مديريت پيامبر براي پس از رحلت

پيامبر اسلام براي دوران پس از رحلت خود علامت هايي را نصب کرد تا مردم دچار انحراف نشوند به جند نمونه توجه کنيد:
يک جا فرمود فاطمه پاره تن من است رضاي او رضاي من و غضب او غضب من است اين را تمام فرقه هاي اسلامي قبول دارند با اين بيان به مردم بعد از خود اعلام کرد که هر گاه در افراد بعد از

من شک کرديد توجه شما به موضع گيري فاطمه(ع) باشد . علامت دوم جهت گيري ابوذر بود پيامبر فرمود زير اسمان راستگو تر از او نيست .اين حديث را نيز شيعه وسني قبول دارند با اين حديث به مردم اعلام کرد که بعد از من در رهبري جامعه شک نکنيد و نگاه شما به ابوذر راستگو باشد
سومين علامت شخص عمار بود . پيامير فرمود: اي عمارهر کس که تو را بکشد ستمگر است و چون عمار در صفين به دست لشکر معاويه کشته شد معلوم مي شود که لشکر معاويه باطل است.
کارنامه پيامبر
پيامبر شرک را به توحيد تبديل کرد ننگ بودن دختران را به عزت بدل کرد و براي زن حق مالکيت و انتخاب همسرو ارث وتحصيل وشرکت در جمع وجمعه و جماعت و رسيدن به کمالات علمي و فرهنگي و اقتصادي و سياسي را پذيرفت.
الگو بودن نسل او
نسل ان حضرت نيز اسوه است در ميان چهارده معصوم بک الگوي زن لازم بود زيرا اگر تمامي معصومين مرد بودند ان همه سفارشاتي که ويژه بانوان است نظير همسر داري خانه داري بچه داري حجاب وعفاف صبر وتسليم در برابر نا ملايمات همه در دنياي لفظ و توصيه بود و شايد زنان ما پيش خود مي گفتند :اگر در ميان معصومين يک زن بود خبر از حال ما رو داشت و اين همه توصيه براي ما نمي شد.وجود حضرت زهرا (ع) الگويي بود که به زنان ثابت شود انچه اسلام مي گويد قابل عمل است نه تنها حضرت زهرا بلکه دخترش حضرت زينب نيز الگوي زنان تاريخ است .
وظيفه ما

شناختن او بدانيم که او طبيب و کتا بش شفاي ما و خودش الگوي ما در دنيا وشفيع ما در قيامت است بعد از شناخت به او ايمان اورديم و با او همراه باشيم و مزد رسالتش را که مودت اهل بيت اوست بپردازيم و بدانيم ثمره اين مودت به خود ما بر مي گردد.

رسالت جهاني پيامبر
(اوحي الي القران لا نذرکم ومن بلغ)
اين قران به من وحي شد تا شما و هر که را پيام به او برسد هشدار دهم
در روايات خوانديم پيامبر فرمود من مبعوث به هر سفيد وسياه وسرخ پوستي هستم از نشانه هاي ديگر رسالت جهاني پيامبر اسلام حديث معروفي است که مي فر مايد : حلال محمد تا روز قيامت حلال و حرام محمد تا روز قيامت حرام استـ)
سيره تبلعغي پيامبر
هنگامي که ايه شعرا نازل شد(انذر عشيرتک الا قربين ) پيامير اکرم بستگانش رابه مهماني دعوت کرد و پس از پذيرايي سخن خود را اغاز کرد و انان را از شرک و بت پرستي نهي فرمود . اري دعوت بايد همراه با عواطف ومهرباني باشد و از نزديکان شروع شود زيرا اولا پذيرش

دعوت از طرف نزديکان زمينه را براي پذيرش ديگران فراهم مي کند و ثانيا انسان در برابر بستگان نزديک مسو ليت بيشتري دارد و روابط فاميلي نبايد مانع نهي از منکر شود پيامبر اکرم سه سال تبليغ مخفيانه کرد تا اين ايه نازل شد(فاصدع بماتو مرو واعرض عن المشرکين) انچه را که مامور شده اي اشکار کن و از مشرکين اعراض نما و به انان اعتماد نکن همانا ما تو را از شر استهزاء کنندگان کفايت کرديم.
سيره عملي پيامبر
اولين اقدام پيامبر در مدينه ساختن مسجد بود .مرکز عبادت -وحدت-مشورت-و خدمت وقضاوت. در ساختن مسجد خود پيامبر کار ميکرد
رسول خداوندفرمود:مسلمانان بر برادر مسلمانش سي حق دارد از جکله
۱-عفو۲- مهرباني ۳-پنهان کردن اسرار ۴-جبران اشتباهات او ۵- تششيع جنازه او ۶-تشکر از خدمات او ۷-کوشش در ياري رساندن به او ۸-خير خواهي نسبت به او ۹-قبول عذر او و…..
شيوه برخورد صبورانه
پيامبر عزيز اسلام از طرف خداوند مامور به صبر بود . صبر کن زيرا که خداوند در سايه صبر تو ر ا رسد مي دهد . صبر کن که پاداش نيکو کاران ضايع نمي شود(و اصبرو فان الله لا يضيع اجرا المحسنين)
سيره عبادي پيامبر .سيره فردي
بر جسته ترين سيماي حضرت که بستر رسيدن کمالات ديگرش بود بندگي وعبوديت او بود.
اگر معراج رفت چون عبد خدا بود (اسري بعبده).اگر رسول شد چون عبد او بود(اشهد ان محمدا عبده ورسوله )
نماز شب
قران براي نماز شب به پيامبرش قيام ميدهد. اري شب وسحر براي عبادت فرصت خوبي است با اينکه حضرت موسي سي شبانه روز در کوه طور بود و اين به خاطر اين است که عبادت در شب بر جستگي خاصي دارد در حديث مي خوانيم محروم کسي است که از نماز شب محروم باشد.
سيره فردي

پيامبر نعمت هاي الهي را گر چه ظريف وکم بود بزرگ مي شمرد و هرگز مذمت نمي کرد. براي مسايل دنيوي و مادي هرگز عصباني نمي شد. بزرگ هر قومي را احترام ميکرد.هر کس از او حاجتي مي خواست يا ان را انجام ميداد يا با زبان خوش او را رد مي کرد.براي مردم پدر بود و همه نزد او مساوي بودند.جز در مواردي که اميد پاداش بود سخن نمي گفت .از خوف خداوند اشک فراوان داشت.در نشستن رو به قبله مي نشست.
پيامبر وامور خانواده

خداوند در ايه اول سوره تحريم مي فرمايد:
يا ايها النبي لم تحريم ما احل الله لک تبتغي مرضات ازواجک والله غفور رحيم
اي پيامبر چرا چيزي را که خداوند براي تو حلال کرده به خاطر جلب رضايت همسرانت بر خود حرام ميکني خداوند امرزنده ومهربان است

نکات مورد نظر در زمينه مسائل خانوادگي پيامبر عبارتند از:
لغزشها را به خود افراد بگوييد- براي افراد شرمنده راه توبه را باز کنبد-*همسري و همنشيني نشانه همدلي و هم فکري نيست در اين ماجرا همسر پيامبر بودند ولي هم فکر نبودند*فرشتگان ياور مومنان واقعي هستند