معجزه ریاضی در قرآن

هر فرد نا مسلمان منصفی با خواندن مطالب زير ايمان مي آورد که قران کلام خدا است
چه رسد به افرادی که مسلمان هستند

جمله ”بسم الله الرحمن الرحيم“ ۱۹ حرف است، و در آيه ۷۴:۳۰ سوره مدثر آمده است كه نگهبانان جهنم ۱۹ فرشته هستند
و هر كس كه بگويد قرآن سخن انسان است خداوند او را وارد جهنمی ميكند كه ۱۹ فرشته نگهبان آن هستند.
ما ميدانيم که عدد ۱۹ عدد اول ( prime number ) است. عدد اول عددی است كه فقط بر خودش و بر يك قابل تقسيم باشد.
افراد مختلفی در گذشته و حال سعی کرده اند که به رمزهای معجزات رياضی قرآن پی ببرند.

در گذشته، يکی از اين افراد پيگيری های زيادی در اين مورد انجام داد و به موفقيت های زيادی “در اين مورد” رسيد.
در سالهای اخيرآقای كورش جم ‌نشان كه در زمان حاضر در تهران زندگی ميكند با يك ماشين حساب كوچك به نتيجه‌ای رسيد
كه شما ميتوانيد آن را امتحان كنيد. او شماره هر سوره را با تعداد آيات آن بصورت زير جمع كرد:

جمع تعداد آيه شماره سوره
زوج ۸ = ۷ + ۱
زوج ۲۸۸ = ۲۸۶ + ۲
فرد ۲۰۳ = ۲۰۰ + ۳
زوج ۱۸۰ = ۱۷۶ + ۴
فرد ۱۲۵ = ۱۲۰ + ۵
… … … …
… … … …
زوج ۱۱۸ = ۵ + ۱۱۳
زوج ۱۲۰ = ۶ + ۱۱۴

جمع زوج ها جمع فردها جمع آيه ها جمع سوره ها
۶۲۳۶ ۶۵۵۵ ۶۲۳۶ ۶۵۵۵

قابل توجه است كه تعداد زوج‌ها ۵۷ عدد و فردها نيز به همان تعداد يعنی ۵۷ عدد ميباشد كه اين خود به تنهائی يك معجزه است.
اما معجزه ديگر اينست كه اگر حاصل جمع‌های زوج را با هم جمع كنيم ۶۲۳۶ بدست می ‌آيد كه مساوی است با تعداد كل آيه‌های قرآن.
و معجزه ديگر اينكه اگر حاصل جمع‌های فرد را با هم جمع كنيم ۶۵۵۵ بدست ميايد كه مساوی است با جمع كل شماره سوره‌های قرآن.
و معجزه ديگر اينكه اگر رقم‌های ۶۵۵۵ را با رقم‌های ۶۲۳۶ جمع كنيم، عدد ۳۸ بدست ميآيد كه خود ضريب ۱۹ دارد:
۲ X 19 = 38 = (6+2+3+6) + (5+5+5+6)

همانطور كه تعداد سوره‌های قرآن ضريب ۱۹ دارد: ۶ X 19 = 114
لطفا توجه كنيد كه اگر تعداد آيه‌های قرآن را كم يا زياد كنيم يا فقط جای سوره‌ها را با هم عوض كنيم
ديگر چنين روابطی وجود نخواهد داشت،

و اين نشان دهنده اينست كه تعداد آيات قرآن همين اندازه و ترتيب سوره‌ها نيز به همين ترتيب بوده
و در نتيجه قرآن نميتواند كار دست انسان باشد.
________________________________________
آقای عبدالله اريك متوجه شدند كه
در چهار كلمه “بسم” و “الله” و “الرحمن” و ”الرحيم“ ۱۸ رابطه رياضی وجود دارد.
و يک رابطه ديگر را آقای مهندس جواد رحمانی بدست آورده اند که روی هم ۱۹ رابطه ميشود.
كه با محاسبه ارزشهای عددی حروف الفبای عربی (كه در قديم به آن ابجد ميگفتند) به آن رسيد.
حروف ابجد ۲۸ حرف عربی را نشان ميدهد كه بترتيب از يك تا هزار بترتيب زير شماره گذاری شده:

ارزشهای عددی حروف ابجد
ا = ۱ ك = ۲۰ ق = ۱۰۰
ب = ۲ ل = ۳۰ ر = ۲۰۰
ج = ۳ م = ۴۰ ش = ۳۰۰
د = ۴ ن = ۵۰ ت = ۴۰۰
ه = ۵ س = ۶۰ ث = ۵۰۰
و = ۶ ع = ۷۰ خ = ۶۰۰
ز = ۷ ف = ۸۰ ذ = ۷۰۰
ح = ۸ ص = ۹۰ ض = ۸۰۰
ط = ۹ ظ = ۹۰۰
ی = ۱۰ غ =۱۰۰۰

لازم به تذكر است كه اين ارزشهای عددی حروف الفبای عربی
مانند ارزشهای عددی حروف لاتين (Roman Numerals) قرن‌هاست كه مورد استفاده بوده است.

۱۹ حرف بسم الله الرحمن الرحيم و ارزشهای ابجدی مربوطه:

شماره حرف عربی ارزش ابجدی بسم
۱ ب ۲
۲ س ۶۰
۳ م ۴۰

۴ ا ۱ الله
۵ ل ۳۰
۶ ل ۳۰
۷ ه ۵

۸ ا ۱ الرحمن
۹ ل ۳۰
۱۰ ر ۲۰۰
۱۱ ح ۸
۱۲ م ۴۰
۱۳ ن ۵۰

۱۴ ا ۱ الرحيم
۱۵ ل ۳۰
۱۶ ر ۲۰۰
۱۷ ح ۸
۱۸ ی ۱۰
۱۹ م ۴۰

معجزه رياضی ”بسم الله الرحمن الرحيم“

چهار كلمه و ۱۹ حرف ( بسم الله الرحمن الرحيم ) چنان با يكديگر، بنابر يك سيستم رياضي متشكل گرديده است
كه با دانش و احساس بشری غير قابل انجام ميباشد. اين سيستم قابل تعمق، بر اساس ارزشهای ابجدی اين حروف بدست ميايد
كه اطلاعات مورد نياز برای شرح آن بطور خلاصه در زير نشان داده شده است.
________________________________________
چهار كلمه ”بسم الله الرحمن الرحيم“ شماره حروف عربی هر كلمه و ارزشهای ابجدی آنها:
شماره كلمات تعداد حروف ارزشهای ابجدی جمع ارزشها
۱ ب س م ۳ ۲/۶۰/۴۰ ۱۰۲
۲ ا ل ل ه ۴ ۱/۳۰/۳۰/۵ ۶۶
۳ ا ل رح م ن ۶ ۱/۳۰/۲۰۰/۸/۴۰/۵۰ ۳۲۹
۴ ا ل ر ح ی م ۶ ۱/۳۰/۲۰۰/۸/۱۰/۴۰ ۲۸۹
جمع ۱۹ جمع ارزشها ۷۸۶

________________________________________

۱- بسم الله الرحمن الرحيم ۱۹ حرف است.
________________________________________
۲- اگر شماره ترتيب هر كلمه را بنويسيم، بعد از هر شماره تعداد حروف آن را بنويسيم
عدد ۱۳۲۴۳۶۴۶ بدست ميايد كه قابل قسمت به ۱۹ است.
(شماره ترتيب هر كلمه برای تشخيص بهتر قرمز نوشته شده):
۱۹ X 19 X 36686 = 13243646
________________________________________
3- اگر ترتيب كلمات را با شماره آن از آخر بنويسيم باز ضريب ۱۹ دارد:
۴۶۳۶۲۴۱۳ = ۱۹ X 2440127
________________________________________
4- اگر بجای تعداد حروف هر كلمه جمع ارزش ابجدی آن را پس از شماره ترتيب آن بگذاريم باز قابل قسمت به ۱۹ است:
۱۱۰۲۲۶۶۳۳۲۹۴۲۸۹ = ۱۹ X 5801401752331
________________________________________
5- اگر ارزش ابجدی هر حرف را پس از شماره ترتيب كلمه بگذاريم، باز قابل قسمت به ۱۹ است:
۱۲۶۰۴۰۲۱۳۰۳۰۵۳۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۴۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰ =
۱۹ X 66336954126595422109686863843162160
________________________________________
6- اگر پس از شماره ترتيب هر كلمه حاصل جمع تعداد حروف هر كلمه را با مجموع ارزش‌های ابجدی آن كلمه بگذاريم
باز ضريب ۱۹ دارد. يعنی:
۱۱۰۵۲۷۰۳۳۳۵۴۲۹۵ = ۱۹ X 5817212281805
(3 + 102 = 105), (4 + 66 = 70), (6 + 329 = 335), (6 + 289 = 295)
________________________________________
7ـ اگر پس از شماره ترتيب هر كلمه تعداد حروف هر كلمه را به اضافه مجموع حروف كلمات قبل از آن بگذاريم باز ضريب ۱۹ دارد
۱۳۲۷۳۱۳۴۱۹ = ۱۹ X 69858601
(0 + 3 = 3), (3 + 4 = 7), (3 + 4 + 6 = 13), (3 + 4 + 6 + 6 = 19)
________________________________________
8- اگر پس از شماره ترتيب هر كلمه حاصل جمع ارزش ابجدی هر كلمه را باضافه مجموع ارزش‌های ابجدی قبل از آن بگذاريم
باز ضريب ۱۹ دارد يعنی:
۱۱۰۲۲۱۶۸۳۴۹۷۴۷۸۶ = ۱۹ X 58011412367094
چون (۱۰۲ + ۶۶ + ۳۲۹ + ۲۸۹ = ۷۸۶), (۱۰۲ + ۶۶ + ۳۲۹ = ۴۹۷), (۱۰۲ + ۶۶ = ۱۶۸)
ميباشد.
________________________________________
۹- اگر ارزش ابجدی هر حرف از ۱۹ حرف (بسم الله الرحمن الرحيم) را قبل از شماره ترتيب آن حرف بگذاريم
( عدد ۶۲ رقمی بدست ميايد) باز ضريب ۱۹ دارد يعنی:
۲۱۶۰۲۴۰۳ ۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷ ۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳ ۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹ =
۱۹ X 113696858647 …)
زير اعداد مربوط به هر يك از چهار كلمه )بسم الله الرحمن الرحيم( خط كشيده شده است. اين خط ‌کشی برای درك نكات بعد مفيد ميباشد.
________________________________________
۱۰- اگر شماره ترتيب هر كلمه (۴ و ۳ و ۲ و۱) را در آخر هر عددی كه زير آن خط‌ كشيده شده است اضافه كنيم
عدد جديدی بدست ميآيد (عدد ۶۶ رقمی) كه باز هم ضريب ۱۹ دارد.
۲۱۶۰۲۴۰۳۱ ۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۲ ۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۳ ۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹۴ =
۱۹ X 113696855849 …)
________________________________________
۱۱- اگر پس از هر كلمه بجای شماره ترتيب (۱ و۲ و ۳ و ۴) مجموع ارزش‌های ابجدی هر كلمه (۱۰۲ و ۶۶ و ۳۲۹ و ۲۸۹) را بگذاريم،
يك عدد ۷۳ رقمی بدست خواهد آمد كه باز هم ضريب ۱۹ دارد.
۲۱۶۰۲۴۰۳۱۰۲۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۶۶۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۳۲۹۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹۲۸۹ =
۱۹ X 111369685843 …)
________________________________________
۱۲- در اين مرحله ارزش‌های ابجدی هر كلمه ۱۰۲ و ۶۶ و ۳۲۹ و ۲۸۹ را در ابتدای هر كلمه ميگذاريم، باز هم عدد ۷۳ رقمی جديدی بوجود ميآيد كه ضريبی از ۱۹ است.
۱۰۲۲۱۶۰۲۴۰۳۶۶۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۳۲۹۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۲۸۹۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹ =
۱۹ X 5379790738 …)
________________________________________
۱۳- برای هركلمه (بسم الله الرحمن الرحيم) نكات زير را مينويسيم:

۱- تعداد حروف هركلمه، مثلاً كلمه ” بسم ” از ۳ حرف تشكيل شده (برای تشخيص برنگ قرمز نوشته شده).
۲- جمع ارزش ابجدی هر كلمه، مثلاً كلمه ” بسم ” جمع ارزش حروف آن ۱۰۲ ميباشد.
۳- ارزش ابجدی هر حرف در هر كلمه، مثلاً كلمه ” بسم ” از حروف (ب، س، م) تشكيل گرديده
كه ارزش هر حرف به ترتيب ( ۲ و ۶۰ و ۴۰ ) ميباشد.
اگر پس از تعداد حروف هر كلمه جمع ارزش ابجدی هر كلمه و بعد ارزش ابجدی هر حرف آن كلمه را بگذاريم
يك عدد ۴۸ رقمی بوجود ميآيد كه باز ضريب ۱۹ دارد.