مرحله دستي ، انتخاب مي شود.
AUTO : نشان مي دهد كه عمليات خودكار ،‌انتخاب شده است.

MBI : نشان مي دهد كه داده هاي ورود دستي ، انتخاب مي شود.
EDIT : نشان مي دهد كه ويراست حافظه، انتخاب مي شود . اين وضعيت به نزديك مركز خط پايين صفحه ، نشان داده مي شود.
EDIT : نشان مي دهد كه ويراستاري ، در حال اجرا است. اين وضعيت درست راست پايين صفحه ، نشان داده مي شود.
SEARCH : نشان مي دهد كه جستجوي مثلا” عدد يا واژه در حال اجرا است.

OUT PUT : نشان مي دهد كه برنامه با استفاده از رابطه OUT PUT / IN PUT در حال خروج است.
IN PUT : نشان مي دهد كه برنامه با استفاده از رابط OUT PUT / IN PUT در حال ورود است.
COMPARE :‌نشان مي دهد كه برنامه در حال مقايسه با محتواي حافظه با استفاده از رابط OUTPUT / INPUT است.
LSK :‌نشان مي دهد كه برچسب وضعيت پرش ( SKIP ) فعال است. يعني كنترل، عناوين، اعداد قطعات و برچسبها و ساير موارد روي عنوان نوار را نمي تواند بخواند. (صفحات ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۴، ۲۵، ۲۶ در كتاب ترجمه شده اند)

كليدهاي جهت محور:
كليدهاي Z , X براي افرايش، حركت يا بازگشت صفر محور مدنظر در جهت انتخاب شده، به كار مي روند. وقتي كه در پيوند با كليد PAPID به كار مي روند، اسلايدها سريع تر حركت مي كنند.
كليدهاي STEP :

به منظور انتخاب حداكثر قدرت ميزان حركت، به كار مي روند.
كليدهاي دستگيره (هندل) :
به منظور انتخاب جهت محور براي ژنراتور پالسي دستي به كار مي روند.
ساير كليدها

۱ – Brake Rel : با اين كليد ميله آزاد مي شود و از حالت ترمز خارج مي شود.
۲ – Turr index : با فشار اين كليد‏ برجك يا كنگره يك ايستگاه به جلو مي رود. البته كليد صرفا” در وضعيت JOG فعال است.
۳ – Chuck Enable : كليد پايي باز و بسته صفحه نظام را فعال مي سازد.
توجه : براي كنترل عمليات اين كليد بايد روشن باشد. ميله بايد توقف داده شود و محافظ باز باشد. در صورت شروع به كار ميله و حركت آن، اين وضعيت ملغي مي شود.
۴ – T stk Enable : سوييچ پايي advance / retract غلاف روپوش محور ته دستگاه را فعال مي سازد.
۵ – Jog off O – travel : علامت منفي ( – ) به كار رفته براي توقف ماشين را حذف مي كند. دكمه Jog off Overtravel را نگهداريد وقتي كه دكمه جهت محور مورد نيازتان را فشار ميدهيد.

۶ – Cont On : سوييچ روشن كردن كنترل.
۷ – Cont Off : سوييچ خاموش كردن كنترل.
۸ – Lub low : وقتي كه سطح پايين روغنكاري‏ ، آشكار مي شود اين كليد روشن مي شود.
۹ – Pos Rec : اين دكمه براي ثبت وضعيت ابزار در زمان اجراي روشن (Cut and Measure) به كار مي رود. مهمترين مزيت استفاده از اين دكمه‏ آن است كه وقتي فشار دادن آن مصنرف مي شويم ابزار به وضعيت امن بر مي گردد و سژس وضعيت M x يا Mz به شيوه نرمال وارد مي شود زيرا وضعيت ابتدايي ابزار در زمان فشار دادن دكمه‏ ثبت شده است.
صفر مرجع :

فشار ندادن دكمه Push حركتي مناسب‏ در صفحه كنترل اپراتورها به شكل صفر مرجع باعث مي شود كه محور به وضعيت Home بر گردد. وضعيت محور ‏، از طريق وضعيت سوييچ هاي حد ( Limit) صفر مرجع. برآورد مي شود . زماني كه هر دو سوييچ Limit سنجيده (مسافت سنجي) شوند:
الف – ثبت كننده هاي وضعيت ‏، در مقادير P re – set تنظيم شوند.
ب – اسلايدها (كشوها) ، در امتداد صفحات مناسبي قرار مي گيرند كه منطبق با مورد الف هستند.
محور X :

وضعيت صفر مرجع محور X ثابت سات. زيرا در صفر مرجع‏ ، محور برجك در فاصله دقيقي از خط محوري (مركزي) ماشين است . ثبت كننده هاي دقيق وضعيت ، با توجه به ابعاد تثبيت شده در جدول تنظيم مي شوند.

را ه اندازي ماشين :
متن زير روش اساسي راه اندازي ماشين را توضيح مي دهد. البته ، بايد به مباحث بخش قبلي نيز كه در مورد كليدهاي كنترل و دستنامه اپراتورهاي FANUCOTA بود توجه شود. شناختن ماشين قبل از راه اندازي آن براي ايمني فردي و امنيت قطعات ان حائز اهميت است.

روش روشن كردن ماشين :
در انتهاي ماشين و پشت سر پايين سر آن يك سوييچ جدا كننده داراي قفل داخلي است. براي آماده كردن ماشين و راه اندازي آن به دستورات زير توجه كنيد:
۱ – سوييچ جدا كننده (Isolator) را در وضعيت On (روشن) قرار دهيد.

۲ – دكمه Push كنترل روشن (Control On) را به سمت پانل اپراتورها (عملگرها) ، هل دهيد (فشار دهيد).
اگر سيستم كنترل روشن نمي شود، آنگاه بررسي كنيد كه دكمه P ush توقف اضطراري فشار داده نشده باشد.
اگر ماشين باز هم روشن نشد‏، آنگاه از انجام سه كار زير مطمئن شويد:
۱ – فازها به درستي وصل باشند.

۲ – فيوزهاي مخزن برق ، نپريده باشندن.
۳ – خودشكن ( Autobreaker) جدا كننده نپريده باشد.
اگر ماشين پس از بررسي موارد فوق روشن نشد با كاركنان خدماتي آشنا با ماشين مشورت كنيد.
توقف ماشين :

ماشين روشن را مي توان به چند طريق در شرايط نرمال بنا به دلايل مختلف مثل بررسي اتمام سطح قطعات كار و غيره‏ ، خاموش كرد. خاموش كردن ماشين به روشهاي مختلفي كه در زير تشريح شده اند، انجام مي شود:
۱ – خاموش كردن ماشن در هر نقطه از كار:
اين روش به دو صورت انجام مي گيرد كه هر يك نتيجه اي به دنبال دارد:

روش الف – دكمه Feedhold را از حالت فشار خارج سازيد. نتيجه اي كه اين روش به دنبال دارد توقف حركات تمام محورها است مگر آنكه پيچ تراش‏ ، فعال باشد.
روش ب – سوييچ Feedrate Override را خاموش كنيد. نتيجه اين روش مانند روش قبلي است، اما تاثيري بر حركات پيچ تراش يا حركات تراورس سريع ندارد.
۲ – اين چرخه را ژس از اينكه Feedhold راه اندازي شد از سر گيريد، اين روش به دو شيوه انجام مي گيرد:

روش الف – سوييچ روش كردن (استارت) چرخه روي كليد كنترل را از حالت فشار خارج سازيد. نتيجه اين روش آن است كه ماشين به كار خود ادامه مي دهد.
روش ب – سوييچ Feedrate override را روشن كنيد و در وضعيت Override مطلوب قرار دهيد. نتيجه اين روش همانند نتيجه روش الف است.
۳ – راه اندازي را پس از انجام توقف برنامه از سر گيريد. اين شيوه فقط با روش زير تحقق مي يابد:

روش الف – دكمه Cycle Start را از حالت فشار خارج سازيد. اين روش دكمه فشاري Cycle Start بايد خاموش شود. چرخه بايد ادامه يابد.
۴ – خاموش كردن اضطراري ،‌ در صورت وقوع شرايط بالقوه خطرناك ، ماشين به راحتي با خاموش كردن دكمه فشاري قرمز رنگ بزرگ، متوقف مي شود. با اين كار تمام دستورات در حال اجرا به حالت تعليق در مي آيد. ميله (اسپيندل) متوقف مي شود و تمام حركات ماشين قطع مي شود. در صورت تماميل استمرار اين حالت نخست به محور X و Z رجوع شود و سپس به صفحاتي مراجعه كنيد كه از شروع برنامه و اجراي آن سخن گفته باشد. البته‏ اين كار را با نهايت دقت انجام دهيد و مطمئن باشيد كه دكمه توقف اضطراري را فشار داده ايد.
۵ – محافظ اسلايد (كشو) : اگر محافظ اسلايد،‌ در زمان كار فعال و باز باشد در اين صورت، اسپيندل متوقف مي شود البته ، بسته بودن محافظ ، چرخه را restart اسپيندل دكمه Cycle Start را از حالت فشار خارج سازيد. وقتي كه ماشين در وضعيت G 95 است اسلايدها متوقف خواهد شد.

انتخاب سرعت اسپيندل:
در جدول ۳۶ ،‌ ۱۶ سرعت براي اسپيندل در نظر گرفته شده است. اين سرعت ها در ۴ گروه و هر گروه ۴ سرعت اسپيندل تقسيم شده است. اين سرعت ها را مي توان با يك شماره گير دسته دار (اهرمي) تنظيم نمود. علامت A نشان دهنده شماره گير دسته دار است . علامت B نشان دهنده بالاترين گروه سرعت است. اينك به ساير شمامره گيرها C را بچرخانيد تا به پيكان رنگي مناسب برسيد.

در زمان چرخش اسپيندل سرعت ها را انتخاب كنيد:
براي اينكه از چرخش دستي اسپيندل خلاص شويد يكي از فضاهاي خالي روي شماره گير را در وضعيت مياني قسمت ثابت ( B ) قرار دهيد يا دكمه Brake Release را از حالت فشار خارج سازيد.

راه اندازي تر دستگاه :
ته دستگاه را ميتوان از طريق باز كردن اهرم گير A از حركت، نگه داشت. گيرشس بيشتر از طريق سفت كردن مهره بزرگ B كه در شيار پايين چرخ دستي قرار دارد حاصل ميشود . اين گيرش مهره را قبل از روشن كردن تر دستگاه و عدم نياز به گيرش بيشتر انجام دهيد. بشكه ته دستگاه توسط اهرم C قفل مي شود.
ته دستگاه را ميتوان براي توليد مخروطي هاي كم عمق يا همطرازي مجدد، تنظيم نمود. اهرم گيرش را رها كنيد و پيچ هاي S را در هر طرف پايه به منظور حركت جانبي ته دستگاه در امتداد پايه تنظيم كنيد. شاخص تنظيم توسط علامت D در زير ته دستگاه نشان داده مي شود. پس از تنظيم دسته گيرش را به كار بريد.
تثبيت برنامه قطعات :

تثبيت برنامه قطعات، روشي است كه براي ماشين كاري مستمر قطعات در جهت ابعاد صحيح و ويراستاري موفقيت آميز برنامه اوليه قطعات به منظور ارائه يك برنامه نهايي كه كيفيت قابل قبولي را در طراحي و توليد به برنامه دارد به كار مي رود. توصيه مي شود كه اپراتور بايد آشنايي بيشتري با تكنيك هاي برنامه نويسي قطعات داشته باشد و في نفسه مطالعه بخش برنامه نويسي دستنامه دستگاه برش CNC به منظور كسب دانش كافي حائز اهميت است زيرا اپراتور قادر مي شود برنامه قطعات را تفسير كند. دستنامه برنامه نويسي به سبكي ساده براي يك اپراتور متوسط (نه خبره و نه مبتدي) نوشته شده است. روش هاي توصيف شده در زير با هدف راهنمايي بهترين روش ها به منظور اتخاذ آنها تحرير شده اند تا هر اپراتوري آنها را با نظام توليدي خود تطبق دهيد.

گام ۱ – برنامه قطعات را كه از نوار خوان يا ورودي دستي استفاده مي كند بارگيري نماييد. با ابزارهاي نواري گاهي اوقات مشكلاتي توام است از جمله آسيب نوار و يا ارتباط ناقص با رابطه EIARS 232 و غيره.
گام ۲ – بررسي نماييد كه محتويات برنامه قطعات در حافظه با برنامه برون داد قطعات همخواني داشته باشد. بررسي برنامه روي قطعه CRT از طريق وضعيت EDIT روش خوبي است. كليد PROGRAMME را براي نمايش متني برنامه قطعات فشار دهيد. مطمئن باشيد كليد EDIT LOC OUT روي وضعيت Off باشد.
گام ۳ – ماشين را از صفر مرجع خارج سازيد. صفر مرجع را انتخاب كنيد و ماشين را در محور X و Z قرار دهيد.
گام ۴ – MACHITE LOCK و EDIT را انتخاب كنيد و دكمه RESET را فشار دهيد تا برنامه به حالت استارت در آيد.

AUTO را انتخاب كنيد. برنامه را در وضعيت AUTO هدايت كنيد كه از تسهيلات گرافيكي استفاده مي كند. ويژگي قفل ماشين باعث مي شود برنامه بدون ايجاد حركات در اسلايدها انجام شود و در نتيجه بررسي فرمت ها و اشتباهات نحوي را بدون ايجاد تكانش در ماشين تسهيل مي سازد.
گام ۵ – خطاهاي موجود در برنامه را ويراستاري نماييد. جزئيات ويراستاري در دستنامه اپراتوري FANUC OTA ارائه شده است.
گام ۶ – با دقت بررسي كنيد كه تمام طول هاي ابزارها به درستي وارد برنامه شده باشند. همچنين بررسي كنيد كه شيفت هماهنگ كننده كار به درستي تنظيم شده باشد.
گام ۷ – قفل ماشين را خاموش كنيد. پس از بررسي اينكه برنامه براي اولين قطعه RESET شده است AUTO و SINGLE BLOCK را انتخاب نماييد. در صورت عدم RESET آن در وضعيت EDIT قرار دارد.

گام ۸ – شيفت هماهنگ كننده كار را با تغيير دهيد تا برنامه از وضعيت صحيح خارج شود. يعني از صفحه نظام به سمت اپراتور خارج شود. اين كار باعث مي شودو كه برنامه تا حداقل خطر تصادم قطعات با ابزارآلات صورت پذيرد. البته افزايش مقدار در شماره گر Register شيفت كار ضرورت دارد.
گام ۹ – كليد Rapid Traverse Override را روي Low قرار دهيد. اين حالت Feed rate تقريبا” ۱ m/min مي دهد. براي اجراي هر قطعه دكمه Cycle start را فشار دهيد. براي قطعه هايي به غير از Traverse سريع ،‌ از دكمه Feedrote Override استفاده كنيد. به منظور اينكه وقتي Cycle start فشار داده شود سوييچ Feedrate Override از صفر به سمت بالا حركت مي كند تا بتدريج روي برش قرار گيرد.

در زمان برش از وضعيت display استفاده كنيد تا در يابيد كه به روند DISTANCE TO GO نشان مي دهد كه ابزار تداخلي با قطعات يا صفحه نظام ندارند. البته ماشين عملا” فلز را در اين مرحله به خاطر توازن در گام ۸ برش نمي زند و هيچگونه قطعه اي در صفحه نظام وجود ندارد. در صورت نياز به اصلاحات در برنامه برنامه را با استفاده از كليد EDIT تغيير دهيد.
گام ۱۰ – شيفت هماهنگ كننده كار را به مقدار CORRECT و RE – RUN گام ۸ تغيير دهيد. تغيير و اصلاح مقدار توازن هاي (انحرافات) ابزار توصيه مي شود زيرا با اين كار قطرها بزرگ برش مي خورند و قطر داخلي سوراخ ، كوچك برش مي خورد تا از تراش اجزاء جلوگيري شود. قبل از شروع اين كار، مطمئن شويد كه شمش نورد شده به درست و ايمني در صفحه نظام قرار گرفته است. بررسي نماييد كه فشار گيرش كافي باشد و همچنين قبل از آغاز كار هميشه برررسي كنيد كه در صفر مرجع قرار داريد. براي هر ابزار به طور مجزا گام ۸ را تكرار نمايد.

گام ۱۱ – پس از احساس رضايت از برنامه براي نخستين ابزار، اجزاء را سنجيده و ميزان انحراف موجود را منطبق با اندازه صحيح تنظيم سازيد و قطعه را مجددا” در مسير برنامه قرار دهيد.
گام ۱۲ – بتدريج برنامه قطعات را براي ابزاري كه استاندارد هست تثبيت نماييد و البته اصلاحات در اندازه را فراموش نكنيد. در صورت ضرورت برنامه را ويراستاري نماييد.
ممكن است بازنويسي بخش هايي از برنامه قطعات به منظور اجراي شرايط پيش بيني نشده ضروري باشد در اين مورد با برنامه نويس قطعات مشاوره نماييد تا به صورت تعاملي بهترين تصميم را اتخاذ كنيد.

گام ۱۳ – پس از تثبيت برنامه ، با توجه به نخستين قطعه ، آن را براي ۲ الي ۳ قطعه ديگر اجرا كنيد تا دريابيد كه مامشين اندازه اوليه را حفظ كرده و براي قطعات بعدي عينا” تكرار مي كنند. در صورت عدم انطباق قطعات تمام شده موارد زير را چك كنيد:

۱ – مراقبت ايمن از دستگاه (يعني هيچ آرواره اي شل نباشد و غيره).
۲ – ابزاركاري ايمن (يعني هيچ ابزاري شل نباشد).
۳ – بررسي نماييد كه توازن هاي ابزار در انتهاي برنامه لغو شده باشند و براي تمام قطعات از برنامه واحدي استفاده نشده باشد.
شكستگي ابزار:

درصورت شكستگي ابزار، مي توانيد آن را در وسط برنامه از كار خارج كنيد و ابزار درگيري را جايگزين نموده و RESTART نماييد. براي اين كار ۵ مرحله زير را طي نماييد:
۱ – دكمه فشاري FEEDHOLD را فشار دهيد و محافظ كشو را باز كنيد.
۲ – JOG MODE را انتخاب كنيد.

۳ – با استفاده از دكمه هاي فشاري JOG ، ابزار را در وضعيت OFF قرار دهيد.
۴ – در صورت لزوم ابزار ديگري را جايگزين سازيد.
۵ – برنامه را از قطعه CALL – UP در برنامه از سر گيريد (RESTART كنيد).
OVERTRAVEL (بيش حركت) :

محدوديت هاي حركت كشو توسط سوييچ هاي Overtravel پشتيباني مي شوند. اگر يك كليد Overtravel با حركت زياده از حد يا ابعاد غلط ، فعال شودت ماشين خود به خود به سمت وضعيت توقف اضطراري حركت مي كند. روش تنظيم دوباره ماشين به طريق زير است:
الف – تعيين كنيد كه جهت Jog براي حذف وضعيت Overtravel ضروري است به همين خاطر Jog mode را انتخاب كنيد.
ب – به طور همزمان دكمه هاي Off Overtravel enable Jog و دكمه فشاري Jog مناسب را براي ايجاد تعادل در حركت كشوها ،‌ فشار دهيد. دكمه Reset را فشار دهيد تا با ماشين به وضعيت آماده در آيد.

قفل هاي دروني ايمني :
سوييچي است كه با بستن محافظ كشو فعال مي شود و از آغاز چرخه جلوگيري مي كند. در صورتي كه طي چرخه محافظ كشو باز باشد گيره ميله / كشو به طور خودكار فعال مي شود. به منظور Restart لازم است:
الف – محافظ را ببنديد.

ب – سوييچ Cycle statr را از حالت فشار خارج سازيد.
قفل هاي دروني برجك :
در صورت نياز به نمايه سازي برجك در زمان برنامه نويسي اول S ingle block mode بايد انتخاب شود و A ctive block به كار خود خاتمه دهد. سپس با استفاده از برنامه MDI برجك مدنظر نمايد و فهرست مي شود. Feedhold به طور خودكار ، در زمان نمايه سازي به كار مي رود.
خواندن نوار و پانچ كردن نوار:

CNC مجهز به يك توپي ۲۴ مسيره براي درونداد و برونداد تمام داده هاي برنامه از دستگاههاي جانبي حافظه CNC است. اين توپي ، در بالاي ماشين سمت چپ پانل اپراتور نصب است. توپي درونداد / برونداد ، يك رابط ارتباطي داده هاي سريال براي EI IA RS 232 C است و تمام دستگاههاي متصل به آن بايد بر اين اساس سيم كشي شوند. براي جزئيات اسامي سيگنال ، با دستنامه FANUC OTA يا بخش خدمات كولچستر ، مشورت نماييد. ماشين ، دستگاهي است براي ابزار درونداد كه نوارخوان قابل حمل FANUC مي باشد. براي اجراي لوازم جانبي قابل حمل FANUC به برق تك فاز ۲۵۰ / ۲۰۰ ولت نياز است. مطمئن باشيد كه برق آن از حد مجاز تجاوز نكند.

براي ساير ابزارهاي درونداد، دستورات سازندگان بايد اجرا شود و پارامترهاي مرتبط ماشين ، متناسب با شرايط تغيير كنند. ماشين دستگاهي است براي ابزارهاي درونداد/ برونداد FANUC و پارامترهاي وابسته به Baud rate ،‌ Stop Bits و غيره كه براي ۳۰ كاراكتر در هر ثانيه، تنظيم شده اند. براي ساير انواع ابزارهاي درونداد / برونداد، به دستنامه و دستور العمل هاي اپراتورهاي FANUC OTA رجوع شود.