محرکهای جهانی تجارت

نیروی محرک شیت نخستین سیستم ای اطلاعاتی جهان میل و رغبت به نیل به اقتصاد مقیاس سنجش بود. بنگاههای اقتصادی (شرکتها) از سیستم های خود به عنوان روشی برای عملیات داخل خود سرمایه گذاری سنگینی کرده بودند و بسط و توسعه موارد کاربرد شامل عملیات بین المللی هم می شد به عنوان تزئین روی کیک منظور و نقطه نظر می شد. موقعی که شرکتها

شروع به استفاده از رایانه های خود به نحوی جهانی نمودند، سرعت از گستره سود و منافعی آگاه شدند که امکان پذیر بود. این منافع به عنوان محرکهای تجاری جهانی معروف شدند. محرک تجاری جهانی (GBD) هویت و موجودیتی است که از اصول اقتصادی جهانی اقتصاد و حیطه ها مقیاس بهره می برد و بدین ترتیب در استراتژی تجاری جهانی نقش و سهم دارد. GBD ها بر

موجودیتهای وسیعی از امور تجاری مثل تهیه کنندگان، مشتریان و محصولات تمرکز و توجهی دارند و اطلاعاتی را ایجاد می کنند. که برای حمایت و پشتیبانی از همدیگر مورد نیاز است. موقعی که GBD ها تشکیل و برقرار شدند به عنوان پایه و اساس برای برای طرح و نقشه استراتژیک شرکت برای منابع اطلاعاتی عمل می کنند. در فهرست پائین هفت محرک مدنظر است که در بررسی MNC 105 مورد با مقرهایی در ایالات متحده تعیین شدند :
۱ ) منابع مشترک : چند مورد تابع و فرعی MNC در منابع واحد و یکسانی به عنوان راهنمایی پائین نگه داشتن هزینه ها و مخارج سهیم اند. نمونه هایی از چنین منابعی ناوگانهای تانکرهای نفت کنسولی و مراکز توزیع هستند.
۲ ) عملیات انعطاف پذیر : می توان تولید را از یک شرکت به شرکتی دیگر در پاسخ به شرایط و اوضاع متغیر جابجا کردو مثلاض اعتصابی از طرف اتحادیه کارگر شرکت تولیدی فرعی را قطع می کند، و یا اینکه تهیه کننده ای قیمت مواد اولیه خام را بالا می برد.

۳ ) عملیات منطقی و معقول : اجزاء و قطعات و اسمبلی هایی که محصولات نهایی MNC را به وجود می آورند. در سراسر جهان تولید می شوند. این محرک بر روی امتیازات محلی مثل قابلیت دسترسی مواد خام، مهارتهای کار، و حمل و نقل اقتصادی و مقرون به صرفع سرمایه گذاری می کند.
۴ ) کاهش ریسک : MNC ها در برابر ریسکهای خطری و توجه در عملیات در یک کشور واحد از طریق انجام عملیات در چند کشور دفاع می کنند. نمونه ای از چنین ریسکی کاهش و ارزش پولی رایج آن کشور است.

۵ ) محصولات جهانی : شرکت محصولات واحد را در سراسر جهان ارائه می دهد، و یا اینکه شرکتها فرعی در سراسر جهان محصولات خاص خود را از اسمبلی های فرعی مشترکی اسمبل و جمع آوری می کنند.
۶ ) منابع تدارکاتی کمیاب : منابع معینی چنان کمیاب یا گران قیمت هستند که نمی توان آنها را در هر محل فراهم کرد، در معرض آنها به طور حرکتی انبار و جمع آوری شده و به هنگام نیاز قابل دسترسی می شوند. نمونه های از این دستگاههای تولید متخصص و ابزار سست می باشند.
۷ ) مشتریهای شرکت : مشتریان شرکت در سراسر جهان هستند. نمونه هایی از شرکتهایی با چنین نیازهایی عبارتند از شرکتهای هواپیمایی (مسافربری) ، شرکتهای کرایه دهنده اتومبیل، و هتل ها، در این بخش شرکتهای دیگر هم وجود دارند که به صورت جهانی فعالیت و عمل می کنند. مثلاً Compaq سرمایه ها را به شرکتهایی می فروشد که از آنها در عملیات جهانی خود استفاده می کنند.
GBD در این فهرست قابل اعمال برای همه MNC ها نیستند. در لیورها (محرکهای) MNC ویژه می تواند تحت تاثیر صفت خود، کشورهایی که در آن عملیات و فعالیت می کند. ویژگیهای خود، و حتی واحدهای تجاری در ضمن همان شرکت قرار بگیرد. شکل ۶ – ۴ نشان می دهد که چگونه GBD های موردنظر از این بررسی و تحقیق در بین چهارده صفت متفاوت بودند. مدیر این پاسخگو مسئول حداقل از یک صفت استفاده می کردند. چنانچه ممکن است انتظار داشته باشید، مشتریان صنفی بیشتر را در سطح ۴۱۰ نسبت به هر محرک دیگر دریافت کردند. جدول ص ۹۹

پیشنهاداتی برای تعیین و تنظیم GBD ها :
متفرقه شرکتهای اقتصادی GBD ها را تشکیل دادند، چند نکته کلیدی و هم را باید به خاطر داشت :
ــ آنالیز باید شامل مجریان راه بالای شرکت باشد. این عوامل اجرایی از کل عملیات دیدگاهی دارند که اغلب اوقات در سطوح پائیز تر وجود دارند، و آنها می توانند GBD ها را در چشم انداز و منظری مناسب و صحیح قرار دهند. وقتی که GBD ها برقرار و تشکیل شدند، سیستم های اطلاعاتی جهانی که باید از یکدیگر حمایت و پشتیبانی کنند و عوامل اجرایی باید تمام سعی و همت خود را

در این راه به کار گیرد. شرکت در این آنالیز اولین گام و مرحله ناسوی نیل به پشتیبانی و حمایت عواملی اجرایی از رشد و توسعه GIS می باشد.
ــ سطح این آنالیز نباید خیلی زیاد باشد. GBD ها مدنظر در توزیع جهانی، تصویر صنفی واحد و یا حلقه و زهوار پاسیفیک گشترده تر از آن هستند که از هر جا مورد استفاده باشند. حفظ آنالیز در سطح واحد تجاری که در آن مقاومت روز به روز بنگاه و شرکت اقتصادی اجرا می شود حائز اهمیت است.
ــ آنالیز باید تفاوتهایی را مشخص کرده و بشناساند که در درون شرکت وجود دارند این احتمال می رود که GBD ها مجبور باشند که برای واحدهای فعالیت تجاری ویژه ای مرتبط باشد.
ــ آنالیز باید تفاوتهای موجود در فرهنگ را مشخص کند که از یک شرکت فرعی به دیگری موجود می باشند. مثلاً مطالعه و تحقیق Harvard Business Revurw از ۱۲۰۰ مدیر بین المللی این نکته را آشکار ساخت که فرهنگ ملی از تاثیر اساسی بر درک و تصورات مدیران برخوردار است. جدول ۱ – ۴ نشان می دهد که چگونه در این ژاپنی، آلمانی و امریکایی در دیدگاههای خود نسبت به موفقیت شرکتهای خود متفاوت هستند. این موارد کلیدی بر حسب اهمیت خود فراکست شده اند. اگر ما از کلیدهای رده بالا به عنوان یک راهنما استفاده می کنیم. ژاپنی ها محصول محور هستند. در حالیکه آلمانیها تولید محور و امریکائیها مشتری محور می باشند.
GBD ها وسیله لازم برای طراحی نقشه و طرح استراتژیک برای منبع اطلاعاتی (SPIR) را فراهم می سازند که برای استراتژی جهانی تجاری شرکت مرتبط است. از فصل ۲ ، ما دیدیم که SPIR از طرف مدیران اجرایی شرکت توسعه و رشد یافته است. در یک MNC ، این گروه باید شامل مدیران رده بالا در شرکتهای فرعی باشند.
مسایل و مشکلات موجود در اجرا و تکمیل سیستم های اطلاعاتی جهانی
دیده ایم که سیستم های اطلاعاتی جهانی MNC ها را در هماهنگ کردن فعالیت های شرکت اصلی و شرکتهای فرغی توانمند و تقویت می کنند، و اینکه توانایی و اشتراک و هماهنگی از مزایایی برخوردار است. نیاز به نیل به چنین مورد تعاونی و هماهنگی توجه کافی برای تعقیب چنین سیستم است، ولی رشد و توسعه سیستم به آسانی به دست نمی آید. MNC مرتبط بر پرونده ای برای تشکیل و تأسیس GIS می تواند مسایل چندی را پیش بینی کند.

قید و شرایطی که از نظر سیاسی اعمال شده اند.
دولتهای که در آنها شرکتها فرعی قرار دارند می توانند محدودیتهایی را اعمال کنند که از منظور کردن و گنجاندن شرکتهای فرعی در شبکه را برای شرکت اصلی دشوار می سازد.
محدودیتهای خرید و واردات سخت افزار
حکومتهای ملی در جستجوی حمایت و پشتیبانی از تولیدکنندان محلی و تحریک سرمایه گذاری خارجی در تولید محلی از طریق مشخص کردن این مطلب و نکته هستند که قرار است فقط تجهیزات تولیدی و یا جمع بندی شده در آن کشور مورد استفاده قرار گیرد.

محدودیت و پردازش داده ها
سیاسی و خواهشی که ممکن است این نکته را دیکته و اعمال کند که داده ها در درون همان کشور فرآوری و پردازش شود نه اینکه به خارج از کشور منتقل شده و در جای دیگر پردازش شود.
محدودیت بر برقراری ارتباطات داده ای
متداولترین محدودیت برقراری و ایجاد ارتباط داده ای این مورد است که بر جریانهای داده ای اعمال می شود. جریانهای داده ای ترانس بوردر و یا TPF ها حرکات داده های قابل خواندن با دستگاه در حد و مرزهای ملی هستند. آنها به چهار منبع طبقه بندی شده اند:
۱ ) داده های عملیاتی مثل داده های تعامل در معامله مورد استفاده در حسابدار سیستم های اطلاعاتی ؛
۲ ) داده های شخصی که افراد ویژه را مشخص می کند. نمونه هایی از این رزرواسیون هتل و شرکتهای هواپیمائی و سوابقی پرسنل می باشد ؛
۳ ) موارد انتقال اعانه ای الکترونیکی از یک کشور به دیگری ؛
۴ ) داده های فنی و عملی.
قانونگذاری TDF که در دهه ۱۹۷۰ شروع شده از طرف کشورهای زیادی به عنوان روشی برای مراقبت و محافظت از حریم خصوصی شخصی شهروندان خود برگزیده شده است.
مسایل تکنولوژی
اغلب اوقات MNC ها با مسایل مرتبط با سطح و میزان تکنولوژی در رابطه است که در کشورهای وابسته وجود دارد. در برخی کشورها، منابع قدرت قابل اتکاء و قابل اطمینان و قابل دسترسی نیستند که منجر به تغییرات قدرت متوالی و مکرر می شود.
مخابراتی اغلب اوقات فقط می توانند داده ها را با سرعت کم و آرام انتقال دهند، و کیفیت انتقال هم ممکن است ضعیف باشد. نرم افزار هم می تواند یک مسئله باشد چونکه کشورهای زیادی کپی راست های نرمافزاری را مدنظر قرار نمی دهند و نرم افزار بازار سیاه را مطرح می کنند، بر فراز فروشندگان نرم افزار از انجام فعالیتهای تجاری در آن کشورها امتناع می ورزند.

فقدان حمایت و پشتیبانی از جانب مدیران فرعی (کمکی)
میدران ادارات فرعی اغلب اوقات بخشی از این مشکل و مسئله هستند. برخی افراد از این نظر متقاعداند که می توانند شرکتهای فرعی خود را بدون کمک اداره کنند، و مقررات اعمالی شده از طریق مراکز اصلی را غیرضروری می پندارند. به برخی مدیران فرعی و کمکی براساس سودآوری پولی پرداخت می شود، و آنها خود را کنار می کشند موقعی که فکری کنند که راه حل های صنفی و مشترک و درآمد و عایدات آنها را تقلیل می دهد. مدیریت اداری خارجی هم می تواند GIS را به عنوان نوع «دردسر بزرگ » مدنظر قرار می دهند. مدیران رده متوسط ممکن است از تحت تسلط قرار گرفتن با رابطهای اطلاعاتی جدید بهراسند که داده های عملیاتی را به شرکت اصلی پیوند می دهند. با درنظر گرفتن همه این مسائل بالقوه، معجزه کوچک این که MNC ها همیشه GIS ها را امتحان می کنند. گرچه حذف کامل این مسائل و مشکلات غیرممکن است، ولی تاثیرات آنها را می توان با رعایت استراتژی خوب تجزیه و تحلیل شده به حداقل میزان رساند.
استراتژیهای اجرا و تکمیل GIS
وقتی که MNC از استراتژی چند ملیتی (غیرمتمرکز) تبعیت می کندف احتمالاً چند تیم توسعه موردنیاز است، که خارج از شرکتهای فرعی کار می کنند. وقتی که استراتژی جهانی (متمرکز) تعقیب می شود، تیم تحول و توسعه دهنده GIS (ترکیبی از اینها) همکه و یا بخشی اعظم کار را در محل موجود انجام می دهد.
وقتی که استراتژی بین المللی (ترکیبی از متمرکز و غیرمتمرکز) تعقیب می شود، یک یا چند تیم توسعه می توانند از شرکت اصلی به شرکتهای فرعی حرکت و فعالیت کنند. در مورد استراتژی بین ملی (یکپارچه)، تیم شامل نمایندگانی از هر دو مورد شرکت مادر (اصلی) و شرکتهای فرعی است.
استراتژی بین ملی برای اجرا و تکمیل GIS
چونکه استراتژی بین ملی پیچیده ترین این چهار مورد است – سعی می کند که کل MNC را به صورت سیستم در حال کار فعالی یکپارچه کند – استراتژی اجرا و تکمیل MNC می تواند به عنوان مدل موردنظر برای اجتناب از مشکلات بالقوه به کار رود. این استراتژی بر موضوعات مهم کلیدی تمرکز و توجه دارد که رابطه استراتژی تجاری / GIS ، منایع اطلاعاتی ، اشتراک در داده های بین المللی، و محیط فرهنگی مرتبط اند.

رابطه GIS با استراتژی تجاری
در پائین موضوعات مهم فهرست شده است که GIS را به استراتژی تجاری ربط می دهند. تیم توسعه باید این موضوعات مهم را زودتر در پروژه مدنظر قرار دهد. تیم باید :
۱ ) با مسئولان اجرایی شرکت برای کسب درک وضعی از تاثیر است بالقوه GIS بر استراتژی تجاری جهانی صمیمانه کار کند ؛

۲ ) استراتژی تجاری جهانی هر واحد تجاری را درک کند ؛
۳ ) استراتژی GIS جهانی را مشخص و تعیین کند که برای هر استراتژی تجاری جهانی هر واحد کافی و مناسب است ؛
۴ ) اهدافی را برای هر استراتژی GIS تعریف کند ؛
۵ ) موارد کاربرد لازم برای نیل به هر استراتژی GIS و تعیین اولویت آنها را تعیین کند ؛
۶ ) مسئولیت را برای اجرا و تکمیل موارد کاربرد تعیین کند.
اولین موضوع که شامل کار با مجریان شرکت می باشد باید در سراسر پروژه مدنظر باشد.
تعریف کردن منابع اطلاعاتی

GIS از همه انواع منابع اطلاعاتی – سخت افزار، نرم افزار، پرسنل، و داده ها و اطلاعات، و تسهیلات استفاده خواهد کرد. در زیر کارهای کلیدی و اصلی تیم توسعه در زمینه منابع فهرست بندی شده است. تیم باید :
۱ ) تعداد و محل مراکز داده های منطقه ای را تعیین کند ؛
۲ ) فروشنده هائی را معنی کند که محصولات و خدمات را برای هر سایت فرعی فراهم می کنند ؛
۳ ) سخت افزار و نرم افزار استانداردی را مضر کند که می توان در همه سایتها به کار برد؛
۴ ) طرح و نقشه هایی را برای یک یا چند مورد کمکی جهت کمک به شرکتهای فرعی و براساس عملکرد ۲۴ ساعت و هفته ای هفت روز ایجاد کند ؛
۵ ) برای وقفه های اجرا و تکمیل آماده باشد که در کشور اصلی و مادر تجزیه نمی شود.
کارهای دوم و سوم خیلی به هم مرتبط اند. قابلیت دسترسی فروشندگان ویژگیهای را برای نرم افزار و سخت افزار تحت تأثیر قرار خواهد داد.
فراهم آوردن سهام داده ها
کلید نیل به استاندارد سازی از عملیات در داده ها و نه در فرایندهاست. برنامه ریزی برای GIS باید بر نیل شرکت، پا بر کارهای متهورانه با محصول نهایی متمرکز باشد که مدل داده ها متهورانه ای می باشد. در مورد GIS ، این کار متهورانه یک MNC است و این مدل هم شامل شرکت اصلی است هم شرکتهای فرعی، حیطه گسترده این کار متهورانه مدل بندی داده ها برای MNC ها را در مقایسه برای شرکتهایی که فقط دارای عملیات داخلی هستند دشوارتر می سازد.

چند کار در تنظیم سیستمی برای اشتراک در داده ها لازم است. تیم توسعه باید :
۱ ) مدل داده های جهانی را توسعه داهد که از اهداف تجار جهانی حمایت و پشتیبانی می کند ؛
۲ ) گروهی متشکل از نماینده ای شرکت اصلی و شرکتهای فرعی را با هدف ایجاد و برقراری استانداردهای داده ها تشکیل دهد که در سرتاسر MNC مورد استفاده قرار گیرد ؛
۳ ) قانونگذاری در کشورهای مختلف عملیات جهت تعریف کردن محدودیها بر پردازش

و مخابرات مورد مکالمه قرار دهد غ
۴ ) براساس این مکالمه، معین کنید که آیا داده های را در حد و مرز کشور انتقال دهد و یا اینکه آنرا در کشورهای فعی و کمکی مورد پردازش قرار دهد ؛
۵ ) پایگاههای اطلاعاتی (داده ها) را اجرائی و تکمیل کند.
اولین کار از مدل بندی داده ها تشکیل و ترکیب می شود، و کار موضوع دوم از این مدل به عنوان پایه ای برای تعیین و مشخص کردن استانداردهای داده های در سطح Enterprise استفاده می کند. موضوعات سوم و چهارم در اصل با انتقال داده ها در ارتباط هستند.
مدنظر قراردادن محیط فرهنگی
مدیران اجرایی MNC و تیم توسعه چند ملیتی در سراسر فرایند توسعه و گسترش باید موضوعات فرهنگی توجه داشته باشند. علی الخصوص اینکه تیم گسترش و توسعه باید :
۱ ) نسبت به تفاوتهای فرهنگی که در بین کش.رهای کمکی و برای فرمولیزه راه حلهای سیستم آگاه و آماده باشد که به طور متقابل برای همه افراد و موارد مربوطه قابل قبول هستند ؛
۲ ) مطالعه و بررسی مهارتهای متخصصین اطلاعات در درون بخشهای فرعی را با هدف بعمل آوردن حداکثر و استفاده از این مهارتها طی مدت اجرا و تکمیل اجرا کند ؛
۳ ) فرصتهای آموزشی و تعلیم و تربیت را به نحوی برای بخشهای کمکی فراهم آورد که به پرسنل آنها بتوانند مهارتهایی را در زمینه هایی کسب کنند که در آنها کارآمد و توانا هستند و مهارتهایی را در زمینه هایی ایجاد کند که این افراد در آنها از توانمندی لازم برخوردارند ؛
۴ ) برنامه هایی رسمی را برای آماده سازی مدیران در محل شرکت اصلی برای کار با مدیران در و برعکس تشکیل و برقرار سازند. چنین برنامه هایی باید تفاوتهای فرهنگی و مدنظر قرار دهند که می توان موقع داشت و اینکه چگونه باید به آنها پاسخ داد.
با این موجود همه این تأکید بر انتخاب و انطباق با فرهنگ اینست، وظیفه و کار دوم فوق الذکر نقشهایی را معنی می کند که پرسنل در بخشهای فرعی می توانند در پروژه ایفا کنند، و در پی آن مهارتها است.
توجه و احتیاط
مراقب باشید که کارها و موضوعات فهرست شده فوق الذکر و اصلی نیستند که همیشه با توالی و تکرار رعایت می شوند. برعکس، موضوعاتی هستند که باید مدنظر قرار بگیرند. در برخی موارد، این موضوعات با توالی و تکرار منطقی فهرست بندی می شوند. با این وجود تیم توسعه باید همه چهار طبقه بندی را به خاطر داشته باشد چونکه آنها در مورد اجرا و تکمیل GIS مطرح می شوند.
محاسبه در سطح جهان

تا اینجا ما توسعه و گسترش سیستم های اطلاعات جهانی را با اشتراک و تعاونی و چندملیتی مورد تأکید قرار داده ایم. ما در این قسمت تأثیری را بازشناسی می کنیم که محاسبه در چند کشور در سراسر جهان داشته است.
اسرائیل : یکی از اولین پیشگامان : ت. همینطور این تحقیق و پژوهش اولیه به جهان غرب محدود نشد. موارد کمال و فضلیت نخست در ایلات متحده مرتبط ها وارد ایکن، استاد دانشگاه هاروارد صورت گفت که دستگاه الکترومکانیکی موسوم به مارک یک (Mark I) را به سال ۱۹۴۴ مطرح کرده و توسعه داد.
او سال بعد، دو مهندس دانشگاه به سیسنوالیا یعنی دکتر جان دابیلو ماچلی و جی پرسیر اکرت ماشین حساب الکترونیکی موسوم به ENIAC را ساختند. سال بعد، در جولای ۱۹۴۷ ، کمیته مشورتی دپارتمان ریاضی کاربری انستیتو و تیزمن، که در نقطه ای واقع شده بود که قرار بود اسرائیل بشود، توصیه کرد که رایانه دیجیتال الکترونیکی ساخته شود. این کمیته شامل دانشم

ندان معروفی مثل آلبرت انیشتن، رابرت اُپنهایمر، و جان وان نیوسن بود که به خاطر ایجاد سیستم کدگذاری دو رقمی مورد استفاده در رایانه ها معروف است. هشت سال بعد، در سال ۱۹۵۵ ، بعد از وقفه های ناشی از تشکیل اسرائیل، کامپیوتری معروف به WEIZAC ساخته شد. این فقط یک سال بعد از اینکه اولین رایانه تجاری در ایالات متحده توسط شرکت جنرال الکترونیک نصب شد صورت گرفت. تلاشهای اولیه در اسرائیل شروع تاریخچه محاسبه را نشان می داد که فضلیت ها و هنرهای واقعی را در نرم افزار و سخت افزار شاهد بوده است. بین سالهای ۱۹۸۴ و ۱۹۹۲ فروش نرم افزار اسرائیل سه برابر شد، و کارشناسان صادرات را تا ۷۰۰/۲ درصد کل افزایش دادند. در سال ۱۹۹۲ ، ۱۵۰ شرکت نرم افزاری حدود ۵۵۰۰ نفر از افراد کل ۱۲۰۰ نفر حرفه ای در امر کامپیوتر را استخدام کردند، و کل فروش بالغ بر ۶۰۰ میلیون دلار بود. نرم افزار اسرائیل به ویژه در زمینه های سیستم های مدیریت پایگاه داده ها (پایگاه اطلاعاتی) پیشرفته، ژنراتورهای کاربری، عملیات در مرکز کامپیوتر، و مراقبت آنتی ویروس موفقیت آمیز بوده است.
محرکهای صنعت کامپیوتر سازی اسرائیل
سه دلیل عمده وجود دارد مبنی بر اینکه چرا صنعت محاسبه (تولید کامپیوتر) اسرائیل اینقدر موفقیت آمیز بوده است. محرکهای صنعت کامپیوتر سازی آن شامل سابقه تاریخ، مصرف کنندگان و فرهنگ می باشد.
اوضاع و شرایط تاریخی

اسرائیل به خاطر اندازه کوچک اش و شروع دیر هنگام به تشکیل و ایجاد ملتی واحد مجبور بوده است که تکنولوژی جدیدی را به عنوان راه ایجاد رقابت برابر با دیگر ملل قدیمی تر و پیشرفته تر اختیار کند. این نگرش در سال ۱۹۶۰ به تشکیل و ایجاد نخستین مرکز محاسباتی نیروهای دفاعی اسرائیل منجر شد. در چنین موقعیت ملی کسب وجهه و شکل رقابتی برای فن آوری امری آسان است.

مصرف کنندگان اسرائیلی
یک دلیل مبنی بر اینکه نرم افزار اسرائیل در بازارهای جهانی از چنین احترام ومنزلت بالائی برخوردار بوده است به خاطر تقاضای ایجاد شده توسط مصرف کنندگان اسرائیل است. اسرائیلی ها علاقه فوق العاده ای به دستگاه آلات و در نهایت به کامپیوتر دارند. برای اینکه کامپیوتری با چنین مشتریان موفق شود، باید که به صورت استثنایی قوی و نیرومند و زمخت باشد. این ویژگیها به ویژه در سیستم های مبتنی بر رایانه معینی مثل موارد مورد استفاده توسط صنعت بانکداری ارزشمند هستند.
اوضاع و شرایط فرهنگی
اسرائیل ارزش زیاد برای مدرن بودن، پیشرفت و ترقی قابل هستند که همگی از تاثیرات مثبتی برخورداراند. از طرف دیگر، زبان عبری هم مایه نفوذ و تاثیری عامله است که مانع و سدی بین حرفه IT (تکنولوژی اطلاعاتی) اسرائیل و بقیه جهان شده است. با این وجود افراد شاغل در صفت نرم افزار اسرائیل از اینرو مانع و قابل زبان با کسب تخصصی و کارشناسی افراد شاغل در صفت نرم افزار اسرائیل از این مانع و قائل زبان با کسب تخصصی و کارشناسی در طراحی نرم افزار چند زبانه سود جستند و از این سد و مانع برای کاهش ورودی و خروجی استعداد و نبوغ محاسباتی استفاده کردند.
نتیجه نهائی این محرکها صفت نرم افراز اسرائیل است که موقعیت رهبری در بازار جهانی را برای خود کسب کرده است.
شیله جبران می کند
در طرف دیگر جهان، شیله هم رهبری نرم افزار است. بازار نرم افزار امریکایی جنوبی تقریباً از ۲۴ کشور و جمعیت ۴۶۰ میلیون نفر تشکیل شده است. شیله ۱۴ میلیون نفر جمعیت دارد. ولی به

نظر می رسد که ۴ میلیون نفر فقیر هستند. این امر بدون شک رشد و توسعه صفت الکترونیکی با تکنولوژی بالا را مانع می شود. اولین رایانه تا سال ۱۹۶۲ نصب شد – ۱۱ سال بعد از اینکه نخستین کامپیوتر خط تولید در ایالات متحده نصب شد. ولی انتخاب و اختیار کامپیوتر در شبکه را بلند مدت کُند و تنبل باقی نماند. مثل هرجای دیگر جهان، صفت میکروکامپیوتر سازی به کامیپیوترسازی شبکه نقطه اوج و ترقی بهتر ارائه کرد. از سال ۱۹۸۹ تعداد میکروکامپیوترها چهار برابر شده، و در حال حاضر با سرعت و میزان ۴۰۰۰۰۰ دستگاه در هر سال نصب می شود. امروزه ، از هر ۱۰۰ نفر اهل شیلی ۳ نفر مالک و صاحب میکروکامپیوتر هستند. جدول ۲ – ۴ نقاط عطف در تاریخ محاسبه (کامپیوترسازی) شیلی را فهرست بندی می کند. در حالی که انقلاب سخت افزاری با صادرات میکروکامیپوترهای ساخت خارج، ولی محرک و انگیزه برای صفت نرم افزار از درون این کشور بود. شرکتهای شیلایی سعی در خریداری نرم افزار از قبل نوشته شده از فروشنده های خارجی

داشتند، ولی دریافتند که این امر بیهوده و بی فایده است. منحصره فروبودن عملیات حسابداری محلی، پول رایج دارای شاخص و مقررات بانکداری محلی این نکته را آشکار ساخت که شیلی خود باید نیازهای نرم افزاری اش را برطرف سازد. شرکتهای شیلایی نه تنها نیاز ملی را برطرف کردند، بلکه همچنین محصولات نرم افزاری را تولید کردند که برای ملل دیگر نیز مورد علاقه بوده است. در سال ۱۹۹۴ فروش صادرات ۸/۳۸ میلیون دلار بوده انتظار می رود که تا سال ۱۹۹۸ این رقم به

۷/۱۷۰ میلیون دلار برسد، که رشدی در اماتیک خواهد بود و نشانگر ۲/۳ درصد کل فروش نرم افزار در امریکای لاتین است. جالب توجه و شگفت انگیز برای یک کشور کمتر توسعه یافته این که رشد محاسباتی (کامپیوتر) بعدی باز پرساخت مخابرات نامناسبی مسدود نخواهد شد. همه شهرهای مهم شیلی به اُپتیک های فیزیکی مجهزاند، همه سوپینگ تلفن دیجیتال است، و تقریباً همه دانشگاهها و بسیار از شرکتها به اینترنت متصل هستند. یک مورد ضعف بزرگ فقدان سرمایه و

دانش و آگاهی کافی از بسیاری از شرکتهای نرم افزار ساز است. یک مورد استثنا شرکت Sonda (اسوندا) می باشد، که در کشورهای امریکایی لاتین دفاتر و مراکزی دارد و نیروی کار انسانی ۱۵۰۰ نفری در اختیار دارد. سوندا سیستم های بانکداری را به مشتریانی در آمریکای لاتین، اندولزی، مالزی، تایلند و روسیه فروخته است. در آینده، صنعت نرم افزار شیلی توسه محصولات خود در بازارهای جهانی را ادامه خواهد داد