چکیده

دستیابی به DNA با کیفیت و کمیت مناسب یک پیشنیاز ضروري در اکثر آزمایشهاي زیستشناسی مولکولی گیاهان میباشد که نیازمند بهرهگیري از واکنش زنجیرهاي پلیمراز و یا آنزیمهاي برشی هستند. تاکنون روشها و کیتهاي متعددي براي استخراج DNA

از گیاهان معرفی شدهاند. با این وجود، هنوز استخراج DNA با کیفیت و کمیت مناسب از گیاهان داراي پلیساکاریدها، پلیفنولها و سایر متابولیتهاي ثانویه در اکثر آزمایشگاهها مشکلساز میباشد. بدلیل تنوع متابولیتهاي ثانویه گیاهان و تفاوتهاي بافتی آنهامعمولاَ،

استفاده از یک یا چند روش محدود براي تمامی گیاهان جوابگو نخواهد بود. همچنین، یک مشکل عمده در روشهاي استخراج معرفی

شده وجود مرحله ترسیب DNA با الکل و نمک میباشد که در گیاهان داراي متابولیتهاي ثانویه بالا بدلیل عدم حذف کامل این متابولیتها در مراحل قبل از ترسیب، مقداري از این آلودگیها و نیز رنگیزههاي موجود در بافر همراه کلاف DNA رسوب خواهد کرد و باعث اختلال در واکنشهاي پایین دستی خواهد گردید. اکثر کیتهاي تجاري موجود در بازار نیز بدلیل محدودیت در حجم مواد اولیه استفاده شده و نیز نوع بافر لیز آنها از کارآیی لازم در استخراج DNA از اینگونه گیاهان برخوردار نیستند. مقاله حاضر به معرفی روش

تلفیقی میپردازد که مراحل اولیه استخراج DNA در این روش از مزایاي روشهاي دستی بهره برده و بدون محدودیت در میزان مواد

اولیه حتی قابلیت اعمال حلالهاي آلی مانند فنول و کلروفورم را نیز دارد. سپس سوپرناتانت مرحله اول با استفاده از بافر مخصوص از ستونهاي سیلیکا عبور داده شده و پس از شستشو DNA تقریبا خالص از ستون جدا میشود.