چکیده

آنزیمهاي -β گالاکتوزیداز کاربردهاي فراوانی در صنایع مختلف ازقبیل صنایع غذایی و نوشابهسازي دارند. در این پروژه آنزیم -β گالاکتوزیداز از باکتري Cohnella A01 مدلسازي شد. براي مدلسازي از چهار سرور swissmodel،ps2، phyre2و SAM-T08 استفاده شد. مدلهاي پیشبینی شده به عنوان الگو براي ساخت مدل نهایی باModeller v: 9.8 مورد استفاده قرار مدلگرفت.

نهایی از لحاظ سطح انرژي به حد اقل رسانیده شد و جایگاه فعال آنزیم شناسایی گردید. اسید آمینه هاي اسید گلوتامیک ۱۵۶ و ۳۵۲ به

عنوان اسید هاي آمینه اصلی جایگاه فعال شناسایی شدند.انرژي به دست آمده حاصل از داك گذاري اولیه در مقیاس سیستم امتیاز دهی MolDock برابر با -۱۰۳/۳۰ بود. سپس با اعمال ۱۰۰ جهش نقطهاي و ساخت مدلهاي جهشیافته و انجام شبیه سازي داك گذاري سه مدل جهش یافته E145L، P190I وD312W با انرژي بیشتري به جایگاه فعال آنزیم متصل شده و باعث افزایش فعالیت کاتالیزوري

آنزیم شدند.

کلمات کلیدي: Cohnella A01، -βگالاکتوزیداز، مدلسازي

مقدمه
توزیداز آنزیم -β ۱٫۲۳)منابع.(EC.3.2 از مختلف نظیر میکروارگانیسمها، گیاهان و حیوانات بدست میآید.
با توجه به نوع منبع خواص بتا گالاکتوزیداز ها بطور قابل توجهی متفاوت است. آنزیمهاي β -گالاکتوزیداز گیاهی در مقایسه با نوع
بدست امده از حیوانات ارزش تجاري کمتري دارند، در حالی که -βگالاکتوزیداز به دست آمده از منابع میکروبی داراي کاربردهاي صنعتی
بیشتري میباشند به دلیل؛ (منبع) دسترسی راحت تر به منابع میکروبی، سهولت حمل و نقل آسان و داراي سرعت تکثیر و عملکرد بالا.
از معروفترین آنزیم -βگالاکتوزید لاکتازي است که لاکتوز شیر را به دو مونومر گلوکز وگالاکتوز هیدرولیز میکند.

لاکتوز قند رطوبتپذیري است و تمایل شدیدي به جذب طعم و بو دارد که سبب بسیاري از نقایص از جمله تبلور در مواد لبنی که در

یخچال نگهداري میگردد، میشود. علاوه بر این هیدرولیز لاکتوز موجود در آب پنیر (کشک) آن را به یک محصول بسیار مفید مانند شربت شیرین تبدیل میکند که میتواند در مراحل مختلف لبنی، پخت و صنایع نوشابه استفاده گردد .(۳,۲,۱)

١

با توجه به کاربردهاي مهم آنزیم -βگالاکتوزیداز در صنعت و پایداري حرارتی آن دانشمندان مطالعات گستردهاي بر روي ساختار،

عملکرد و افزایش پایداري حرارتی این آنزیم انجام دادهاند. از سوي دیگر پیشرفتهاي سالیان اخیر در ژنتیک و دیگر علوم مرتبط با

زیست مولکولی در کنار گسترش تکنولوژي فنآوري اطلاعات و کامپیوتر باعث پدید آمدن حجم انبوهی از اطلاعات در زمینه زیست مولکولی شده است، که جز با بهرهگیري از کامپیوتر قادر به تحلیل و ذخیرهسازي این اطلاعات نخواهیم بود. این شاخه مدرن که در

حقیقت پیوند تکنولوژي اطلاعات با زیست مولکولی است تحت عنوان بیوانفورماتیک شناخته شده است .(۶,۵,۴)