چکیده

با استفاده از یک مدل آماري، تعداد همسایه هاي اتم Ce ذر ترکیب Ce(Pd1-xCux)3 براي غلظتهاي مختلف محاسبه شد. در این محاسبه با توجه به فرض همگنی کامل، تعداد همسایه هاي Ce در یک راس مکعب، به عنوان یک متغیر تصادفی در نظر گرفته شده و نتایج این محاسبه براي بررسی اندازه گیري تجربی مقاومت الکتریکی این آلیاژها مورد استفاده قرار داده شده است.

مقدمه

مطالعه آلیاژ CePd3 به عنوان یک ترکیب والانس میانی تا به حال به طور وسیعی مورد بررسی قرار گرفته است .[۱] از طرف دیگر

دیده شده که اضافه کردن دیگر عناصر [۲] و یا جایگزین کردن

برخی عناصر دیگر به جاي عنصر [۳] Pd باعث تغییر حالت این ترکیب از حالت والانس میانی به حالت سه گانه شبه کاندو می گردد. مطالعات تجربی ترابردي و مغناطیسی این ترکیب با نشاندن عنصر Cu به جاي Pd در گزارشهاي پیشین ارایه گردیده است

.[۴] در ادامه این مطالعات و به منظور بررسی علت تغییر مقاومت

الکتریکی Ce(Pd1-xCux)3 با استفاده از یک مدل آماري، تعداد

همسایه هاي اتم Ce در ترکیب Ce(Pd1-xCux)3 براي غلظتهاي مختلف محاسبه شده است.

براي مدلبندي آماري از مدل توزیع دو جمله اي استفاده میکنیم.

توزیع دو جمله اي براساس آزمایشهایی به نام آزمایشهاي برنولی

شکل گرفته است.

آزمایش برنولی- عبارتست از آزمایشی که نتیجه آن فقط دو حالت دارد، مثل پرتاب سکه .[۵]

اگر چنین آزمایشی را مستقلا n بار تکرار کنیم با فرض اینکه

احتمال پیشامد مورد نظر در هر بار تکرار آزمایش ثابت باشد، در

این صورت y تعداد دفعاتی که در n بار تکرار آزمایش پیشامد مورد نظر، رخ دهد، یک متغیر تصادفی است موسوم به متغیر دو جمله اي که توزیع احتمال آن را توزیع دو جمله اي می نامند.

میتوان نشان داد که احتمال وقوع مقادیر مختلف y از فرمول زیر

تبعیت می کند.

(۱) p j (1− p)n − j n ! Pr  y  j 
j!n − j  !

روش محاسباتی- مدلبندي آماري

واضح است که مقادیر متغیر تصادفی y (تعداد رخداد پیشامد مورد نظر) از صفر تا n تغییر می کند و احتمالهاي مربوط به آنها از

فرمول توزیع دو جمله اي (۱) به دست می اید.