دم روباهی باریک :
دم روباهی باریک
Alopecurus myosuroides
Foxtail grass Slender) foxtail)
از علفهای هرز یکساله با ساقه های باریک است.از خانواده poaceae که توسط بذر تکثیر می یابد .با ساقه هایی که درازای ان تا۶۰سانتی متر میرسد و به صورت توده های نزدیک به هم دیده میشوند.در انتهای هرساقه، سنبله باریک و طویل ریشکدار به طول ۳-۱۰سانتیمتر قرار دارد.گل اذین از نوع Spike و متراکم ،شبیه به دم روباه است. برگها دارای لیگول غشایی و محل اتصالشان به ساقه متورم است.

گلومهای آن نوک تیز و مایل به سفید است که سه رگبرگ سبزرنگ،ان را از گلوم سایر گندمیان متمایز میکند،پوشینه های دم روباهی باریک،به درازای گلوم آن است و ریشکهای ان نیز خمیده هستند.در محل غلاف،زبانک بزرگ غشایی دیده میشود.
از گونه های دیگر دم روباهیA.agrestis,A.pratensisرا میتوان نام برد.
دم روباهی از علفهای هرز مزارع گندم،جو،بادام زمینی،ذرت،باغهای سبزی و صیفی و نیز زمینهای ایش است.
روشهای کنترل:

در مزارع غلات از علفکش فلم پروپ-ام-ایزوپروپیل(EC20%) (سافیکس بی دیلیو) به میزان۳لیتر در هکتار در مرحله۲-۴برگی علف هرز استفاده میشود
تاج خروس:
Amaranthus retroflexus
Red root pigweed
تاج خروس گیاهی است از خانواده Amaranthaceae چهارکربنه و یکساله خشبی به ارتفاع۵۰تا۱۰۰ سانتی متر با ساقه های پایینی قرمز یا دارای نوار قرمز که تا انتهای ریشه اصلی تداوم دارد. پهنک برگها ضخیم و رگبرگهای آن واضح هستند برگهای آن نسبتا پهن ونیزه ای شکل((lance-shaped بوده،بادمبرگهای ضخیم و قوی که به ساقه متصل هستند و به تدریج به رنگ قرمز در می آیند.

تکثیر آن توسط بذر،ریشه های زیر زمینی قرمزرنگ وعمیق صورت میگیرد.گلها کوچک و سبزرنگ، بذرها برنگ سیاه براق، عدسی شکل ودر دو طرف محدب که دارای یک شکاف کوچک در کنار بذر میباشد.مهمترین علفهای هرز این جنس شامل
A.palmeri,A albus ,A.viridis,A.graecizans میباشد.

علفهای هرز خانواده تاج خروس دارای مقدار زیادی نیترات یا اکسالات هستند که ممکن است باعث مرگ دام شوند.
تاج خروس در مزارع توتون،باغهای چای، سبزی ،صیفی وزمینهای بایر می روید.
روشهای کنترل:

علاوه بر روش مکانیکی(وجین)می توان از روشهای شیمیایی استفاده کرد.
درمزارع لوبیا از سم تری فلورالین((EC48%به نسبت۱تا۲لیتر در هکتاربه صورت مخلوط با خاک قبل از کشت لوبیا،در مناطق پنبه کاری از اتال فلورالین((EC33.3%به نسبت ۳تا ۳٫۵لیتر در هکتارقبل از کاشت و مخلوط با خاک به عمق ۱۰ سانتیمتر و در یک نوبت سم پاشی میشود
در مزارع آفتابگردان از تریفلورالین((EC48%2تا ۲٫۵لیتر در هکتار و همچنین از اتال فلورالین((EC33.3%3تا۳٫۵لیتر در هکتار قبل از کاشت و به صورت مخلوط با خاک استفاده می شود
بو مادران:

بو مادران
Achillea Spp
Western yarrow

بومادران گیاهی است معطر و دوساله،از خانواده Asteraceae (Composite) که از طریق بذر و ریزوم تکثیر می یابد.با ساقه هایی به ارتفاع۳۰تا۶۰سانتی متر،پوشیده از کرکهای ظریف و ریزی که از ریزوم های رونده ضعیفی به وجود می ایند.برگهای پرمانند،نرم و نیزه ای شکل،با بریدگی های متعدد و باریک به فواصل مساوی از یکدیگر،روی محور ساقه قرار دارند.
گل اذین به صورت کلاپرک که مجموع انها گل اذین دیهیم را در انتهای ساقه و انشعابات ان به وجود می اورد.قطعات گل ۵تایی است.تعداد پرچم ها۵عدد و مادگی از دو برچه تشکیل شده ،مجموعه گلها به رنگ زرد مشاهده می شود،میوه فندقه،بذر کوچک و مسطح،بیضی شکل به رنگ سفید مایل به خاکستری به طول تقریبی ۲میلیمتر می باشد.بومادران بویی زننده و تند دارد و به عنوان گیاهی دارویی مورد استفاده قرار می گیرد.

از گونه های دیگر ان که رفتار علف هرزی دارند شاملA.lanulosa ,A.santolina ,Amicrantha می باشد.
بومادران از علفهای هرز مزارع،گندم،جو،توتون، پنبه،چغندرقند، سبزی و صیفی و باغهای میوه و زمینهای بایر محسوب می شود
خارشتر:
خارشتر
Alhagi psuedalhagi

Camelthorn
خارشتر گیاهی است علفی و چند ساله از خانوادهLeguminosae،تکثیر ان توسط بذر و ریزوم صورت میگیرد.دارای شاخه هایی انبوه و در هم، ساقه سبز رنگ است. این گیاه برگهای ساده ای دارد که۲تا۴میلیمتر عرض و۲تا۱۰ میلیمتر طول دارند. برگها به شکل بیضی کشیده هستند که در پایه خارها قرار گرفته اند.گلها به طور منفرد یا دوتایی در طرفین شاخه ها قرار دارند. کاسه گل تقریبا ۲ میلیمتر طول دارد و بدون کرک است.دندانه های کاسه نوک تیزوتخمدان نیز بدون کرک است. میوه این گیاه باریک و بدون کرک بوده سطح رویی ان صاف و سطح زیرش بند بند است.رنگ گلها صورتی یا صورتی مایل به بنفش است. دمگل ۱ تا ۳ میلیمتر است.

این علف هرز به شوری مقاوم بوده و بیشتر در نواحی خشک وبیابانی وجود دارد گوسفندان و شتر از آن تغذیه میکنند.از گونه های دیگر ان میتوان A.persarum را نام برد.
خارشتر از علفهای هرز مزارع پنبه،نیشکر،چغندرقند،گندم، جو،سبزی و صیفی است.
روشهای کنترل:

خارشتر را میتوان با سم پاشی با علفکش تو-فور-دی پس از سبز شدن در مزارع غلات به نسبت ۵ لیتر در هکتار کنترل کرد. مصرف علفکشها قبل از سبز شدن تاثیر چندانی در کنترل این گیاه ندارد.

گل آتش (Adonis annua):
گیاهی است یک ساله از خانواده آلاله Ranunculaceae چند ساله است و تفاوت آن با آلاله در رنگ گلهای آن است. (گلها در ادونیس قرمز جگری است) سایر مشخصات آن شبیه آلاله است.

بیدگیاه(علف گندمی):

Agropyrum repens

Quack grass
گیاهی است علفی چندساله و ریزوم دار که مبارزه با ان کار چندان ساده ای نیست.از خانواده Poaceae که از طریق بذر و ریزوم تکثیر می یابد.این ریزوم ها تا اندازه ای آبدار،سفید مایل به زرد با انتهای تیز و مقاوم بوده وقادر به نفوذ در خاکهای سخت و حتی در غده ها و ریشه های گیاهان دیگر است.

بید گیاه دارای گوشک کوچک بوده و در مرحله رویشی، برگهایش در نزدیک نوک ، به صورت افقی مچاله شده است. گل آذین آن از نوع سنبله است و سنبلچه های آن به صورت دو ردیف بلند مانند تخت خوابیده، بر روی ساقه قرار گرفته اند.هر سنبلچه از دو پوشینه یا گلوم بزرگ و مشخص تشکیل شده است.

ساقه ها راست ،منشعب،برگها به صورت شل و ول(Lax leaves) و سبزرنگند. در قسمت بالایی برگها تعداد کمی وجود دارد و دارای لیگول غشایی است که روی هم قرار گرفته اند(Clasping)و دارای۴-۷گلچه که در هر خوشه چه قسمتهای پهن در مقابل محور خوشه قرار گرفته اند.
بید گیاه از علفهای هرز مزارع گندم و جو میباشد.

در مورد مبارزه با این گیاه کار تحقیقاتی انجام نشده و در حال حاضر وجین دستی انجام میشود.

یولاف وحشی (جو دوسر):
یولاف وحشی (جو دوسر)

Avena fatua

Wild oat
گیاهی است یکساله،تک لپه ای و از خانواده گندمیان(Poaceae)که با بذر تکثیر می یابد. گل اذین خوشه ای خیلی باز و پانیکول منظمی دارد که در تمام جهات به طور یکنواخت رشد میکنند.سنبلچه های ان منفرد و از پهلو فشرده شده اند.ودرهریک از انها۲تا۳گل ریشکدار دیده میشودکه معمولا گل انتهایی ان عقیم است. پایه این سنبلچه ها تقریبا۲ سانتیمتر طول دارد.گلومهای فوقانی و تحتانی با یکدیگر مساوی و طول انها به۸میلیمتر میرسد.قاعده گلومها با موهای سفید یا قهوه ای رنگ خشن و طویلی پوشیده شده است واز وسط ان رگبرگ میانی واز نزدیکی قاعده گلومل ریشک طویل و زانوداری خارج میشود که قاعده ان پیچیده و تابیده به نظر میرسد.گل این گیاه ۳ پرچم دارد و دانه در داخل گلومل باقی میماند.

 

ساختمان ظاهری یولاف در نواحی مختلف نسبت به نوع زمین تغییر میکند مثلا در نواحی پست و شنی از هر بوته چندساقه باریک منشعب میشودبرگها کوتاه،سخت و مقاوم و غلاف ان را موهایی پوشانده است.ولی در اراضی حاصلخیز و مرتفع بوته ها منحصرا یک ساقه نسبتا قوی دارند.برگهایشان دراز بوده،غلاف انها غالبا بدون موست.
روشهای مبارزه:

در زمین های گندم کاری شده از دیفنزوکوات(SL25%)به نسبت ۴لیتردرهکتاراز۳برگی تا اواسط پنجه زنی علفها و در یک نوبت استفاده میشود.
همچنین از ترالکوکسیدیم(SC25%)به میزان۱٫۲لیتر در هکتاراز۲-۳برگیتا اواسط پنجه زنی علفهای هرز و در یک نوبت توصیه میشود.
همچنین از دیکلوفوپ متیل(EC36%)به نسبت۲٫۵لیتر در هکتار در یک نوبت ویا از علفکش فلم پروپ-ام-ایزوپروپیل(EC20%)به نسبت۳لیتر در هکتار میتوان استفاده کرد

سیرموک(سیروحشی):

Allium canadense

Wild onion
گیاهی است چندساله از خانواده Liliaceae که از طریق بذر و پیاز تکثیر می یابد.ریشه ها به قسمت پیاز متصلند و تار مانند ورشته ای بوده،به پیاز قهوه ای رنگ متصل میشوند.ساقه ها بلند ،ایستاده،نرم و دارای بوی شبیه بوی پیاز،برگها کشیده و باریک و نرم و در قسمت پایه قرار میگیرند.گلها به صورت مجتمع در انتهای ساقه گل دهنده دیده میشوند.اجتماع گلها دایره ای شکل بوده و به رنگ صورتی می باشد. بذرها داخل کپسول تولید میشوند و هر کپسول محتوی۳-۶ بذر سیاه و گرد میباشد.بذرها دارای زوائد بال مانند در اطراف خود میباشند.

گون:
گون

Astragalus bisulcatus

Two grooved milk vetch
گون گیاهی است چندساله که ارتفاع ان تا ۷۵ سانتیمتر میرسد.از خانواده Leguminoseae که تولید مثل ان از طریق بذر صورت میگیرد. ساقه های رشد یافته ان به رنگ بنفش تیره است برگهای ان مرکب از برگچه هایی است که،به صورت متقابل به تعداد۱۱تا۳۰جفت در محورهر برگ قرار گرفته اند.گلهای ان معمولا به رنگ ارغوانی،گاهی ابی یا سفید بوده،نزدیک به انتهای شاخه های گل دهنده قرار دارند.

این گیاه در برابر خشکی مقاوم ودر خاکهای شور به خوبی رشد میکند و دارای بوی تند سلنیوم است. بسیاری از گونها سمی هستند و باعث مسمومیت گاوها، گوسفندان و اسبها میشوند.در طول فصل رویش گون،ماده سمی گلوکوزید تولید میشود که باعث ایجاد اختلالات تنفسی و فلج حیوانات میشود.از گونه های دیگر این جنس میتوانA.alpinus ,A.cicer ,A.pendulilorus ,A.arenarius، A.norvegicusرا نام برد.
گون از علفهای هرز مناطق کویری، زمینهای بایر، مزارع چغندر قند، نیشکر،سبزی و صیفی است

آزولا:
آزولا (Azolla filiculoides)
این گیاه نوعی سرخس محسوب می شود و درحقیقت حد واسط گیاهان آوند دار و نهانزادان آوندی است. در محیط های آبی و به صورت توده ای و کلنی رشد می کند، قطعه قطعه شدن این کلنی ها یکی از راههای تکثیر آن است. سرعت تکثیر این گیاه بالااست. از آنجائیکه این گیاه قادر است نیتروژن هوا را تثبیت نماید، از آن به عنوان کود سبز استفاده می شود. از خانواده Azolaceae بوده و به محض ورود به هر منظقه سطح آنرا پوشانده و از تبادلات گازی جلوگیری می نماید و بدینترتیب اکوسیستم منطقه را تغییر می دهد. گیاهانی که در زیر آزولا رشد کنند در اثر نبود نور کافی از بین خواهند رفت. بهترین روش مبارزه با آن جمع آوری آن است.

برموس آویخته(علف پشمکی):
برموس آویخته(علف پشمکی)

Bromus tectorum

Downy brome
گیاهی است یکساله،از خانواده Poaceae که با بذر تکثیر میکند.با ارتفاع۱۰تا۷۵سانتی متر.غلاف و پهنک برگهای ان از کرکهای نرم و فشرده ای پوشیده شده و دارای زبانک کوتاه است.گل آذین ان خوشه ای مرکب باریک وآویزان بوده ودارای سنبلچه های شمشیری و کشیده با ریشکهای یک تا یک ونیم سانتیمتری بنفش است.

Ligule
بصورت غشایی و دندانه دار،رنگ گلوم های خارجی و رنگ گیاه بالغ در هنگام بلوغ قرمز یا ارغوانی است. گلوم خارجی روی بذر طویل بوده،باریک و دارای۵-۷رگه و سیخک بلند میباشد.
روشهای کنترل:
برای برموس مبارزه شیمیایی توصیه نشده و از روشهای مکانیکی استفاده می کنیم

کیسه کشیش:
کیسه کشیش
Capsella bursa-pastoris

Shepherds purse
گیاهی است یکساله زمستانه از خانواده Cruciferae که با بذر تکثیر میابد و به ان خورجینک گفته میشود با سا قه هایی راست به ارتفاع ۱۰ تا ۵۰ سانتیمتر که به صورت انفرادی یا چند تایی از بوته ها منشعب میشود. برگهای پایینی به صورت متراکم، متقابل و دارای بریدگی عمیق هستند و برگها در قاعده باریک شده به حالت دمبرگ در آمده اند برگهای بالایی ساقه را در برگرفته اند و تعداد آنها محدود است که به شکل زبانکی طویل با دو زایده گوشدار به ساقه متصلند.
گلبرگها نیم تا ۱ میلیمتر عرض و۲ تا۲٫۵ میلیمتر طول دارند. دم میوه طویل است و به ۶ تا ۱۲ میلیمتر میرسد. میوه بدون بال و مثلثی شکل است وتا۳۰دانه دارد که درهر حجره۱۰تا۱۵دانه دیده میشود رنگ گلها سفید یاصورتی و گل آذین گیاه خوشه ای کشیده است.
این علف هرز در مزارع گیاهان علو فه ای، مزارع توتون ، چغندرقند، نیشکر، بادام زمینی، باغهای میوه، حبوبات وحاشیه جاده ها دیده میشود.
نحوه مبارزه کیسه کشیش بر حسب نوع زراعت فرق میکند.

سلمه تره(سلمک):
سلمه تره(سلمک)

Chenopodium album
Common lambsquarter

گیاهی است از خانواده اسفناجیان(chenopodiaceae) و یکساله با ساقه های ایستا و انشعابات فراوان که غالباً دارای خطوط صورتی یا بنفش هستند. ارتفاع آن بر حسب آب و هوا و نوع خاک تغییر میکند.
برگهای سلمک کشیده، تخم مرغی شکل و دندانه دار است. برگهای قسمت فوقانی گیاه باریکتر و دارای حاشیه صاف است. کرکهای سفیدرنگی برگ و ساقه های این گیاه را پوشانده است.
گل آذین آن از نوع سنبله و سبز رنگ است. میوه نیز سبز رنگ ودارای بذرهای ریزی است.
این گیاه در اکثر مزارع به خصوص مزارع صیفی و غلات زیاد دیده میشود.
تکثیر ان از طریق بذر صورت میگیرد. گیاهان این جنس تولید مقادیر زیادی گلوکوزیدسیانوژنیک کرده باعث مسمومیت دام میشوند.
روشهای کنترل:
برای مبارزه با سلمک در مزارع چغندر و پنبه میتوان از علف کش ترفلان به نسبت ۱٫۲تا۲٫۴لیتر در هکتار قبل از رویش گیاه مخلوط با خاک استفاده کرد. در مزارع غلات با استفاده از تو-فور-دی((۲-۴-Dبه نسبت ۳لیتر درهکتاربعد از رویش اقدام کرد.همچنین در باغات میتوان از پاراکوات(گراماکسون) استفاده کرد.

کاسنی(Cichorium intybus):
گیاهی است از خانواده Asteraceae با ساقه های لخت و دارای گلهای آبی متمایل به بنفش می باشد.

ابوجهل:
ابوجهل (Capparis spinosa)
گیاهی است خزنده، دارای گلهای درشت سفید مایل به صورتی که پس از گرده افشانی، میوه ای شبیه به هندوانه کوچک بر روی ساقه های آن بوجود می آید. این میوه البته جنبه داروئی دارد. از خانواده Capparidaceae بوده و چند ساله است. روش کنترلی آن نیز مشابه روش کنترلی گیایهان هرز چند ساله می باشد.

جگن:
جگن (Carex nigra)
چند ساله که بدلیل سیاه رنگ بودن گل آذین آن به نیگرا مشهور است. مقطع ساقه در این گیاه مثلثی شکل است و در مزارع برنج و زراعت های آبی ایجاد مزاحمت می نماید. از خانواده Cyperaceae بوده و روش کنترل آن نیز شبیه به گیاهان هرز چندساله می باشد.

اویارسلام:
اویارسلام
Cyprus rotundus
Not grass
اویارسلام،گیاهی است یکساله از خانواده Cypraceae که از طریق بذر،غده و ریزوم تکثیر می یابد.و در اکثر مزارع ابی و به خصوص در شالی کاریها به وفور یافت می شود.ارتفاع این گیاه به۷۰سانتی متر می رسد،این گیاه به صورت دسته ای و انبوه می روید.

ساقه اویارسلام مقطع مثلثی شکل دارد و ضخامت ان نزدیک ۴میلیمتر است.ریش

ه این گیاه قرمز رنگ و انبوه است و دارای ریشه های افشان است.برگها ناودانی بوده از ساقه گل دهنده کوتاهترند،طول ساقه های گل دهنده بین۱۰تا۴۰سانتیمتر است.گل اذین از نوع چتر باز است.
گلهای اویارسلام،مجتمع و متراکم و از چترهایی تشکیل شده اند. سنبلکها سبزرنگ وکشیده اند.میوه اویارسلام گندمه،بیضی شکل و به رنگ قهوه ای است . گل اذین از نوع چترباز که توسط برگهای نامساوی احاطه شده اند. بذرها به رنگ سیاه براق،عدسی شکل و در دو

طرف محدب که دارای یک شکاف کوچک در کنار بذر می باشد.تراکم ان در مزارع اغلب بسیار زیاد است،تراکم در مزارع کمیاب گاهی به۲۰۰بوته در هر متر مربع می رسد که خوشبختانه همه انها به مرحله گل دادن و تولید دانه نمی رسند وبه تدریج از بین می روند وقادر به ادامه رویش تا مرحله گل دادن نخواهند بود.
اویارسلام از علفهای هرز سمج باغهای چای،مزارع توتون،پنبه، گندم،جو، باغهای میوه و زمین های بایر است.
روشهای کنترل:

در مزارع حبوبات می توان از علف کش بنتازون به میزان۲-۳لیتر در هکتار و در مرحله۲-۴برگی علف هرز استفاده کرد.در مزارع سویا می توان از دی نیترامین به نسبت۳لیتر در هکتار قبل از سبز شدن محصول و علف هرز استفاده کرد.
درباغات چند ساله از گلیفوزیت به میزان ۱۲-۶ لیتر در هکتار استفاده می کنیم. (رانداپ توسط اندام سبز گیاه جذب می شود)

گل گندم(شش بر تیغ):
گل گندم(شش بر تیغ)
Centaurea iberica
Iberien starthistle
گیاهی است یکساله یا چندساله،تولیدمثل توسط بذر وریزوم،از خانواده compositae که برگهای تحتانی ساقه ان بریده بریده و انتهای آن نوک تیز است.برگهای فوقانی ان باریک ونیزه ای است.
گل آذین گندم با موهای نرمی پوشیده شده است و در بین آنها گلچه های نیلی رنگی قرار دارد. گلهای داخل ان هرمافرودیت بوده،گلهای حاشیه درشت تر و کمی نامنظم اند و با چند ردیف برگه های سخت احاطه شده اند. سطح آنها عاری از مو و حاشیه اشان قهوهای رنگ وخشک است. که با دندانه های سفید و باریکی مزین شده است.

میله های پرچم آزاد بوده و به لوله جام اتصال دارد، بساک پرچم ها به یکدیگر متصلندولوله ای توخالی را درست میکنند که خامه ای باریک در بین انها قرار دارد. تخمدان گل گندم تحتانی و به جدار کاسه گل متصل است.تخمدان از یک خانه تشکیل شده است و یک تخمک آزاد دارد. میوه آن خشک وناشکوفا و کاسه گل که عبارت ازتارهای نرم وابریشمی است در انتهای آن قرار دارد.سطح خارجی میوه،صاف،بدون مو وفاقد شیار است.

گونه های دیگر این جنس که علف هرزهستند شاملC.brugeriana ,C.hyalolepis ,C.solstitials ,C.picris ,C.balsamitha, C.oxycantha, C.behenمیباشد.
این علف هرز در اکثر مزارع گندم،جو،چغندرقند،نیشکر،گی اهان علوفه ای،صیفی و حبوبات میروید.

روشهای کنترل:
برای مبارزه با گل گندم میتوان از لینورون(SC45%)و پیریدات(EC60%)به میزان۲ لیتر در هکتار استفاده کرد.

گنگر صحرایی(خارلته یا خار کنگر):
گنگر صحرایی(خارلته یا خار کنگر)
Cirsium arvense
Canada thistle
گیاهی است چند ساله که توسط بذر و ریشه های خزنده تولید مثل میکند.از خانواده Compositeae به ارتفاع۳۰تا۱۲۰سانتیمتر،با ریشه های عمیق و افقی گسترده.ساقه های کنگرصحرایی در قسمت انتهایی منشعب بوده،هر کدام به گل آذین کلاپرک با نهنج دارای پولکهای خاردار ختم میشود. برگهای ان متناوب و فاقد دمبرگ، تخم مرغی یا نیزه ای، با حاشیه خاردار بوده به لوبهای نامنظمی تقسیم میشود. گلهای کنگر صحرایی،تک جنسی بوده،گلهای نر وماده بر روی گیاهان جداگانه قرار دارند.گلهای ان به رنگ بنفش یا صورتی و بر روی

کلاپرکهایی با قطر حدودا۲سانتیمتر قرار دارند و زبانکهای ان فاقد خار هستند. اگر چه دوپایه بودن کنگرصحرایی ممکن است باعث تولید گلهای فاقد بذر شود اما وجود ریشه های افقی تکثیرپذیر، که در حین شخم به قطعات کوچک تقسیم میشوند، زمینه تکثیر سریع آن را فراهم میکند.گونه دیگر کنگر صحرایی که رفتارعلف هرزی دارد کنگر صحرایی (خارابی) C.bracteatumاست.میوه ان بسیار ظریف است ودر تاج ان کرکهایی به رنگ سفید مایل به شیری قرار دارد. بذرها کاکل دار بوده و به آسانی توسط باد منتقل میشوند.

این گیاه از علفهای هرز مزارع گندم،جو،توتون،مراتع،حاشیه جاده ها وزمینهای بایر است.روشهای کنترل:
در مزارع غلات(گندم و جو)از تریبنورون متیل(DF75%)به نسبت۱۵تا۲۰گرم در هکتار از ۴ برگی شدن علف هرز به بعد استفاده میشود
در باغهای میوه از گلایفوزیت(SL41%)به میزان۴-۱۲ لیتر در هکتار در حداکثر فعالیت علفهای هرز تا گلدهی انها ودر ۱-۲ نوبت استفاده میشود.
درمناطق موکاری از پندی متالین(EC33%)به نسبت ۵ لیتر و قبل از سبز شدن علف هرز در یک نوبت مصرف میشود.
در مزارع نیشکر ازEPTC(EC82%)به میزان۶-۷لیتر در هکتار قبل از ظهور علف هرز توصیه میشود.
ُازمک:
اُزمک
Cardaria draba
Hoary cress
گیاهی چندساله از خانواده Cruciferae که توسط بذر و ریزوم تکثیر می یابد.ساقه ان به ۲۰تا۶۰سانتیمتر میرسد و در بالا بسیار منشعب است. برگهای پایینی ان تخم مرغی و قاشقی شکل و دندانه دارند،برگهای روی ساقه بیضی کشیده تا سرنیزه ای هستند.برگهای بهاره ان لطیفتر،طعم تره تیزک یا شاهی دارد وبه عنوان سبزی صحرایی جمع آوری و در تغذیه انسان به کار میرود. این گیاه در اکثر مزارع و کنار نهرها میروید.
گل آذین اَزمک خوشه ای متراکم و انتهایی است. طول گلبرگها ۲٫۵تا۴میلیمتر و رنگ آنها سفید است. دم میوه ۵تا۱۵میلیمتر طول داردو هر میوه محتوی ۲ و به ندرت یک دانه است. این گیاه ریشه های قوی و طویل داشته، سرعت نمو آن زیاد است وهر سال ساقه ای قوی تولید میکند. تولید دانه نیز در این گیاه زیاد بوده گاهی به دو بار در سال میرسد.