چکیده

زمینه و هدف: ریشه کنی هلیکو باکتر پیلوري نقش مهمی در درمان زخم پپتیک و سوهاضمه دارد.رژیمهاي متعددي جهت درمـان ریـشهکنی این ارگانیسم پیشنهاد گردیده است. به دلیل مقاومت نسبتا بالاي ارگانیسم نسبت به مترونیدازل در ایران، داروهاي دیگري بعنـوان جـایگزین
پیشنهاد شده اند. در این مطالعه فورازولیدون در مقایسه با تتراسیکلین در رژیم چهار دارویی مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روش کار: در این کارآزمایی بالینی۱۰۹بیمار مبتلا به سوهاضمه با عفونت هلیکو باکتر پیلوري که از شهریور تا اسفند۱۳۸۳به کلینیکداخلی بیمارستان خاتم الانبیائ زاهـدان مراجعـه نمودنـد بطـور تـصادفی در دو گـروه درمـانی قـرار گرفتنـد. بیمـاران گـروه اول بمـدت ۲ هفتـه امپرازول۲۰ میلیگرمی هر ۱۲ ساعت ، بیسموت ساب سیترات۲۰۰ میلیگـرم هـر۶ سـاعت، آموکـسی سـیلین ۱۰۰۰میلـی گـرم هـر ۱۲سـاعت و

فورازولیدن ۱۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت ( رژیم(OAB-F وگروه دوم تتراسیلکین ۵۰۰ میلیگرم هر ۱۲ ساعت بـه جـاي فورازولیـدون (رژیـم

(OAB-T به همان مدت دریافت کردند.

یافته ها: ۴۹بیمار در گروهOAB-Fو۵۱بیمار در گروهOAB-Tمطالعه را به پایان رساندند.میزان ریشه کنی هلیکو باکتر پیلوري بر اسـاسمنفی شدن آنتی ژن مدفوعی در گروه OAB-F وOAB-T در پایان هفته چهارم بترتیب ۸۵/۷ و۸۰/۴ درصد بود.

نتیجه گیري: رژیم درمانی حاوي فورازولیدون((OAB-Fدر ریشه کنی هلیکو باکتر پیلـوري مـوثر و بـا توجـه بـه ارزان و در دسـترس بـودن

داروي فورازولیدون، رژیم قابل قبولی در درمان هلیکو باکتر پیلوري در ایران می باشد. (مجله طبیب شـرق، دوره۹، شـماره۴، زمـستان۸۶،

ص۲۳۷ تا (۲۴۶

کلیدواژه ها: هلیکو باکتر پیلوري، رژیم ریشه کنی، سوهاضمه، فورازولیدون، تتراسیلکین

مقدمه
عفونت با هلیکو باکتر پیلوري شایعترین عفونت میکروبی می باشد.(۸و۷و(۳ با توجه به اهمیت عفونت هلیکو باکتر پیلوري در
مزمن در انسان است که در سراسر دنیا و در تمام سنین مشاهده انسان، بدیهی است تشخیص صحیح، سریع و درمان مناسب این
می شود.((۱ این عفونت در کشورهاي در حال توسعه در مقایسه ارگانیسم بسیارمهم است. تست هاي تشخیصی این عفونت به دو
با کشورهاي صنعتی شایعتر بوده ودر سنین پایین تري مشاهده دسته تقسیم می شود: -۱ تستهاي تهاجمی که بوسیله
می شود.((۱ درکشورهاي در حال توسعه شیوع عفونت در بالغین اندوسکوپی و انجام نمونه برداري و بررسی نمونه بافتی انجام
بیش از۸۰ درصد است.(۱و(۲ تقریبا در تمام افرادي که عفونت را می شود -۲ تستهاي غیر تهاجمی که شامل تست تنفسی اوره،
کسب کرده اند التهاب مزمن معده ایجاد می شود.این ارگانیسم سرولوژي وآزمایش آنتی ژن مدفوعی می باشد. جهت تشخیص
ارتباط قوي با ایجاد زخم پپتیک و سرطان (آدنوکارسینوم) معده ابتدایی معمولا از روشهاي غیر تهاجمی مانند سرولوژي و
دارد و عامل مهم ایجاد کننده یک نوع لنفوم معده (Maltoma) آنتی ژن مدفوعی و براي پیگیري از تست تنفسی اوره و آزمایش

آدرس نویسنده مسئول: زاهدان، بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) ۲۳۷ Email: yailia121 @yahoo.com

آنتی ژن مدفوعی استفاده می شود.(۱۰و(۹

در مورد درمان ریشه کنی این ارگانیسم رژیم هاي متعددي پیشنهاد گردیده است. شایعترین رژیمهاي توصیه شده به عنوان خط اول درمان شامل رژیمهاي سه دارویی (مهارکننده پمپ پروتون – آموکسی سیلین- کلاریترو مایسن) و چهار دارویی

(مهارکننده پمپ پروتون – بیسوت – مترونیدازل- تتراسیکلین)

می باشد. با توجه به عوامل مختلفی مانند عوارض داروها، میزان تحمل بیمار، میزان مقاومت ارگانیسم به دارو، هزینه درمان و در دسترس بودن دارو استفاده از رژیمهاي پیشنهادي فوق همواره ممکن نیست. به همین دلیل مطالعات وسیعی در مورد امکان استفاده از رژیمهاي دیگر جهت ریشه کنی هلیکو باکتر پیلوري انجام شده است. با توجه به ارزان و در دسترس بودن داروي فورازولیدون در کشورهاي در حال توسعه، چندین مطالعه در مورد تاثیر فورازولیدون در رژیمهاي ریشه کنی هلیکو باکتر پیلوري انجام شده است. میزان ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوري در این رژیمها از ۶۶ درصد تا ۹۵ درصد متفاوت بوده است.((۱۱-۱۷