چکیده

پرس و جو در پایگاه داده زمانی مورد استفاده قرار می گیرید که ما نیازمند درج، حذف، به روز رسانی و یـا فراخـوانی داده هـا در پایگاه داده باشیم معمولاً. دستورات پرس و جو خیلی به زبان انسان شبیه هستند و این ویژگی باعث بهبود کـارآیی اسـتفاده از آن می شود. پاسخ پرس و جو مجموعه اي از اصطلاحات است که با پرس و جو مطابقت دارند و در مفهوم برنامـه اسـتنتاج می شود. یک پرس و جو با متغیر هاي مختلف براي همه شناسه هایش مجموعه کاملی از اطلاعات را میدهد که رابطه مـورد پرس و جو را تعریف می کند. پس هر چقدر یک پرس و جو مختصرتر و کوتاه تر باشد کاربر میتواند درك بهتري از آن داشـته باشد و باز نویسی آن ساده است که پرس و جو هاي پایگاه داده هاي استنتناجی این ویژگی ها را دارنـد. هـدف از ایـن مقالـه بیان مزایاي زبان پرس و جوي پایگاه داده هاي استنتاجی نسبت به زبـان پـرس و جـوي پایگـاه داده هـاي رابطـه اي اسـت. مسائلی مثل فراخوان هاي بازگشتی، فراپیوندها، گذارة Group by مورد بحث هستند تا دو زبان پرس و جو با هـم مقایسـه شوند تا مزایاي زبان پرس و جوي پایگاه داده هاي اسـتنتاجی نسـبت بـه زبـان پـرس و جـوي پایگـاه داده هـاي رابطـه اي مشخص شود.

کلمات کلیدي: پایگاه داده استنتاجی، پایگاه داده رابطه اي، دیتالوگ، SQL، فراپیوندها،

.۱ مقدمه

پرس و جوها ابزار اصلی استخراج داده ها از یک پایگاه داده هستند شما می توانید به کمک یک پرس و جو اطلاعات مـورد نظرتان را انتخاب کنید، این اطلاعات را برحسب مقادیر فیلدها مرتب نمایید و حتی حاصـل جمـع هـا و خلاصـه هـایی را بـه نمایش آنها بیفزایید، پرس و جوها اغلب مبناي فرم ها و گزارشات مورد استفاده قرار می گیرند.

پایگاه داده رابطه اي به آن دسته از پایگاههاي داده اطلاق میشود که بر اساس مدل رابطهاي طراحی و ایجاد شـده باشـند، در پایگاه داده رابطه اي بالاخص در محیط انتزاعی مورداستفاده کاربر، رابطه نمایشی جدولی دارد و اساساً پایگاه داده رابطـهاي مجموعه اي است از تعدادي نوع جدول. مفاهیم ساختار جدولی عبارتند از: سطر، جدول و ستون. هـر جـدول از نظـر محتـواي داده اي مجموعه اي است از نمونه هاي متمایز از انواع سطرها و هر سطر نیز مجموعهاي از مقادیر است کـه هـر کـدام از یـک مجموعه برگرفته شده اند. به هر یک از عناصر سطر یک ستون گویند. لازم به ذکر است که در سـاختار جـدولی، تنهـا عنصـر ساختاري اساسی همین مفهوم نوع جدول است. زبان پرس و جوي پایگاه داده هاي رابطـه اي در ایـن مقالـه SQL میباشـد. پرس و جوها در SQL میتوانند جدول جدیدي را ایجاد کنند، داده هایی را به جدول موجود بیفزایند، رکوردها را حـذف نماینـد و رکورد هاي تکراري را پیدا کنند.

پایگاه داده استنتاجی((Deductive database نوعی از پایگاه داده ها هستند که میتوان براي ایجـاد داده هـاي جدیـد (به صورت ضمنی) از روي داده هاي موجود استفاده کرد. وجه اشتراك پایگاه داده هاي رابطه اي ، منطق و هـوش مصـنوعی تشکیل دهنده پایگاه داده هاي استنتاجی است.[۱] اولین مزیتی که میتوان براي این نوع پایگاه داده هـا بیـان کـرد پتانسـیل بالا براي کم کردن حجم داده ها است. سایر مزایایی که میتوان بر شمرد عبارتند از: با استفاده از قوانین میتـوان نـوع جدیـدي از داده ها را که قبلاً امکان ذخیره سازي آن ها وجود نداشت یا به سختی و با هزینه ي بالایی مقدور بود ذخیـره کـرد. پایگـاه داده هاي استنتاجی بر پایه ي اصول منطق ریاضی است و به عنوان بخشی از برنامه نویسی منطق شـمرده مـی شـوند.