منابع نيروهاي انساني

عمومي
نيازي به تجهيزات و امكانات جانبي نيست.
صلاحيت، دانش و آگاهي و آموزش.
a-2-2-6-S : زماني كه از كارمنداني استفاده مي شود كه تحت آموزش هستند، نظارت و مراقبت مناسب نسبت به عملكرد آنها بايد صورت بگيرد.
b-2-2-6-S : در جايي كه از كارمندان خارج از سازمان استفاده شده، سازمان بايد از نظارت بر عملكرد آنها و صلاحيت آنها براي كاري كه انتخاب شده اند اطمينان داشته باشد و بايد از هماهنگي و تطبيق آنها با روشها و سيستم كيفي شركت مطمئن باشد.
c-2-2-6-S : توضيحات مربوط به كار بايد از نظر مديريتي، فني و پشتيباني و حمايت اساسي از كارمندان ارائه شوند. توضيحات در رابطه با موارد زير بايد بصورت خلاصه ارائه شوند.
– وظايف با در نظر گرفتن آزمايشها و بررسيهاي كارآيي و صلاحيت.
– وظايف با توجه به آزمايشات طراحي و بررسيهاي مربوطه و ارزيابي نتايج حاصله از آنها.
– وظايف بمنظور گزارش نظريات و عقايد و توضيحات آنها.
– وظايف و مسئوليتها با در نظر گرفتن روش تعيين صلاحيت و توسعه و پيشرفت روشهاي جديد.
– تمرين و تجربه مورد نياز.
– برنامه هاي آموزشي و تعيين صلاحيت.
– وظايف مديريتي.
-d2-2-6-S :‌ ابزار و تجهيزات بايد در اختيار كارمندان قرار بگيرند. شيوه استفاده از تجهيزات جديد و راهنمائيهاي مرتبط با آن بايد به افراد آموزش داده شوند.
e-2-2-6-S : كارمندان خاص بايد براي استفاده از تجهيزات و تنظيم آنها بمنظور بهره وري و كارآيي بيشتر آموزش داده شوند. همين طور نتايج ثبت شده بايد با توجه تاريخ آنها در تنظيم و استفاده از آنها بكار گرفته شوند.
۳-۶- زيربنا
a-3-6-S : امكانات و تجهيزات لازم در صورتي كه از نظر منابع انرژي و نور و شرايط محيطي محدوديت نداشته باشند بايد براي دستيابي به كارآيي و بهره وري بهتر و بيشتر، تهيه شوند و بكار گرفته شوند. شركت بايد از شرايط محيطي از اين نظر اطمينان داشته باشد كه با وجود بكارگيري تجهيزات كامل نتايج معكوس و غيرقابل انتظار بدست نيايند. نتايج نامطلوب مي توانند از نظر كيفي غيرقابل توجيه باشند. تجهيزات و امكانات فني لازم بايد بصورت سند تهيه و ثبت شوند و اين امر با در نظر گرفتن شرايط محيطي انجام مي شود.
b-3-6-S : شرايط محيطي بايد مرتباً مورد ملاحظه قرار بگيرند. «مونيتور شوند». همين طور ابزار و امكاناتي كه براي دستيابي به كيفيت مطلوب لازم هستند، بايد ثبت شوند. آزمايشات و تنظيمات و بكارگيري تجهيزات در صورتي متوقف مي شوند كه نتايج حاصله حاكي از به خطر افتادن و بحراني شدن باشد.
c-3-6-S : اقدامات و عملكردهاي نامطلوب بايد بصورت مؤثر و قابل بررسي از يكديگر تفكيك شوند. در صورت امكان بايد معيارها و استانداردهاي مرتبط با هر بخش از ديگري تفكيك شوند.
d-3-6-S : دستيابي و استفاده از فضاي مؤثر بر كيفيت نهايي تنها از طريق كنترل شرايط امكان پذير است. در نقاطي كه ضروري و لازم بنظر مي رسد، شركتها، كنترلها و نظارتهاي اضافي انجام مي دهند.
e-3-6-S : معيارها و استانداردها بايد با اطمينان از شرايط و فضاي شركت تعيين شوند. در صورت نياز مي توان مسيرها و روشهاي ويژه اي را براي غلبه بر يك مسأله استفاده كرد.
f-3-6-S : تمامي موارد نمونه گيري، اندازه گيري و تجهيزات آزمايشي لازم براي كارآيي و عملكرد بهتر آزمايشات بايد تهيه و بكار گرفته شوند. زماني كه ابزاري خارج از كنترل دائم شركت بكار گرفته شوند، سازمان «شركت» بايد از پشتيباني و خدمات پس از فروش آن در هر زمان اطمينان داشته باشد.
۱-۳-۶- محيط و شرايط كاري:

به تجهيزات جانبي نياز ندارد.
۷- درك و تحقق توليد
۱-۷-برنامه ريزي براي درك و تحقق توليد

نيازي به تجهيزات جانبي ندارد.
۲-۷- فرآيندهاي مرتبط با مشتري
۲-۲-۷- تعيين نيازها و ملزومات مرتبط با توليد
نيازي به تجهيزات جانبي ندارد.

۳-۲-۷- مرور و بررسي تجهيزات و امكانات مرتبط با توليد
a-2-2-7-S : قرارداد بازنگري و بررسي بايد در مورد هر فعاليتي تنظيم شود و قراردادهاي فرعي مرتبط با هر بخش از سازمان بايد منعقد شوند.
۳-۲-۷- ارتباط با مشتري

a-3-2-7- مشتري ها بايد در مورد آزمايش و بررسي قرارداد فرعي و عقد اين قرارداد تمايل و رغبت داشته باشند. زماني كه اين حالت ايجاد شود، مشتري ميل و تمايل خود را براي دريافت كيفيت بهتر و موارد مورد نظر خود ترجيحاً مي نويسد.
b-3-2-7- مشتريان و ديگر موارد مرتبط با آن ها و همكاري و هماهنگي بين اجزاء مختلف با در نظر گرفتن نيازها و درخواستهاي مشتري و بمنظور نشان دادن كارآيي و قابليت آزمايشگاه مربوط به فعاليت توليدي مرتبط بايد توجيه شده و اطمينان پيدا كنند.
۳-۷- طراحي و توسعه:‌

۱-۳-۷- طراحي و برنامه ريزي پيشرفت و توسعه
نيازي به تجهيزات جانبي وجود ندارد.
۲-۳-۷- وروديهاي توسعه و پيشرفت و طراحي

نيازي به تجهيزات جانبي وجود ندارد.
۳-۳-۷- خروجيهاي توسعه و پيشرفت و طراحي
نيازي به تجهيزات جانبي وجود ندارد.

۴-۳-۷- بازنگري و بررسي توسعه، پيشرفت و طراحي
نيازي به تجهيزات جانبي وجود ندارد.
۵-۳-۷- تائيد پيشرفت، توسعه و طراحي

نيازي به تجهيزات جانبي وجود ندارد.
۶-۳-۷- اعتبار بخشي و تائيد صلاحيت طراحي، پيشرفت و توسعه
نيازي به تجهيزات جانبي وجود ندارد.
۷-۳-۷- كنترل تغييرات و تحولات توسعه و طراحي
نيازي به تجهيزات جانبي وجود ندارد.
۴-۷- خريد
۱-۴-۷- فرآيند خريد
a-1-4-7-S : زماني كه قرارداد فرعي تنظيم شد، كار و فعاليت بايد توسط يك پيمانكار صلاحيتدار انجام شود.
b-1-4-7-S : سازمان «شركت» بايد در قبال كاري كه براي مشتي انجام مي شود، مسئوليت پذير باشد. به جز در مواردي كه مشتري يا برخي موارد قانوني مسئوليت را از عهده پيمانكار بردارد.

c-1-4-7-S : فهرستي از پيمانكاراني كه براي آزمايشات و بررسيها شركت كرده اند تهيه مي شود و نتايج بررسي هر يك از نظر صلاحيت و قابليت ثبت مي شوند.
d-1-4-7-S : هدف از شيوه ها و روشهاي خريد بايد تعيين شود. همين طور چگونگي و مقصود نهايي از انبار كردن مواد خام و مواد مصرفي تعيين شود.
e-1-4-7-S : تهيه كنندگان و ارائه دهندگان خدمات به مشتريان و عواملي كه بر نتايج نهايي تأثيرگذار باشند بايد بدقت مورد ارزيابي و بررسي قرار بگيرند و اين بررسيها و تحقيقات بايد فهرست و ثبت شوند.
۲-۴-۷- اطلاعات خريد

نيازي به تجهيزات و ماده هاي اضافي وجود ندارد.
۳-۴-۷- تأئيد محصول خريداري شده
a-3-4-7-S : تأمين كنندگان اعتبار براي خريد و مواد مصرفي كه مي توانند بر كيفيت آزمايشات و يا تعيين ميزان صلاحيتها اثر داشته باشند، تا زماني كه بدقت تحت بازرسي و تحقيق قرار نگرفته اند نبايد بكار گرفته شوند. نتايج پس از تائيد صلاحيت افراد، بايد ثبت و بايگاني شوند.
۵-۷- بازنگري و بازبيني خدمات و توليد

۱-۵-۷- كنترل توليد و بازنگري و نظارت بر خدمات
a-1-5-7-S : روشهاي مناسب و كارآمد و شيوه هاي مؤثر بايد براي آزمايشات بكار گرفته شوند. اين روشها بايد در نمونه گيري، اداره و مديريت آنها و ذخيره و نگهداري موارد آزمايشي اعمال شوند. اگر اين روشهاي كارآمد مورد استفاده قرار گرفت و نتايج مورد قبول حاصل نشد از تكنيكهاي آماري براي تحليل اطلاعات و داده ها استفاده مي شود. ابزار و تجهيزات بكار رفته در اين آزمايشات بايد داراي كارآيي و قابليت مطلوب و مورد اطمينان باشند. هر گونه انحراف و اشتباه در آزمايش سبب حصول نتايج غيرمطلوب و نادرست مي شود. هرگونه تغيير و تحول بايد ثبت شده و جزئيات آن بدقت بيان شده و بايگاني شوند. اين تغييرات در صورتي داراي اعتبار هستند كه توسط مشتري تائيد شوند.

b-1-5-7-S : آزمايشات با استفاده از روشهاي مورد تأييد مشتري بايد انجام شوند و نتايج حاصله بايد از هر نظر مورد تائيد او باشند. روشهاي بكار رفته بر طبق استانداردهاي پذيرفته شده بين الملل انتخاب شده اند. همواره و در هر آزمايش بايد آخرين ويرايش و متن تهيه شده از روش آزمايشي مورد استفاده قرار بگيرد.
روشهاي اصلاح شده و يا روشهايي كه از سوي شركت «و مشتري» از نظر اعتبار پذيرفته شده باشند مي توانند استفاده شوند، اين روشها در صورتي كه مورد پذيرش بوده و د

اراي كارآيي و قابليت بهتر باشند ترجيحاً بكار گرفته مي شوند. مشتري بايد از هر نظر، روش را تائيد كند و از چگونگي تغييرات آن آگاهي داشته باشد.
c-1-5-7-S : توسعه و پيشرفت روش آزمايش بايد توسط منابع انساني ماهر و صلاحيتدار و تجهيزات پيشرفته صورت بگيرد. پيشرفت و توسعه روش و تغييرات آن تنها در صورتي قابل پذيرش است كه از نظر كارآيي و سودمندي روش مورد تائيد باشد.
d-1-5-7-S : زماني كه از روشهاي غير استاندارد استفاده شود، بايد توافق لازم بين دو طرف در مورد هر گونه نتيجه حاصله صورت بگيرد. روشهاي غير استاندارد بايد قبل از بكارگيري، تائيد شوند. روشهايي كه از نظر محتواي دروني پيشرفت و تكامل پيدا مي كنند بايد داراي موارد زير باشند:
– شناسائي روش

– هدف
– نوع مورد و موضوع آزمايشش
– متغيرها يا مقادير و محدوده هاي تعيين شده
– تجهيزات و امكانات مورد نياز براي بكارگيري يك روش
– استانداردهاي مرجع و مواد خام مورد نياز
– شرايط محيطي لازم و هرگونه دورة زماني لازم براي تثبيت نتايج
– توضيح روش
– نيازها و ملزومات استاندارد براي بهبود نتيجه
– اطلاعات ثبت شده و روشهاي تحليل و ارائه آنها.
– روش تخميني براي تحليل اطلاعات تخميني «تصادفي»
d-1-5-7-S : انتخاب روشها بايد با در نظر گرفتن عوامل تأثيرگذار بر صحت نتايج و قابليت اطمينان آنها صورت بگيرد، اين عوامل را مي توان بصورت زير بيان كرد:
– عوامل انساني
– شرايط محيطي و سهولت كار
– روشهاي آزمايش و اعتبار بخشي به روش
– تجهيزات و ابزار
– قابليت پيروي از استاندارد
– نمونه گيري
– مديريت و اداره موارد آزمايشي
۲-۵-۷- اعتبار بخشي فرآيندها براي بررسي و بازنگري خدمات و توليد
a-2-5-7-S : اعتبار بخشي بوسيله آزمايش و بازنگري با هدف بهبود و اصلاح تجهيزات و امكانات براي كاربرد ويژه اي صورت مي گيرد.
b-2-5-7-S : روشهاي غير استاندارد، روشهاي طراحي و توسعه داخلي و روشهاي استاندارد بكار رفته براي دستيابي به هدف مورد نظر بكار گرفته مي شوند و در كنار آن روشهاي استاندارد بايد اعتبار بخشي به شيوه ارائه شده بكار گرفته شوند. اين امر در هر زمينه با توجه به نياز مطرح در آن انجام مي شود. نتايج بدست آمده و روشهاي بكار گرفته شده بايد ثبت و بايگاني شوند. هدف از اين كار ارائه يك روشي بهتر معتبر با كارآيي بيشتر است.
c-2-5-7-S : محدوده و دقت و صحت نتايج و مقادير از طريق روشهاي استاندارد قابل تعيين است و در اين رابطه نيازهاي مشتري بايد در نظر گرفته شوند.
d-2-5-7-S : روش بكار رفته بايد از نظر دقت مورد تائيد قرار بگيرد و كاربرد و كارآيي آن با توجه به نياز مطرح و مورد نظر، مورد تائيد قرار بگيرد.
e-2-5-7-S : روشهايي كه براي تخمين اطلاعات تخميني و تقريبي استفاده مي شوند بايد از هر نظر براي هدف مورد نظر كامل و مناسب باشند و اطلاعات و نتايج حاصل از آن قابل استناد باشند.
قدرت و توانايي تخمين اين روشها به عوامل زير وابسته هستند:
– امكانات مورد نياز براي روش آزمايشي
– امكانات و تجهيزات مشتري
– وجود محدوديتهاي مربوط به تصميمات در مورد كارآيي روش با در نظر گرفتن ويژگيها و خصوصيات آن حداقل بايد موارد و بخشهاي اصلي و مهم در اين رابطه در نظر گرفته شوند و نتايج آزمايش بايد منطقي بوده و داراي حداقل ميزان خطا باشند. اگر اين ويژگيها در مورد روشهاي بكار رفته بدقت مورد توجه قرار بگيرند مي توان به نتايج مطلوبي دست يافت و شركت مي تواند بر پايه اين نتايج تصميمات مربوط به تجهيزات و امكانات و تهيه آنها را بگيرد.
۳-۵-۷- شناسائي و قابليت پيروي و دنبال كردن
a-3-5-7-S : هر كدام از ابزار و امكانات و نرم افزار مرتبط با آنها كه براي آزمايش بكار گرفته مي شوند بايد داراي ويژگي قابل قبولي در رابطه با كميتي كه مورد آزمايش است، باشند، تا بتوان به نتايج آنها اعتماد كرد.
۴-۵-۷- ويژگي و خصوصيت مشتري

a-4-5-7-S : روشها بايد به گونه اي انتخاب شوند كه حفاظت، بكارگيري و ذخيره سازي و آزمايش موارد بصورت كارآمد و تأثيرگذار صورت بگيرند. روشها بايد داراي بخش بازنگري و بررسي براي جلوگيري از ايرادات و اشكالات در آزمايش و نتايج مربوط به آنها باشند.
b-4-5-7-S : موارد تنظيم و مورد نظر آزمايش و تجهيزات آن بايد با در نظر گرفتن مطالب و بخشهاي مهم براي شركت انتخاب شوند. موارد و نتايج مربوط به آنها بايد قابل دنبال كردن باشند. و در زمان نياز بتوان سيستم بكار گرفته شده براي كسب آن نتايج را به سيستم هاي فرعي تفيك كرد.
c-4-5-7-S : بر طبق نتايج و شرايط بدست آمده مي توان اوضاع محيطي و شرايط كاري را تعيين كرد. اگر سهولت و كارآيي روش تائيد شود، مشتري بايد قبل از تائيد آن، از صحت نتايج اطمينان حاصل كند.

d-4-5-7-S : امكانات و تجهيزات بايد براي استفاده از روشهاي مطرح شده فراهم باشند و به گونه اي بكار گرفته شوند كه حداقل تلفات و آسيب به تجهيزات و كل شرايط آزمايش وارد شود. تجهيزات اداره و مديريت بايد با توجه نوع ابزار مورد استفاده و هدف تعريف شده از فعاليت آنها و حساسيت كار انتخاب و بكار گرفته شوند. شرايط محيطي و فضاي كاري از جمله موارد مهمي هستند كه در هر بررسي و آزمايش بايد ثبت شوند. روشهاي بررسي و بازرسي در رابطه با امنيت و ايمني محيط و شرايط بايد بكار گرفته شوند.
a-6-7-S : ابزار و نرم افزاري كه براي آزمايش و تنظيم كردن و نمونه گيري استفاده مي شوند بايد از نظر دقت و صحت نتايج در سطح قابل قبولي باشند. همين طور برنامه هاي كاليبره «تنظيم» كردن بايد در نظر گرفتن معيارهاي مهم و اساسي و دستيابي به بهترين نتيجه تدوين شوند. قبل از بكارگيري اين برنامه ها بايد شرايط و تجهيزات از كليه جوانب بررسي و بازبيني شوند و هر بخش با استانداردهاي مربوط خود تطابق داده شود.
b-6-7-S : زماني كه كاليبره «تنظيم» كردن بدرستي و با دقت انجام شود و ضرايب تصحيح در نتايج اعمال شوند، مي توان به سيستم از نظر صحت نتايج و اطلاعات حاصله اطمينان كرد و از عملكرد صحيح ضرايب تصحيح مطمئن بود.

c-6-7-S : ابزار و تجهيزات مورد استفاده و كاليبره كردن آنها بايد بدقت انجام شوند تا بتوان به نتايج بدست آمده از آنها اطمينان و استناد كرد.
d-6-7-S : نتايج و اطلاعات حاصل از تجهيزات بايد در شرايط اضافه نيز جمع آوري و ثبت شوند و محدودة مجاز براي عملكرد صحيح بايد تعيين شود. اين امر سبب مي شود كه خدمات مربوط به تعمير ابزار در اثر اضافه بار كاهش يابند.
e-6-7-S : نتايج براي هر مورد بايد با استفاده از نرم افزار بكار رفته در سيستم ثبت شوند كه شامل موارد زير هستند:
– شناسائي موضوع و نرم افزار مرتبط با آن.
– نام سازندگان، شناسائي نوع و شماره سريال.
– بررسي اينكه تركيب تجهيزات و استفاده يكپارچه از آنها داراي قابليت و كارآيي مطلوبي است.
– وضعيت بعد از اصلاح ايرادات.
– دستورالعملهاي ارائه شده از سوي سازندگان و مرتبط با محصولات آنها.
– تاريخها، نتايج و كپي گزارشات مربوط به تائيديه ها و مدارك و استاندارد قابل قبول بايد ثبت شوند.
– اشكال، آسيب و تعمير ابزار و تجهيزات.