چکیده

زمینه وهدف:از آنجایی که استفاده از رادیوگرافی در کودکان به دلیل خطرات اشعه ، تداخل تصویر جوانه دندانهاي دائمی با ریشه دندانهايشیري و عدم همکاري مشکلاتی را به همراه دارد، دستگا ههاي آپکس یاب الکترونیکی (Electronic Apex Locator) در درمان اندودنتیک دندانهاي شیري استفاده می شوند. دقت این دستگاه ها در موارد وجود تحلیل ریشه مخصوصا تحلیلهاي جانبی در دنـدانهاي شـیري مـورد سـوال است، لذا هدف این مطالعه مقایسه دقت دستگاه Denaport ZX در تعیین طول کانال دندانهاي شیري تحلیل رفته با تحلیل نرفته است .

مواد و روش کار :در این مطالعه بافت پالپی۵۲دندان که قرار بود کشیده شوند خارج گردید و طول کانال ریـشه دنـدان هـا توسـط دسـتگاه

Dentaport ZX تعیین شد و سپس دندانها کشیده شدند و طول حقیقی کانال دندان ها با فایل شـماره ۱۵ و بـا دقـت ۰/۱mm بوسـیله کـولیس اندازه گیري شد. اطلاعات حاصله با اسـتفاده از آزمونهـاي chi-square، ضـریب همبـستگی درون گروهـی و تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفـت و

P<0/05 معنی دار تلقی گردید.

یافته ها :دقت دستگاه در موارد بدون تحلیل ریشه ، در حد فاصل-۰/۵میلیمتر از فورامن آپیکال%۹۶/۰۸و در حد فاصل-۰/۲میلیمتـر ازفورامن آپیکال %۸۴/۳۱ بود.همچنین دقت دستگاه در موارد وجود تحلیل ریشه ، در حد فاصـل -۰/۵ میلیمتـر از فـورامن آپیکـال %۸۹/۰۶ و در حد فاصل -۰/۲ میلیمتر از فورامن آپیکال %۵۳/۱۲ بود(.(P<0/05

نتیجه گیري: با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش دقت تعیین طول کانال ریـشه دنـدان شـیري توسـط دسـتگاهDentaportZX در موارد وجود تحلیل ریشه کمتر از موارد بدون تحلیل ریـشه مـی باشـد. (طبیـب شـرق، دوره۱۰، شـماره۱، بهـار۸۷، ص۴۵
تا (۵۱

کلیدواژه ها:درمان ریشه دندان ، دندان شیري ، آپکس یاب ، ریشه تحلیل رفته

مقدمه

درمان موفقیت آمیز ریشه به تهیه صحیح حفره دسترسی، تمیز کردن کانالها و پرکردن مناسب آنها بستگی دارد. تمامی این مراحل باید در محدوده کانال ریشه و با طول مناسب صورت گیرد، لذا تعیین طول کارکرد مناسب کلید موفقیت درمانهاي اندودنتیک محسوب می شود.((۱

بخاطر تحلیل و رسوب بافت سخت در کانال ریشه دندانهاي شیري، شکل، ابعاد و وضعیت آپکس ریشه تغییر می کند، در

نتیجه آناتومی کانال دندانهاي شیري را به دقت نمی توان مشخص کرد. براي به حداقل رساندن امکان صدمه به پري اپیکال و دندان جانشین، طول ریشه باید به دقت و بدون گذشتن از آپکس تعیین شود.از طرف دیگربه دلیل استفاده از ZOE

باخواص آنتی سپتیک محدود براي پرکردن کانال دندانهاي شیري باید طول دقیق کانال براي تمیز کردن کامل آن مشخص

شود. (۲)