چکیده
از آنجا که براي ترکیب Gd3In یک ساختار کریستالی مخلوط با ترکیب Gd2In گزارش شده و از سوي دیگر براي آن هیچگونه فاز مغناطیسی مشخصی گزارش نشده، اقدام به ساخت و بررسی ساختار کریسنالی و فاز مغناطیسی این ترکیب شد. با استفاده از طیف XRD ،ساختار کریستالی این ترکیب را مشخص شد.
ساختار کریستالی مکعبی، به عنوان ساختار کریستالی این ترکیب گزارش می شود. همچنین اندازه گیري پذیرفتاري نشان می دهد که نظام فرو مغناطیس پایدارترین فاز مغناطیسی مربوط به این ترکیب می باشد.
.

مقدمه

گادلنیوم یک فلز نادر خاکی فرومغناطیس می باشد. آرایش الکترونی در آن به صورت ۴ f 7 5d 1 6s2 است. به این ترتیب

یون Gd ۳ داراي حالت متقارن کروي است. این تقارن باعث

حذف آثار میدان کریستالی می گردد و در ترکیبات بین فلزي با Gd، تنها برهمکنش تبادلی داراي اهمیت است.[۱]

اولین بار، هاچسن و همکاران وجود این ترکیب را با یک فاز

متامگنت، پیشبینی کردند.[۲] اما مک آلیستر و همکاران در سال
۱۹۸۴ ، عدم شکل گیري کریستالی ترکیب Gd3In را گزارش

Gd3T(T=Rh, Pd, In)

کرده و آنرا به صورت فازي مخلوط با ترکیبنی Gd2In پیش بی

نمودند.[۳]