چکیده

بناهای پایدار بناهایی تلقی می شود که کمترین تاثیرات مخرب را به محیط های ساخته شده (مصنوع) و طبیعی مجاور ناحیه اطرافشان و همچنین متن و زمینه OECD بر اساس طرح کلی خود داشته باشد.
لذا رسیدن به معماری پایدار میسر نمی گردد مگر با تاکید به زمینه گرایی معماری زمینه گرا بر زمین مداری و پیوند محیط با فضا تاکید دارد و با درک پیام بستر خود شکل می گیرد. در واقع بنایی را که بستر معماری به او انتقال داده به واقعیت برساند و طراحی می کند.در نتیجه ساختمان جزئی کوچک از طبیعت پیرامونی خواهد بود. در این رویکرد معماری زمینه گرا به

×عنوان مهمترین رکن از خلق معماری تاکید می کند.

توجه به مفاهیم معماری زمین گرا در کنار معماری پایدار ذکر شده هدف اصلی مقاله مفهوم زمینه گرایی در شکل گیری معماری پایدار است در این مقاله بر اساس زمینه فرهنگی و اجتماعی و تاریخی ، کالبد اقلیمی و شرایط خاص آن سایت و ساختمان طراحی و اجرا می گردد و ساختمان عضو همخوان با اکولوژی و عضوی هماهنگ در بستر محیط زیست خواهد
بود.

×کلید واژه:زمینه گرایی، ، معماری پایدار، محیط زیست

×
×

×

×
×

۱

Proceedings of the International Conference on Advanced Methods of Design and Construction in Context-oriented Architecture, Tabriz, Iran, 8-9 October 2014

Paper Code.

-۱ مقدمه

زمین با ۶ میلیارد جمعیت خود به سرعت در حال نزدیکی به شوک بزرگ است انسان در حال پوشاندن کره زمین با افراد (بشر)می باشد.در حال نابود ساختن تنوع زیستی هستیم. مباحث مرتبط با پایداری به گونه ای فراگیر شده است که بسیاری احساس می کنند که از یک واژه دیگر می بایست بدین منظور استفاده نمود.درست به همین دلیل بسیاری از واژه اکولوژیک استفاده میکنند.با این حاب بسیاری دیگر نیاز استفاده از عبارت پاسخگو به محیط زیست را ترجیح میدهند.کلمات می تواند متفاوت باشد با این حال همیشه یکسان است.در این میان توجه به محیط زیست جهانی به عنوان زمینه ای که معماری در آن موجودیت می یابد از مسایل بسیار مهم و اساسی است لذا این پژوهش زمینه گرایی رابه عنوان عنصری موثر در رسیدن به معماری پایدار تعریف می کند ضرورت آن،ابعاد و سطوح مختلف آن رامورد بررسی قرار می دهد
-۲ معماری پایدار

معماری پایدار- که در واقع زیر مجموعه طراحی پایدار است- را شاید بتوان یکی از جریان های مهم معاصر به حساب آورد که عکس العملی منطقی در برابر مسایل و مشکلات عصر صنعت به شمار می رود. برای مثال ،۵۰ درصد از ذخایر سوختی در ساختمان ها مصرف می شود که این به نوبه خود منجر به بحران های زیست محیطی شده و خواهد شد. بنابراین، ضرورت ایجاد و توسعه هر چه بیشتر مقوله پایداری در معماری بخوبی قابل مشاهده است معماری پایدار،مانند سایر مقولات ×معماری، دارای اصول و قواعد خاص خود است و این سه مرحله را در بر می گیرد:
-۱Economy of Resources(×مرحله صرفه جویی در منابع(

این اصل از یک سو به بهره برداری مناسب از منابع و انرژی های تجدید ناپذیر مانند سوخت های فسیلی ، در جهت کاهش مصرف می پردازد و از ×سوی دیگر به کنترل و به کارگیری هر چه بهتر منابع طبیعی به عنوان ذخایری تجدید پذیر و ماندگار توجه جدی دارد.

به عنوان مثال، یکی از منابع سرشار و نامیرا،انرژی حاصل از نور خورشید است که امروزه توسط تکنولوژی ففتوولتاییک برای فراهم کردن آب و برق مصرفی در ساختمان،ازآن استفاده می شود. برای کنترل منابع ،سه نوع استراتژی می تواند مورد توجه قرار گیرد که شامل حفظ انرژی،حفظ آب ×و حفظ مواد است.همان گونه که مشاهده می شود،تمرکز بر این سه منبع، به دلیل اهمیت آنها در ساخت و اداره ساختمان است.

-۱مرحله طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی((Life Cycle Design

۲-۱×راهکارهای پایداری درمعماری:
»این راهکارها ، شامل مواردی همچون :گرمایش ساختمان و تامین انرژی ، سرمایش ساختمان ، روشنایی طبیعی ساختمان بهینه سازی در ساخت ساختمان

¡ بهینه سازی در مصرف انرژی ساختمان، بهینه سازی در چرخه ساختمان}۱{ «

× -۲-۲ابعاد اصلی پایداری

»-۱ابعاد اصلی پایداری را می توان در مقوله های محیطی،اجتماعی واقتصادی جستجو کرد.{۲} -۲مفهوم پایداری در سه مولفه:محیط زیست یا اکولوژی،اقتصاد و اجتماع قابل بررسیاست و به دنبال آن ،توسعه پایداری،در این سه حیطه ی پایداری محیطی،پایداری اقتصادی،پایداری اجتماعی مدنظر است. {۳}«

-۳ مفهوم پایداری

پایداری به مفهوم بر آوردن نیاز های فعلی بدون از بین بردن قابلیت های نسل های آینده در تامین نیاز های خود است.امروزه واژه ((پایدار)) که امروزه به طور گسترده برای توصیف جهانی به کار گرفته می شودکه در ان نظام های انسانی و طبیعیتواماَبتوانند تا اینده دور ادامه حیاط دهند.ایده پایداری هنوز کاملا نو بوده و درک معنایی و چگونگی به کارگیری ان همچنان در حال شکل گیری است تنها در این چند دهه اخیر است که واژه پایدار با معنای کنونی یعنی”انچه که می تواند در اینده تداوم یابدکاربرد پیدا کرده است.پایداری مفهومی پویا است و تاکید بر بهره گیری از منابع در حالتی مانگار دارد.هدف شهر های پایدار امروز برپایه تفکرات گذشته استوار است.شهر ها در گذشته بهترین نمونه های پایداری را در خود متجلی ساخته اند.توجه به محدودیت های اکولوژیک محل نظیر آب و هوا،توسعه متناسب و سازگار با طبیت صرفه جویی در منابع،استفاده از مواد و مصالح بومی،ابداع روش های مناسب برای ادامه حیات نظیر قنات و بادگیرو استفاده از گل و گیاه با هدف تهویه هوا و ایجاد کم نظیر مطبوع در فضا های عمومی و اطراف شهر ها همگی نمونه هایی از عوامل موثردر این پایداری بوده اند.پایداری را می توان در سطوح و

در صدد گسترش و IUCN و اتحادیه بین المللی حفظ طبعیتUNEPمقیاس های مختلف تحقق بخشید. در سطح بین المللی.برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد بست مفهوم پایداری هستند.در سطح ملی کمیته ها و شورا¬های توسعه پایدار تشکیل یافته اند و در برخی کشورها در سطح ایالت ها نیز مطرح می باشد.در تعریف

۲

Proceedings of the International Conference on Advanced Methods of Design and Construction in Context-oriented Architecture, Tabriz, Iran, 8-9 October 2014

Paper Code.

توسعه پایدارشاید بهتر آن باشد به تعریف ساده و فرایند گرابسنده گردد که در رفاه نظام گرایانه این بلند مدت را مد نظرقرار دهند”توسعه پایدار ان نوع توسعه هست که سلامت انسانو نظام های اکولوژیکی را در بلند مدت بهبود بخشد.هدف اصلی توسعه پایدار،تامین نیاز های اساسی،بهبود ارتقاء سطح زندگی برای همه ی حفظ و اداره بهتر اکوسیستم ها و اینده ای امن تر و سعادتمند تر می باشد.اعتقاد عمومی بر این است که ابعاد اجتماعی توسعه پایدار باید دارای همان وزن و اهمیت باشدکه اهداف زیست محیطی آن دارد.توسعه پایدار نمی تواند بدون تفکر دقیق و احتساب امکانات انسانی اتفاق بیافتد. سیاسیت هایی که بدون در نظر گرفتن سیستم سکونت گاه¬های انسانی که توسعه در آن اتفاق می¬افتد نمی¬تواند با موفقیت به اجرا در ایند. انسان،اجتماع و محیط زیست به عنوان ارکان اصلی در فرایند توسعه پایدار ×حضور داشته و در ارتباط با یک دیگر قرار دارند.

-۴×توسعه پایدار

توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته شدن، قدرتمند شدن و حتی بزرگتر شدن است.طبق تعریف، توسعه کوششی استبرای ایجاد تعادل تحقق « ]×نیافته، یا راه حلی است در جهت رفع فشار¬ها و مشکلاتی که پیوسته بین بخش¬های مختلف زندگی اجتماعی وانسانی وجود دارد.{۴}

×توسعه¬ی که نیازهای کنونی را بدون به خطر انداختن توانایی نسل¬های آینده برای تامین نیازهایشان برطرف نماید «{۲}

توسعه پایدار به معنای ارایه¬ی راه¬حل¬هایی در مقابل الگوهای سنتی کالبدی – اجتماعی و اقتصادی توسعه می باشد که بتواند از بروز مسائلی چون نابودی منابع « ]×طبیعی – تخریب اکوسیستم ها – افزایش بی رویه جمعیت، رواج بی عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسان ها جلوگیری می کند{۵}«

همان¬گونه که تعاریف فوق بر می¬آید، توسعه¬ی پایدار، نگرشی است آگاهانه و همه جانبه، جهت پیشبرد امور زندگی ، بدون بر جا گذاشتن آثار منفی بر محییط، اجتماع و اقتصاد. چرا که در صورت پیگیری روند کنونی، و عدم تجدید نظر در رفتارهای گذشته ، نه تنها بر بحرانهای موجود اجتماعی، اقتصادی و محیطی دامن زده × و زندگی آیندگان را با مخاطره روبرو می¬سازیم، بلکه خود ما نیز عواقب سو آن نیز مصون نخواهیم بود