معیارهای جدید در محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداری

چکیده
هرقدر كيفيت گزارش هاي مالي افزايش يافته و از استانداردها و ضوابط معتبري در تهيه و ارائه گزارشهای مالی استفاده شود، ريسك اطلاعات كاهش خواهد يافت. تحقیقات و مطالعات متعدد در مورد تصمیمات استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری نشان میدهد که کیفیت اطلاعات ، به تاثیرپذیری آن از نحوه انتشار اطلاعات حسابداری بستگی دارد. مدیران و مشاوران مالی، تحلیل ه

ا و تصمیم گیریهای خود را برمبنای کیفیت گزارشهای مالی که در اختیارشان قرار می¬گیرد، انجام میدهند. در این مقاله هدف اینست که میزان کیفیت درونی اطلاعات حسابداری را از طریق ابزارهای جدید اندازه¬گیری نماید. استدلال می¬شود که حق الزحمه های حسابرسی

 

تبیین نشده یک معیاری برای کیفیت اطلاعات حسابداری میباشد، این مقاله براساس چارچوب مطالعه آقای پائول هرایبر و دیگران در سال ۲۰۱۰ میباشد. یکی از یافته های تحقیق اینست که هزینه¬های حسابرسی که در اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری بکار برده میشوند با سایر معیارهای تجربی ارتباط دارند. همچنین معیارهایی ارائه شده که داده ها و ویژگیهای کیفی اطلاعات را از روش¬های تحلیل اقتصادی قابل کاربرد در حسابداری، مورد بررسی قرار می¬دهند. نتایج دیگر حاصل از این مطالعه، معرفی عوامل و معیارهای جدید کاربردی و پیشنهاد یک مدل، جهت اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری بوده است.
کلمات کلیدی
كيفيت اطلاعات حسابداري ، ویژگیهای کیفی، حق الزحمه های حسابرسی تبیین نشده ، کیفیت سود

 

مقدمه
يكي از پيش شرط¬هاي بنيادي براي كسب اطمينان سرمايه¬گذاران و اعتباردهندگان در جهت فعاليتهاي سازنده اقتصادي، تهيه و ارائه اطلاعاتي است كه در انجام تصميم¬گيريهاي مالي و اقتصادي سودمند واقع شود. وجود مكانيزمهايي براي اطمينان دادن به سرمايه گذاران و ساير استفاده كنندگان، نسبت به كيفيت اطلاعات مالي، با اهدافي همچون كمك به كارايي بازار سرمايه و تخصيص بهينه سرمايه ضروري است. حسابداري كه با وظيفه اطلاع رساني بيطرفانه گام در جامعه اطلاعاتي مي¬نهد، نقش خطيري در افزايش كيفيت اطلاعات دارد.(ثقفی، ۱۳۸۸)
علي رغم نقش اساسي كيفيت اطلاعات حسابداري در تصميم گیری استفاده كنندگان، نائل شدن به اين كيفيت، پيچيده و تشخيص آن دشوار است. مشخص كردن و نظارت بر اين ويژگي هاي كيفيتي در استانداردسازي و عمليات حسابداري بسيار مشکل است. بعلاوه، بررسي آنها حتي در مطالعات آزمايشي كه از تست هاي تجربي استفاده مي¬كنند نیز دشوار است.(بهرامفر،۱۳۷۷)
تئوریهای اقتصادی نشان میدهد که در محیط رقابتی متعادل، انتظار می¬رود که هزینه های حسابرسی در پیش¬بینی هزینه¬ها موجب پایین آمدن کیفیت درآمد موسسه می¬شود. اگر اطلاعات مالی از طرف موسسات اشتباه باشد، شهرت و اعتبار حسابرسان با خطر جدی مواجه می¬شود. در پاسخ به آن نیز حسابرسان نیز با افزایش زمان ممیزی، هزینه¬های حسابرسی زیادی را در ارتباط با کیفیت اطلاعات حسابداری به موسسه تحمیل می¬کنند.(هرایبر،۲۰۱۰)
اهمیت موضوع و بیان مسئله
موفقیت سیستم حسابداری بستگی به این دارد که بتواند با ارائه اطلاعات حسابداری، تصمیم گیری مدیران را بهبود بخشد. اما تنها ارائه اطلاعات نمیتواند این امر مهم را ارتقاء دهد. اگر سیستم حسابداری نتواند اطلاعات مورد نیاز مدیریت را در کیفیت مناسب ارائه نماید، در تصمیم¬گیری مدیریت موثر نخواهد بود. بنابراین نحوه ارائه و روش محاسبه اطلاعات به لحاظ کیفی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است که بایستی مدیران و تحلیلگران مالی توجه

خاصی به آن داشته باشند. از طرفی برای ارائه اطلاعات حسابداری نیاز به معیارهایی جهت محاسبه کیفیت این اطلاعات می¬باشد. اين مقاله معیارهایی را براي ،بسط و اجراي روشي جهت كمّي¬سازي كيفيت اطلاعات حسابداري ارائه مي¬دهد و از عوا

مل تحليلي استفاده شده در پژوهش هاي مختلف مرتبط با موضوع استفاده مي¬كند. بنابراین مسئله¬ای که در این مطالعه مطرح میشود، اینست که چه نوع معیارهایی جهت اندازه¬گیری کیفیت اطلاعات حسابداری با در نظر گرفتن شاخصهای کیفی وجود دارد؟ تا اینکه در حین بررسی چارچوب مفهومی عوامل، پیش نیازها و شاخص¬های قابل اندازه¬گیری کیفیت اطلاعات حسابداری را مشخص نموده و برآورد سطح اطمینان کیفیت را مورد توجه قرار دهد.
كيفيت حسابداري و حق الزحمه های حسابرسی
با تمركز بر نیازهای استفاده كننده، اطلاعات باكيفيت را ميتوان به عنوان تحقق نيازهاي استفاده كننده با توجه به درك استفاده كننده بطور معقول و مفید تعريف نمود. كيفيت اطلاعات حسابداري در صورتي افزايش مي يابد كه روشهاي زائد حذف و افزايش گستره¬هايی كه اطلاعات حسابداري را در وضعيت اقتصادی منعكس سازند.(دکونو، ۲۰۰۸)
اندازه¬گیری کیفیت حسابداری از طریق هزینه¬های حسابداری تحمیل شده توسط حسابرسان، بر کیفیت سیستم حسابداری تاثیر میگذارد. یکی از دلایل تغییرات کیفیت سیستم حسابداری قرار گرفتن اطلاعات در اختیار حسابرسان و ایجاد حق الزحمه های تبیین نشده، که نتیجه آن باعث عدم تعادل در قیمتگذاری میگردد. از طرفی حسابرسان به دلیل دسترسی بیشتر به مدیریت و اطلاعات اختصاصی خود، مسلما برای تخمین کیفیت اطلاعات حسابداری موقعیت بهتری دارند. پس از کنترل عوامل غیر از کیفیت مرتبط با حق الزحمه های حسابرسی تبیین نشده، کیفیت اطلاعات حسابداری، توسط حسابرسان بطور اختصاصی ارزیابی می¬شود که این موضوع ارتباط بین حق الزحمه های حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری را نشان میدهد.(هرایبر، ۲۰۱۰)
تعریف کیفیت اطلاعات حسابداری(دکو و اسچرند ،۲۰۰۴)، برسی میکند که اطلاعات حسابداری تا چه حد منعکس کننده عملکرد واقعی و مورد انتظار شرکت با توجه به عوامل و امکانات فعلی موجود می¬باشد و از این طریق ارزش شرکت را ارزیابی میکند. این تعریف قابلیت صورتهای مالی موسسه را مورد توجه قرار می¬دهد و همچنین صورتهای مالی را از جنبه¬های شفافیت، صحت و اثربخشی در تصمیم بیان میکند.(همان منبع)

ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری عبارتست از صفت و کیفیتی از اطلاعات حسابداری که مفید بودن و اثربخش بودن را افزایش دهد. به عبارت دیگر، ویژگیهای کیفی خصوصیاتی هستند که اطلاعات فراهم شده در گزارشات را برای استفاده کنندگان قابل

استفاده می¬سازد.(بهرامفر،۱۳۷۷)
پیشینه تحقیقات انجام شده
بتی، آننه و دیگران(۲۰۰۹)، این محققان مطالعه خود را در مورد تاثیر نظارت و اطلاعات شخصی روی نقش کیفیت حسابداری در تصمیمات سرمایه¬ای انجام داده¬اند. نتایج تحقیقاتشان نشان داد که دسترسی بانکها در شرکتهای مالی محدود به اطلاعات شخصی و محدود کردن هزینه¬های سرمایه¬ای باعث کاهش کیفیت حسابداری میگردد. همچنین اگر عدم تقارن اطلاعات مشکلات بزرگی بوجود آورد در آنصورت کیفیت اطلاعات حسابداری بسیار حائز اهمیت خواهد بود. بالاخره شواهد نشان داد که نتایج سرمایه¬گذاری جریانات نقدی از خطای محاسبات کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیر نمی¬پذیرد. بارث و ديگران(۲۰۰۸)، براي ارزيابي كيفيت حسابداري از سه متغير: مديريت سود، شناخت سريعتر زيان، و ميزان مرتبط بودن ارقام حسابداري استفاده نمودند. دکونو، عادلا و دیگران(۲۰۰۸)، تحلیل میزان تضمین كيفيت دروني اطلاعات حسابداري از طريق ابزارهاي داخلي اطلاعات را در بازار رومانی انجام شد. بررسیها نشان داد كه تصميم¬گيريهاي استفاده¬كنندگان اطلاعات حسابداري به كيفيت اطلاعات بستگي دارد. كولبك و وارفيلد(۲۰۰۵)، سنجه هاي توان تبيين مدلهاي ارزشيابي مبتني بر داده هاي ترازنامه وسود و زيان، خطا و پراكندگي پيش بيني تحليلگران و پايداري سود را براي بررسي كيفيت اطلاعات حسابداري به كار بردند. به عقيده تورنتون(۲۰۰۲)، كيفيت اطلاعات حسابداري وگزارشگري مالي، محصول مشترك حداقل چهار عامل اصلي است: خلاقيت و نگرشهاي مديريت، كيفيت حسابرسي، تجربه كميته حسابرسي، و استانداردهاي حسابداري داراي كيفيت بالا، وجود ضعف در هر يك از اين چهار حلقه، ميتواندكل زنجيره را مخدوش سازد. آنچه اهميت دارد معيارها، متغيرها و سنجه¬هايي است كه كيفيت اطلاعات حسابداري را ارزيابي ميكند. ريز و سات كليف(۱۹۸۹)، براي ارزيابي كيفيت داده ها و اطلاعات حسابداري از متغيرهاي قابليت پيش بيني و اندازه گيري اقتصادي استفاده كردند. ثقفی، علی و ابراهیمی،ا(۱۳۸۸)، به بررسی رابطه بین استانداردهاي حسابداري وكيفيت اطلاعات حسابداري پرداخته اند در این تحقیق متغيرهاي كيفيت اطلاعات حسابداري از قبیل، پايداري سود، ضريب واكنش سود، كيفيت اقلام تعهدي و توان تبيين رو ش هاي ارزشيابي درنظر گرفته شده و در قالب مدلهاي كيفيت اطلاعات حسابداري، قبل و بعد از اجراي استانداردهاي حسابداري مورد آزمون قرار گرفته که نتایج آزمون مدلها در مجموع نشان دادكه اجراي استانداردها تنها در مدل پايداري، با بهبود نسبي پايداري اضافي، همراه بوده است در حالي كه در ساير مدلها استانداردها نتوانسته اند اثر قابل ملاحظه¬اي داشته باشند.
روش تحقیق
این مطالعه بر مبنای تحلیلهای کمی اقتصادی قرار دارد، تبدیل متغیر کیفی

ت اطلاعات حسابداری به مقیاسهای کمی با مدلهای ذهنی بسط می¬یابند. برخی از مدلهای ارائه شده با روابط ریاضی بیان شده اند که قابل استفاده تحلیلگران و مشاوران مالی میباشند. عوامل تعیین کننده¬ای که بیان میشوند سعی بر این دارند، که ارتباط بین اطلاعات حسابداری و ویژگیهای سیستم مالی ویژه یک واحد تجاری را تبیین نمایند. در واقع این معیارها از روابط آماری برآورد میشوند و متغیرهای انتخاب شده بصورت تجربی بررسی شده¬اند که از مطالعه عقاید صاحب نظران موضوع مورد تحقیق بهره گرفته میشود .

برخی از متغيرهايي كه براي ارزيابي كيفيت اطلاعات حسابداري مورد

استفاده قرار می¬گیرند، بشرح زیر می¬باشند:
۱- حق الزحمه های حسابرسی تبیین نشده (UAF): این هزینه¬ها به دلایل ناشناخته¬ای ایجاد میشوند. ساختار اندازه¬گیری کیفیت اطلاعات حسابداری، نیاز به گزارش تغییرات در حق الزحمه های حسابرسی دارد که با کیفیت حسابداری ارتباط دارد. شناسایی عوامل تعیین کننده¬ای که با حق الزحمه حسابرسی مرتبط هستند حائز اهمیت زیادی است. برخی از معیارها و عوامل تعیین کننده¬ای که برای تخمین حق الزحمه های حسابرسی استفاده می¬شوند عبارتند از: سطح موجودی انبار ، حسابهای دریافتنی، داراییهای کل، نسبت فروش خارجی به کل فروش، مجموع بدهی¬های کوتاه مدت و بلند مدت به کل دارایی¬ها، درآمد عملیات پس از کسر مالیات نسبت به کل داراییها و تعداد سالهای حسابرسی شده اطلاعات شرکت.(هرایبر، ۲۰۱۰)
۲- پايداري سود: پايداري سود، تداوم و ثبات سود از يك دوره به دوره بعد را ارزيابي ميكند و از طريق رگرسيون، سود دوره جاري نسبت به سود دوره قبل برآورد ميشود. پايداري سود بالا به عنوان يك ويژگی كيفيت حسابداري محسوب مي¬شود. هر چه پايداري سود بالاتر باشد، يعني شركت توان بيشتري براي حفظ سودهاي جاري دارد.(ثقفی و ابراهیمی،۱۳۸۸)
۳- ضريب واكنش سود: ضريب واكنش سود، حدود بازده غيرعادي بازار را در واكنش به، جزء غير انتظاري سودهاي گزارش شده شركت اندازه¬گيري ميكند. ضريب واكنش سود در متون به عنوان شاخصي براي محتواي اطلاعاتي سود حسابداري استفاده شده است، زيرا بازنمايي سود به بازده را اندازه گيري ميكند.(کولینز و کوتاری،۱۹۸۹)
۴- كيفيت اقلام تعهدي: اقلام تعهدي تعديلات موقتي هستند كه جريانهاي نقدي را طي دوره¬هاي زماني انتقال ميدهد. نفع عمده اين انتقال آنست كه ارقام تعديل شده، تصوير درست¬تري از عملكرد اقتصادي شركت ارائه ميدهند. هدف اصلي اقلام تعهدي، كاهش مشكلات زمانبندي و نا انطباقي در جريانهاي نقدي زيربنايي است(دکوو و دیچیو،۲۰۰۲). كيفيت اقلام تعهدي از نظرسرمايه¬گذاران به معني نزديكي سود حسابداري به وجه نقد مي¬باشد. بنابراين كيفيت ضعيف اقلام تعهدي باعث مي شود كه مبهم بودن اطلاعات افزايش يافته و ريسك سرمايه¬گذاري نيز در پي آن افزايش يابد.(فرانسیس و دیگران،۲۰۰۵)

یک مدل جدید برای اندازه¬گیری کیفیت اطلاعات حسابداری

این مدل بر مبنای تحلیل کمی اقتصادی بیان میشود که امکان تعیین ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری و ویژگیهای خاص حسابداری واحد تجاری برقرار می

¬نماید. در حقیقت یک نوع مدل آماری است و انتخاب متغیرهای آن بصورت تجربی میباشد. اين مدل آماري ارزيابي ثابتي از ويژگيهاي كيفيتي اطلاعات وبسط مدل اقتصادي وتمايز وتفسير كيفيت با كمك مقياس رتبه بندي ارائه میکند. مدل حاضر شكل کلاسیک تركيب خطي شاخص ها مي¬باشد كه كيفيت فراگير اطلاعات حسابداری(Qai) را منعكس مي¬كند و بر مبناي دو نوع پيش نياز كيفيت (pq) و ۶ معياركيفيت (cq)قرار دارد كه از طري

ق شناسایی و اندازه¬گيري پارامترهای ويژه¬ای كمّي مي گردند: (دیکونو و دیگران،۲۰۰۹)
که در آن،Pq0: پيش نياز كيفيت در موقعیت فعلی، Pq1: پيشنياز كيفيت جامع ، نوعی متغير برنولي با مقدار۰يا۱ و با ضريب اهميت ۱ بیان میشود، Cqi: iامین معيار كيفيت، n: تعداد معيار كيفيت فرض شده (i=1,2,…,۶) و ai: ضرايب اهميت معین شده برای معيارهاي كيفيت.
در یک کار تحقیقی که در کشور رومانی انجام شده، برای محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداری از رابطه فوق استفاده شده است. در این تحقیق با تکیه بر تجزیه و تحلیل تطبیقی تئوریهای اصول حسابداری و مطالعه سیستم حسابداری رومانیایی، عوامل زیر را به عنوان معیارهای کیفیت حسابداری در نظر گرفته اند: مفهوم (استهکام )، حفاظت ، ثبات ، مبنای تعهدی ، میزان تغییرناپذیری ترازنامه ، تهیه بیطرفانه(ارزش منصفانه )(دکونو،۲۰۰۹).
پیامدهای کیفیت پایین اطلاعات حسابداری
با تکیه بر این اعتبار که آیا حق الزمه های حسابرسی تبیین نشده، میتواند معیاری برای اندازه¬گیری کیفیت اطلاعات حسابداری باشد؟ این مطالعه برای اولین بار به بررسی تفاوت میان کیفیت حسابداری با تمرکز بر وقوع کیفیت پایین اطلاعات حسابداری می¬پردازد. این مقاله بر روی سه نوع معیار اندازه¬گیری تمرکز دارد که در افت کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیر دارند(هرایبر،۲۰۱۰)
الف- بررسی توانایی حق الزحمه های حسابرسی تبیین نشده(UAF) برای پیش بینی اظهارات مجدد اطلاعات حسابداری و تقلب حسابداری ، بدون قید شرط و ارائه یک معیار دیگر برای کیفیت سودها. اظهارات مجدد اطلاعات حسابداری و تقلب حسابداری مواردی را نشان میدهد که موسسه در ارائه صورتهای مالی، اشتباهی انجام داده باشد. اظهارات مجدد در سیستم حسابداری یک نوع بی نظمی یا تقلب از طریق افشاء داخلی (خود افشائی) اطلاعات را نشان میدهد. اظهارات مجدد اطلاعات، سودآوری صورتهای مالی موسسه را به میزان قابل توجهی مختل میکند. هرچند که برخی اعتقاد دارند که اظهارات مجدد همانند یک بازنگری اطلاعات است و ارتباطی به کیفیت اطلاعات حسابداری ندارد.
ب- بررسی اینکه، حق¬الزحمه¬های حسابرسی تبیین نشده با یادداشتهای توضیحی اعلام شده توسط بورس اوراق بهادار در خصوص صورتهای مالی، همراه است.
ج- این تجزیه و تحلیل از طریق بررسی ارتباط بین حق¬الزحمه¬های حسابرسی تبیین نشده(UAF) و ضریب واکنش سودهای حاصل شده (FERC) در یک معیار کیفیت مستمر تکمیل میشود. منظور از FERC، یک معیاری برای تعیین حدود اطلاعات، بدین معنی که تا چه حد بازده فعلی اطلاعات، سودهای آتی موسسه را نشان می¬دهد. RFEC نشان می¬دهد که جنبه مفید بودن تصمیمات اطلاعات حسابداری تا چه اندازه، بازار آتی سودها را به کمک معیارهای اندازه¬گیری پیش¬بینی می¬کند؟
محدودیتهای تحقیق
یکی از محدودیتهای تحقیق این است که اگر مدل پیشنهاد شده در این مقاله در سازمانهای متعدد برای تعیین کیفیت اطلاعات حسابداری استفاده شود با مشکلات

عدم تطابق نظر و عقایده صاحبنظران فن حسابداری مواجه می¬

شود به دلیل اینکه ضرایب اهمیت تخصص یافته به معیارهای کیفیت، همچنین انتخاب معیارها ممکن است از نظر فردی به فرد دیگر متفاوت باشد. محدودیت دیگر این که، گزارش عقاید حسابرسان در رابطه با معیارهای کیفیت اطلاعات مالی یک سازمان ممکن است متفاوت¬تر از آن باشد که تحلیلگران سازمان برای کیفیت اطلاعات سازمان خویش تعیین می¬نمایند. بنابراین به نظر می¬رسد که در این صورت اهمیت ارزیابی اطلاعات حسابداری کاهش یابد و مدل با استفاده از اطلاعات منتشر شده تست ¬شود نه از طریق اطلاعات داخلی.
نتیجه گیری
در این مقاله بیشترین مباحث بر دو مقوله، کیفیت گزارشگری مالی در تفهیم و تحقق صورتهای مالی و کیفیت سودهای موسسه تمرکز داشته است. یکی از معیارهای جدید در سنجش کیفیت حسابداری، حق¬الزحمه¬های حسابرسی تبیین نشده معرفی شد . بررسی¬ها نشان میدهد که حسابرسان در ذهن خودشان اطلاعات شخصی غیر قابل مشاهده در مورد سیستمهای حسابداری اساسی شرکتها دارند.
اندازه¬گیری برمبنای حق¬الزحمه¬های حسابرسی تبیین نشده، یک ارزیابی کلی از کیفیت صورتهای مالی موسسه فراهم می¬کند. نتایج نشان میدهد که معیارهای کیفیت حسابداری ارتباط مستقیمی با سایر معیارهای کیفیت سودها دارند. در این مقاله نشان داده شد که عواملی مانند، اظهارات مجدد، تقلب، یادداشتهای توضیحی بورس اوراق بهادار پیش بینی شد که باعث افزایش حق¬الزحمه¬های حسابرسی تبیین نشده میگردند. بطور کلی، باور براین است که حق¬الزحمه¬های تبیین نشده حسابرسی میتواند جهت تایید یا رد نظریه¬های مربوط به پیامدهای اقتصادی کیفیت گزارشگری مالی به محققان و تحلیلگران کمک زیادی بکند. همچنین در این مطالعه یک مدل جدید اقتصادی علارغم محدودیتهای ذکر شده، برای اندازه¬گیری کیفیت اطلاعات حسابداری از طریق معیارهای پیشنهاد شده ارائه گردید.

منابع و ماخذ
۱- بهرامفر، نقی و رسولی، ولی¬الله(۱۳۷۷). ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و نقش آن در تصمیم گیری مدیریت، فصلنامه بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، دوره ۶، شماره ۲۴٫
۲- ثقفی، علی و ابراهیمی، ابراهیم(۱۳۸۸). رابطه تدوين استاندارده

اي حسابداري با كيفيت اطلاعات حسابداري، فصلنامه بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، دوره۱۶ ، شماره ۵۷ .

Barth, Mary, Wayne,

L., Lang, M.(2008). International Accounting Standards and Accounting Quality. Journal of Accounting Research 46: No. 3.
Betty, Anne, Liao, S., Weber, J.(2009). The Effect of Private Information and Monitoring on the Role of Accounting Quality in Investment Decisions. Seminar to Stanford university: SSRN Website.
Collins, D., Kothari, S.(1989). An analysis of inter temporal and cross-sectional determinants of earnings response coefficients. Journal of Accounting & economics11: 143-181.
Deaconu, Adela, fillip,C., buiga, A.(2009). Solutions For Measuring The Quality Of The Accounting Information. Babeş-Bolyai University: Cluj-Napoca, Romania: 2-7.
Dechow, P., Dichev, I.(2002). The quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors. The Accounting Review 77: 35 – ۶۹٫
Francis, J., Lafond, R., Olsson, P., Schipper, K.(2005). The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting and Economics 39: 295-327.
Hribar, P., Kravet, T., Wilson,R.(2010). A New Measure of Accounting Quality. Tippie College of Business The University of Iowa: 6-29 SSRN Website.
Kohlbeck, Mark, Warfield, T.(2005). The Effects of Principles-based Accounting Standards on Account

ing Quality: SSRN Website.
Rees, W.P , Sutcliffe. C. M. S.(1989). Ex Ante Testing of Accounting Standards Using Stochastic Models. Accounting and Business Research 19: 151-160.
Thornton, Daniel, B.(2002). Financial Reporting Quality: Implications of Accounting Research. Submit to the senate standing committee on banking, trade and commerce, May 29.