چکیده:
هدف ازتحقیق حاضرمقایسه رنگ قرمزومشکی و عزت نفس دانش¬آموزان مقطع دانش¬آموزان ابتدایی وراهنمایی شهرستان ابهرکه فرضیه تحقیق عبارت است ازبین دانش¬آموزانی که تمایل به رنگ قرمز و مشکی دارند از لحاظ عزت نفس تفاوت معنی داری وجودداردکه جامعه مورد مطالعه عبارتنداز: دانش-آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی و پنجم ابتدایی شهرستان ابهراست که طبق آمار بدست آمده از بین ۵ مدرسه راهنمایی و دهها مدرسه ابتدایی که ۱۲۰نفربه عنوان نمونه انتخاب گردیده ازمون عزت نفس کوپراسمیت بر روی آنها به شیوه گروهی اجرا گردیده است که جهت آزمون فرضیه تحقیق از روش اماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که به جای دانش آموزان تمایل به رنگ قرمز و مشکی از لحاظ عزت نفس تفاوتی وجود ندارد. چون t محاسبه شده برابر۹۰۶/۱از t جدول ۶۷۱/۲با درجه ازادی ۱۱۸درسطح معنی داری ۵%کوچکتراست پس فرضیه خلاف ردشده است.

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه:
قبل ازاین که دوباره خودپنداری هویت وعامل بودن بحث کنیم بد نیست قدری مکث کنیم وعقیده اساسی ای را که افراد زیادی به آن پای بند هستند به چالش بطلبیم یعنی بهترین راه برای افزایش دادن انگیزش دیگران این است که عزت نفس آنها ر ابالا ببریم اموزگاران کارفرمایان مربیان همواره بااشتیاق می‌گویند برای با انگیزه کردن دانش آموزان وکارمندان و ورزشکاران بایدعزت نفس آنها را بالابردکاری اینک که آنها از آنچه هستند احساس رضایت کنند بعد ببینندکه چه چیزهای شگفت اوری اشکارمی شودبالابردن عزت نفس هدف خوبی است هرچه باشدعزت نفس یاشادبودنهمبستگی مسبت داردامامشکل تقویت کردن عزت نفس به عنوان مداخله انگیزش این است که تقریبا هیچ یافته ای وجود نداردکه نشان دهدعزت نفس موجب چیزی میشودبلکه عزت نفس راکل موفقیت هاوشکست هابه وجودمی اوردوچیزی که باید بهبود یابد عزت نفس نیست بلکه بهبود مهارتهایی برای پرداختن به دنیااست(سگدیمن نقل شده درازار۱۹۹۴)به عبارت دیگردر رابطه عزت نفس با عملکرد خود عزت نفس متغییرعلنی نیست دراین رابطه دوپزوهشگرنتیجه گرفتندکه عزت نفس عمدتانتیجه متراکم موفقیت ها وشگفت هامرتبت باپیشرفت است و تاثیرمهمی برپیشرفت بعدی ندارد(هلک وون اکن۱۹۹۵۹)همین پزوهشگران به امتیاز مدل پرورش مهارت به عنوان بهترین روش برای ساختن خود پنداره قوی و انعطاف-پذیری درکودکان دوره ابتدایی اشاره کردند. نکته مهم نهفته دراین نقل قول جهت تأثیر عینی بین عزت نفس و پیشرفت زایندگی عملکرد خود است. عزت نفس و پیشرفت همبستگی مثبت باهم دارند(بولس۱۹۹۹) اما بالا رفتن عزت نفس موجب بالارفتن پیشرفت نمی شود بلکه افزایش پیشرفت بالارفتن عزت نفس را بالامی اورد (بیرن۱۹۸۴و۱۹۸۶وهارتر۱۹۹۳)عزت نفسشان که زندگی چگونه می¬گذرد اما این منبع انگیزشی نسبت که به افراد امکان دهدکاری کنندکه زندگی خود پیش برود نتیجه می‌گیریم می‌گوییم شواهد وجود نداردکه نشان دهدتقویت کردن عزت نفس افراد عملکرد آنها را بهبود خواهد بخشید (بامینروهمکاران۲۰۰۳).
افرادی که عزت نفس پایینی دارند از سطح بسیار بالایی اضطراب رنج می‌برند مهمترین امتیاز عزت نفس بالا این است که خوددربرابرافسردگی واضطراب محافظت می‌کندبنابراین عزت نفس پایین افراد را در برابراضطراب آسیب پذیر می‌سازد اما چون عزت نفس پایین بدان است که به معنی آن نیست که سعی دربزرگ کردن عزت نفس خوب است درواقع عزت نفس بزرگ شده جنبه شیوه¬ای دارد افرادی که خودانگاره بزرگ شده¬ای دارند وقتی خودانگاره مطلوب آنها تهدید می‌شود(مارشال۱۳۸۶).

بیان مسأله:
پزوهش از موضع مزلوکه اعلام می¬دارد افرادی که عزت نفس بالایی دارند از حرمت نفس واعتماد به نفس بالایی برخوردارند حمایت می¬کند.آنها در مقایسه با کسانی که عزت نفس پایینی دارند احساس می¬کنند شایسته تر و ثمربخش‌تر هستند از او دارای عزت نفس بالا در موقعیتهای بهترعمل می¬کنند بررسی دانش آموزان که به دنبال کار بودند معلوم کرد آنهایی که به دنبال کار بودند معلوم کرد آنهایی که عزت نفس بالایی داشتند از دانش آموزان که عزت نفس پایینی داشتند پیشنهادات شغلی بیشتری دریافت کرد وکارفرمایان آنها را مطلوبتر ارزیابی کردند(البس وتیور۱۹۸۳)تحقیق دیگری معلوم کرد افرادی که عزت نفس بالایی داشتند ازکسانی که عزت نفس پایینی داشتند با مشکلات ازدست دادن کار مؤثرتر است و درگاهی اوقات تمایل به رنگها و عقاید مشخص در رابطه با روحیه فردی ممکن است تأثیری در بالا بودن عزت نفس داشته باشد بعضی اوقات تمایل به رنگهای روشن وگاهی تمایل به رنگهای تیره در افرادخودیابی وعزت نفس را می¬تواند دچار تغییر وتحول نماید وگاهی هم برعکس آن پیش می¬آورد و باعث سرشکستگی و افسردگی در فرد می¬شود. (پورافکاری ۱۳۸۲)

سؤال مسأله:
ایا میزان عزت نفس در افرادی که گرایش به رنگ قرمز دارند بیشتر از افرادی است که گرایش به رنگ مشکی دارند؟
اهمیت و ضرورت تحقیق:
هنگامی که کودکان ازرویارویی های گسترده خود به تدریج به میزان تجربی پیچیده تری راتشکیل می¬دهند بخشی ازتجربه آنها متمایز می¬شود.این بخش مجزا که با کلمه¬های من، مرا و خودم توصیف می¬شود عزت نفس است وتشکیل عزت نفس و متمایز کردن انچه که مستقیماً و بی واسطه بخشی ازخود است.ازدیگران اشیاء ورویدادهایی که نسبت به خویشتن بیرونی هستند راشامل می¬شود عزت نفس تصور ما انچه باید باشیم نیز است درحالت ایده ال خود

الگویی هماهنگ یا کل سازمان یافته¬ای ست تمام جنبه ها خود برای هماهنگی تلاش می¬کنند وهنگامی که خود شکل می¬گیرد کودکان نیاز به انچه را که توجه مثبت نامید پرورش می-دهند دراین نیاز احتمالا اموخته شده است هرچند که راجرز گفت منبع آن اهمیت ندارد نیاز به توجه مثبت عمومیت داشته و مستمر است این نیاز پزیرش جهت اعتماد به نفس و تأیید شدن از طرف دیگران مخصوصاً ازجانب ما درهنگام طفولیت راشامل می¬شود و امید است با ارائه این تحقیقات بتوانیم عزت نفس واعتماد دانش آموزان ونوجوانان خود را بالا ببریم ودرارائه محیط ومسائل مربوط به آن درزمینه بهتر زیستن نوجوانان گام مهمی بر داریم تابتوانیم با نوجوانانی برخورد کنیم که به اعتماد به نفس بالایی است یابند.

هدف تحقیق:
هدف از تحقیق حاظر بررسی تأثیر رنگ قرمز و مشکی و بر بالارفتن عزت نفس دانش¬آموزان است و اینکه آیا تحرک پذیری جوش و خروش رنگ قرمز در افزایش اعتماد به نفس و خودیابی می¬تواند در دانش¬آموزان نقش بسزایی داشته باشد یا نه برعکس است و همین طور آیا با بالا رفتن سن و تحصیلات عزت نفس دانش آموزان دارای تفاوت است یا نه به این صورت که دانش آموزان دوره راهنمایی دارای عزت نفس بالاتری نسبت به دانش آموزان ابتدایی هستند و آیا عزت نفس دربین دانش آموزانی که علاقمند به رنگ قرمز هستند بیشتر از علاقمند به رنگ مشک است.

هدف کلی
هدف کلی این است که آیا گرایش به رنگ قرمز و یا مشکی در افزایش عزت نفس نقش مهمی دارد یا نه.
هدف جزیی
هدف جزیی عبارت است از اینکه میزان عزت نفس درافرادی که گرایش به رنگ قرمز دارند بیشتر از افرادی است که گرایش به رنگ مشکی دارد و نوع رنگ در افزایش و بالا بودن عزت نفس نقش دارد.

فرضیه تحقیق
۱-میزان عزت نفس دانش آموزان باگرایش به رنگ قرمز بیشتر ازدانش آموزان باگرایش به رنگ مشکی است.
تعاريف نظري و عملياتي واژه ها و مفاهيم

تعاریف نظری عزت نفس: عبارت است از خود پذیری و ارزیابی ها یه مثبت خویشتن و روابط نزدیک و صمیمانه با دیگران در روابط میان فردی مثبط و استقلال و مسلط بر محیط و به عبارتی درک معنی که به زندگی فرد جهت و هدف می¬دهد برای داشتن اعتماد به دنفس و تأیید خویشتن که در ترقی و پیشرفت تعریف عملیاتی عزت نفس: نمره ای¬ست که آزمودنی از آزمون عزت نفس کوپراسمیت بدست می¬آید. (محمدی۱۳۸۵)
عزت نفس عبارتند از شایستگی نیاز به اینکه احساس کنیم می¬توانیم بر تکالیف دشوار غالب شویم و خودمختاری که حاصل آزادی عمل کردن مطابق باتمایلات به نیاز ها و نیاز به احساس کردن ارتباط نزدیک با دیگران. (محمدی-۱۳۸۵)

فصل دوم
پیشینه و ادبیات تحقیق

تأثير سه رنگ اصلي در زندگي
تصور دنيايي به دور از رنگها غير قابل تصور است. نافذ بودن و گيرايي رنگها در اكثر فرهنگها مشهود است. برخورداري از تجارب مناسب با رنگها مي تواند براي انسان محيطي غني فراهم سازد تا تحت تأثير آن توجه به دنياي درون و نحوه رابطه با محيط پيرامون وي شكل مناسب تري به خود گيرد.آيا رنگها احساس هاي متفاوتي را در ما ايجاد مي كنند؟ چرا برخي رنگها، رنگهاي دلخواه ما هستند؟چه عواملي سبب مي شوند كه ما برخي رنگهاي ديگر را نمي پسنديم؟به وضوح نمي دانيم چرا رنگ سرخ هيجان آور است. آيا رنگهاي سياه، خاكستري يا قهوه اي ملال آور هستند؟ و آيا رنگهاي درخشانتر توانايي شادكردن ما را دارند؟

روانشناسان براين باورند كه رنگ از نيروي طبيعي و اثربخش برخوردار است. رنگ مي تواند روح و روان فرد را تحت تأثير قراردهد، شفابخش و نشاط آور باشد. به زعم آنان، چنانچه انسانها حس رنگ شناسي خويش را تقويت كند، كنترل بهتري روي هيجانات خود خواهند داشت و در نتيجه هماهنگي بهتري بين تن و جان خويش برقرار خواهند ساخت.

ما به كمك رنگ لباس و محيط افراد خود، مي توانيم احساسات خود را قدرتمندتر و منحصر به فردتر از قبل بروز دهيم. رنگهايي كه ما براي لباس خود استفاده مي كنيم، به طور مستقيم و غيرمستقيم بر رفتار خود ما تأثير مي گذارد يعني از يك طرف بررفتار خود ما و از طرف ديگر بر رفتار افرادي كه با آنها سروكار داريم، بدين صورت كه آنها ناخودآگاه مطابق با رنگ لباس ما واكنش نشان مي دهند.اينكه رنگها از يك طرف بازتاب و بيانگر احساس ما هستند و از طرف ديگر احساس خاصي را در ما برمي انگيزاند نشان از پويايي ارتباطي دارد كه مابين حواسها، نيازهاي عاطفي ما و يك رنگ بخصوص برقرار مي شود.

زماني يك رنگ واحد احساس وحشت، خوشحالي و يا هيجان را در ما برمي انگيزد و رنگي ديگر به ما آرامش مي دهد با كمك رنگها مي توان احساسات خود را بروز داد. عموماً از رنگهاي قرمز و زرد به عنوان رنگهاي گرم و از رنگهاي آبي و فيروزه اي به مثابه رنگهاي سرد ياد مي شود. بيان اينكه رغبت به زندگي خاص و عدم تمايل به رنگي ديكر در رابطه با گرايشهاي شخصيتي و يا برخي ويژگي هاي روحي قراردارد و از دنياي درون انسان خبر مي دهد، موضوع بحث برانگيزي

است كه نشان مي دهد، رنگ دلخواه هر كسي به نوعي با افكار و علائق او مرتبط است. رنگ دلخواه رنگي است كه تأثير مفيد و رضايتبخش روي شما مي گذارد و در جايي كه آن رنگ وجود دارد، با علاقه فراوان كار مي كنيد. با استفاده از توصيف هاي سه رنگ اصلي، به راحتي آن رنگ را خواهيد شناخت. با آشنايي بيشتر با رنگها پي خواهيد برد كه كدام رنگ را بيشتر مي پسنديد و يا چه رنگي در كارها به ياريتان مي آيد و يا برعكس، نسبت به كدام رنگ احساس

خوشايندي داريد. مثلاً توجه كنيد كه حالتهاي جسمي، روحي و رواني شما با تونهاي رنگ گرم هماهنگ است يا با تونهاي رنگ سرد.در مبحث ر وانشناسي رنگها اعتقاد براين است كه تمايل يا عدم تمايل افراد به برخي از رنگها، غالباً به گونه اي ناخودآگاه، ارائه دهنده اطلاعات مفيدي از وضعيت و نيازهاي احساسي و جسماني افراد است. انتخاب رنگهاي خاص مي تواند كمبودها و عدم تعادلهاي احساسي و جسماني اشخاص و همزمان جنبه هاي شخصيتي قوي و مثبتي را كه خود آنها از وجودشان بي خبرند، به خوبي آشكار سازد. به كمك رنگها مي توان به رهنمودي مؤثر براي غلبه بر مشكلات و به فعل درآوردن بخش اعظمي از توانايي هاي بالقوه خود دست يافت.(ابطمي ۱۳۸۴)

توصيف رنگهاي اصلي
رنگ زرد: رنگ زرد اول از همه به چشم مي آيد، چون درخشانتر است. رنگ زرد افكاري را به انسان تلقين مي كند كه بيشترين تأثير را بر نيروي خوددرماني فرد مي گذارد. اگر فرد واقع گرايي هستيد، خواهيد ديد كه كشش خاصي نسبت به رنگ زرد درخشان داريد. رنگ زرد به دليل نور خيره كننده اي كه دارد به عنوان

رنگ ارتباط بين انسانها و راه چاره اي براي فراراز گوشه گيري مطرح است. برخي براين باورند كه رنگ زرد، عظمت و شكوه را تلقين مي كند.آنها درا ثبات ادعاي خود متذكر مي شوند كه لباس امپراطوران چين زرد رنگ بوده است، بنابراين، اين رنگ براي افرادي كه از اعتماد به نفس كمتري برخوردار هستند، مفيد است. رنگ زرد داراي ويژگي ضدافسردگي است از طرف ديگر برخي بر اين باورند كه وقتي رنگ زرد، درخشندگي خود را از دست بدهد، موجب برداشتهاي ذهني منفي خواهد شد و بنابراين بيانگر ويژگي هاي منفي فرد خواهد بود. در اين صورت كسي كه خودخواه و يا عصبي است نبايد با رنگ زرد سروكار داشته باشد.گوته

شاعر آلماني نيز به اثرات ضدافسردگي رنگ زرد اشاره كرده است.بنا به اعتقاد گوته، رنگ زرد تأثير فوق العاده اي برنشاط و تحرك دارد. او مي گويد، وقتي از پشت يك شيشه زردرنگ، مخصوصاً در يك روز خاكستري زمستان، به يك منظره نگاه كنيد، چشمانتان از شادي برق مي زند، قلبتان شاد مي شود و به وجد مي آييد. برخي از نويسندگان، نيروهاي اثربخش رنگ زرد را بيانگر حالات زنانه اين رنگ مي دانند.رنگ قرمز: رنگ قرمز مفهوم زندگي و قدرت را مي رساند و در

روانشناسي به مفهوم اعتماد به نفس است. استفاده از رنگ قرمز نشاط را به دنبال مي آورد و در درمان حالتهاي سستي، بي حالي و افسردگي مؤثر است. رنگ قرمز به انسان تحرك مي دهد و مي تواند احساسات را منقلب كند، گرمابخش و هيجان آفرين است. از اين رو در محيط زندگي و كار كسي كه زود عصباني مي شود و فشارخون وي نيز بالاست، نبايد رنگ قرمز باشد. اين رنگ عصبانيت وي را تشديد مي كند و فشارخون او را بالا مي برد. افرادي كه به اندازه كافي با

نشاط و سرزنده هستند، از رنگ قرمز دوري مي كنند. در نظر برخي افراد، رنگ قرمز نشانه احساس گناه است و برخي نيز آن را مظهر زندگي و همچنين مظهر مرگ مي دانند. مثلاً در قرون وسطي قرمز به مفهوم مرگ بود و قضات آن دوره رداي قرمز به تن مي كردند.رنگ آبي: مي گويند رنگ آبي در انسان نوعي حس قضاوت دروني به وجود مي آورد و باعث مي شود تا انسان به خود و احساساتش بينديشد. رنگ آبي، به انسان يادآور مي شود كه دنياي درون خويش را

فراموش نكند. در روانشناسي رنگها، رنگ آبي نشانه انسانهاي معتدل و متواضع است. در مورد كساني كه بيش از اندازه فعال هستند، در افراد عصبي يا كساني كه دچار اختلالات خواب هستند، درمان با رنگ آبي روشن يا آبي آسماني بسيار مؤثر است. دين خاطر توصيه مي شود كه اتاق خواب اين افراد به رنگ

آبي باشد و يا در آنجا نور آبي رنگ تابيده شود تا خواب آرامي را براي آنها در پي داشته باشد انتظار مي رود كه با استفاده از لباسهاي آبي رنگ (زيرپوش، پيراهن، پليور) تا مدتي به آرامش دست يابيد.در روانشناسي رنگها به خلوص آنها توجه مي شود مثلاً توصيه مي شود كه تون مياني رنگ انتخاب شود، زيرا تون روشن يا تيره رنگها تأثير مطلوب را نخواهد داشت. اگرچه آبي رنگي است كه احساس رضايت را در انسان به وجود مي آورد، با اين حال استفاده افراطي از

رنگ آبي ممكن است معنايي خلاف آن را برساند، مثلاً اگر رنگ غالب در نقاشي آبي باشد، نشانه آن است كه نقاش در حسرت داشتن آرامش و زيرفشار عصبي است. وجود تعادلي از رنگهاي زرد و آبي نشان از تعادل روحي و رواني دارد.اگر شما فردي آرام هستيد، بيشتر به رنگ آبي يا فيروزه اي كه اطمينان بخش و آرامش دهنده است، تمايل داريد. به فردي كه در زندگي با نگراني ها و ناراحتي هاي روزمره همراه است توصيه مي شود كه اثر آرامش بخش رنگ آبي را روي خود امتحان كند، چون اين رنگ انرژي هيجاني وي را خنثي مي كند يا كاهش مي دهد و در نتيجه باعث آرام شدن فرد مي شود.(ابطمي -۱۳۸۴)
رعايت اعتدال

رنگها مي توانند در با نشاط بودن، سرزندگي، شادابي و آرامش ما نقش به سزايي ايفا كنند. با استفاده مناسب از رنگها مي توان فضاي كسالت بار و يكنواختي اطراف را دگرگون ساخت و آن را به مكاني روحبخش ، نشاط آفرين و يا آرامش بخش بدل كرد. در كنار بهره گيري به شيوه «مفيد و سازنده» از رنگها، نبايستي از خطر استفاده افراطي از آنها غافل بود. استفاده افراطي از رنگها مي تواند موجب آشفتگي رنگي شود يا ما را مبتلا به اغتشاش فكري و از خود بيگانگي سازد. اشتباه خواهد بود، اگر رنگها را صرفاً به ابزاري براي پنهان كردن خود واقعي، يا صرفاً به وسيله اي براي تأثيرگذاري بر ديگران يا به جلب توجه

سايرين مبدل سازيم .

نقش رنگها در بهبود بخشيدن به زندگي
تا به حال شده است براي اين كه احساس آرامش بيشتري كنيد خودتان را بين ملحفه هاي سبزرنگ بپيچانيد تا به خواب رويد؟آيا برايتان پيش آمده هنگام انجام يك مصاحبه شغلي لباسي به رنگ قرمز بپوشيد و آن را عامل موفقيت خود بدانيد؟آيا رنگهايي كه در لباس و دكوراسيون خانه شما به كار رفته اند مي توانند رفتار و سطح انرژي يا زندگي شما را بهبود بخشند؟ مي توانيد امتحان كنيد.
سبز ليمويي:
پوشيدن لباسي به اين رنگ يا استفاده از آن در تزيين و دکوراسيون منزل مي تواند توانايي منطقي و پيگير بودن شما را بيفزايد.سبز ليمويي به شما اين امکان را مي دهد که بفهميد براي پيشرفت بيشتر خود به چه چيزي نياز داريد.
سبز:
لباس يا دکوراسيون سبزرنگ کمک مي کند احساس نزديکي بيشتري با طبيعت داشته باشيد و نيز باعث مي شود به ديگران احساس راحتي و آرامش بيشتري ببخشيد.
استفاده از اين رنگ همانند يک خاک حاصلخيز باعث مي شود دنيايي پربار براي شما به وجود آيد. طبيعت ذاتي اين رنگ که نوعي توازن و تعادل در خود دارد، شما را تشويق مي کند به نجواي درون خود گوش دهيد و بفهميد براي اين که شما و ديگران از احساس راحتي بيشتري برخوردار باشيد به چه چيزي نياز داريد.
سبز كله اردكي:
اين رنگ توانايي شما را در قدرت انتقال فکر افزايش مي دهد. همچنين باعث مي شود سياست بيشتري در زندگي تان داشته باشيد.استفاده از اين رنگ که نوعي آبي آميخته با سبز است به شما اين باور را القا مي کند که مي توانيد با دست خود آينده اي دلخواه بسازيد.
آبي:
لباس و آرايش آبي رنگ ، شما را بيشتر رويايي مي کند و الهامات شما را افزايش مي دهد. اين رنگ بسيار آرامش بخش بوده و باعث متمرکز شدن افکارتان مي شود.
اثر آرامش بخش اين رنگ باعث مي شود برنامه ها و افکار مغشوش از ذهنتان خارج شوند و روياها و اهدافتان نظم و ترتيب بيشتري بگيرند.
نيلي:
رنگ لباس يا تزيينات و آرايشي که به رنگ نيلي باشد مي تواند قدرت خطرپذيري شما را افزايش دهد. نيلي اعتماد به نفس بيشتري به شما مي دهد تا به نقشه هايي که در سر مي پرورانيد جامه عمل بپوشانيد.استفاده از رنگ نيلي که نوعي آبي آميخته با قرمز است ، کمک مي کند آينده اي خوب و برنامه ريزي شده را براي خودتان ايجاد کنيد.
اين رنگ به شما کمک مي کند دلواپسي هايتان را به کارهايي مثبت تبديل کنيد.
بنفش:
رنگ بنفش بر خيالپردازي شما مي افزايد و کمک مي کند احساس قدرت و اختيار بيشتري کنيد.اين رنگ همچنين سبب تقويت کردن عمق احساسات شما مي شود و شما را صاحب اراده اي مصمم تر مي کند و توانايي تان را در ارائه راهبردهاي جديد در زندگي افزايش مي دهد.
بنفش تيره:
اين رنگ اشتياق و خوشبيني شما را افزايش مي دهد. استفاده از اين رنگ به شما الهام مي کند بايد کاري جديد را آغاز کنيد.اگر لباسي به اين رنگ بپوشيد يا در دکور منزلتان از اين رنگ بهره گيريد بد گماني شما را کاهش مي دهد و فرصتهاي جديدي را براي شما مي گشايد.
قرمز:
لباس و آرايش قرمزرنگ شما را بيشتر اهل عمل مي کند و پرمايه و مبتکر مي سازد. استفاده از قرمز آتشين به شما علم و قدرت اين را مي دهد که حرف دلتان را براحتي بزنيد و آنچه را دوست داريد به دنيا بگوييد.
نارنجي پررنگ:
استفاده از اين رنگ در لباس و دکور منزلتان کمک مي کند به شخصيت خود احترام بيشتري بگذاريد. نارنجي پررنگ شما را تشويق مي کند تا خودتان را قبول داشته باشيد و آنها را که دوستشان داريد، تحسين کنيد.
نارنجي:
رنگ نارنجي به شما احساس شهامت و بيباکي مي دهد. اين رنگ که گرمترين رنگ اتمسفر است نظم و ترتيبي را که نياز داريد تا انتظارات غيرواقعي را از خود دور کنيد به شما مي بخشد.
طلايي:
استفاده از رنگ طلايي در لباس و آرايش يا وسايل منزل باعث مي شود احساسات و سرزندگي شما بيدار شود. استفاده از رنگ طلايي به شما نيرويي مي بخشد تا آن چيزي را که باعث خرسندي و رضايت خاطرتان مي شود، پيدا کنيد.
زرد:
رنگ زرد باعث مي شود ذهنتان بيشتر باز شود. استفاده از رنگ زرد که روشن ترين رنگ در طيف است ذهني سيال تر و بازتر را براي شما خلق مي کند.اين رنگ سبب مي شود نقطه نظرات ديگران را بهتر بفهميد و سياست بيشتري در زندگي خود اعمال کنيد.
سياه:
استفاده از اين رنگ باعث مي شود توانايي بيشتري در تمرکز کردن داشته باشيد. استفاده از رنگ مشکي ، يعني غيبت نور، ناشناخته ها را به شما نشان مي دهد.
در تاريکي ، افکار شما باطني و دروني شده و بهتر مي توانيد برروان و احساسات درست خود تمرکز کنيد.
قهوه اي:
لباس قهوه اي رنگ يا اتاقي که به اين رنگ تزيين شده باشد، آگاهي و هوشياري شما را افزايش مي دهد. اين رنگ به شما کمک مي کند واقعيت هر موقعيتي را بهتر دريابيد و بدانيد چه چيزي براي شما بهترين خواهد بود. سفيد:
لباس يا دکوراسيون سفيدرنگ قدرت تحليل شما را افزايش مي دهد. استفاده از رنگ سفيد که اصل همه رنگهاست ، به شما احساس آزادي و رهايي بيشتري مي بخشد.اين رنگ هر موقعيت يا ارتباطي را که باعث مي شود بتوانيد از حل مشکلاتتان برآييد براي شما روشن مي کند.
رنگ قرمز
این رنگ نشان میل شدید نسبت به چیزی یا کاری و نمادی از حسرت، تمایل و اشتیاق است .قرمز رنگ عشق و خون است. قرمز رنگ جنگ و جرات و جسارت است. قرمز رنگ نفسانیات و اعلام خطر است و سمبل عشق و تحرک. در بسیاری از کشورها از جمله ستانهندو رنگ لباس عروسی قرمز است. وبسیاری از کشو رها هم رنگ قرمز را رنگ شادی می‌‌دانند. (جوادي نيا -۱۳۸۴)
روانشناسی شخصيتي رنگ قرمز
انسان‌هایی که علاقه وافری به رنگ قرمز دارند در رده تیپ روانشاسی قرمز قرار می‌‌گیرند. قرمزها انسان‌های قدرتمندی هستند و از انرژی سرشاری برخوردارند.به گونه‌ای که ذخیره انرژی انها نا تمام به نظر می‌‌رسد. انها هیچگاه در ابتدا از سختی و سهولت کار پرسشی نمی‌کنند بلکه بی درنگ دست به کار می‌شوند. انان مدیرانی قوی، سر سخت، جاه طلب، حکم فرما و خواستار اولویت و ارجحیت هستند به گونه‌ای که هیچ ایراد و انتقادی هر چند کوچک نمی‌پذیرند. سبک رهبری آنان سلطه جویانه، ارباب گونه، ریاست طلبانه و گاه ستیزه جویانه و تجاوز کارانه است. انسان قرمز با کمال علاقه مدیریت و رهبری را به دست گرفته و نقشی تعیین کننده ایفا می‌کند. در اجتماع رخدادها قرار می‌گیرد و این کار رانیز با علاقه و تمایل انجام می‌‌دهد
تیپ قرمز بسیار رک و صادق است. همسر مناسب این افراد. فردی از تیپ آبی است. یک زندگی خانوادگی آرام و هارمونیک برای این افراد تنها با تیپ آبی قابل درک است. چرا که آبی‌ها عقب می‌‌نشینند و فرمان پذیری می‌کنند تیپ قرمز در درون خود تصور اثبات شده نادرستی دارد و گمان می‌کند که هیچ مشکلی با دیگران ندارد. دلیل این واقعیت پنهان است که او معمولاً به نظرها و عقاید اطرافیانش گوش نمی‌سپارد و علاقه‌ای به شنیدن آنها ندارد.
قانون زندگی قرمزها می‌‌گوید: انسان می‌تواند هر آنچه را می‌‌خواهد بدست آورد. و خواستن توانستن است. شعار قرمز هاست
قرمز رنگ انسان‌های تند خو و آتشین مزاج است که با کمی ناراحتی از کوره در میروند
قرمز رنگ متولدین فرودین است. تعداد بسیار کمی از متولدین برج قوچ رنگ قرمز را رنگ مورد علاقه خود نمی‌دانند. (جوادي نيا – ۱۳۸۴)
تأثيرات رنگها بر شخصيت كودكان
كودكان از قدرت بيان زيادي برخوردار نيستند.آنها به طورطبيعي عاشق رنگند وبه طورخودانگيخته به آن واكنش نشان ميدهند. كودكان و نوجوانان به رنگ بيشتر از شكل واكنش نشان مي دهند و با لذت تمام به آن دل مي بندند . كودكان كم سن وسال رنگهاي درخشان مانند قرمز،نارنجي ،صورتي و زرد را ترجيح مي دهند. با اين رنگها احساسات دروني آنها رهايي مي يابد. كودكاني كه رنگهاي سرد مانند آبي يا سبز را انتخاب مي كنند متفكرتر و سنجيده تر هستند . به كاربردن رنگهاي سياه ، قهوه اي و خاكستري نشان دهنده ناراحتيهاي دروني آنهاست .استفاده آزادانه از رنگ قرمز بيانگر عشقي ساده و بي قيد و بند به زندگي است ، و استفاده جسورانه از اين رنگ خصومت يا نياز به محبت را نشان مي دهد نارنجي رنگ اجتماعي و بيانگر سازگاري مطلوب با زندگي و جامعه است .استفاده فراوان از رنگ زرد بيانگر ترس يا نيازي ناخودآگاه به سرپرستي بزرگسالان است .
رنگ سبز همانطور كه انتظار مي رود ، نشانه تعادل است . كودكاني كه زياد از اين رنگ استفاده مي كنند معمولاً به طور محسوسي فاقد « احساسات قوي و آشكار » هستند .
رنگ آبي بيانگر سازگاري ، تمايل به اطاعت و كنترل يا سركوب احساسات است .استفاده كودكان از رنگ ارغواني يا بنفش ـ كه البته به ندرت به آن برمي خوريم ـ به معناي تلاش ساده لوحانه اي براي ابراز آگاهي است . كودكان به ندرت به رنگهاي قهوه اي ، سياه يا خاكستري علاقه دارند . استفاده درهم و برهم از رنگ قهوه اي مشخصه اعتراض به تقاضاي والدين براي تميزي و رعايت شديد بهداشت فردي است .كودكان از رنگ سياه ، فقط براي نقاشي يا طرحهاي كلي استفاده مي كنند . اگر از اين رنگ آميزي استفاده شود احتمالاً نشان دهنده اعتراض ، ترس يا اضطراب است .(پرهام – ۱۳۸۳)