مرگ و مير و صدمات ناشي ازآسانسورها و پله برقي ها

مركزحمايت ازحقوق كارگران CPWR
اين تحقيق را مركزحمايت ازحقوق كارگران مطابق با NIOSH ( انستيتوبين المللي بهداشت و ايمني) تهيه كرده است.
اين مركزبطورچشمگيري به كارگران، پيمانكاران ارائه خدمات داده وفعاليت عمده آن پيشرفت و گسترش ايمني و بهداشت درصنايع ساختماني مي‌باشد.
جهت كسب اطلاع از اين گزارش مي‌توان با آدرس WWW.CPWR.COM تماس گرفت.
پاول مور، مهندس ايمني بخش تحقيقات NIOSH ، جهت همكاري با اين مقوله ، گزارشي از ارزيابي موارد مرگ وميرتهيه نموده است .

علائم اختصاري :

انجمن مهندسان مكانيك امريكا ASME=
اداره آماركارامريكا BLS =
آمارصدمات وخيم وكشنده شغلي CFOL=
كمسيون ايمني محصولات مصرفي CPSC=
ارزيابي وكنترل مواردمرك وميرFACE=
انستيتوملي ايمني وبهداشت شغلي NIOSH=

فهرست:
– خلاصه
– مقدمه
– مرگ وميرناشي ازكاردرپله برقي ها وآسانسورها ويا درمجاورت آنها.
نصب وتعميرآسانسورها
فعاليت هاوعوامل منجربه فوت
منابع اطلاعاتي ديگر
– صدمات وجراحات ناشي ازكار درآسانسورها وپله برقي‌ها ويا درمجاورت آنها
– مرگ وميرمسافران آسانسورها وپله برقي‌ها
– پيشنهادات ونظرات
بكارگيري مناسب روش‌هاي توقف
پيشگيري مناسب ازسقوط
بررسي شفت هابعنوان قصاهاي بسته
بازرسي وتعميرمناسب
بكارگيري افراد متخصص

– منابع

نمودارها:
۱- مرگ وميردرپله برقي ها وآسانسورها ويا مجاورآنها ، باتوجه به علت حادثه سال ۹۸- ۱۹۹۲
۲- مرگ وميردرپله برقي‌ ها وآسانسورها ويا مجاورآنها، با توجه به شغل سال ۹۸- ۱۹۹۲
۳- مشاغل ساختماني كه بالاترين ميزان جراحات وصدمات را دارد(۵ مورد اول)
۴- مرگ وميردرپله برقي ها وآسانسورها ويا مجاورآنها با توجه به نوع فعاليت .
۵- مرگ وميرمسافران آسانسورها درحين كار، با توجه به علت حادثه سال ۹۸ –۱۹۹۲
۶- مرگ وميرمسافران آسانسورها وپله برقي‌ها،‌ با توجه به علت حادثه ازسال ۹۷ تاكنون

جداول :
۱- مرگ وميرناشي ازكاردرآسانسورها ويا درمجاورت آنها با توجه به علت حادثه ونوع فعاليت ۹۸-۱۹۹۲
۲- ميانگين ساليانه مرگ وميرناشي ازآسانسورها پله برقي‌ها ۹۸- ۱۹۹۲

«خلاصه»
حوادث ناشي از آسانسورها وپله برقي‌ها سالانه درامريكا۳۰مورد كشته و حدود۱۰۰/۱۷مورد جراحت وخيم و آسيب جدي ببارمي آورد.
(طبق اطلاعات به دست آمده ازآمار اداره كار امريكا و كميسيون ايمني محصولات مصرفي)
كه از اين تعداد،تعدادكشته شدگان افراددرحال كاردرآسانسورها و يا در مجاورت آنها،درحال فعالينهايي مثل نصب،تعميرو كاردرنزديكي ومجاورت شفت ها بوده است (كه اين تعداد۱۶،۱۵نفربوده يعني حدود ۶۲%)
دوعلت عمده مرگ ومير، سقوط وگيركردن بين قسمت هاي متحرك آسانسورها وپله برقي‌ها مي‌باشد . همچنين برخي ازحوادث درمكان هايي رخ مي‌دهد كه كارگران بوسيله آسانسورها ، وزنه هاي تعادل وقسمت هاي برق دار مورد ضربه و برخورد قرار مي گيرند ويا روي سطوح معيوب داخل آسانسورها قرار دارند.
پيشنهادات جهت پيشگيري ازجراحات ومرگ وميردرآسانسورها وپله برقي ها شامل :
تمرينات حفاظتي وآموزش مناسب :
محدود كردن فضاهاي برق دار وتجهيزات مكانيكي زمانيكه آسانسورها وپله برقي ها خراب و در دست تعميرمي‌باشند.
• انتشار برنامه فضاهاي بسته غيرمجاز براي شفت هاي آسانسورها
• نصب حفاظ (جهت جلوگيري ازسقوط) درشفت هاي آسانسور ويا نزديك آنها.
• كارفرمايان برنامه تعميروبازرسي مناسب داشته باشند
• كارفرمايان افراد كارآزموده را براي تعميد وسرويس آسانسورها وپله برقي ها استخدام نمايند.

«مقدمه»
مركزحمايت ازحقوق كارگران CPWR عوامل موثربرمرگ وميروخدمات ناشي ازآسانسورها وپله برقي ها را مورد تجزيه وتحليل قرارداده است.
آسانسورها وپله برقي ها عامل صدمات جدي ومرگ وميركارگران كه درنصب ، تعميروسرويس آنها مشغول بكار هستند مي‌باشد. آنها همچنين هنگام تميزكردن شفت ها يا تعميردرنزديك شفت هاي بازدچارحادثه مي گردند.
سازمانهايي مثل سازمان مهندسان مكانيك آمريكا استانداردهايي براي ساخت وتعميرواستفاده ايمن ازآسانسورها وپله برقي ها تنظيم كرده‌اند.
اين مقوله شامل اطلاعاتي ازآمار ۷ ساله صدمات شغلي كشنده مي باشد(۹۸- ۱۹۹۲) كه توسط اداره آماركارآمريكا گردآوري شده است .
دراين گزارش تفاسيري از مرگ وميرناشي ازنصب وتعميرآسانسورها ، پله برقي‌ها،‌ جرثقيل‌ها، بالابرها وماشين آلات صنعتي آمده است.
علاوه برآن خلاصه تجزيه وتحليل مرگ وميروصدمات مسافران آسانسورها وپله برقي ها در۲۳ آگوست ۲۰۰۰-۱۹۹۲ توسط «كميسيون ايمني محصولات مصرفي» بررسي وگردآوري شده است .

«مرگ وميرناشي ازكار درآسانسورها وپله برقي ها ويادرمجاورت آنها»
طبق «آمارصدمات وخيم وكشنده شغلي» (CFOL ) 152 مورد فوت براثر كار وفعاليت درآسانسورها وپله برقي ها گزارش شده است . اين آماردر۷ سال ۹۸- ۹۲ گزارش شده كه به ازاي هرسال ۲۲ مورد مي باشد.از اين تعداد ۱۰۸ مورد مربوط به كاردرآسانسورها و… ۴۴ مورد مربوط به مسافران وافرادي كه طي كارسوار آسانسورها و… مي شوند مي‌باشد.
از۱۰۸ مورد ، ۱۵ مورد درسال بدليل سقوط درشفت هاي آسانسورها (۴۲% طبق نمودارشماره ۱) مي باشد.

«تعميركاران ونصابان آسانسورها»
اين افراد ۴۱% موارد را شامل مي شوند. ۲ دليل عمده مرگ وميراين افراد گيركردن آنان بين آسانسوروشقت هاي آسانسور يا با ديگرآسانسورها وايجاد ضربه شديد(باهرعاملي كه عمدتاٌ آسانسورها مي باشد) منجربه فوت مي باشد.

درصد مرگ و مير

نمودار ۱- مرگ وميرناشي ازكاردرآسانسورها وپله برقي ها ويا درمجاورت آنها با توجه به علت حادثه – ۹۸-۱۹۹۲ (۱۰۸ مورد فوت)
توجه : ۱۰۸ مورد فوت شامل ۴۴ مورد تعميركاران ونصابان نيز مي شود
منبع : اداره آمار آمريكا BLS

درصد مرگ و مير

نمودار ۲- مرك ومير ناشي از كار آسانسورها وپله برقي ها و يا در مجاورت آنها با توجه به نوع شغل . ۹۸-۱۹۹۲
توجه : ميزان مرگ ومير كل ۱۰۸ مورد مي باشد
منبع : BLS
اگر چه مرگ ومير تعميركاران و نصابان مربوط به صنايع عمومي و صنعت ساختمان مي باشدولي سه چهارم از مرگ ومير در اين گروه مربوط به كارگران ساختماني است ۰
در حقيقت تعميركاران ونصابان آسانسورهاي ساختماني در چهارمين درجه مرگ ومير ناشي از كاردرصنعت ساختمان قرار مي گيرد.(نمودار شماره ۳)
ميانگين مرگ ومير تعميركاران و نصابان آسانسورها ۶/۳۱ مورد در هر ۱۰۰۰۰۰ كارگر تمام وقت مي باشد(۹۸-۹۲)

« مرگ ومير با توجه به علت حادثه و نوع فعاليت »
جدول شماره ۱: مرگ و مير ناشي از كار در آسانسور ها و پله برقي ها و يادر مجاورت آنها باتوجه به علت حادثه و نوع فعاليت (۹۸-۱۹۹۲

نوع فعاليت
علت حادثه نصب وتعمير كاردرشيفت ياواگن آسانسور كاردرنزديك آسانسور تعداد درصد
سقوط ۱۸ ۱۰ ۱۷ ۴۵ ۴۲%
گيركردن بين ۲ آسانسور يا شفت آسانسور ۱۸ – – ۲۳ ۲۲%
ضربه خوردن ۱۳ ۷ – ۲۱ ۱۹%
آوار ۷ – – ۹ ۸%
الكتريسته ۷ – – ۷ ۶%
سايرموارد – – – – ۳%
كل ۶۵ ۲۳ ۲۰ ۱۰۸ ۱۰۰%

منبع : BLS
«نصب وتعمير آسانسورها و پله برقي ها»
دو سوم از ۶۵ مورد فوت « نصب وتعمير» مربوط به نصابان و تعميركاران آسانسورها و بقيه شامل تعميركاران ماشين آلات ، مهندسان ، مسئولين ساختماني‌، برق كاران‌،‌سرويسكاران و…
ماموران پاركينگ ها مي باشد۰
مرك ومير ناشي از گيركردن شامل گير كردن در ماشين آلات آسانسور(مثل وزنه تعادل ) يا بين دو اتاقك آسانسور و يا بين درب واتاقك مي باشد.

ميزان مرگ و مير در ۱۰۰۰۰۰ كارگر تمام وقت

نمودار۳-پنج- گروه از مشاغل ساختماني كه بالاترين ميزان مرگ وميردر سال هاي ۹۸-۹۲ را دارند
توجه : ميزان ها بر حسب ۲۰۰۰ ساعت براي هر كارگر (۵۰ هفته ۴۰ ساعته ) مي باشد.
تعدادي از كارگران ساختماني بخاطر پايان پروژه ، بدي هوا و ديگر فاكتورها بطور تمام وقت كار نمي كنند.
منبع : اين ميزان ها توسط شخصي در مركز حفاظت از حقوق كارگران CPWR بر پايه آمار صدمات كشنده شغلي «CFOI» و «BIS» اداره آمار امريكا تهيه شده است .

برحسب درصد

نمودار۴- مرگ وميرناشي ازكاردرآسانسور وپله برقي با توجه به نوع فعاليت (۹۸-۱۹۹۲)
توجه: تعداد كل مرگ ومير ۱۰۸ مورد
منبع : BLS
گير كردن اغلب زماني اتفاق مي افتد كه شخصي در شفت آسانسوردر حال كار مي باشدو آسانسور پائين مي آيد.
« كار در شفت ها واتاقك اسانسورها»
مرگ و مير در اين گروه بدليل نظافت و تميزكاري كنار شفت آسانسور، تعميرو بازسازي كليدها وديگر قسمت هاي شفت، برخورد با آسانسور و ريختن شفت‌هاي آسانسور ‌مي‌باشد.
«كار در نزديك شفت هاي آسانسور»
اين نوع مرگ وميركارگران ساختماني را درگير مي نمايد. ۱۰ مورد مرگ ومير بدليل كار در نزديك شفت هاي بدون حفاظ يا شفت با حفاظ نامناسب مي باشد.(۹ مورد آن بر اثر سقوط
مي باشد)

« منابع اطلاعاتي ديگر»
«NIOSH » موارد مرگ ومير را در «ارزيابي و كنترل مرگ ومير FACE » بررسي كرده است .اين ارزيابي در مورد ۴۳ مورد مرگ ومير (ازسال ۱۹۸۲) انجام شده است كه شامل :
۲۵ مورد سقوط در شفت هاي آسانسور(۵۸%) ، ۷ مورد در هنگام ساخت ، ۸ مورد در حين بازرسي و تعمير و ۱۰ مورد حين استفاده روزمره اتفاق افتاده .
۷ مورد (۱۶%) بر اثر برخورد با اتاقك آسانسور ، گيركردن به دستگاه آسانسورو ضربه ناشي از وزنه تعادل مي باشد۴ مورد (۹%) ريختن سطوح آسانسوري كه كارگر در آن مشغول بكار است .
۳ مورد (۷%) برق گرفتگي در طي تعميرات .
۴ مورد (۹%) بدلايل ديگر شامل انفجار، سقوط مواد وپيش آمدهاي ناشناخته .
مرگ ومير در ۱۵ ايالت كاليفرنيا و كلورادو….بررسي شده است .

« جراحات ناشي ازكار درآسانسورها و پله برقي ها و درمجاورت آنها»
اگر چه ميزان مرگ ومير تعميركاران و نصابان اسانسور بالاتر از ميانگين مي باشد ولي ميزان جراحات كمتر مي باشد. طبق اطلاعات «BIS » اداره آمار امريكا (۹۸-۱۹۹۲) ميزان جراحات و بيماري در اين گروه ، ۲۰۹ مورد در ۱۰۰۰۰ كارگر تمام وقت بود ( درمقايسه با آمار كل كارگران ساختماني كه ۳۸۱ مورد در ۱۰۰۰۰ كارگر ) علت عمده جراحات منجر به « زمان ازدست رفته » در گروه تعميركاران و نصابان ، بدليل ضربه ، استفاده بيش از حد بويژه در بالابرها سقوط و گيركردن مي باشد.
طبق تحقيقات انجام شده در يكي از دانشگاههاي واشنگتن روي كارگران ساختماني ۹۷-۱۹۹۰ به اين نتيجه رسديندكه بيشترين جراحات ناشي از ضربه ، بر اثر بريدن ، پيچ خوردگي و دررفتگي ميباشد.
جدي ترين جراحات ناشي از گير كردن ، قطع انگشتان و دست وصدمات سر (بدليل سقوط) بوده است .

برحسب درصد
نمودار ۵- مرگ ومير افرادي كه در زمان كار از اسانسور استفاده مي كنند(با توجه به علت حادثه ۹۸-۱۹۹۲)
توجه : در كل ۴۴ كشته . مثال براي مسافران آسانسوردر حين كار ، فروشنده در انباريا فرد پيغام بر در يك دفتر ساختماني مي باشد. بيشتر موارد ديگر ناشي از ضربه بوسيله آسانسورو درب ها يا آسانسور بسته مي باشد.
منبع : BIS

برحسب درصد
نمودار ۶- مرگ ومير افرادي كه از آسانسور و پله برقي استفاده مي كنند (باتوجه به علت حادثه )
(۱۹۹۷ به بعد)

توجه : د رمجموع ۳۷ كشته كه شامل موارد، در حين كار وخارج از محدوده كار مي باشد۰
منبع : CPSC

«مرگ ومير مسافران آسانسورهاوپله برقي ها»
آسانسورهاو پله برقي ها عامل مرگ ومير و صدمات براي مسافران و افرادي كه در نزديكي و يا داخل آنها درحال فعاليت هستند مي باشد كه (CPSC و BLS در اين رابطه گزارشاتي داده‌ است)
طبق گزارش اداره آمار امريكا ‌۴۴ مورد فوت در افراد استفاده كنند ديده شده‌(۶ نفر‌درسال‌) كه شامل مديران مسئولان، كارمندان ، باربران انبار،سرايداران ،نظافتچي ها ومسئولان آنها با اضافه مشاغل ديگر مي باشد.
مرگ ومير ناشي از سقوط شامل سقوط در شفت آسانسور۸۰۰ مورد فوتي در مكان هائي كه درب آسانسورباز است و يا درحاليكه درب باز مي شود و اتاقك آسانسور در جاي خود قرار ندارد. مرگ ومير ناشي از گيركزدن در درب آسانسور، يا بين آسانسور و درب آسانسور و پايين آسانسور و شفت مي باشد.
اطلاعات در مورد مرگ ومير و صدمات مسافران . اقتباس ازكميسيون ايمني محصولات مصرفي‌ در نمودار‌ ۶‌ آمده است . د ر مدت ۴ سال ۱۳‌ مورد فوت مسافران پله برقي‌‌ها در ‌۷‌ ايالت د ر ناحيه كلمبيا گزارش شده (۳مورد در سال ) تعداد افراد فوتي در ايالات مختلف بترتيب زير بود آلاباما (۱ مورد) – كاليفرنيا(۱ مورد) ناحيه كلمبيا(۳ مورد) فلوريدا(۱ مورد) ايلينويز(۳ مورد) نيويورك (۲ مورد) واشنگتن ( ۱ مورد) ويسكونسين ( ۱ مورد)
مرگ ومير بر اثر گيركردن اغلب بدليل گيركردن لباس در زوائد پله برقي و يا بين پله و ديوارمي باشد۰ ۳ مورد از ۶ مورد فوت بر اثر افتادن و ضربات سر مي باشد۰
طي همين سال ها (۴سال ) ۲۴ مورد فوت مسافران آسانسور گزارش شده است (۶ مورد در‌سال) كه ۴ مورد از فوتي ها در گروه سني زير ۱۰ سال بوده .
طبق گزارش همين كميسيون در سال ۱۹۹۴ ، ۷۳۰۰ مورد صدمات منجر به درمان بيمارستاني مربوط به پله برقي ها و ۹۸۰۰ مورد از همين نوع صدمات مربوط به آسانسورها بوده است .
(اين اطلاعات بر پايه آمارگيري از ۹۰ بيمارستان بوده است )
با توجه به تعداد آسانسورها و پله برقي ها در امريكا در هر پله برقي ۰٫۲۲۱ حادثه و در هر آسانسور ۰٫۰۱۵ حادثه بر آورد شده است .