چکیده :

با افزایش رقابت بین شرکت ها در سال های اخیر، احتمال ورشکستگی شرکت های متوسط و کوچک افزایش یافته است.در این مقاله سعی شده تا با یک مدل پویا رفتار مالی شرکت های متوسط و کوچک پیمانکاری از جهت احتمال وقوع ورشکستگی مورد

بررسی قرار گیرد.

عوامل تاثیر گذار در مدل بر مبنای داده های گزارشات مالی شرکت های پیمانکار فعال در صنعت ساخت و ساز و نظرات ۲۰

مدیر خبره در امور پیمانکاری به روش فرایند تحلیل شبکه ای(( ANP تعیین شده است .

نتیجه نشان می دهد که نحوه بودجه ریزی برای پروژه ها، تاخیر در پرداخت ها، سود در نظر گرفته شده پروژه ها نقش مهمی را در وضعیت مالی ایفا میکند . از طرفی این پژوهش نشان می دهد با استفاده از مدل سازی پویا، مدیران قادر به پیش بینی رفتار مالی شرکت ها قبل از ورشکستگی آن و اتخاذ اقدامات لازم برای جلوگیری از ضرر و زیان خواهد بود. این مدل و مدل های مشابه می تواند در برابر برآورد های سنتی که تنها بر اساس نسبت های مالی در مدل استاتیک استفاده می شود ، در نظر گرفته
شود.

کلمات کلیدی: دینامیک سیستم، شرکت های متوسـط و کوچـک((SME، ورشکسـتگی، فرآینـد تجزیـه و تحلیـل شـبکه ای

(ANP)

۱ نویسنده مسئول( مریم طاهری ):کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار((MBA آدرس :واحد ۲، پلاک ۲، خیابان پالیزوانی، خیابان گاندی، تهران، ایران کد پستیm.taheri@samandis-co.com 1517644814

۲ رضا شیخ (PHD) دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود ،بلوار دانشگاه، شاهرود، ایران،
resheikh@shahroodut.ac.ir
3 فرخ زاده دباغ: کارشناس برق شرکت سمندیس، تهران، خیابان گاندی ،خیابان پالیزوانی ،پلاک ،۲ واحد ۲، کد پستی۱۵۱۷۶۴۴۸۱۴
f.dabagh@samandis-co.com

مقدمه

پیش بینی رفتار مالی رو به ورشکستگی یا موفقیت سازمان های متوسط وکوچک با رویکردی پویا از این جهت اهمیـت مـی یابـد

که مدل ها و روش های موجود جهت پیش بینی موفقیت یا شکست شرکت ها در شرایط ایستا مطـرح گردیـده و تعـاملات بـین

مولفه ها و دینامیک بودن روابط حاکم بر سیستم در آن ها در نظر گرفته نمی شود.اما در عمل تغییرات شتابان مولفه های درونی و

بیرونی سازمان و اثرات افزاینده یا کاهنده آن ها بر یکدیگر شرایطی را به وجود می آورد که الگو های ایستا قابلیت پـیش بینـی و ارائه راهکار خود را از دست می دهند بنا بر این مدل دینامیک رفتار منجر به موفقیت یا شکست کسـب و کـار منجربـه مدلسـازی واقعـی شـرایط مـوثر بـر عوامـل ور

شکستگی یا بحران مالی می شود و این موضوع فضایی را برای تصمیم گیری مدیران برای اجرای برنامه هـا و یـا اتخـاذ راهکـار

هایی در جهت جلوگیری از بحران یا بهبود وضع موجود را فراهم می نماید.در واقع این روش همچنین این امکان را ایجاد کرده است که با بررسی دقیق و نزدیک این رفتار شرکت ها ، روش های جلوگیری از ورشکستگی و راه حل های مناسب را در مقـاطع

مختلف شناسایی نمود و اثر احتمالی این راه حل ها را نیز بتوان در آینده مشاهده کرد.

چکیده ای از مطالعات ورشکستگی کلاسیک

در سال ۱۹۶۶، بیور یک مدل پیش بینی ور شکستگی کسب و کار با استفاده از نسبتهای مالی. با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل تفکیک ارائه کرد، او در این مدل را ۳۰ نسبت مالی را سودمند معرفی کرد ].۷]

مطالعات متعدد پس از بیور با استفاده از مدل شاخص ریسک برای پیش بینی شکستبر اساس نسبت های مختلف مطرح شد
۳۳]، .[۲۵
در سال ۱۹۶۸ آلتمن با کمک روش تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره برای پیش بینی ورشکستگی کسب و کار مدل Z-Score
. که بر مبنای روش تجزیه و تحلیل تفکیک چندگانه (MDA) است مطرح کرد ].۲]
مطالعات بسیاری پس از مطالعات آل تمن و همکاران اش بر اساس مدل Z-Score گرفت . (۱۹۷۷)
اگر چه روش های آماری کلاسیک ثابت کرده اند که بسیار محبوب است به نظر می رسد در پیش بینی شکست شرکت های

بزرگ، مشکلات متعدد مربوط به استفاده از آنها وجود دارد.با توجه به این که این مدل ها برای یک حالت ایستا از وضعیت

مالی در نظرگرفته می شود در حالی که ما در یک جهان پویا زندگی می کنیم. و اغلب تصمیم گیری در این مدل ها بر اساس داده های رویدادهای گذشته است و رویدادهای آینده را در نظر نمی گیرد . [۱]