رهنمودهاي پزشكي :
– اصول مديريت داروشناسي كه در فصل ششم آمده دنبال كنيد .
– مسير ركتال بهترين مسير نيست ، به خاطر آسيب رواني بالقوه به كودك و جذب غير قابل پيش بيني از روده بزرگ . جذب مي تواند بيشتر تحت تأثير قرار بگيرد از طريق وجود مدفوع در روده بزرگ و ركتال مسير ركتال بهترين گزينه براي كودك است كه نمي تواند دارو را از طريق دهان مصرف كند و كساني را كه والدين را براي استفاده شيوه ي ديگر آن در دسترس ندارند .

– يك پزشك يا تجويز در صورتي مجاز به تجويز دارو است كه بيمار تحت نظر يك پرستار با تجربه باشد .
– داروهاي مقعدي به كار مي روند به وسيله يك پرستار ديپلمه داراي پروانه رسمي ، پرستار كارآزموده مجوز دار ، يا پزشك مطلع به دارو و روشهاي مصرف داروهاي ركتالي به كودك .
– داروها در مدت زمان يك ساعت از زمان تجويز شده مصرف مي شوند .

تجهيزات :
– دستكش هاي استريل شده
– محلول چرب كننده مايع
– دارو
تشخيص كودك و خانواده و اقدام مقدماتي
– زمينه ي فرهنگي ممكن است بر پذيرش اين راه مصرفي دارو اثر گذارد .
– ارزيابي تجارب قبلي كودك با دريافت داروهاي ركتالي .

– ارزيابي كودك و درك والدين از نياز براي داروي مقعدي كه مورد استفاده قرار مي گيرد .
– آماده كردن كودك به مقتضي سطح روان شناسي و والدين براي مصرف دارو.
با بچه دكتر بازي کنید تا كودك از این طریق بتواند بر ترسهای خود در چنین موقعیتی غلبه کند .
– ارزيابي دارو و حساسيت به مواد پلاستيكي در صورت وجود ، پيشگيريهاي مربوط به آن را به كار بگيريد و سازمان مراقبتهاي بهداشتي بايد حساسيتهاي دارويي را در دارو ذكر كند .

سطح كودك را مشخص كنيد و نوار تعيين حساسيتهاي مشخص شده را به كار ميبريد.
در صورتي كه كودك قادر است از او بخواهيد قبل از مصرف شياف مدفوع كند . مدفوع در راست روده مي تواند بر جذب دارو اثر بگذارد .
طرز عمل :
مراحل
۱- مقايسه كنيد دستور عمل را با يادداشت پزشكي و چك كنيد حساسيت به دارو ، در صورتي وجود ، از مصرف دارو خودداري گردد و تجويز را در جريان قرار دهيد.
دلايل / نكته هاي مورد تأكيد
– از درستي دارو ، مقدار مصرفي ، راه استعمال ، زمان و بيمار اطمينان حاصل كنيد . واكنش هاي آلرژيكي به داروها ممكن است تهديد كننده زندگي باشد .

۲- دستهايتان را بشوييد .
– سرايت ميكروبها را كاهش مي دهد .

۳- گرفتن دارو و خواندن بر چسب آن براي آگاهي از دستورالعمل . چك كردن تاريخ انقضاء ، در اين صورت از مصرف آن بپرهيزيد .
– براي كاهش احتمالي دارو ، بيمار ، مسير استعمال ، مقدار ، تكرار و زمان مورد استفاده قرار گرفتن دارو بايد مشخص گردد در هر زمان كه يك دارو مورد استفاده قرار مي گيرد .

۴- چك كنيد شكل داروي توزيع شده را براي اطمينان از اينكه براي كودك مناسب باشد .
– شيافها متداولترين شكل مصرفهاي مقعدي هستند گر چه گاهي اوقات دارو ممكن است در يك فرم تنقیه ای استفاده شود . بچه ها خيلي حساسند به مايع و ناهمگني الكتروليت .

۵- آماده كنيد دارو را براي مصرف . در صورت امكان از تكه كردن اجتناب كنيد .
اگر شياف بايد تكه شود براي گرفتن مقدار مصرفي ذكر شده ، که در اين صورت بايد طولی تكه شود .
– بريدن طولي يك شياف به جذب در ميزان مورد نياز كمك مي كند . دارو ممكن نيست به طور مساوي درون شياف پراكنده گردد .

۶- يادداشت دارو و دارو را براي استفاده كودك بيرون آوريد و شناسايي كنيد به وسيله مقايسه اسم روي يادداشت دارو با نوار شناسايي بچه .
– شناسايي خصوصيات كودك را اطمينان مي بخشد .

۷- دستكش بپوشيد .
– محافظت مي كند شخصي كه دارو را به كار مي برد از مواد مدفوعي ، بنابراين سرايت عفونت را كاهش مي دهد .

۸- كودك را به پهلوي چپ قرار دهيد با پاي راست خم شده يا در وضعيت خميده قرار دهيد .
– هر كدام از اين وضعيتها مقعد را نشان مي دهد و به شل كردن عضله ي بيروني براي آسان جا گذاشتن شياف كمك مي كند .

۹- زرورق شياف را برداريد و شياف را با محلول روغنی مايع ژلي چرب كنيد .
– سايش در مقابل سطوح غشايي مخاطي را كاهش مي دهد .

۱۰- نوك شياف را به آرامي قرار دهيد و عبور دهيد از عضله ي مقعدي دروني . در بچه هاي زير هفت سال يا كودك نو پا با انگشت كوچك شياف قرار مي گيرد و انگشت نشانه براي بچه هاي بزرگتر مورد استفاده قرار مي گيرد .
– براي جلوگيري از دفع آن شياف بايد از عضله ي دروني عبور كند .
مراقبت كودك : آموزش دهيد كودك را به نفس كشيدن مثل يك بچه سگ .
حواس پرتي و شل شدن عضله ي بيروني را باعث مي شود .

۱۱- كفل هاي بچه را كنار هم نگه داريد تا كودك احساس راحتي كند يا انگيزه اي براي فشارآوردن نداشته باشد . اگر كودك ظرف ۳۰ دقيقه مدفوع داشت ، مدفوع

بايد مشاهده گردد براي اطمينان از وجود شياف . اگر كودك با نگه داشتن شياف مشكل داشت آن را از ته يا سر بزرگترش قرار دهيد .
– از دفع دارو جلوگيري مي كند .
مراقبت كودك : حواس پرتي كودك با بازي يا فعاليتهاي ديگر مي تواند در اجتناب از دفع آن كمك كند .
– از دفع دارو جلوگيري مي كند .

۱۲- دستكش ها را درآوريد . دستكش ها را دور انداخته را در جاي مناسب بگذاريد ، دستهايتان را بشوئيد .
– مانع از سرايت ميكروبها ميشود .

ارزيابي كودك و خانواده و مستندات :
– معاينه كودك بعد از مصرف دارو براي اطمينان از هر گونه اثرات جانبي بالقوه .
– ارزيابي كودك براي تغيير در علائم حياتي ، وضعيت هموداينميك و ديگر علائم به خصوص بعد از مصرف دارو براي تشخيص اثرات دارو .

– ارزيابي واكنش كودك به طرز عمل و آرامش به همان اندازه كه نياز است .
– ارزيابي كودك و آگاهي خانواده از دارو . اطمينان حاصل شود آيا كودك . خانواده نگرانيهاي ديگري براي بحث دارند .