محاسبه نسبتهای مالی در شرکت صنایع بسته بندی البرز ( سهامی عام )

۱)_نسبت های نقدینگی
شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
نسبتهاي نقدينگي :
نسبت جاري ۰٫۷۹ ۰٫۸۵ ۰٫۸۳ ۰٫۸۸ ۰٫۸۸
نسبت سريع(آني) ۰٫۵۷ ۰٫۵۷ ۰٫۵۸ ۰٫۵۹ ۰٫۵۵
نسبت نقدينگي ۰٫۱۵ ۰٫۰۷ ۰٫۰۴ ۰٫۵۰ ۰٫۴۸
نسبت دارايي جاري ۰٫۶۴ ۰٫۵۱ ۰٫۵۴ ۰٫۵۸ ۰٫۶۳

۰٫۷۹ ۳۵,۴۴۲,۷۳۹,۳۳۸ = نسبت جاري سال۸۲
۴۴,۶۷۴,۶۹۷,۴۷۱
۰٫۸۵ ۴۱,۲۳۹,۵۷۵,۹۰۷= نسبت جاري سال۸۳
۴۸,۵۴۰,۱۳۲,۸۶۸
۰٫۸۳ ۴۷,۰۷۹,۰۵۷,۶۱۰= نسبت جاري سال۸۴
۵۶,۶۳۱,۹۳۷,۹۳۱
۰٫۸۸ ۵۴,۲۸۸,۴۸۳,۹۴۹= نسبت جاري سال۸۵
۶۱,۸۳۳,۶۰۶,۸۹۷
۰٫۸۸ ۶۱,۲۷۲,۵۹۷,۵۵۴= نسبت جاري سال۸۶
۶۹,۴۷۵,۸۰۲,۴۰۴

شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
نسبت جاري ۰٫۷۹ ۰٫۸۵ ۰٫۸۳ ۰٫۸۸ ۰٫۸۸

۰٫۵۷ ۱,۷۶۴,۷۴۲,۵۵۶+ ۱۷,۰۳۴,۴۵۸,۳۷۱+ ۲,۷۰۹,۸۱۷,۸۰۱+ ۳,۸۵۱,۱۰۱,۸۹۸= نسبت آنی سال۸۲
۴۴,۶۷۴,۶۹۷,۴۷۱
۰٫۵۷ ۲,۱۶۴,۸۲۵,۵۱۲+ ۲۱,۸۱۱,۴۸۳,۴۶۹+ ۳,۲۷۹,۲۴۹,۷۰۴+ ۱۹۷,۶۱۹,۹۲۵= نسبت آنی سال۸۳
۴۸,۵۴۰,۱۳۲,۸۶۸
۰٫۵۸ ۱,۵۶۱,۷۰۹,۵۳۴+ ۲۸,۸۸۴,۹۶۰,۱۱۶+ ۱,۲۱۹,۵۲۲,۰۱۹+ ۹۵۵,۷۹۱,۹۸۷= نسبت آنی سال۸۴
۵۶,۶۳۱,۹۳۷,۹۳۱
۰٫۵۹ ۱,۰۰۳,۲۳۳,۰۱۷+ ۳,۹۸۰,۰۹۱,۶۹۶+ ۲۹,۶۹۶,۷۷۲,۸۶۴+ ۱,۱۰۶,۷۶۳,۶۲۱= نسبت آنی سال۸۵
۶۱,۸۳۳,۶۰۶,۸۹۷
۰٫۵۵ ۱,۴۹۰,۶۰۲,۱۳۳+ ۵,۱۱۵,۰۵۲,۶۴۲+ ۲۸,۵۵۱,۶۳۶,۳۷۰+ ۴,۴۸۷,۲۲۱,۳۳۰= نسبت آنی سال۸۶
۶۹,۴۷۵,۸۰۲,۴۰۴

شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
نسبت سريع(آني) ۰٫۵۷ ۰٫۵۷ ۰٫۵۸ ۰٫۵۹ ۰٫۵۵

۰٫۱۵ ۲,۷۰۹,۸۱۷,۸۰۱+ ۳,۸۵۱,۱۰۱,۸۹۸= نسبت نقدینگی سال۸۲
۴۴,۶۷۴,۶۹۷,۴۷۱
۰٫۰۷ ۳,۲۷۹,۲۴۹,۷۰۴+ ۱۹۷,۶۱۹,۹۲۵= نسبت نقدینگی سال۸۳
۴۸,۵۴۰,۱۳۲,۸۶۸
۰٫۰۴ ۱,۲۱۹,۵۲۲,۰۱۹+ ۹۵۵,۷۹۱,۹۸۷= نسبت نقدینگی سال۸۴
۵۶,۶۳۱,۹۳۷,۹۳۱
۰٫۵۰ ۲۹,۶۹۶,۷۷۲,۸۶۴+ ۱,۱۰۶,۷۶۳,۶۲۱= نسبت نقدینگی سال۸۵
۶۱,۸۳۳,۶۰۶,۸۹۷
۰٫۴۸ ۲۸,۵۵۱,۶۳۶,۳۷۰+ ۴,۴۸۷,۲۲۱,۳۳۰= نسبت نقدینگی سال۸۶
۶۹,۴۷۵,۸۰۲,۴۰۴

شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
نسبت نقدينگي ۰٫۱۵ ۰٫۰۷ ۰٫۰۴ ۰٫۵۰ ۰٫۴۸

۰٫۶۴ ۳۵,۴۴۲,۷۳۹,۳۳۸ = نسبت جاری سال۸۲
۱۹,۸۳۱,۹۶۱,۲۷۱+ ۳۵,۴۴۲,۷۳۹,۳۳۸
۰٫۵۱ ۴۱,۲۳۹,۵۷۵,۹۰۷ = نسبت جاری سال۸۳
۳۹,۰۰۱,۲۰۷,۱۸۹+ ۴۱,۲۳۹,۵۷۵,۹۰۷
۰٫۵۴ ۴۷,۰۷۹,۰۵۷,۶۱۰ = نسبت جاری سال۸۴
۴۰,۲۱۶,۲۳۶,۶۸۵+ ۴۷,۰۷۹,۰۵۷,۶۱۰
۰٫۵۸ ۵۴,۲۸۸,۴۸۳,۹۴۹ = نسبت جاری سال۸۵
۳۸,۸۱۸,۴۱۵,۶۷۵+ ۵۴,۲۸۸,۴۸۳,۹۴۹
۰٫۶۳ ۶۱,۲۷۲,۵۹۷,۵۵۴ = نسبت جاری سال۸۶
۶۱,۲۷۲,۵۹۷,۵۵۴+ ۳۵,۹۰۷,۴۵۰,۵۰۷
شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
نسبت دارايي جاري ۰٫۶۴ ۰٫۵۱ ۰٫۵۴ ۰٫۵۸ ۰٫۶۳

۲ )_نسبت های فعالیت (کارایی)
شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
نسبتهاي فعاليت :
نسبت كالا به سرمايه‌ د رگردش -%۱۰۳ -%۱۶۵ -%۱۴۳ -%۲۴۶ -%۱۲۹
گردش سرمايه جاري -۴٫۱۱ -۷٫۵۴ -۶٫۷۳ -۹٫۰۴ -۸٫۰۷
گردش سرمايه ثابت ۲٫۵۲ ۱٫۶۱ ۱٫۸۹ ۲٫۰۹ ۲٫۲۱
گردش دارايي ۰٫۶۹ ۰٫۶۹ ۰٫۷۴ ۰٫۷۳ ۰٫۶۸

۱۰۳%- ۹,۵۲۵,۰۵۷,۹۲۲ = نسبت كالا به سرمايه‌ د رگردش سال۸۲
۹۲۳۱۹۵۸۱۳۳٫۰۰
۱۶۵%- ۱۲,۰۲۲,۱۷۸,۴۱۳ = نسبت كالا به سرمايه‌ د رگردش سال۸۳
۷۳۰۰۵۵۶۹۶۱٫۰۰
۱۴۳%- ۱۳,۶۵۰,۸۹۱,۹۳۱ = نسبت كالا به سرمايه‌ د رگردش سال۸۴
۹۵۵۲۸۸۰۳۲۱٫۰۰
۲۴۶%- ۱۷,۸۴۶,۱۳۴,۷۱۰ = نسبت كالا به سرمايه‌ د رگردش سال۸۵
۷۵۴۵۱۲۲۹۴۸٫۰۰
۱۲۹%- ۱۸,۵۹۶,۵۰۱,۸۵۰ = نسبت كالا به سرمايه‌ د رگردش سال۸۶
۸۲۰۳۲۰۴۸۵۰٫۰۰

شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
نسبت كالا به سرمايه‌ د رگردش ۱۰۳%- ۱۶۵%- ۱۴۳%- ۲۴۶%- ۱۲۹%-

۴٫۱۱- ۳۷,۹۱۲,۲۵۱,۹۶۵ = گردش سرمايه جاري سال۸۲
( ۴۴,۶۷۴,۶۹۷,۴۷۱ – ۳۵,۴۴۲,۷۳۹,۳۳۸ )
۷٫۵۴- ۵۵,۰۵۷,۰۷۵,۲۱۰ = گردش سرمايه جاري سال۸۳
(۴۸,۵۴۰,۱۳۲,۸۶۸ – ۴۱,۲۳۹,۵۷۵,۹۰۷)
۶٫۷۳- ۶۴,۲۴۵,۶۶۵,۰۲۸ = گردش سرمايه جاري سال۸۴
(۵۶,۶۳۱,۹۳۷,۹۳۱ – ۴۷,۰۷۹,۰۵۷,۶۱۰ )
۹٫۰۴- ۶۸,۲۴۳,۱۴۶,۶۷۳ = گردش سرمايه جاري سال۸۵
(۶۱,۸۳۳,۶۰۶,۸۹۷ – ۵۴,۲۸۸,۴۸۳,۹۴۹ )
۸٫۰۷- ۶۶,۲۰۳,۰۵۹,۶۵۴ = گردش سرمايه جاري سال۸۶
(۶۹,۴۷۵,۸۰۲,۴۰۴ – ۶۱,۲۷۲,۵۹۷,۵۵۴)

شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
گردش سرمايه جاري ۴٫۱۱- ۷٫۵۴- ۶٫۷۳- ۹٫۰۴- ۸٫۰۷-

۲٫۵۲ ۳۷,۹۱۲,۲۵۱,۹۶۵ = نسبت گردش سرمايه‌ ثابت سال۸۲
۱۵,۰۲۹,۱۳۶,۱۰۶
۱٫۶۱ ۵۵,۰۵۷,۰۷۵,۲۱۰ = نسبت گردش سرمايه‌ ثابت سال۸۳
۳۴,۲۴۵,۸۴۳,۵۱۸
۱٫۸۹ ۶۴,۲۴۵,۶۶۵,۰۲۸ = نسبت گردش سرمايه‌ ثابت سال۸۴
۳۳,۹۸۱,۶۹۶,۰۱۴
۲٫۰۹ ۶۸,۲۴۳,۱۴۶,۶۷۳ = نسبت گردش سرمايه‌ ثابت سال۸۵
۳۲,۶۶۰,۱۸۱,۹۸۵
۲٫۲۱ ۶۶,۲۰۳,۰۵۹,۶۵۴ = نسبت گردش سرمايه‌ ثابت سال۸۶
۲۹,۹۲۳,۴۰۱,۸۱۷

شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
گردش سرمايه ثابت ۲٫۵۲ ۱٫۶۱ ۱٫۸۹ ۲٫۰۹ ۲٫۲۱

۰٫۶۹ ۳۷,۹۱۲,۲۵۱,۹۶۵ = نسبت گردش دارایی سال۸۲
(۱۹,۸۳۱,۹۶۱,۲۷۱ + ۳۵,۴۴۲,۷۳۹,۳۳۸ )
۰٫۶۹ ۵۵,۰۵۷,۰۷۵,۲۱۰ = نسبت گردش دارایی سال۸۳
(۳۹,۰۰۱,۲۰۷,۱۸۹ + ۴۱,۲۳۹,۵۷۵,۹۰۷ )
۰٫۷۴ ۶۴,۲۴۵,۶۶۵,۰۲۸ = نسبت گردش دارایی سال۸۴
(۴۰,۲۱۶,۲۳۶,۶۸۵ + ۴۷,۰۷۹,۰۵۷,۶۱۰ )
۰٫۷۳ ۶۸,۲۴۳,۱۴۶,۶۷۳ = نسبت گردش دارایی سال۸۵
(۳۸,۸۱۸,۴۱۵,۶۷۵ + ۵۴,۲۸۸,۴۸۳,۹۴۹ )
۰٫۶۸ ۶۶,۲۰۳,۰۵۹,۶۵۴ = نسبت گردش دارایی سال۸۶
(۶۱,۲۷۲,۵۹۷,۵۵۴ + ۳۵,۹۰۷,۴۵۰,۵۰۷ )

شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
گردش دارايي ۰٫۶۹ ۰٫۶۹ ۰٫۷۴ ۰٫۷۳ ۰٫۶۸

۳ )_نسبتهاي سرمايه‌گذاري(اهرمي) :
شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
نسبتهاي (اهرمي)
نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه ۱٫۹۹ ۲٫۵۴ ۱٫۶۸ ۱٫۲۵ ۱٫۵۶
نسبت مالكانه ۰٫۱۴ ۰٫۱۷ ۰٫۲۳ ۰٫۲۸ ۰٫۲۰
نسبت كل بدهي ۳٫۱۷ ۱٫۹۵ ۱٫۹۷ ۲٫۰۵ ۲٫۶۱
نسبت پوشش بدهي ۴٫۹۴ ۱٫۸۸ ۳٫۲۶ ۶٫۳۲ ۳٫۵۱

۱٫۹۹ ۱۵,۰۲۹,۱۳۶,۱۰۶ = نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه سال۸۲
۷,۵۶۰,۰۲۰,۲۵۱
۲٫۵۴ ۳۴,۲۴۵,۸۴۳,۵۱۸ = نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه سال۸۳
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱٫۶۸ ۳۳,۹۸۱,۶۹۶,۰۱۴ = نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه سال۸۴
۲۰,۲۵۴,۵۳۱,۷۲۱
۱٫۲۵ ۳۲,۶۶۰,۱۸۱,۹۸۵ = نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه سال۸۵
۲۶,۱۰۳,۵۶۷,۱۱۴
۱٫۵۶ ۲۹,۹۲۳,۴۰۱,۸۱۷ = نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه سال۸۶
۱۹,۱۷۹,۸۸۵,۵۶۹

شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه ۱٫۹۹ ۲٫۵۴ ۱٫۶۸ ۱٫۲۵ ۱٫۵۶

۰٫۱۴ ۷,۵۶۰,۰۲۰,۲۵۱ = نسبت مالكانه سال۸۲
(۱۹,۸۳۱,۹۶۱,۲۷۱ + ۳۵,۴۴۲,۷۳۹,۳۳۸ )
۰٫۱۷ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = نسبت گردش دارایی سال۸۳
(۳۹,۰۰۱,۲۰۷,۱۸۹ + ۴۱,۲۳۹,۵۷۵,۹۰۷ )
۰٫۲۳ ۲۰,۲۵۴,۵۳۱,۷۲۱ = نسبت گردش دارایی سال۸۴
(۴۰,۲۱۶,۲۳۶,۶۸۵ + ۴۷,۰۷۹,۰۵۷,۶۱۰ )
۰٫۲۸ ۲۶,۱۰۳,۵۶۷,۱۱۴ = نسبت گردش دارایی سال۸۵
(۳۸,۸۱۸,۴۱۵,۶۷۵ + ۵۴,۲۸۸,۴۸۳,۹۴۹ )
۰٫۲۰ ۱۹,۱۷۹,۸۸۵,۵۶۹ = نسبت گردش دارایی سال۸۶
(۶۱,۲۷۲,۵۹۷,۵۵۴ + ۳۵,۹۰۷,۴۵۰,۵۰۷ )

شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
نسبت مالكانه ۰٫۱۴ ۰٫۱۷ ۰٫۲۳ ۰٫۲۸ ۰٫۲۰

۳٫۱۷ ۳,۰۳۹,۹۸۲,۸۸۷ + ۴۴,۶۷۴,۶۹۷,۴۷۱ = نسبت كل بدهي سال۸۲
۱۵,۰۲۹,۱۳۶,۱۰۶
۱٫۹۵ ۱۸,۲۰۰,۶۵۰,۲۲۸ + ۴۸,۵۴۰,۱۳۲,۸۶۸ = نسبت كل بدهي سال۸۳
۳۴,۲۴۵,۸۴۳,۵۱۸
۱٫۹۷ ۱۰,۴۰۸,۸۲۴,۶۴۳ +۵۶,۶۳۱,۹۳۷,۹۳۱ = نسبت كل بدهي سال۸۴
۳۳,۹۸۱,۶۹۶,۰۱۴
۲٫۰۵ ۵,۱۶۹,۷۲۵,۶۱۳+ ۶۱,۸۳۳,۶۰۶,۸۹۷ = نسبت كل بدهي سال۸۵
۳۲,۶۶۰,۱۸۱,۹۸۵
۲٫۶۱ ۸,۵۲۴,۳۶۰,۰۸۸ + ۶۹,۴۷۵,۸۰۲,۴۰۴ = نسبت كل بدهي سال۸۶
۲۹,۹۲۳,۴۰۱,۸۱۷

شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
نسبت كل بدهي ۳٫۱۷ ۱٫۹۵ ۱٫۹۷ ۲٫۰۵ ۲٫۶۱

۴٫۹۴ ۱۵,۰۲۹,۱۳۶,۱۰۶ = نسبت پوشش بدهي سال۸۲
۳,۰۳۹,۹۸۲,۸۸۷
۱٫۸۸ ۳۴,۲۴۵,۸۴۳,۵۱۸ = نسبت پوشش بدهي سال۸۳
۱۸,۲۰۰,۶۵۰,۲۲۸
۳٫۲۶ ۳۳,۹۸۱,۶۹۶,۰۱۴ = نسبت پوشش بدهي سال۸۴
۱۰,۴۰۸,۸۲۴,۶۴۳
۶٫۳۲ ۳۲,۶۶۰,۱۸۱,۹۸۵ = نسبت پوشش بدهي سال۸۵
۵,۱۶۹,۷۲۵,۶۱۳
۳٫۵۱ ۲۹,۹۲۳,۴۰۱,۸۱۷ = نسبت پوشش بدهي سال۸۶
۸,۵۲۴,۳۶۰,۰۸۸

شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
نسبت پوشش بدهي ۴٫۹۴ ۱٫۸۸ ۳٫۲۶ ۶٫۳۲ ۳٫۵۱

۴ )_نسبتهاي سودآوری:
شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
نسبتهاي سودآوري :
نسبت سود ناخالص ۱۸٫۹% ۱۹٫۵% ۲۱٫۰% ۱۵٫۶% ۱۳٫۵%
بازده فروش ۶٫۰% ۷٫۷% ۸٫۵% ۹٫۰% -۸٫۰%
بازده دارايي (ROA) 4.1% 6.3% 6.5% 6.8% -5.6%
بازده سرمايه در گردش -۰٫۲۵ -۰٫۵۸ -۰٫۵۷ -۰٫۸۲ ۰٫۶۵

۱۸٫۹% ۷,۱۴۹,۶۰۴,۳۰۵ = نسبت سود ناخالص سال۸۲
۳۷,۹۱۲,۲۵۱,۹۶۵
۱۹٫۵% ۱۰,۷۱۲,۳۰۰,۴۸۰ = نسبت سود ناخالص سال۸۳
۵۵,۰۵۷,۰۷۵,۲۱۰
۲۱٫۰% ۱۳,۴۸۲,۶۷۱,۳۳۲ = نسبت سود ناخالص سال۸۴
۶۴,۲۴۵,۶۶۵,۰۲۸
۱۵٫۶% ۱۰,۶۶۰,۹۸۰,۶۲۹ = نسبت سود ناخالص سال۸۵
۶۸,۲۴۳,۱۴۶,۶۷۳
۱۳٫۵% ۸,۹۶۹,۶۱۳,۸۳۹ = نسبت سود ناخالص سال۸۶
۶۶,۲۰۳,۰۵۹,۶۵۴
شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
نسبت سود ناخالص( حاشيه فروش) ۱۸٫۹% ۱۹٫۵% ۲۱٫۰% ۱۵٫۶% ۱۳٫۵%

۶٫۰% ۷,۱۴۹,۶۰۴,۳۰۵ = نسبت بازده فروش سال۸۲
۲,۲۹۱,۲۹۶,۵۵۵
۷٫۷% ۱۰,۷۱۲,۳۰۰,۴۸۰ = نسبت بازده فروش سال۸۳
۴,۲۳۵,۳۳۶,۵۰۹
۸٫۵% ۱۳,۴۸۲,۶۷۱,۳۳۲ = نسبت بازده فروش سال۸۴
۵,۴۶۴,۰۱۳,۸۰۷
۹٫۰% ۱۰,۶۶۰,۹۸۰,۶۲۹ = نسبت بازده فروش سال۸۵
۶,۱۷۴,۹۸۸,۷۷۱
۸٫۰%- ۸,۹۶۹,۶۱۳,۸۳۹ = نسبت بازده فروش سال۸۶
(۵,۳۱۴,۲۳۷,۱۰۱)

شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
بازده فروش ۶٫۰% ۷٫۷% ۸٫۵% ۹٫۰% -۸٫۰%

۴٫۱% ۲,۲۹۱,۲۹۶,۵۵۵ = نسبت بازده دارایی (ROA) سال۸۲
(۱۹,۸۳۱,۹۶۱,۲۷۱ + ۳۵,۴۴۲,۷۳۹,۳۳۸ )
۶٫۳% ۴,۲۳۵,۳۳۶,۵۰۹ = نسبت بازده دارایی (ROA)سال۸۳
(۳۹,۰۰۱,۲۰۷,۱۸۹ + ۴۱,۲۳۹,۵۷۵,۹۰۷ )
۶٫۵% ۵,۴۶۴,۰۱۳,۸۰۷ = نسبت بازده دارایی (ROA)سال۸۴
(۴۰,۲۱۶,۲۳۶,۶۸۵ + ۴۷,۰۷۹,۰۵۷,۶۱۰ )
۶٫۸% ۶,۱۷۴,۹۸۸,۷۷۱ = نسبت بازده دارایی (ROA)سال۸۵
(۳۸,۸۱۸,۴۱۵,۶۷۵ + ۵۴,۲۸۸,۴۸۳,۹۴۹ )
۵٫۶% – (۵,۳۱۴,۲۳۷,۱۰۱) = نسبت بازده دارایی (ROA)سال۸۶
(۶۱,۲۷۲,۵۹۷,۵۵۴ + ۳۵,۹۰۷,۴۵۰,۵۰۷ )

شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
بازده دارايي (ROA) 4.1% 6.3% 6.5% 6.8% -5.6%

۰٫۲۵- ۲,۲۹۱,۲۹۶,۵۵۵ = بازده سرمايه در گردش سال۸۲
(۴۴,۶۷۴,۶۹۷,۴۷۱ – ۳۵,۴۴۲,۷۳۹,۳۳۸ )
۰٫۵۸ – ۴,۲۳۵,۳۳۶,۵۰۹ = بازده سرمايه در گردش سال۸۳
(۴۸,۵۴۰,۱۳۲,۸۶۸ – ۴۱,۲۳۹,۵۷۵,۹۰۷ )
۰٫۵۷ – ۵,۴۶۴,۰۱۳,۸۰۷ = بازده سرمايه در گردش سال۸۴
(۵۶,۶۳۱,۹۳۷,۹۳۱ – ۴۷,۰۷۹,۰۵۷,۶۱۰ )
۰٫۸۲ – ۶,۱۷۴,۹۸۸,۷۷۱ = بازده سرمايه در گردش سال۸۵
(۶۱,۸۳۳,۶۰۶,۸۹۷ – ۵۴,۲۸۸,۴۸۳,۹۴۹ )
۰٫۶۵ (۵,۳۱۴,۲۳۷,۱۰۱) = بازده سرمايه در گردش سال۸۶
(۶۹,۴۷۵,۸۰۲,۴۰۴ – ۶۱,۲۷۲,۵۹۷,۵۵۴ )

شرکت سهامی البرز سال۸۲ سال۸۳ سال۸۴ سال۸۵ سال۸۶
بازده سرمايه در گردش -۰٫۲۵ -۰٫۵۸ -۰٫۵۷ -۰٫۸۲ ۰٫۶۵