مشکلات رشد

چه عاملی باعث ايجاد مشکلات رشد می شود ؟
علت مشکل رشد به نوع اختلال رشد بستگی دارد. بعضی مشکلات رشد ژنتيکی هستند، در حاليکه ديگر مشکلات ممکن است ناشی از مشکلات هورمونی يا جذب نامناسب غذاها باشند.
علتهای مشکلات رشد معمولاً در طبقه بندی زير قرار می گيرد :

کوتاهی قد فامیلی :
کوتاهی قد فاميلی نوعي تمايل ارثي خانوادگی براي کوتاهی قد است .

تأخير رشد ذاتی همراه با بلوغ عقب افتاده :
اين مورد کودکی است که کوتاهتر از حد متوسط است و ديرتر از حد متوسط وارد بلوغ
می شود اما به ميزان طبيعي رشد می کند. بسياري از اين کودکان در نهايت تقريباً به قد والدين خود می رسند.
بيماريهايی که کل بدن را تحت تأثير قرار می دهند ( معروف به بيماريهاي سيستميک ) :
– سوء تغذيه
– سوء تغذيه دائم، از اينکه کودک به تمام رشد بالقوه خود دست پيدا کند جلوگيری میي کند. يک تغذيه متعادل از اين اختلال جلوگيري می کند يا آن را تصحيح می کند .

– بيماريهای دستگاه گوارش
– بيماری کليه
– بيماری قلبي
– بيماری ريوي
– ديابت
– استرس های شديد

بيماريهای هورمونی
– فقدان هورمونهای تيروئيدی
توليد کافي هورمونهای تيروئيدی برای رشد طبيعی استخوانها ضروری است .
– سندرم کوشنيگ
سندرم کوشنيگ می تواند بوسيله اختلالات بيماری که ناشی از افزايش ترشح کورتيکو استروئيدها توسط غدد فوق کليوی هستند، ايجاد شود

.
– نقائص هورمون رشد
در اين اختلالات رشدی، مشکلی در غده هيپوفيز ( غده کوچکی در قاعده مغز ) که هورمونهايی را از جمله هورمون رشد ترشح می کند، وجود دارد .

مشکلات مادرزادی در بافتها در هنگام رشد
– محدوديت رشد داخل رحمی
در اين وضعيت، رشد کند داخل رحمی حين حاملگي اتفاق می افتد، نوزاد با وزن کمتر و قد کوتاهتر از حد طبيعی در مقايسه با نسبت قامت خود متولد می شوند.

– ناهنجاريهای کروموزومی
داشتن کروموزومهای زيادی يا کروموزومهای کم می تواند معضلاتی را براي سلامتی ايجاد کند، از جمله اين معضلات، مشکلات رشد است. يکی از ناهنجاريهای کروموزومی که از تعداد کم کروموزومها ناشی مي شود در زير آورده شده است :
– سندرم ترنر
سندرم ترنر يک بيماری ژنتيکی است که در دختران ديده می شود و باعث می شود آنها کوتاهتر از ديگران باشند و با وجود رسيدن به سن جواني به بلوغ جنسی نرسند. شدت اين مشکل در ميان افراد مبتلا متفاوت است. ديگر مشکلات رشدی نيز ممکن است، قلب و دستگاه کليوی را درگير کند. بسياری از اين مشکلات می توانند با درمان طبی تصحيح و درمان شوند. سندرم ترنر در يک دختر از هر ۲۵۰۰ دختر متولد شده رخ می دهد .

ظاهر سندرم ترنر از يک کروموزوم * از دست رفته در هر کدام از سلولهاي بدن ناشی می شود.
– ناهنجاريهای اسکلتی ( بيماريهای استخوانی يا ديسپلازی های اسکلتی )
بيش از ۵۰ نوع بيماری استخوانی که بسياری از آنها ژنتيکی هستند، می تواند بر قد و رشد تأثير بگذارد. شايعترين بيماری آکندروپلازی است که نوعی کوتاهي قد است، که در آن بازوها و پاهای کودک به نسبت طول بدن کوتاهتر هستند.علاوه بر اين، غالباً تنه طبيعي و سر بزرگ است.
بلند قامتي
– بلندی غير معمول در دختران
برخی دختران ممکن است در صورت بلند بودن والدين خود، به شکلی نامتناسب با سن خود بلند شوند.
– بلوغ زودرس
اين اختلال رشدی به وسيله شروع زود هنگام بلوغ مشخص می شود که در آن يک کودک براي سنش بلند قد است اما به دليل نمو سريع استخوانی رشدش در سنين پايين متوقف خواهد شد و اين افراد ممکن است در بزرگسالی کوتاه قد باشند .

– شرايط ژنتيکی
چند وضعيت ژنتيکی است، که منجر به قامت بلند می شود . در اين حالات ساير مشکلات مربوط به سلامتی هم وجود دارند .
ايديوپاتيک
چند اختلال رشدی وجود دارد که ايديوپاتيک محسوب می شود، يعني دليل شناخته شده ای برای آن اختلال رشد وجود ندارد .