چکیده

در سال های اخیر آنالیز ویدیویی بازی های ورزشی محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. از این رو تحول سریع تکنولوژی های تصویر برداری و افزایش قدرت پردازش ویدیو باعث بهبود و توسعه آنالیز بازیهای ورزشی شده است. در این مقاله سعی شده یک ساختار سلسله مراتبی برای تجزیه وتحلیل بازی های ورزشی ارائه شود. در ابتدا سیستم های تحلیل محتوای و معنایی ویـدیو و ویژگی های آنها بررسی شده است. سپس به پردازش فریم ها در دو سطح آشکارسازی مرز شات و انتخاب فریم کلیدی و الگوریتم های استفاده شده در آنها، مرور و بررسی شده است. و در آخر به بررسی روش های تحلیل رفتار اشیاء که از سه مرحله اساسی شناسایی ، ردیابی و تشخیص رفتار تشکیل شده اند پرداخته شده است.

واژه های کلیدی

ردیابی اشیا، تحلیل رفتار اشیا، آنالیز ویدیو ، تشخیص اشیا، تحلیل محتوا

-۱ مقدمه طبق شکل (۲) همه روش های تحلیل رفتار اشیا از سه مرحله پایه ای
توسعه دوربین های دیجیتال با سرعت بالا و پردازش ویدئو توجه مردم در شناسایی، ردیابی و تشخیص رفتار تشکیل شده اند.[۷]

تجزیه و تحلیل ویدئو های ورزشی را به خود جلب کرده است. به طور کلی -۱-۲-۱ شناسایی
استخراج ویژگی، تشخیص شات و شناخت شی مراحل مهم درحالتوسعه با
مرحلهی شناسایی شامل پاسخ به این سوال است که “آیا حرکتی در
هدف تجزیه و تحلیل محتوای ویدئو می باشد.[۲]
تصویر مشاهده می شود؟”. مانند بینایی بشر که پیش از تشخیص و تصمیم
شناخت فعالیت های انسانی از ویدئو یکی از کاربردهای امید بخش
گیری دربارهی رفتار، اشیا و حرکت ها را شناسایی می کند، معمولا اولین
بینایی کامپیوتر است. در سال های اخیر، این مشکل توجه محققان از
صنعت و دانشگاه، سازمان های امنیتی، سازمان های مصرف کننده و توده گام در همه الگوریتمهای تحلیل رفتار است که شامل پردازش تصویر سطح
پایین است.[۱۰] [۲]
مردم را بیش از حد جلب کرده است.[۷] یکی از اولین تحقیقات به ماهیت
این گام شامل جداسازی یا دسته بندی نواحی مورد نظر مثل افراد یا
حرکت انسان توسط عکاسان معاصر اتین ژول و ادوارد مایبریج انجام شد.
اشیا در حال حرکت از پس زمینه می باشد.[۲۹] انواع شناسایی در شکل
در سال ۱۸۵۰ آن ها از افراد در حال حرکت عکس گرفتند و چندین جنبه
(۱) نشان داده شده است.
جالب و هنری در نقل و انتقال انسان و حیوان را نشان دادند.

تقاضا برای مطالعه بازی به کمک کامپیوتر در ورزش به طور
چشمگیری در حال رشد است. تنها با استفاده ازتوالی های ویدیویی از یک
بازی، و به وسیله بینایی کامپیوتر به صورت خودکار می توان اطلاعات
مهمی از قبیل عملکرد بازیکنان، داور و توپ بدست آورد. همچنین تجزیه
تحلیل یک بازی میتواند بسیار ارزشمند برای داوران و مربیان باشد. یکی
از کاربردهای اصلی پردازش تصویر دیجیتال تشخیص اشیاء مورد علاقه در شکل : ۱ مرحلهی شناسایی شامل جداسازی حرکت و شناسایی شی
یک تصویر است، که اغلب شرایط دشوار است.[۱۹] [۱۱] است.
-۱-۲ روش های تحلیل رفتار -۱-۲-۲ ردیابی اشیاء

درواقع ردیابی شی، برای تولید مسیر یک شی در طول زمان توسط مکان و موقعیت آن در هر فریم از ویدئو است. اغلب سیستم های ردیابی به صورت یک حلقه بسته عمل می کنند که با ادامه دادن این روند و حرکت های دوربین، سیستم می تواند عمل ردیابی هدفی را که در صحنه وجود دارد را انجام دهد.[۲۹] [۲۰] [۲۸]

-۱-۲-۳ تشخیص رفتار

مجموعه ای از الگوهای ساده حرکتی است که توسط یک شی یا یک فرد در دنباله ویدیویی انجام می شود، مانند راه رفتن، نشستن و گل شدن توپ، مهمترین مسله استخراج ویژگی های مناسب از دنباله ویدیویی است.[۱۹] به طور خلاصه مرحله ی تشخیص رفتار شامل دسته بندی حرکت های مشاهده شده به گروههای از پیش ذخیره شده است.[۲۰] [۷]

شکل :۲ چارچوب کلی تجزیه و تحلیل حرکت انسان

-۲ سیستم های تحلیل محتوایی و معنایی ویدیو

سیستم های تحلیل محتوایی و معنایی ویدیو به سیستم هایی گفته می شود که یک نوع ابزار هوشمند جهت بررسی تحلیل محتوایی و معنایی ویدیو میباشند .[۱۳]

این سیستم یک سیستم خودکار و یا نیمهخودکار برای پردازش داده های ویدیویی جهت استخراج طبقه بندی اطلاعات معنایی ویدیو هستند که کاربردهایی نظیر جستجو و بازیابی ویدیو، خلاصه سازی و نظارت میتواند داشته باشد .[۸] [۳] [۲] دو نوع خروجی حاصل شده ۱ -اطلاعات آماری -۲ ویدیو است. که قسمت اول شامل تمام اتفاق ها مانند تعداد گل ،تعداد خطا ها و غیره. قسمت دوم شامل یک ویدیو که معمولا شامل قسمتهایی از ویدیو ورودی است .[۲۴]