دانلود مقاله معجزات و کرامات آخـــریـن پیـامبـر خــــدا

word قابل ویرایش
141 صفحه
15700 تومان

معجزات و کرامات آخـــریـن پیـامبـر خــــدا

پیشگفتار

بسم الله الرحمن الرحیم

با یاد خدا وذکرنام پربرکت اوکه آفریدگارجهان انسان، شفا دهنده دردمندان، نازل کننده کتاب ومیزان، حامی وپشتیبان مستضعفان و کیفرکننده متجاوزان است.
دین مقدس وجاودان اسلام به ما دستورمی دهد تا به پیامبران ادیان الهی قبل ازاسلام احترام خاصی ومنزلت ویژه ای قائل باشیم این دستوربه طورروشن درآیات قرآن مجید وروایات اسلامی آمده است. ایمان به رسالت رسولان الهی وادیان آسمانی برای ما شایسته است؛ حتی خود رسول گرامی اسلام نیزبه انبیاء وادیان گذشته ایمان واعتقاد داشته اند.

بنابراین به کسی که زیبنده است ایمان داشت، لازم می باشد شناخت ومعرفتی نیزازاوداشته باشیم( گرچه به مقدارکم).

حقیربا شناختی اندک، سعی نمودم تا درحد توان دراین باره به برخی مطالب پیرامون بعضی ازآن بزرگواران( حضرت رسول اکرم “ص”) پرداخته وازسرور ومولایمان امام زمان خواهانم که مرا ازنزدیکان خود قرار دهد تا بتوانم راه وی را ادامه دهم.

به امید آنکه مورد قبول واستفاده قرارگیرد.

غفرالله لنا ولکم

والسلام علیکم ورحمه الله

چکیده

خداوند بزرگ حضرت محمد بن عبدالله (ص) را به پیامبری برگزید وبه اوفرمان داد تا کافران به دین خدا را به سوی اسلام دعوت کند. حضرت محمد درجمع مومنان وکافران حاضرشد و شروع به تبلیغ دین اسلام نمود.

خداوند جبرئیل را فرمان داد تا به مراقبت ازحضرت محمد بپردازد ودرهنگامی که خطراورا تحدید می کند وی را ازآن خطر رها سازد.
پیامبرسال ها درمکه زندگی کرد وبسیاری ازکافران را به وسیله ی معجزاتی که ازجانب پروردگاربراونازل می شد مسلمان وبه سوی دین اسلام فرا خواند. پیامبراکرم درطی این مدت (زمانی که درمکه حضورداشتند) معجزات زیادی را به کافران نشان دادند تا بلکه به دین خدا وخداپرستی ایمان بیاورند وپیروی راه ایشان باشند. بسیاری به اسلام ایمان آوردند وعده ای که اعتنایی به پیامبرنکردند به درک واسل شده ودرجهنم برای خود سکونت گزیدند.

یکی ازمعجزات مهم پیامبرقرآن بود که ازدیربازمورد استفاده مردم قرارگرفته است وبه عنوان کتاب الهی فراخوانده شده است و مردم این کتاب ارزشمند را به عنوان راهنمای زندگی خود انتخاب کرده اند. ازدیگرمعجزات ایشان می توان به شق القمر(حرکت ماه با دستان مبارک درکودکی ودردوران بعثت)، زنده کردن دو کودک ویک فرد مسیحی که چندین سال درون قبربوده اند و…

دراین نوشته (معجزات وکرامات آخرین پیامبرخدا محمدبن عبدالله (ص)) به بسیاری ازمعجزات پیامبراشاره شده است که شما خوانندگان عزیزمی توانید با آنها آشنا شوید.
به طورکلی نتیجه ای ازاین تحقیق حاصل می شود که حضرت محمد هیچ گاه کاری را بدون مشورت با خدای خود وهمچنین فرشتگان ومومنان انجام نمی داد وهیچ گاه ازوی خطایی سرنزد و همگام به دنیا آمدن فرشتگان اورا برای پاک شدن ازگناه غسل ندادن زیرا خداوند فرموده بود این فرد ازهرگناهی پاک است ونیازبه غسل ندارد. درکل این که ایشان قبل ازولادت به پیامبری برگزیده شده بودند وازهمان دوران کودکی خدا را می شناختند و فرشتگان الهی درهمان زمان بهشت وجهنم را به اونشان دادند واو را با حضرت نوح، ابراهیم وحضرت آدم وحوا دربهشت آشنا کردند.

اگرشما دوست دارید بیشتردرمورد زندگانی پیامبراکرم بدانید می توانید کتابهایی ازقبیل سرگذشت پیامبران، معجزات پیامبردرکودکی، رویدادهای تاریخی مهم درزمان ولادت حضرت محمد و بسیاری ازکتابان دیگرکه امروزه درتمام کتابخانه های سطح شهرواستان وجود دارد.
ودرآخرازهمه شما مومنان وانسان های بزرگوارخواهش دارم که هیچ گاه امامان وپیامبران ومعصومان را فراموش نکنیم وسعی کنیم همیشه پیروی راه آنها باشیم وازکتابها، دست نوشته ها و… که ازخود جای گذاشته اند بهره واستفاده کامل را ببریم وهیچ گاه درحق دیگری خیانت نکنیم وراست گویی ومهربانی را درکشور اسلامیمان رواج دهیم وازطریق انجام اعمال نیک و خواندن قرآن و… خود را به خدایمان نزدیک کنیم تا بتوانیم دربهشت برین سکونت گزینیم.

مقدمه

الحمد لله الذی دل علی وجوب وجوده افتقار الممکنات وعلی ق قدرته و علمه احکام المصنوعات .

حمد وسپاس مخصوص خدایی است که فقرونیازمندی موجودات بهترین دلیل وجوب وجود وعالی ترین نشانه ی غنایی ذاتی اوست . اتقان و استواری مصنوعات،بهترین نشان توانایی کامل ودانش فراگیر وبی کران اوست ودرود مابه رسول عالیمقام او،حضرت محمد صاحب آیات باهرات ودارنده معجزات باهرات پایدار باد. او که باروش وراه خود تکمیل کننده همه کمالات وبه اتمام رساننده همه اخلاق کریمه وصفات عالیه است. وسلام ودرود برخاندان بزرگ او باد که راهنمایان بشرازگمراهی ها،وهادیان مردم ازتباهی ها می باشند .
مدت ها بود که حقیردراین آرزوکه نوشته ای درفضائل و معجزات خاتم النبین حضرت رسول اکرم بنویسم تا بانوشتن این فضایل ومعجزات، گوشه ای ازاسرار آن مرد الهی راتشریح کنم .
خداوند متعال این توفیق راشامل حال حقیرسراپا تقصیرنمود وبه لطف حضرت حق توانستم ازمنابع معتبر شیعه وسنی معجزات جالبی راپیدا کنم وبنویسم .

حال این نوشته راهدیه می کنم به مولا وسرورم امام زمان وازخدا خواهانم مرا ازسربازان آن حضرت قراردهد.

مســعود علیــــزاده
دبیرستان تلاش « شهرستان بجنورد»
زمستان ۱۳۸۵

روش تحقیق

این نوع نوشته یا تحقیق به روش کتابخانه ای صورت گرفته است. با استفاده ازکتابهای مختلف درمورد سرگذشت و معجزات شگفت انگیزپیامبرتوانسته ام این نوع نوشته را بنویسم.
اول با خود فکرکردم که حضرت رسول مهمترین معجزه اش قرآن کریم بوده والسلام. اما حال وقتی چنین کتابهایی را خواندم یک نوع انگیزه درمن به وجودآمد که باید چنین مطلبی را بنویسم.

آیا حضرت محمد به جزقرآن معجزه ی دیگری دارد؟ آیا حیوانات وگیاهان درمقابل حضرت رسول عکس العمل ازخود نشان می دهند؟ آیا پیامبرمی توانست با آب دهان خود یا استفاده ازدیگر اجزای بدنش مریضی را شفا دهد، مرده ای را زنده و… ؟
این ها پرسشهایی است که شاید برای شما که اینگونه نوشته ها را می خوانید پیش آید. من این تحقیق را انجام دادم تا بتوانم پاسخ سوالات شما خوانندگان عزیزرا بدهم.

بنده این تحقیق را درمدت زمان نه چندان کوتاهی به پایان رسانده ام. درطول این زمان هرچه درمسائل دوران پیامبروارد می شدم ودرمورد آنها فکرمی کردم، احساس می کردم به خدای خود نزدیک شده ام وکسی دائم درگوش من راهنمایی فراوانی می کند تا بتوانم هرچه بهتراین تحقیق را به پایان برسانم. درحال نوشتن تحقیق ازدیدن چنین معجزات شگفت انگیزی تعجب می کردم وبا خود می گفتم که چه خدایی است که چنین انسان توانمندی را آفریده که می تواند به وسیله ی دستانش مکان ماه را تغییردهد یا یا با آب دهان مبارک خود به وحی الهی پای قطع شده ای را بچسباند وبه حالت اول بازگرداند و …
من درنوشتن این موضوع به مشکلات زیادی برخوردم، یکی وجود داشتن درس وامتحان که مشکل اصلی این کاربود. دوم همکاری نکردن مسئولان کتابخانه دردادن چندین کتاب با هم و …
اما اگرانسان عشق به کارداشته باشد حتی درسخت ترین شرایط به کارخود ادامه می دهد. پس بیاییم با پشتکارکاری را آغازکنیم وتا هنگامی که به پایان نرسیده نیمه کاره رهایش نکنیم و با نشان دادن علاقه فراوان آن را به اتمام برسانیم.

به امید آنکه روزی همه ما انسان ها کارهایمان را با موفقیت به پایان برسانیم وسربلند وپیروزباشیم.

موفـق وپیـروزبـاشیـد.

مســعود علیــــزاده

زمستان ۱۳۸۵
ادبیات وسوابق موضوع

افراد کمی درمورد موضوع پیامبردرجامعه تحقیق به عمل آورده اند ودست نوشته ها، مطالب وداستان های خود را درقالب یک کتاب به بازارارائه داده اند. کتاب هایی مانند زندگی نامه ی پیامبردرزمان بعثت، احادیث پیامبراسلام، شرح روییداد های مهم درزمان پیامبرو…
من نیزبا یاری خداوند وکمک اعضای خانواده و… توانستم اثری درمورد معجزات وکرامات آخرین پیامبرخدا حضرت محمد پدید آورم. افرادی که این نوع کتابها را به وجود آورده اند مصلما بدون انگیزه واشتیاق چنین کاری را نکرده اند بلکه مطمعنا انگیزه درآنها به وجود آمده یا به خاطرعلاقه وعشق به پیامبراین کارها را کرده اند. هنگامی که این کتابها را مطالعه می کردم نکته بسیارجالبی بدست آوردم وآن این بود که تمام نویسندگان با یک نگاه به پیامبروشخصیتی که وی درآن زمان داشته داستان خود را نوشته اند. همه ی ما انسان ها پیامبررا به عنوان یک فرد مهربان دلسوز، خدا پرست، یک مومن واقعی وهزاران صفت دیگراورا می شناسیم. پیامبراسلام برای بیشترکارهای خود ازخداوند اجازه می گرفت وبه وسیله وحی که به اوازجانب خداوند به وسیله ی جبرئیل می شد آن کاررا انجام می داد.

دراین نوشته مانند دیگرکتاب ها، نوشته ها، تحقیقات و… در درجه اول پیامبرمعرفی شده وبعد به بعد اصلی مطلب پرداخته شده است.
به امید آنکه روزی همه ما انسان ها ازخلاف وخلافت پاک شویم وراه پیامبراسلام محمد بن ابیطالب (ص) را ادامه دهیم.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 15700 تومان در 141 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد