چکیده
روسازی در آب و هوای سرد سیر به دلیل برودت دما و رطوبت کار دشواری می باشد. چالش های اصلی روسازی در آب و هوای سرد سیر: رسیدن به تراکم کافی، مصرف بالای انرژی، تولید گازهای گلخانه ای و بخارات سمی می باشد. رو سازی با WMA بهترین و موثرترین روش برای روسازی در شرایط آب و هوایی سردسیر است که به سه روش عمده تولید می شود: (۱ کف قیری (۲ زئولیت آسفامین (۳ واکس ساسوبیت که روش سوم بهترین نیز می باشد. این مقاله به ارزیابی پتانسیل WMA در شرایط آب و هوایی سردسیر پرداخته است که با کاهش درجه حرارت آسفالت و رابطه مستقیم آن با کاهش وسیکوزیته، موجب اندود بهتر مصالح، تراکم موثرتر، کاهش تولید گازهای سمی و نیز صرفه جویی در مصرف انرژی می شود. از معایب اصلی WMA، شیار افتادگی و نفوذ رطوبت در آسفالت می باشد که با استفاده از مواد افزودنی ضد عریان شدگی این معضل نیز حل می شود.

کلمات کلیدی: مخلوط آسفالت گرم((WMA، مخلوط آسفالت داغ (HMA)، تراکم، بخارات سمی، محیط زیست.

. ۱مقدمه

مشکل اصلی استفاده از مخلوط آسفالت داغ (HMA) در فصل زمستان، پاییز و بهار، سرد شدن سریع روسازی بدلیل تأخیر در ساخت و نیز مرطوب شدن آسفالت می باشد. چالش اصلی روسازی در شرایط آب و هوایی سردسیر رسیدن به تراکم کافی است که اگر وزن مخصوص کافی حاصل شود، روسازی انتظاراتی را که از آن می رود را بخوبی انجام می دهد. چالش های دیگر روسازی در این شرایط، گازهای گلخانه ای و نیز میزان مصرف انرژی می باشد.[۲,۱] در سال ۱۹۵۶، لارس ح. اکسانی، از دانشگاه دولتی لوا به عامل کف قیری به عنوان چسبنده دست یافت که مرحله اصلی آن تزریق بخار آب در داخل قیر داغ می باشد. در سال ۱۹۶۸، موبل اویل در استرالیا با اصلاح مراحل اصلی و با افزودن آب سرد بجای بخار آب در داخل قیر داغ ابتکاری در کار اکسانی انجام داد.[۳]

-۲مخلوط آسفالت گرم :(WMA)

روسازی HMA در آ ب و هوای سردسیر عملکرد مناسبی دارد ولی هزینه های آن بالا می باشد. هدف اصلی کسب زمان کافی برای اتمام مرحله تراکم در دمای می باشد. زمان لازم برای تراکم مخلوط بیشتر به درجه حرارت اختلاط و ضخامت لایه ها نیز وابسته است. کسب این زمان را می توان با ایجاد تغییر در متغیرهای وابسته و نیز حداقل سازی زمان اختلاط بین تراکم و اختلاط انجام داد که این امر با انجام یک و یا تمام این موارد حاصل می شود: (۱افزایش دمای مخلوط (۲افزایش ضخامت لایه ها (۳حداقل سازی زمان و طول حمل و نقل (۴غلطک هرچه نزدیکتر به فینیشر کار کند (۵استفاده از تعداد بیشتر و یا ظرفیت بالاتر غلکطک (۶استفاده از مخلوط آسفالت گرم .[۲] (WMA)
HMA به روش سنتی در دمای تولید و در دمای متراکم می شود. حرارت تأثیر مستقیم بروسیکوزیته دارد. با کاهش حرارت HMA آسفالت بیندر چسباننده تر، چگال تر و در برابر تغییر شکل ها پایدار تر نیز می شود و در نتیجه منجر به کاهش فضاهای خالی و نفوذ پذیری کمتر شده و تراکم بهتری را حاصل می نماید.[۴] این درجه حرارت به منظور: (۱کاهش وسیکوزیته قیر به منظور انددو کافی مصالح (۲کارائی بهتر در مدت بهره برداری و تراکم (۳افزایش سریع قدرت مکانیکی (۴پایداری در مدت ترافیک و بارگذاری نیز می باشد.[۴]