مسيحيت صهيونيسم

تاريخچه صهيونيسم مسيحي:
درمواجهه با فرايند جهاني شدن سه دين بزرگ جهان عکس العملهاي متفاوتي نشان داده اند :
۱-غرب مسيحي دين را ازسياست جدا دانسته تا به آرامش وسکون دست يابد .
۲- يهوديان آواره شده ودرملتها حل شده اند تا زمينه تشکيل حکومت اسرائيل به تدريج فراهم شد .
۳-جهان اسلام درمسير مبارزه، دين وسياست را به هم پيوند زده وهويت خود را حفظ کرده است .

دراين ميان دو دين مسيحيت ويهوديت دست به تعاملي ميان خودشان زدند.
مسيحيان دراين ميان قصد تسلط برآسيا وبخصوص خاورميانه دارند وازطرف ديگر يهوديان که طبق پيشگوئيهاي دين خودشان قصد احياي معبد سليمان وزمينه سازي ظهور منجي خود را دارند . بنابراين يهوديان دراين بين زمينه ظهور مسيح را درخاورميانه فراهم مي کنند . مسيحيت غرب نيز يهوديان را ازحمايت خود محروم نمي کنند .۱

با توجه به مطالبي که گذشت جرياني بوجود آمد که مسيحيت صهيونيسم نام داشت . جريان مسيحيت صهيونيسم جرياني است ، سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي ونظامي که با اتکاء به پيشگوئي آخرالزمان درمواضع خود قرار گرفته اند . اين گروه يهودي ، ظهور عيسي (عليه السلام) درآخرالزمان را مشروط به وقوع جنگي عالم گير وهسته اي مي دانند واين منطقه جنگي را منطقه آرماگدون درفلسطين اشغالي مي دانند وسرزمين موعود خود را علاوه برفلسطين ، سوريه ، عراق، ايران ، عربستان مي دانند وشعار از نيل تا فرات را سر ميدهند . ۲

موسس مسيحيت صهيونيسم:
حال که تا حدودي با مسيحيت صهيونيسم آشنا شديم بهتر است اندکي نيز درباره زمان تشکيل افراد موسس آن واهداف مسيحيت صهيونيسم بدانيم.

مسيحيت صهيونيسم توسط فردي به نام لوتر به جريان افتاد . لوتريکي ازرهبران نهضت پروتستانيسم بود که تحت تاثير شديد تئلوژي عهد عتيق قرار داشت .

ازاقداماتي که توسط لوتر انجام شد مي توان به موارد زير اشاره کرد :
۱- بزرگداشت يهود وبرتر دانستن اين قوم .
۲- متعلق دانستن سرزمينهاي فلسطين يا ارض موعود به يهوديان ازجانب خداوند .

لوتر تا آن اندازه به تمجيد ايهوديت پرداخت که درنوشته هاي خويش به اين مسئله که او را يهودي بنامند افتخار مي کرد . اينگونه افراط کاريها که توسط لوتر وهمراهان او انجام مي شد باعث شد که اين مسئله در اذهان عمومي جا افتاد که پروتستانيسم را مذهبي براساس شالوده هاي يهود بدانند ولوتر ازجانب کليساي کاتوليک به عنوان پايه گذار انحراف درمسيحيت معرفي شود .

بعد ازاين انحرافات ، يهوديان نيز به حمايت وجانبداري از پروتستانيسم پرداختند که البته ازحمايتهاي خود اهدافي ازجمله تضعيف کليساي کاتوليک ومعرفي دين يهود به شکل وشمايلي جديد را دنبال مي کردند .

با سرنگوني پادشاه انگليس وبازگشت يهوديان مباني وشالوده هاي مسيحيت صهيونيسم بطور گسترده اي وفوق العاده اي تحکيم يافت وبلافاصله اين تفکرات وتبليغات يهوديان درباره تورات به آمريکا وشمال آ تلانتيک گسترش يافت ويهوديان دست به تبليغات وسيعي درسطح دنيا زدند .زيرا براساس اعتقادات ، آنان بايد پيش از ظهور مسيح درسرتاسر دنيا پخش شوند وزمينه را براي ظهور مسيح فراهم کنند .۳

نقش مسيحيان درپيدايش مسيحيت صهيونيسم:
دردرگيري اسرائيل وفلسطينيان وگروههاي درگير دراين مسئله ، آنچه که به ذهن مي آيد دو مذهب اسلام ويهوديت است . اما آنچه که دراين بين از آن فراموش شده است نقشي است که مسيحيان دراين ميان وبوجود آمدن اين درگيري دارند .

گروههاي مسيحي از هواداران وجانبداران بسيار قدرتمند اسرائيل هستند وحتي گاهي ازخود يهوديان درپيشبرد اهداف آنان جلوتر مي روند واين درحالي است که دربين اين گروهها يهودي وجود ندارد .

مسيحيان درحمايت از اسرائيل ويهوديت دست به اقداماتي از جمله ايجاد تشنج در خاورميانه ، جمع آوري کمکهاي مالي گسترده براي يهوديان ، ايجاد جو به نفع يهود ونفوذ مهره هاي يهودي حتي درسردمداران کشورها من جمله اينکه رئيس جمهور آمريکا بايد خودش يا همسرش يهودي باشد يا نفوذ درسناي آمريکا که سالانه بودجه هاي هنگفتي را براي حمايت از اسرائيل تعيين مي کنند .۴