مفهوم ISO 22000:2005 چيست

به اختصارات زير توجه كنيد:
ISO= سازمان جهاني استاندارد سازي
۲۲۰۰۰= شماره استاندارد
۲۰۰۵= سال نشر استاندارد
خبر:اعتبار دهي صدور گواهينامه ISO 22000 توسط UKAS به IEC اعطا شد (۱۳ ژوئن ۲۰۰۶).
پس از خاتمه كار عظيم گروه پيشاهنگ استاندارد ISO 22000 به موسسه IEC اختيار صدور گواهينامه تحت اعتبار UKAS اعطا شد.
صدور گواهينامه توسط IEC در حوزه زير امكان پذير است:

EA03 محصولات خوراكي ، نوشيدني ها، دخانيات (تمامي موارد بجز دخانيات)
EA30 هتل ها و رستوران ها پذيرائي (كترينگ ) و رستوران ها

استیون گبوت (مديريت صدور گواهینامهIEC در اروپا) در اين خصوص عنوان كرد: ” اين موفقيت بسيار بزرگي است واز همه اعضاي تيم كه براي موفقيت آن تلاش كردند تشكر مي كنم. مشتريان ارزيابي شده در اين پروژه پيشاهنگ همگي رضايتمندي كامل خود را ابراز كرده اند ومعتقداند اين استاندارد كه اصطلاحا FTT (( از مزرعه تا میز سرو غذا )) ناميده مي شود براي كسب وكار آنها ارزش افزوده ايجاد كرده است”

احتمال اعطاي اعتبار توسط UKAS براي صدرو گواهينامه ISO 2000 ( اول مارس ۲۰۰۶).
موسسه اعتبار دهي انگلستان (UKAS) تعداد انگشت شماري را انتخاب كرد تا بعنوان يك گروه پيشاهنگ روي استاندارد ISO 22000 كار كنند. IEC مفتخر است كه عضوي از گروه انتخاب شده بود.

هدف اين گروه تعيين الزامات مورد نياز براي صدور گواهينامه بر اساس استاندارد و حصول اطمينان از توانائي موسسات در ارزيابي موثر جهت صدور گواهينامه بود. در نتيجه تلاش اين گروه شركت ها براي نخستين بار مي توانند گواهينامه انطباق با الزامات ISO 22000 تحت اعتبار دهي UKAS دريافت كنند. انتظار مي رود اولين گواهينامه ها در زمان خاتمه كار گروه پيشاهنگ در تابستان ۲۰۰۶ صادر شود.

بنابراين ISO 22000 چيست؟
ISO 22000 مجموعه اي از مقررات است كه شركت ها با رعايت آنها مي توانند سيستم مديريت ایمنی مواد غذايي را در سازمان خود مستقر نمايند. اين سيستم مبتني بر روش هاي موجود ۹۰۰۱ ISO و HACCP , است،‌اما بايد توجه داشت كه جاذبه اصلي ISO 22000 آنست كه هدف از تهيه آن استفاده و همگون سازي تمامي استاندارد هاي مواد غذائي موجود بوده است. زمان قابل توجهي صرف مراحل تهيه پيش نويس ومذاكرات اوليه تهيه استاندارد شده است،‌كه نتيجه آن دست يابي به اولين استاندارد جهاني مواد غذايي از مزرعه تا ميز صرف غذا است كه كليه استانداردهاي پيشين مواد غذايي را در خود جمع ويكپارچه نموده است.عامل كليدي موفقيت اين استاندارد قابليت آن در كنترل كليه مراحل زنجيره توليد،

فرآورري وعرضه مواد غذائي از محصول برداشتي مزرعه تا فرآوري در كارخانه، انبار و نگهداري، بسته بندي و عرضه محصول نهائي و تمامي اجزاي تشكيل دهنده آن است.
ISO 22000 يكي از استانداردهاي خانواده ۲۲۰۰۰ است و در اين خانواده تعداد زيادي مدارك جديد وبازنگري شده وجود دارد كه هدف آنها كمك به درك بهتر الزامات وبهبود مستمر مدل هاي ایمنی مواد غذائي است.

ايزو ۲۲۰۰۰ :۲۰۰۵ در اصل مبتني بر ۳ مدرك كليدي است:

۱- ISO 22000:2005 نظام هاي مديريت كيفيت – مباني و واگان (تغيير يافته براي بهداشت مواد غذايي)
۲- ISO 22000:2005 سيستم هاي ایمنی مواد غذايي، الزامات براي كليه سازمان هاي دخيل در زنجيره توليد وارائه
۳- متون پايه ایمنی مواد غذائي تحت عنوان Codex Alimentarius از انتشارات فائو سازمان ملل، WHO سازمان بهداشت جهاني ، رم ، ۲۰۰۱

مدیریت کیفیت؛

استاندارد ISO 22000

ابزاری برای مدیریت ریسك
استاندارد ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ابزاری برای مدیریت ریسك محسوب می شود كه منحصرا برای اطمینان یافتن صنایع غذایی از ایمنی محصولاتشان طراحی شده است.
استاندارد ISO22000، استانداردی پایه ای است كه به سازمانها و شركتها این امكان را می دهد كه ریسكهای مربوطه را شناخته و آنها را به طور اثر بخش از نظر ایمنی و صرفه اقتصادی مدیریت كنند.

دریافت گواهینامه بر اساس این استاندارد، رویكرد سازمان شما را از شیوه سنتی آزمون كیفیت به شیوه تفكر پیشگیرانه سوق می دهد. این استاندارد رویکردی سیستماتیک در اختیارتان قرار می دهد که کلیه جنبه های زنجیره غذا، از خرید مواد خام تا مصرف نهایی در رستوران، تهیه غذا(catering)، تولید تجهیزات، ماشین آلات و مواد شیمیایی، و بخش خدمات نظیر کنترل آفات، شستشو، حمل و نقل و تدارکات را تحت پوشش قرار می دهد.

استاندارد ISO22000، استانداردی پایه ای است كه به سازمانها و شركتها این امكان را می دهد كه ریسكهای مربوطه را شناخته و آنها را به طور اثر بخش از نظر ایمنی و صرفه اقتصادی مدیریت كنند.

دریافت گواهینامه بر اساس این استاندارد، رویكرد سازمان شما را از شیوه سنتی آزمون كیفیت به شیوه تفكر پیشگیرانه سوق می دهد. این استاندارد رویکردی سیستماتیک در اختیارتان قرار می دهد که کلیه جنبه های زنجیره غذا، از خرید مواد خام تا مصرف نهایی در رستوران، تهیه غذا(catering)، تولید تجهیزات، ماشین آلات و مواد شیمیایی، و بخش خدمات نظیر کنترل آفات، شستشو، حمل و نقل و تدارکات را تحت پوشش قرار می دهد.
استاندارد ISO 22000 چیست؟

استاندارد ISO 22000 با دیدگاه انطباق و سازگاری با سایر استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت ISO 9001طراحی شده است. بنابراین این استاندارد برای هماهنگی و یکپارچه شدن با سیستمهای مدیریت موجود، ایده آل می باشد.
-استاندارد ISO 22000می تواند در تمامی سازمانها و شركتهایی كه به طور مستقیم و غیر مستقیم در زنجیره غذایی دخیلنـد، مورد استفاده قرار گیرد. این استاندارد به شما امكان ارزیابی و نشان دادن مطابقت محصول در رابطه با ایمنی مواد غذایی و كنترل خطرهای مرتبط با ایمنی مواد غذایی را میسر می سازد.
مرحله بعدی

برای ممیزی شخص ثالث شما نیازمند پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی به صورت اثر بخش مطابق با الزامات استاندارد می باشید. گام اول رفتن به بخش دستیابی به گواهینامه می باشد
استاندارد ایزو ISO 22000 – سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
۲۶ ۰۴ ۲۰۰۹

ایمنی مواد غذایی به وجود خطرات ناشی از مواد غذایی در زمان دریافت توسط مصرف کننده مربوط است.از آنجایی که بروز خطرات ایمنی مواد غذایی می تواند در هر مرحله ای از زنجیره مواد غذایی اتفاق بیفتد به کارگیری کنترل کافی در سراسر زنجیره مواد غذایی ضروری می باشد. بنابراین ایمنی مواد غذایی با تلاشهای مشترک کلیه طرفهای ذینفع در زنجیره مواد غذایی تضمین می شود. سازمانهای درون زنجیرهای مواد غذایی دامنه ای از تولیدکنندگان خوراک دام و تولیدکنندگان اولیه تا تولیدکنندگان موادغذایی، حمل و نقل کنندگان، انبارداران مواد غذایی و پیمانکاران فرعی برای خرده فروشی و ارائه خدمات مواد غذایی همراه با سازمانهای وابسته نظیر تولیدکنندگان تجهیزات، مواد بسته بندی، مواد پاک کننده، افزودنی ها و مواد تشکیل دهنده را در بر میگیرد. ارائه دهندگان خدمات نیز مشمول این دامنه می گردند.

این استاندارد الزامات یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را تعیین می کند که عناصر کلیدی شناخته شده را برای حصول اطمینان از ایمنی مواد غذایی در طول زنجیره مواد غذایی تا مصرف نهایی تضمین می کند:
– ارتباط متقابل
– مدیریت سیستم

– برنامه های پیش نیاز
– اصول HACCP
ارتباط در طول زنجیره مواد غذایی برای اطمینان از آنکه خطرات مربوط به ایمنی مواد غذایی شناسایی شده و به حد کافی در هر مرحله در درون زنجیره مواد غذایی کنترل می شود، ضروری است.
این ارتباط مبتنی بر سازمانهای بالا دستی و پایین دستی در زنجیره مواد غذایی است. ارتباط با مشتری ها و تامین کنندگان درباره خطرات شناسایی شده و اقدامات کنترلی به شفاف سازی الزامات مشتری و تامین کننده کمک خواهد کرد.برای مثال در رابطه با امکانپذیری و نیاز به این الزامات و اثر آنها بر محصول نهایی.شناخت نقش و موقعیت سازمان در درون زنجیره مواد غذایی برای اطمینان از اطمینان متقابل اثر بخش در سراسر زنجیره مواد غذایی برای تحویل محصولات غذایی ایمن به مصرف کننده نهایی، ضروری است.

درباره شرکت بهسان

شرکت مهندسین مشاور بهسان ( بهبود مستمر سامانه های مدیریت ) فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ در کشور در زمینه سیستمهای مدیریت آغاز نمود و با پشتوانه مستحکم علمی ، تجربی و بهره جوئی از همکاری کارشناسان مجرب ، کارآزموده و بهره گیری از علم اساتید مجرب دانشگاه امیرکبیر و اساتید محترم دانشگاههای معتبرداخلی و بین المللی مبادرت به تشکیل این شرکت در زمینه تحقیق ، آموزش و طراحی پروژه های مرتبط با سیستمهای مدیریت واخذ گواهینامه سری استانداردهای ISO 9000, ISO14000, OHSAS 18000, IMS, HACCP & ISO 22000, ISO/TS 16949, ISO/TS 29000, ISO/IEC 27000, ISO 13485, ISO 17020, ISO 17025, ISO 10002, ISO10015, HSE-MS نموده است و با توجه به اصل مشتری مداری و تکیه بر تجربیات ارزشمند و موفق خود آماده خدمت به جامعه مدیریت میباشد.

الف-خدمات مشاوره سیستمهای مدیریتی:
سیستم یکپارچه مدیریت IMS
سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18000
سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000 , HACCP

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001, ISO/IEC 17799
سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی ISO/TS 16949
سیستم مدیریت کیفیت در صنایع تجهیزات پزشکی ISO 13485

سیستم مدیریت ایمنی, بهداشت شغلی و محیط زیست HSE-MS
سیستم مدیریت کیفیت در صنایع مخابراتی TL 9000
سیستم مدیریت موثر فرآیند آموزش ISO 10015
سیستم سنجش رضایتمندی / مدیریت شکایات مشتریان ISO 10002
سیستم مدیریت کیفیت برای شرکتهای بازرسی ISO/IEC17020

سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون ISO/IEC 17025
سیستم مدیریت کیفیت در صنایع گاز, نفت و پتروشیمی ISO/TS 29001
سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الزامات خاص شرکت ساپکو و سازه گستر

رسالت ما ارائه خدمات مدیریت با کیفیت در سطح آسیا و استفاده از روشهای نوین مدیریت میباشد تا موجبات بالندگی سازمانها را فراهم آورد . خدمات مشاوره مدیریت زمانی موجب تحقق سازمانها و فرهنگ حاکم بر آنها ، ارتقاء توان رقابتی ، سود آوری ، رضایت ذینفعان و رفع تنگناهای سازمانها میگردد که فرآیندهای سازمانی در غالب سیستم یکپارچه ، بااستفاده از روشهای نوین و ابزارهای علمی متحول گردیده و کلیه سطوح ، در راس آن مدیریت ارشد با اعتقاد کامل پذیرای آن گردند . به همین منظور شرکت مهندسین مشاور بهسان با توجه به این شعار که آموزش هزینه نیست بلکه سرمایه است و یکی از محورهای اصلی عملیات تحول سازمانی ، آموزش میباشد اقدام به برگزاری دوره های تخصصی نموده است .
ب-خدمات آموزشی

اهداف دوره:
ارائه مفهومی از اصول و منافع مديريت
تسهيل شناسایی فرآیند در یک سازمان
فراهم آوردن مفهومی از منافع استانداردها و ممیزی سیستمهای مدیریت
اطمینان از اجرای صحیح روشهای ممیزی داخلی توافق شده

آشنا کردن شرکت کنندگان با مهارتهای مورد نیاز جهت برنامه ریزی و انجام ممیزی داخلی
آموزش ممیزی با ایجاد ارزش افزوده که موجب ارتقا سازمان باشد
محتوای دوره:
سیستمهای مدیریت و نیاز به ممیزی
نگاهی کوتاه به اهداف، ساختار، و اجرای استاندارد ها

برنامه ریزی ممیزی های داخلی
انتخاب و آموزش ممیزان داخلی
برنامه ریزی، آماده کردن، اجرا و گزارش ممیزان داخلی
بررسی اقدامات اصلاحی
واکنش صحیح در شرایط دشوار ممیزی
ممیزی بهبود مستمر
این سازمان افتخار همکاری تنگاتنگ با شرکتهای معتبر گواهی دهنده ( CB ) را