مديريت انگيزه

يك مدير به منظور درك آنچه موجب ايجاد انگيزش در ديگران مي شود بايد بسيار كوشا و جدي باشد تا بتواند تعامل مناسبي بين نيازهاي:
– دروني
– اهداف شخصي
– اهداف سازماني
برقرار نمايد.
انگيزه بعنوان يك حالت دروني فكر وجسم – آرزوهاوخواسته ها ، نيازها ومشوق ها كه افراد را منفعل نموده و وادار به عكس العمل مي نمايد توصيف شده است
ويليام جيمز در تحقيقي در باره انگيزش به اين نتيجه دست يافت كه كاركنان ساعتي ، تقريبا با ميزان كاري در حدود ۲۰ الي ۳۰ در صد توانايي خود مي توانستند شغل خود را حفظ كنند واخراج نشوند. اين تحقيق همچنان نشان داد كه اگر كار كنان انگيزش بيشتري داشته باشند تقريبا ۸۰ الي۹۰ درصد توانايي خود كار مي كنند.
توجه واهميت به انكيزه (محركهاي دروني افراد) وانگيزش(محركهاي بيروني افراد) تاثيري شگفت آوري در نشاط عمومي وافزايش توليد دارد .

هدف سمينار:
آشنايي مديران با عوامل انگيزش بمنظور بكار گيري آن درسازمان مربوطه جهت تاسيس نشاط ورضايت نيروي كاروبه فعليت در آوردن حداكثر توانمنديهاي آنان
كليد واژگان:
نياز – انگيزه – انگيزش – خوشايند – نا خوشايند – خوشوقت – خوشبخت – رضايت – احساس – احسان – عشق – محبت – نفرت –
۱- انگيزه : محركهاي دروني كه بر اساس نيازهاي فيزيولوژيك مي باشد.
۲- انگيزش :محركهاي بروني كه به واسطة انگيزش مي توان نيازهاي جديد در انسانها تا سيس نمود و يا نيازهاي سابق را تغيير داد
عوامل مؤثر در نحوة ايجاد ارتباط
۱- چگونگي ارسال پيام ، چگونگي دريافت پيام را معين مي كند۰يعني از هردست كه بدهي از همان دست مي گيري ۰
۲- آنچه اهميت دارد، دريافت پيام است نه ارسال آن ، يعني شناخت طرف مفابل بسيار مهم است ۰
۳- چگونگي آغاز پيام ، اغلب حاصل آنرا معين مي كند ۰ يعني رفتار مثبت باعث ايجاد حسن نيت مي شود۰
۴- ارتباط به منزلة خيابان دو طرفه است – هر دو طرف بايد با هم ارتباط داشته باشند۰
۵- ارتباط يك بازي است ، اگر بيسكويت شكسته به بچه بدهيد براي او بزرگترين درد است۰
سرفصلها وعناوين در مديريت انگيزه ( كاربردي ومفهومي):
۱- ايجاد فضاي رضايت
۲- اهميت دادن به نيروي كار
۳- توجه به اوقات خوب
۴- ايجاد جو اطمينان
۵- ايجاد جو اعتماد
۶- دادن اطلاعات كافي
۷- ايجاد شرايط كشف توانائيها وقابليتها
۸- توجه به معنويات
۹- داشتن ارتباط صحيح ومنطقي
۱۰- توجه به نيازها
۱۱- تشخيص به ارزش نيروي كار
۱۲- راه يابي به قلب كاركنان
۱۳- راحتي در ابراز عقايد
۱۴- داشتن رفتار انساني
۱۵- كمك به انسانها تا هماني شوند كه مي توانند بشوند
۱۶- تامين ملزومات
۱۷- انعطاف نسبت به ساعات كاري
۱۸- توجه به نتيجه كار
۱۹- حمايت از صميم قلب
۲۰- اجازه كار در منزل(در صورت امكان انجام)
۲۱- ايجاد فضاي مناسب
۲۲- توجه به دانش ومهارت كاركنان
۲۳- معني دار بودن مدت زماني كه مديربا كاركنان مي با شد
۲۴- توجه به ابتكار عمل
۲۵- در موقع صحبت با افراد به نكات ذيل توجه داشتن:
۲۵-۱ با حركات دست وبدن خود نشان دهيد كه به صحبت با اوتوجه داريد
۲۵-۲ علاقمندي خودرا با تغيير حالات چهره ابراز كنيد
۲۵-۳ با اداي كلمات تائيدي مخاطب خودرا متوجه درك مطلب كنيد
۲۵-۴ از مخاطب خود بخواهيد توضيحات بيشتري براي روشن شدن مطلب بدهد
۲۵-۵ در صحبت خود بيشتر از ما به جاي من استفاده كنيد
۲۶- به دنبال تعريف جديدي از رابطه بين رئيس ومرئوس باشيد
۲۷- در موقع فشار كاري واسترس زمان بيشتري را با كاركنان خود بگذرانيد وبا صحبت هاي نشاط بخش در آنها انرژي ايجاد كنيد
۲۸- ايجاد شرايط تصميم در سطح خود
۲۹- دادن مسئوليت به افراد
۳۰- تشويق كاركنان به ارائه پيشنهاد جهت بهبود محيط كار
۳۱- بررسي سريع پيشنهادات وايجاد موجبات عملي شدن آن
۳۲- نشان دادن مسير رشد
۳۳- جاي مناسبي را جهت انعكاس مشكلات كاركنان وارائه پيشنهادات آنان در نظر بگيريد
۳۴- افراد از اتفاقات درحال وقوع مطلع شوند
۳۵- به كاركنان اجازه دهيد تا ايده هاي خودرا دنبال كنند
۳۶- هرچه تكنولوژي عالي تر باشدتماس انساني نيز بايد عالي تر باشد
۳۷- كاركنان را تشويق كنيد خارج از محدودهاي سازماني كار كنند
۳۸- تر غيب شان كنيد زماني را به فكر كردن وبرنامه ريزي اختصاص دهند
۳۹- آنها را به فراگيري مهارتهاي گوناگون تشويق كنيد
۴۰- تشويق كنيد خطر كنند
۴۱- تشويق كنيد سئوال كنند
۴۲- تشويق كنيد تا ابتكار عمل داشته باشند
۴۳- شروع كار با اشتياق وپايان آن با رضايت با شد
۴۴- در محيط كار عنصر طنز وخنده ايجاد كنيد
۴۵- از طريق نمونه گذاشتن رهبري كنيد
۴۶- موانع را برداريد وقوه تخيل افراد راتحريك كنيد
۴۷- باكاركنان همراه باشيد وآنهارا دوست بداريد
۴۸- باابراز دوستي ها فا صله ها را كم كنيد
۴۹- ارتباط مداوم وحمايت گرانه داشته باشيد
۵۰- اشتباهات را مجازات نكنيد
۵۱- سياستهاي اتخاذ شده در خدمت منافع كاركنان ومشتريان با شد نه فقط منافع سازمان
۵۲- براي كارايي پول بدهيد نه براي در جه وعنوان
۵۳- شريك غم ها وشادي ها باشيد
۵۴- توليد با كيفيت بالا بدون داشتن محيط كاري با كيفيت بسيار بالا ممكن نمي باشد اين ها همه به هم مربوطنند – توليد با كيفيت – خدمات دهي با كيفيت – محيط كار با كيفيت وزندگي با كيفيت براي كاركنان شما
۵۵- آگاهانه سعي كنيد هرگونه تفاوت بين مديران وساير افراد را از بين ببريد
۵۶- تعهد بدهيد وبدان عمل كنيد
۵۷- ثابت شده است كه وجود عوامل زير در محيط كار انرژي كاركنان را افزايش مي دهد:
– گل وگياه
– تابلوي نقاشي
– قالي يا موكت تميز وغير مستعمل
– نور كافي
– فضاي كافي
– حريم خصوصي
– وسايل اداري خوب وكار آمد
– محوطه زيباوچشم نواز
– نهار خوري مناسب
– سالن ورزش
۵۸- هر گز كاري نكنيد كه اصول اخلاقي تان زير سئوال برود
۵۹- قاطعانه ميتوان گفت كه پروژه هايي كه بصورت كوچك وبا اهداف فرهنگي آغاز ميشوند اغلب بازگشت سرمايه بيشتري نسبت به آنهايي دارند كه با اهداف اقتصادي آغاز مي كنند
درباره مديريت انگيزش در سازمان
وضعيت دنياي كسب و كار امروز و رقابت روزافزون در عرصه هاي مختلف تجارت بيانگر آن است كه سازمان هايي كه در پي كسب نتايج مطلوب هستند، بايد نيروي كار با انگيزه اي داشته باشند. فراگيري روش هاي ايجاد انگيزه در افراد، از جمله مهارت هاي مهمي است كه هر مدير بايد از آنها برخوردار باشد.
انگيزه عبارت است از ميل و اراده فرد به انجام يك كار، در گذشته تصور مي شد كه انگيزه بايد خارج از وجود افراد به آنها تزريق شود، اما امروزه اعتقاد بر اين است كه هر فرد به وسيله يك سري نيروهاي مختلف دروني و بيروني انگيزه پيدا مي كند. بهترين كار اين است كه كاركنان را ترغيب كنيد تا انگيزه خود را با نيازهاي سازمان همسو كنند. امروزه سازمانها براي بهره برداري بهتر از توانايي هاي بالقوه كاركنان به سرعت از ساختار (دستوردهي – نظارت) فاصله مي گيرند و به سمت (توصيه – توافق) روي مي آورند تا از اين طريق بهتر بتوانند در افراد ايجاد انگيزه كنند. اين تغيير نگرش زماني آغاز شد كه كارفرمايان متوجه شدند پرداخت پاداش بسيار اثربخش تر از تهديد آنها به تنبيه و توبيخ است، پذيرش تكنيك هاي انگيزشي مديران به وسيله كاركنان هر سازماني مستلزم آن است كه قبلاً محيطي براي آنها ايجاد كرده باشد كه در آن، يك سري نيازهاي مهم انساني برآورده شده باشد. به كارگيري پاره اي از اين تكنيك ها كه زمينه ساز ايجاد انگيزه از سوي مديران براي بهبود كيفيت و پيشرفت امور سازماني است معطوف به نكات زير است:
اولاً: كاركنان سازمان بايد از نقش خود و اهميت آن باخبر باشند، برخورد خوب با كارمندان از ديگر روش هاي ايجاد انگيزه است. به كارمندان خود احترام بگذاريد تا آنها نيز به شما احترام بگذارند. تا آنجا كه در توان شماست به شرايط كار و مسائل مربوط به حقوق و پست و موقعيت، امنيت شغلي و جو محيطكار توجه و به موقع به آنها رسيدگي كنيد تا افراد در محيطي راحت و با خيالي آسوده كار كنند. با مشكلات شخصي كه هر از گاهي براي كارمندانتان پيش مي آيد برخوردي مثبت و سازنده داشته باشيد و با آنها ابراز همدردي كنيد. كارمندان خود را به شركت در تصميم گيري ها تشويق كنيد و تا آنجا كه ممكن است افراد را در جريان امور قرار دهيد.