چکیده:

در سال های اخیر ، تخریب ساختمان توسعه دهندگان شهری را با توجه به افزایش پروژه های تخریب و ارتفاع مورد نیاز تخریب به چالش کشیده است. اهمیت تخریب ساختمان نیز توسط محققان به رسمیت شناخته شده و با توجه به اثرات زیسـت محیطـی آن، برای رسیدن به دقت و توجه یکسان نسبت به برنامه ریزی متداول، طراحی، ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری در آینده ای نزدیـک پیش بینی شده است.

هدف از این مقاله توسعه یک سری از استراتژی ها برای ترویج عملیات تخریب ساختمان می باشـد.روند تخریـب دوسـتدار محـیط زیست، از طریق تصمیم برای به حداقل رساندن ضایعات که باعـث رویکردهـای جـایگزین تخریـب و تمرکـز برنامـه ریـزی و روش طراحی تخریب یکپارچه معرفی شده است. یک چارچوب و اصول مدیریت مفهومی نیز برای اجرای پروژه های تخریب معرفی شـده است.

کلمات کلیدی: تخریب ، مدیریت تخریب، چرخه عمر ساختمان، عملیات تخریب ، مهندسی تخریب

مقدمه:

تخریب ساختمان نشان می دهد روندی که در آن ساختار سازه عمدا تخریب شـده و بـه شـکل اجـزای متنـوع و متشـکل از مـواد تشکیل شده است. از نقطه نظر چرخه عمر، مرحله تخریب برای ساختمان بعد از مراحل پی در پی برنامه ریزی، طراحـی ، سـاخت وساز و تعمیر و نگهداری به انجام می رسد.روند تخریب یک ساختمان به طور معمول به عنوان یک نگرانی اجتناب ناپذیر در چرخه عمر این روند در نظر گرفته شده و پیمانکاران تخریب عمل تخریب را با محدودیت زمانی تنـگ و جلـوتر از برنامـه ریـزی تخریـب انجام میدهند (۱۹۹۴ Forinteck Canada Corp). تا سال ۱۹۵۰ ساختمان ها عمدتا در پایان عمر خود با توجـه بـه منسـوخ شـدن ساختار یا کارکرد با دست تخریب می شد.((۱۹۹۵ Roodman, D. and Lenssen, N برای چند دهه اخیر توسـعه مجـدد شـهری در سراسر جهان منجر به تخریب ساختمانی شده است که هنوز ساختار و عملکرد قابل قبـول دارنـد.با ایـن حـال تنهـا در چنـد سـال گذشته عمدتا به دلیل افزایش فشار محیط زیست و زباله های تخریب تأکید به خصوصی شده است.( . Liu, C., Pun, S. and Itoh, Y, 86-203 (2003 اهمیت تخریب نیز با آموخته ای از شکست در تخریب قبلی و بلاهای ناشـی از کمبـود آگـاهی و دانـش کـافی معلوم می شود.پیامدی که جوامع باید به دنبال جلوگیری از مسائل مهم دخیل در محیط زیست توجه کنند ایجاد محل هایی بـرای دفن زباله می باشد.

آگر چه رویکرد چرخه عمر نقش مهمی در مدیریت پروژه های یکپارچه سازی در تمام مراحل آن بازی می کند در نظر گرفته شده است.مرحله چرخه عمر از تخریب گذشته به ندرت توجه کاملی به آن می شود.تخریب یک ساختمان قدیمی به طور معمول وابسته به توسعه یک پروژه جدید است.برخی از ساختمان های قدیمی و سازه هایی که در هیچ یک از آیین رسمی به کار نرفته اند ممکن است برای سالها پابرجا باشند تا زمانی که یک توسعه مجدد درک و تآکید شـود.آینده تخریـب سـاختمان را مـی توانـد بـه وسـیله قابلیت استفاده و هزینه منابع جدید و کمبود انرژی برای عملیات ماشینی و افزایش آگاهی زیست محیطی بـه خـوبی پـیش بینـی
کرد.(( . M. Gordon Engineering 1997

با این حال، تلاش های قبلی در تحقیقات و اقدامات ،مانند راه اندازی فن آورهـای پیشـرفته بازیافـت زبالـه هـای تخریـب و بهبـود فناوری دفع و دفن زباله ،به طور عمده در دفع زباله تخریب، به طور عمده در دفع زباله های تخریب ،نه خود روند تخریـب متمرکـز شدند.

همانطور که بهبودهای بیشتر دفع زباله در تخریب فنی محدود هستند، تأکید بر نیاز حرکت به سوی تخریب با این امیـد کـه یـک تکامل عمل ممکن است روزی به یک راه حل اساسی کاهش مسأله دفع ضایعات منجر شود. در این تحقیق، ما به دنبال یک سـری از استراتژی برای ترویج تخریب ساختمان هستیم.برای اولین بار شرایط فعلی تخریب ساختمان،از جنبه های مختلف توصیف شـده است علاوه براین یک چارچوب مفهومی به خاطر مسائل مدیریت در طی مرحله اجرای تخریب ارائه شده است.

وضعیت موجود تخریب ساختمان

دفع زباله ناشی از تخریب ساختمان یک چالش مسأله ساز در سراسر جهان تبدیل شـده اسـت.در اکثـر کشـورها سـاخت و سـاز و تخریب ساختمان موجب حمل ۴۰-۳۰ درصد از زباله های جامد که به محل های دفـن زبالـه مـی رونـد مـی شـود.((ABS 2003 بنابراین،ضایعات را می توان به طور قابل ملاحظه ای کاهش داد اگر عرضه از صنایع ساخت و ساز و تخریب محدود باشد.یک بخش اصلی از ساخت مواد جدید از بازیافت زباله های جمع آوری شده است به جای اینکه مستقیما به محل دفن زباله فرستاده شود چـرا که معمولا آنها جدا شده اند.در مقابل، تخریب بی رویه ساختمان ها موجب تولید مقدار زیادی زباله و مخلوط مواد قابل اسـتفاده بـا ضایعات و حمل به محل های دفن زباله می شود.از این رو، ممکن است اظهار داشت که تخریب زباله بیشتری نسـبت بـه سـاخت و ساز تولید و به محل های دفن زباله می فرستد ، هرچند اطلاعات دقیق برای تقسـیم آنهـا از محـل دفـن زبالـه یـا پـروژه هـای در دسترس نیست.

تخریب فعلی ساختمان به شدت توسط عوامل متعدد محدود است و تکامل آن توسـط ضـرورت وجـود صـنعت تخریـب، مقـررات، اقتصاد، فن آوری های جدید، مدیریت و تحقق می یابد. با استفاده از یک درک بهتر از عناصر تخریب و استقرار بیشـتر یـک سـطح فکر پیشرفته برای مدیریت تخریب کاهش ضایعات تخریب دست یافتنی است.

صنعت و شرکت های تخریب

بدیهی است که ساخت و تخریب یک ساختمان اقدامات مخالف هم و تعاملی می باشند.اغلب، ساخت یک سـاختمان جدیـد بیشـتر در سایت نیازمند تخریب ساختمان قدیمی و قبلی می باشد. همچنین برخی از نمونه هایی که در آن ساخت یـک سـازه جدیـد بـه تخریب یک سازه تاریخی مرتیط هستند وجود دارد.با این حال، صنعت تخریب یک مقوله بزرگ و پراکنده و متنوع در بخش صنعت ساخت و ساز است. یکی از دلایل کم بودن شرکت های تخریب ممکن است تعداد کم پروژه های مستقل تخریـب باشـد. در بیشـتر موارد، تخریب ساختمان بلافاصله پس از ساخت و ساز جدید است و ساختمان بسیار کوتاه و بدون عارضه ممکن اسـت نگـه داشـته شود.

اهمیت تخریب به طور کامل دست کم گرفته شده چرا که مواد و انرژی مصرفی در ساخت یک ساختمان حکم فرماست.در حقیقت، تولیدکنندگان و تأمین کنندگان مصالح ساختمانی تنها با منابع متوسط برای ساخت و ساز به عنوان منبع اصلی در طبیعت کار می کنند.علی رغم اینکه عمدتا در صنعت ساخت و ساز مدرن غیر محسوس است.((۲۰۰۲ . Birkeland, J

قانون و مقررات تخریب

در هر کشوری برای تخریب ساختمان یک سری قانون و مقررات وجود دارد. با این حال، در مقایسه با مقررات ساخت و سـاز هنـوز هم از هم جدا و تقریبا مشخص شده و به روز است.برای مثال مقررات تخریب ارائه شده از مقررات ایمنی و سلامت شغلی با نگرانـی در حفاظت از محیط زیست تشکیل شده است.هیچ استانداردی برای پیمانکاران وجود ندارد ، هر کسی با یک ماشین و بولدوزر مـی تواند برای یک پروژه تخریب پیشنهاد داده شود.علاوه بر این، نیاز به فرض ملاحظات زیست محیطی اهمیت بیشتر ی در این فرایند ، به ویژه برای مالک و طراح و پیمانکار ساختمان دارد.

مدیران پروژه و مهندسان علاقه زیادی به تحقیق و توسعه در تخریب ساختمان ندارند و هیچ سیستم و کد قوی توسط هر دولت در این باره منتشر نشده است. علاوه براین، برخی از مقررات قانونی کنونی تخریب سازگار بـا محـیط زیسـت نیـز تـرویج نیافتند.سـالم ماندن مواد و مصالح و باز استفاده از آن در ساخت یک پروژه جدید آسان نیست.(. Industry Research and Strategy Report