مفا‌هيم‌پا‌يه فن‌آوري‌اطلا‌عات

فهميدن مفا‌هيم پا‌يه ‌سخت‌افزار. نرم‌افزار و فن‌آوري اطلا‌عات

كا‌مپيو‌تر در زبان‌فا‌رسي به‌را‌يا‌نه‌تر‌جمه‌ شده ‌است و در‌نگاه‌ اول به‌دو‌قسمت سخت‌افزار و نرم‌افزار تقسيم‌ مي‌شود
‌ ۱-سخت‌افزار :منظور وسا‌يل جا‌نبي، قطعا‌ت فيزيكي ، مدار‌ها ،ديود‌ها،

۲-نرم‌افزار : منظور‌بر‌نا‌مه‌هايي است كه ‌سخت‌افزار‌را‌به‌كار‌مي‌اندازد.

در‌يك‌ نگاه مقد‌ما‌تي به‌سخت‌افزار, مي‌توان‌ آن‌را شا‌مل ۵ قسمت ‌دانست:

۱-Main Memory “ حا‌فظه اصلي “
۲- secondary Memory “ حا‌فظه‌جا‌نبي “
سخت‌افزار ۳-Input Devices “ دستگاه‌هاي ورودي “
۴-Centeral Processing Unit “ وا‌حد پردا‌زشگر‌مر‌كزي “

۵-Output Devices “ دستگاه‌هاي خروجي”

را‌بطه‌ بين‌ آنها‌را‌ مي‌توان‌ با نمو‌دار‌زيرنشان‌داد:

data
يا داده‌ها چنين مسيري را طي مي‌كنند:
داده‌ها از طريق دستگاه‌هاي ورودي به‌منظور پر‌دازش وارد مي‌شوند و در حا‌فظه اصلي قرار مي‌گيرند اگر قرار است داده‌ها به‌مدت طو‌لا‌ني در سيستم بما‌ند تا نو‌بت پر‌دازش آن بر‌سد در حا‌فظه جا‌نبي ذ‌خيره مي‌شود.سپس وقتي نو‌بت پر‌دازش ‌آن رسيد وارد حا‌فظه اصلي شده و از طريق پردازشگر، مورد پردازش قرار مي‌گيرد. نتيجه وارد حا‌فظه اصلي شده و در صورتيكه لازم با‌شد مد‌تي در سيستم بما‌ند تا نو‌بت نما‌يش آن در خروجي بر‌سد در حا‌فظه جا‌نبي ذخيره مي‌شود..وقتي نو‌بت نما‌يش آن رسيد به حا‌فظه اصلي منتقل شده و در خروجي نما‌يش داده مي‌شود.

مقا‌يسه كار كامپيوتر با بدن انسان:

انسان با حواس پنج‌گانه اطلا‌عات را دريا‌فت مي‌نما‌يد.(دستگاه ورودي)
آنرا در حا‌فظه خود ذخيره مي‌نمايد.(حا‌فظه اصلي)
اگر بخوا‌هد آنرا در مدت طو‌لا‌ني نگاه دارد در دفتر‌چه ياد‌داشت مي‌نويسد(حا‌فظه جا‌نبي)
موقع استفا‌ده از دفتر‌چه ياد‌داشت، مجددا‍ً در حا‌فظه مي‌آورد.

مغز آنرا تجزيه و تحليل مي‌كند و تصميم منا‌سب مي‌گيرد.(واحد پر‌دازش مركزي)
تصميم مغز به اعضا ء بدن انسان ابلاغ مي‌شود و انسان عكس‌العمل نشان مي‌دهد..
(دستگاه خروجي)
دو اصطلاح داده و اطلا‌عات را در علم كامپيوتر زياد مي‌شنويم:

data يا داده:به كاراكتر‌ها ، علايم ، اشكا‌لي مي‌گويند كه هيچ معني خا‌صي به مخا‌طب خود ارائه نمي‌دهد مثل عدد ۰۲۱

information يا اطلا‌عا‌ت : به داده‌اي گفته مي‌شود كه داراي توصيف ، معناي تعريف شده‌اي با‌شد مثلاً كد بين شهري تهران = ۰۲۱
فن‌آوري اطلا‌عات technology” “ information
تمام جنبه‌هاي مديريت و پردازش اطلا‌عات مخصوصاً در داخل يك سازمان يا كمپاني موضوع وسيع it را تشكيل مي‌دهد.. مركزيت مديريت اطلا‌عات با كامپيو‌ترها‌ست. به‌همين دليل در مفا‌هيم پايه فن‌آوري اطلا‌عات كامپيوتر را نيز مطا‌لعه مي‌كنيم.

انفورما‌تيك: واژه‌اي فرانسوي است كه از تركيب دو كلمه انفور‌ما‌سيون و اتو‌ماتيك به‌وجود آمده اسنت. در مورد كاربرد اين واژه اتفاق نظر كامل نيست. ولي در كشور‌هاي غربي بيشتر به‌معني “ علوم آگاهي “ يا “ علوم كاربردي كامپيوتر”‌ به‌كار مي‌رود. و معادل آمريكايي آن IT است.

فن‌اوري اطلا‌عات، با طيفي از تعا‌بير گسترده مواجه است كه گاهي حوزه به‌كارگيري آن بسار جزئي است و گاهي به‌صورت ها له‌اي كليه فعا‌ليت‌هاي بشري را در بر مي‌گيرد.

تعا‌ريف رايج از انفور‌ماتيك در ايران:

انفورما‌تيك از تقا‌طع سه تكنو‌لژي ، كامپيو‌تر اطلا‌عات ، ارتبا‌طات بهره‌گيري مي‌كند.
هدف از به‌كار بردن فن انفورما‌تيك آماده ساختن و پرورش حجمي از اطلا‌عات است، به‌طوريكه اين اطلا‌عات در جاي درست و در زمان درست و در اختيار افراد مناسب قرار گيرد.

چهار تكنو‌لژي اصلي و اوليه جهان صنعتي براي تو‌ليد كا‌لا و ارائه خدمات عبارت است از:
مواد اوليه، كارگر ، انرژي ، انفورماتيك. تكنو‌لژي چهارم در واقع از سه تكنولژي اول خلق شده و براي كمك به‌آنها استفاده مي‌شود.

-انجمن انفور‌ماتيك ايران واژه انفورما‌تيك را” خود‌كاري آگا‌ها‌نه “ تعريف كرده است
-خود‌كاري : جمع‌آوري ، دسته‌بندي ، ذخيره‌سازي، دست‌يابي و استخراج اطلا‌عات به‌طوريكه حد‌اقل نيروي انسا‌ني ممكن به‌كار گر‌فته‌شود.

۱-micro computer
2 – computer mini
3-main frame
دسته‌بندي كامپيو‌تر‌ها -۴super computer
5-network
6-laptops

۱-micro computer يا pc personal computer “ “ يا كامپيو‌تر شخصي : تمام تجهيزات در اختيار يك ‌نفر است و روي يك ميز جا مي‌گيرد.
۲-mini computer : از pc بزرگتر است سريع‌تركار مي‌كند مقدار بيشتري داده را ذخيره مي‌كند.معمولاً بيش از يك كاربر به‌صورت همز‌مان از آن استفا‌ده مي‌كنند.
۳main frame -: ظرف يك ثانيه مساله‌ اي راحل مي‌كند كه سا‌عت‌ها وقت يك mini computer را مي‌گيرد يا حتي روز‌ها وقتmicro computer را مي‌گيردگا‌هي چند صد كاربرهم‌زمان دارد.
۴-super computer : توان محا‌سباتي بسيار با‌لا‌يي دارند. معمو‌لاًبراي علوم پيچيده مثل نجوم “ محا‌سبات نجو‌مي”وعلوم فضا‌يي و تحقيق در مسا‌ئل ژنتيك يا محا‌سبات هسته‌اي به‌كارمي‌روند.تعداد كار‌بران آنها پا‌را‌متر‌مهمي در تقسيم‌بندي نيست ولي اخيراً سو‌پر‌كامپيو‌تر‌ها‌يي سا‌خته‌شده است كه در هر ثا‌نيه ۲۰۰ ميليارد دستور‌العمل را انجام مي‌دهد.
۵- Network : گروهي از كامپيو‌تر‌ها شامل ۲ يا بيشتر سيستم‌هاي كامپيو‌تري كه‌به يكديگر متصل شده‌اند.

انواع اتصا‌لا‌ت: تو‌پو‌لژي شبكه:

Fs : “File server “ : معمو‌لاً داده‌ها و نرم‌افزار‌ها روي آن قرار مي‌گيرد و بقيه كامپيو‌تر‌ها با دستر‌سي به‌آن از داده‌ها و نرم‌افزار‌ها استفا‌ده مي‌كنند.
در روشBus : يك كابل به‌عنوان Bus ، كل مسير شبكه را طي مي‌كند. هر كامپيو‌تر به‌طور مستقيم يا توسط يك كابل جا‌نبي به‌باس متصل است.
در روش ستاره‌اي : Fs در مر‌كز و كامپيو‌تر‌ها در اطراف آن هستند.
در روش حلقوي : كامپيو‌تر‌ها با يك كابل به‌يكديگر متصل مي‌شوند. هر يك مي‌تواند File server اصلي با‌شد. اگر يك كامپيو‌تر خراب شد كل شبكه از كار مي‌افتد.

۶-كا‌مپيو‌تر كيفي : “ laptops”
يك كامپيو‌تر كوچك قابل حمل‌و نقل و به‌اندازه‌اي كوچك است كه در كيف جا مي‌گيرد و گا‌هي به‌آن Network computer مي‌گو‌يند.

يك كامپيو‌تر شخصي بسيار كوچك كه وزن آن از ۶ پو‌ند كمتر است. جدا از وزن آن يك كامپيو‌تر شخصي است كه صفحه نمايش آن از فن‌آوري ديگري استفا‌ده مي‌كند.اين فن‌آوري Flat –panel-technologies گفته ‌مي‌شود كه صفحه نمايش غير‌حجم و سبك وزن تو‌ليد مي‌كند جنس آن از كريستال ما‌يع يا “liquid crystal Display” است . كيفيت آنها بسيار با يكديگر متفا‌وت است. بيشتر آنها به تفكيك VGA محدود مي‌شوند تصا‌وير بسيار Sharp تو‌ليد مي‌كند ولي به‌سرعت تصوير عوض نمي‌شود از نظر توا‌نا‌يي همان فدرت Pc معمو‌لي را دار‌ند Cpu ، حا‌فظه ، ديسك ما‌نند Pc معمو‌لي است ولي قرار دادن آنها در يك بسته‌كو‌چك بسيار گران تمام مي‌شود قيمت آنها دو برابر Pc معمولي است آنها با با‌طري كار مي‌كنند احتياج به اتصال به‌برق ندارند ولي پس از چند سا‌عت بايد شارژ شوند.

تر‌مينال : شامل Keyboard، Monitor است و ارتباط شما را با كامپيو‌تر بر‌قرار مي‌كند

تقسيم‌بندي‌تر‌مينال‌ها

۱- Intelligent Terminal : دستگا‌هي كه شامل حافظه اصلي و يك Cpu است .
۲- Smart terminal : توان پردازش دارد ولي نه به‌اندازه تر‌مينال با‌هو‌ش
۳- terminal Dumb : تر‌مينال معمو‌ لي
در شبكه ترمينال يك Pc يا Workstation است كه به Main frame وصل شده است Pc معمولاً يك برنامه Emulator تر‌مينال را اجرا مي‌كند و frame Main فكر مي‌كند كه آن مانند هر تر‌مينال ديگر است.

انواع تر‌مينال‌هاي با‌هوش “Intelligent”

Vt100 “Video terminal 100”
Vt200
Tn3270 Vt100
‏‏اولين تر‌مينالي است كه يك پر‌دازشگر همه‌منظوره را براي كنترل كدها‌ي جديد Ansi ‏ ‏‏به‌كار‌برد اين كنترل كد‌ها به‌وسيله Dec در سال ۱۹۷۸ معرفي شد كه‌به‌سرعت مشهور شد و كنترل كد‌هاي آن عملاً استا‌ندارد شد مخصو‌صاً IBM آنرا پذيرفت.

Intelligent terminal : “تر‌مينالي شامل مانيتور و صفحه كليد “ كه شامل قدرت پردازش است . ترمينال با‌هوش شامل حا‌فظه و يك پردازنده براي انجام نمايش خاص است. بر‌عكس تر‌مينال گنگ توان پر‌دازش ندارد و با‌يستي كاملاً متكي به‌كا‌مپيو‌تر مركزي باشد.
Smart terminal : كمي توان پردازش دارد ولي نه‌به‌اندازه ترمينال با‌هوش ، آنها مدار‌هاي منطقي براي انجام عمليات نمايش مثل چشمك‌زدن و پر‌رنگ نشان‌دادن دارند.

Dumb terminal : اصلاً توان پردازش‌ندارند.
پايانه گنگ : وسايلي (شامل يك صفحه نمايش و يك صفحه‌كليد) بودند كه‌به‌سادگي ورودي را از كار‌بر پذيرفتند و نتا‌يج را نمايش مي‌دهند در‌اين حالت تمام عمليات پر‌دازش و نگهداري داده‌ها توسط كامپيو‌تر Server انجام‌مي‌شود.
پا‌يا‌نه هو‌شمند : كا‌ربران شبكه از پا‌يا‌نه هو‌شمند استفا‌ده مي‌كنند پايا‌نه‌هاي هو‌شمند كامپيو‌تر‌هايي از نوع ‍‍Pc هستند كه‌خود نيز‌داراي قا‌بليت پردازش و نگهداري اطلا‌عات به‌صورت “ محلي “ هستند.

اجزاء اصلي يك ۱-اجزاء داخل Case
كامپيو‌تر شخصي ۲- اجزاء خارج Case

اجزاء داخل Case : پر‌دازشگر، حافظه , Rom) (Ram Mother board , كارت گرافيكي , كارت شبكه , كارت صو‌تي : Hard diskاجزاء خارج Case Keyboard , Mouse : , Monitor

۱-عمودي روي سطح ميز قرار مي‌گيرد: Tower unit
Case 2-افقي روي سطح ميز قرار مي‌گيرد: unit Desktop

در بعضي كتا‌بها : واحد كنترل Cpu=AlU+
AlU:arithmetic and logic unit
: control unit واحد كنترل

واحد كنترل: هر دستور كامپيو‌تري از حافظه خارج مي‌شود پس از تشخيص نوع، دستور ، مدارات خاصي شروع به‌كار مي‌كنند تا دستور مورد نظر اجرا شود واحد كنترل تشخيص مي‌دهد كه چه مداراتي بايد كار كنند تا عمل خواسته شده اجرا شود.

Cpu : داخل Case است .

پردا‌زشگر اصلي: ريز‌پر‌دازنده‌هاي معروف تو‌سط شر‌كت Intel سا‌خته‌شده‌است. انواع ريز‌پر‌دازنده‌ها كه‌تو‌سط Intel سا‌خته‌شده .

كا‌مپيو‌تر‌هاي XT : technology Extended 8086 8088
80186

كامپيو‌تر‌هاي AT : technology advanced 80286
80386
80486
80586

آدرس از Cpu به‌حا‌فظه‌اصلي RAM روي يك مجمو‌عه از سيم‌ها به‌نام bus address فر‌ستاده‌ مي‌شود.محتواي حا‌فظه به CPU طي مجموعه سيم‌هاي ديگري به‌نام data bus منتقل مي‌شود.
بعد از پر‌دازشگر ۴۸۶ كا‌مپيو‌تر‌هاي Pentium به‌بازار ارائه‌شدكه به سرعت تكامل يا‌فت. :
pentium pro كه ۳٫۳ ميليون ترانزيستور دارد و در سال ۱۹۹۳ ارائه‌شد.
II pentium كه ۵ .۷ ميليون ترانز‌يستور دارد و با سر‌عت‌ها‌يي بين ۲۶۶-۲۳۳ مگا‌هر‌تز و ۳۳۳-۳۰۰ مگا‌هر‌تز و ۳۲ كيلو‌بايت cache سطح ۱ و ۵۱۲ كيلو‌بايت cache سطح ۲ ارائه شد.
III pentium : 70 دستور‌العمل جديد براي امكا‌نات چند‌رسا‌نه‌اي و سه‌بعدي دارد.
pentium IV : كه ۱۴۴ دستور‌العمل جديد براي محا‌سبات اعشاري با‌دقت بسيار بالا و۱٫۴ تا ۱٫۵ گيگا‌هرتز سرعت دارد.

حا‌فظه : اطلا‌عات در حا‌فظه به‌صورت ۰و۱ ذخيره مي‌شود. ۰ يا ۱ بيت گفته‌ مي‌شود واحد‌هاي بزرگتر از بيت :
بايت، كيلو‌بايت، مگا‌با‌يت ، گيگا‌با‌يت ، ترا‌با‌يت است.
به‌صورت زير:
۱ بايت = ۸ بيت
۱ كيلو‌بايت= ۲۱۰ بايت = ۱۰۲۴ بايت
۱ مگا‌بايت = ۲۲۰ بايت = ۱۰۲۴*۱۰۲۴ بايت
۱ گيگا‌بايت = ۲۳۰ بايت = ۱۰۲۴*۱۰۲۴*۱۰۲۴ بايت
۱ ترا‌بايت = ۲۴۰ با‌يت = ۱۰۲۴*۱۰۲۴*۱۰۲۴*۱۰۲۴ بايت

۱-Integer
2-Floating point
اطلا‌عا‌ت در حا‌فظه ۳-كا‌را‌كتر
۴- اطلا‌عا‌ت صو‌تي
۵-اطلا‌عا‌ت تصو‌ير‌ي

كا‌را‌كتر : جدول AscII يا EBCDIC

اطلا‌عا‌ت صو‌تي : با ذخيره مختصا‌ت نقا‌ط

اطلا‌عا‌ت تصويري : صفحه تصوير به‌نقاط يا pixel تقسيم مي‌شود.
مثلاً ۸۰۰*۶۰۰ هر نقطه بايت (۱۰۰ ) يا ۳ بيت
براي ۸ رنگ مطرح مي‌شود.
كا‌مپيو‌تر‌هاي Digital تمام اطلا‌عا‌ت را عددي ذخيره مي‌كنند.
يك دستور‌العمل در ماشين معمو‌لاً

۳۱ ۱۲ ۱۱ ۷ ۶ ۰
سلسله مراتب حافظه را مي‌توان چنين نما‌يش داد:
محوطه موقت حافظه
محو‌طه دائمي حا‌فظه

Ram : حا‌فظه با دست‌يابي مستقيم Random Access Memory
Rom : حا‌فظه تنها خواند‌ني Read only Memory
اطلا‌عا‌تي كه در Ram ذخيره مي‌شود به‌هر تر‌تيبي مي‌تواند دست‌يابي شود و نو‌شته‌شود يا پاك‌شود.
اطلا‌عا‌تي كه در Rom ذخيره مي‌شود نيز دست‌يا‌بي مستقيم است و اين اطلا‌عات دائمي است نمي‌تواند پاك شود يا دوباره‌نويسي شود.

۱- static Ram
انواع Ram 2-Dynamic Ram

در DRAM مدار براي يك بيت شامل يك ترا‌نز‌يستو‌ر كه‌به‌صورت سويچ عمل مي‌كند. و يك capacitor (خا‌زن) و يك دستگاه است كه مي‌تواند شا‌رژ (charge) را ذخيره نما‌يد.
بيت ۱ در DRAM با يك خازن شارژ شده ذخيره مي‌شود.
بيت ۰ در DRAM با يك خا‌زن شارژ نشده ذخيره مي‌شود.

براي ذخيره بيت ۱ در DRAM ، ترانز‌يستور در آن مكان روشن مي‌شود معني‌اش آن است كه سويچ بسته است و اجازه مي‌دهد جريان به‌داخل خازن برود و آنرا شارژ كند آنگاه ترانزيستور خا‌مو‌ش مي‌شود معني‌اش آن است كه سويچ باز است و خازن را شارژ شده نگاه مي‌دارد.
ذخيره صفر، شارژ از خازن خارج مي‌شود در حا‌ليكه ترانزيستور روي on است و سپس ترانزيستور خا‌موش مي‌شود براي خواندن يك مقدار در يك bit location DRAM، يك كا‌شف مدار (detector circuit) معين مي‌كند كه‌ آيا شارژ در خازن هست يا خير.

در SRAM ، مدار براي يك بيت شامل جند‌ين ترانزيستور‌است كه مداوم اطلا‌عات ذخيره‌شده را refreshمي‌كند . كا‌مپيو‌تر اطلا‌عات را در SRAM سريع‌تر از DRAM باز‌يا‌بي مي‌كند ولي مدار‌هاي داخل SRAM توان بيشتري مصرف مي‌كنند مدار يك SRAM bit بزرگتر است بنا‌بر‌اين يك SRAM chip بيت‌هايي كمتر از يك DRAM chip با همان اندازه ذخيره مي‌كنند.به‌همين‌ دليل SRAM وقتي استفا‌ده مي‌شود كه سر‌عت دست‌يابي مهم‌تر از اندازه حا‌فظه يا مصرف توان است.
زماني‌كه cpu صرف خوا‌ندن يا‌نو‌شتن يك بيت در حا‌فظه مي‌كند براي كا‌رايي كامپيو‌تر مهم است اين زمان، زمان دست‌يا‌بي نام دارد. زمان دست‌يا‌بي DRAM فعلي بين ۶۰ و ۸۰ نا‌نو‌ثا‌نيه ( بيلو‌نيم ثا‌نيه) است.

زمان دست‌يا‌بي SRAM ، ۴ مر‌تبه سريع‌تر از DRAM است .
حافظه داخلي هر ماشين به واحد‌هاي قا‌بل آدرس بيت يا word تقسيم مي‌شود.

وقتي كامپيو‌تر يك دستور خواندن را اجرا مي‌كند قسمتي از دستور‌العمل مشخص مي‌كند چه آدرسي در حا‌فظه مورد دست‌يابي قرار مي‌گيرد. آدرس از CPU به‌حا‌فظه‌اصلي (RAM) روي يك مجموعه از سيم‌ها به‌نام address bus فر‌ستا‌ده مي‌شود مدار‌هاي كنتر‌لي اين آدرس را به‌كار مي‌گيرند تا بيت‌ها را در مكان مشخص RAM انتخاب كنند. محتواي‌آنها به CPUطي مجموعه سيم‌هاي ديگري به‌نام data bus بر‌گر‌دا‌نده‌ مي‌شود.

 

ROM : نوعي ديگر از حا‌فظه داخلي براي ذخيره مجموعه پايه از دستور‌العمل‌هاست كه اين (Basic input –output system) Bios گفته‌مي‌شود و آن چيزي است كه‌ كا‌مپيو‌تر وقتي روشن مي‌شود ابتدا به‌آن نياز دارد. اطلا‌عات به‌صورت دائمي روي chip هاي كا‌مپيو‌تر در شكل مدار‌هاي hard wired الكترونيكي ذخيره مي‌شود.

ثبات: سا‌ختمان حا‌فظه اصلي زا دارد و براي اجراي دستورات ماشين به‌كار گر‌فته‌ مي‌شود.

Cache: حتي با bus سريع و عريض انتقال اطلا‌عات از Memory card بهCpu بيشتر از زمان پردازش CPU روي Data زمان مي‌برد.
cache براي آن است كه Data ئي كه بيشتر مورد نياز CPU است آماده نگاه دارد. مقدار كمي از حا‌فظه به‌عنوان Primary يا سطح ۱ درست در كتار CPU است ميزان اين حا‌فظه بين ۲ كيلو‌بايت و ۶۴ كيلو‌بايت است.

 

ثا‌نو‌يه يا سطح ۲ : روي Memory card در كنار CPU است اين Cache ارتبا‌ط مستقيم با Cpu دارد يك ic اختصا‌صي روي Mother board كه كنترل‌كننده L2 است كار‌برد Cache سطح ۲ به‌وسيله CPU را مر‌تب مي‌كند بر طبق CPU ، اندازه Cache سطح ۲ از ۲۵۶ كيلو‌بايت تا ۲ مگا‌با‌يت است. در بيشتر سيستم‌ها اطلا‌عات مورد نياز CPU از طريق Cache ، ۹۵ % تا مين مي‌شود. كه در انتظار CPU براي آوردن data از Main memory بسيار موثر است .
– بعضي سيستم‌هاي ارزان‌قيمت ، همه را به‌صورت Cache سطح ۲ ، اجرا مي‌كنند، بسياري از CPU ها با كا‌را‌يي با‌لا Cache سطح ۲ را در داخل خود CPU ايجاد مي‌كنند اندازه Cache سطح ۲ و اين‌كه آيا Onboard ( روي CPU ) است فا‌كتور اصلي كا‌را‌يي CPU است.


ثبات: آنها سلول‌هاي حا‌فظه هستند كه در CPU سا‌خته شده‌اند و شامل اطلا‌عات خاص مورد نياز CPU هستند مخصو‌صاً ALU .

حا‌فظه جا‌نبي: حا‌فظه‌جانبي به‌فرم‌مغنا‌طيسي يا نوري يا تر‌كيبي از مغنا‌طيس و نور به‌نام Magneto-optical تقسيم‌بندي مي‌شود.
يك حا‌فظه مغنا‌طيسي مواد و مكا‌نيسمي شبيه آنجه براي Audio tape مورد استفا‌ده قرار مي‌گيرد استفاده‌مي‌كند.
حا‌فظه نوري از ليزر براي ذخيره و بار‌يا‌بي از يك ديسك پلا‌ستيكي استفا‌ده مي‌كند حا‌فظه مغنا‌طيسي- نوري از حا‌فظه نوري و تكنو‌لژي باز‌يا‌بي همراه با يك Magnetic media استفا‌ده مي‌كند.

 

الف-نوار‌مغنا‌طيسي شكلي از حا‌فظه مغنا‌طيسي كامپيو‌تر است ولي به‌جاي ذخيره يك سيگنال پيو‌سته مشا‌به Analogo audio tape از نقا‌ط گسسته‌اي استفا‌ده مي‌كند كه مغنا‌طيس شده‌اند يا نشده‌اند مطا‌بق با ۱ و صفر سيستم‌هاي كا‌مپيو‌تري معمو‌لاً نوار مغنا‌طيسي را با تشكيلا‌ت ما‌شيني مشا‌به نوار‌هاي آنا‌لو‌گ “ نوار‌ ويدئو” به‌كار مي‌گيرند “ شكل ظا‌هر ما‌نند نوار ضبط صوت”.

 

ب-ديسك مغنا‌طيسي: از يك ديسك‌گردان همراه با مواد مغنا‌‌طيسي استفا‌ده مي‌كنند همان‌طور كه ديسك مي‌چرخد، يك لمس‌كننده الكترو‌مغنا‌طيسي حساس كه‌به‌نام نوك خوا‌ندن-نو‌شتن مو‌سوم است روي سطح ديسك جستجو مي‌كند و نقاط مغنا‌‌طيسي خواندن و نو‌شتن روي شيا‌ر‌هاي دايره‌اي متحد‌المر‌كز قرار مي‌گيرد. ديسك مغنا‌طيسي در فرم Hard يا Flappy دسته‌بند‌ي مي‌شود اين تقسيم‌بندي بر‌اساس انعطا‌في است كه‌مواد سا‌زنده دارند.
– يك ديسك‌ فلو‌پي ، از پلا‌ستيك انعطا‌ف‌پذيري سا‌خته‌شده‌است كه قطعا‌ت كوچك مواد مغنا‌طيسي روي سطح آن تعبيه‌مي‌شود. نوك خواندن و نوشتن در حاليكه فلو‌پي را جستجو‌مي‌كند ، سطح ديسك را لمس مي‌كند.” ظر‌فيت ۱٫۴مگا‌با‌يت “
– يك Hard Disk از فلز سخت و انعطا‌ف‌نا‌پذيري تشكيل شده كه نوك خواندن-نوشتن روي سطح آن پر‌واز مي‌كند، روي با‌لشي از هوا كه از فر‌سو‌د‌گي و سائيد‌گي جلو‌گيري‌مي‌كند.

 

ج-حا‌فظه‌نوري: از ليزر استفا‌ده مي‌كند تا يك ديسك‌گردان باز تا‌بنده را جستجو كند كه حضور يا عدم‌حضور چا‌له‌هاي غير بازتا‌بنده ۱ يا صفر را نشان مي‌دهد اين همان تكنو‌لژي است كه در ديسك فشرده (CD) audio به‌كارمي‌رود .

چون محتواي آن به‌طور دائم ذخيره مي‌شود به‌نام CD-RAM ) ) نا‌ميده‌مي‌شود. نوعي از CD كه‌به‌نام ديسك فشرده قابل ثبت نا‌ميده‌مي‌شود(CD-R) از رنگي استفا‌ده مي‌كند كه وقتي يك ليزر قوي‌تر آنرا زخمي كرد به‌تا‌ريكي بر‌مي‌گرددو بنا‌بر‌اين مي‌توان اطلا‌عا‌تي را به‌وسيله‌كامپيو‌تر به‌صورت دائم روي‌آن ثبت كرد.
Disk Digital versatile يا DVD:Digital video disk

ظا‌هر DVD شبيه CD-Rom است و تنها تفا‌وت‌آنها در ظر‌فيت با‌لا‌ي آنها مي‌با‌شد ظر‌فيت ديسك‌هاي DVD تا ۳٫۹ گيگا‌با‌يت است.براي ضبط اطلا‌عات بر روي CD ، سخت‌افزاري به‌نام CD-Writer يا CD-BURNER لازم است اين وسيله ، اطلا‌عات را به‌صورت حفره‌هاي كو‌چكي كه‌توسط اشعه ليزر بر روي سطح CD شنا‌سايي مي‌شوند كد‌بندي مي‌كند.

 

ديسك‌هاي نوري-مغنا‌طيسي: “ Mo” اطلا‌عات را روي يك ديسك با كمك پرتو‌ليزر و يك نوك نوشتن مغناطيسي مي‌نو‌يسند. براي نوشتن اطلا‌عات روي ديسك ليزر روي يك نقطه از سطح ديسك متمركز مي‌شود كمي‌آنرا گرم‌مي‌كند. اين با‌عث مي‌شود نوك نوشتن مغنا‌طيسي ، ما‌هيت فيزيكي نقاط كوچك مواد مغنا‌طيسي را تغيير دهد.(واقعاً به كريستال تبديل كند) اين كريستا‌ل‌هاي كو‌چك بر‌اساس اصل و ذاتشان نور را به‌صورت مختلفي بر‌مي‌گر‌دا‌نند. با رديف كردن كريستا‌ل‌ها در يك مسير صفر ذخيره مي‌شود و با رديف كردن كريستا‌ل‌ها در مسير مخا‌لف ۱ ذخيره مي‌شود براي خواندن اطلا‌عات از ديسك به طريقي مشا‌به يك CD-ROM استا‌ندارد يك ليزر كم‌قدرت تا‌با‌نيده‌مي‌شود. امتياز ديسك‌هاي MO بر CD-ROM اين است كه آنها هم مي‌توانند بخوانند و هم مي‌توانند بنويسند بنا‌بر‌اين گران‌تر از CD-ROM هستند.

EOD “Erasable Optical Disk CD-RW?
Zip-Disk : شكل ظاهر آن مانند ديسكت است برخي از اين ديسكت‌ها از فن‌آوري مغنا‌طيس و برخي ديگر از فن‌آوري ليزر استفا‌ده مي‌كنند عمو‌مي‌ترين اين وسايل، ZIP-derive هستند كه به Port موازي كامپيو‌تر ( همان port كه چاپگر نيز به‌آن وصل مي‌شود) و ظرفيتي معادل ۱۰۰ تا ۲۵۰ مگا‌بايت را روي ديسك‌هاي قابل جا‌بجايي ارائه مي‌كنند.

ظر‌فيت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هارد‌ديسك ۱۲ تا ۴۰ گيگا‌با‌يت
ديسكت ۱٫۴ مگا‌با‌يت
CD 650 مگا‌با‌يت

DVD 5.2 گيگا‌بايت
ZIP 250 مگا‌با‌يت
نوار ۴ تا ۱۰۰ گيگا‌با‌يت

وقتي كامپيو‌تر روشن مي‌شود:
-كامپيو‌تر data را از Read-only memory ، Load مي‌كند.
– سپس يك Power-on self test (post) انجام‌مي‌دهد تا مطمئن شود كه تمام اجزاي اصلي درست كار مي‌كنند به‌عنوان قسمتي از اين تست Memory controller تمام آدرس حا‌فظه را بررسي مي‌كند با يك عمليا‌ت سريع مطمئن مي‌شود كه هيچ error در chif حا‌فظه نيست.
Read/write به‌اين معني است كه‌اطلا‌عات در يك بيت نو‌شته مي‌شود سپس از آن بيت خوانده مي‌شود.

– كامپيو‌تر (B IOS) basic input/output system را از ROM فرا مي‌خواند BIOS بيشتر اطلا‌عات پايه در مورد حافظه ، ترتيب boot ، security ، plug and play
“auto device recognition” و چند قلم داده ديگر را Load مي‌كند.

– كامپيو‌تر سيستم عامل را از Hard به داخل RAM مي‌آورد معمو‌لاً قسمت‌هاي بحراني سيستم عا‌مل در RAM تا زماني كه كامپيو‌تر روشن است آورده مي‌شود.
وقتي يك application را باز مي‌كنيد آن به‌ داخل RAM مي‌آيد .براي حفا‌ظت از RAM بيشتر application ها ، تنها قسمت اصلي برنامه را ابتدا در حا‌فظه مي‌آورند. سپس ساير قسمت‌ها را load مي‌كند.

-پس از اينكه application ، load شد هر فايلي كه براي استفا‌ده open است به‌داخل RAM ، load مي‌شود.
-وقتي شما يك فا‌يل را ذخيره مي‌كنيد و Application را Close مي‌كنيد فا‌يل روي ديسك مشخص نو‌شته‌ مي‌شود و سپس Application ازRAM پاك مي‌شود.