مكان بهينه توليد پراكنده در بازار الكتريسيته غير قانون مند

چكيده: اين مقاله در دو روش جديد براي مكان بهينه توليد پراكنده در يك بخش ار بهينه (opf) را نمايش مي دهد كه برپايه بازار عمده فروشي الكتريسيته است توليد پراكنده فرض مي شود كه در بازار عمده فروشي الكتريسيته ،زمان واقعي شركت مي كند مسئله مقدار و مكان بهينه براي دو هدف متفاوت فرمول بندي مي شود با نام ماكزيموم سازي رفاه اجتماعي و ماكزيموم سازي شود محل هاي كانديد براي مكان توليد پراكنده بر پايه قيمت حدي محلي (lmp) مشخص مي شود مطابق با ضرايب لاكرانژ مربوط به معادله پخش توان اكتيو براي هر

گروه lmp هزينه حدي كوتاه مدت (srmc) الكتريسيته مشخص مي شود مقدار پرداخت مصرف كننده به عنوان يك محصول و نتيجه lmp ارزيابي مي شود و مقدار و بار در هر باس بار به عنوان ديگر رتبه بندي براي تعيين گره اي كانديد براي مكان توليد پراكنده ارائه شده است رتبه بندي ارائه شده جنبه هاي مهندسي سيستم عملي را و جنبه هاي اقتصادي بازار عملي را به هم مرتبط مي كند و به عنوان شاخص هاي خوبي براي مكان توليد پراكنده به طور خاص در يك بازار توليدي عمل مي كند به منظور ايجاد يك سناريو متفاوت از توليد هاي پراكنده در دسترسي بازار چندين مشخصه هزينه در نظر گرفته مي شود براي هر مشخصه هزينه توليد پراكنده يك مكان و مقدار بهينه براي هر هدف مشخص مي شود روش ارائه شده روي

سيستم تست ۱۴ با سه IEEE اصلاح شده تست شده است
مقدمه:توليدهاي پراكنده به عنوان توليد كننده هاي توان كوچك در نظر گرفته مي شوند كه با ايجاد ظرفيت اضافي براي سيستم قدرت مكمل ايستگاههاي توان مركزي هستنداگر چه توليدهاي پراكنده هرگز جايگزين ايستگاههاي توان مركزي نمي شوند با اين حال اينها مي‌توانند انتخاب مطلوب باشند هنگاميكه قيود شبكه انتقال مانع اقتصادي شدن يا كمترين گراني مبلغ انرژي كه مي رسد به دست متقاضي مي شود باشد اگر چه نفوذ و امكان پذيري يك توليد پراكنده در يك محل خاص توسط تكنولوژي همانند فاكتورهاي اقتصادي تحت تاثير قرار داده مي شود شايستگي و اياقت تكنولوژي پياده سازي توليد پراكنده باعث پشتيباني ولتاژ ، كاهش تلفات انرژيث ، ازاد سازي ظرفيت سيستم و توسعه قابليت اطمينان سيستم مي شود

(۱) همچنين نفوذ اقتصادي باعث حصاري در مقابل افزايش قيمت الكتريسيته مي شود اين عامل با دسته شدن عمودي نهادها و مانيسم هاي بازار همانند قيمت گذاري زمان واقعي تقويت مي شود با تغذيه بارها و در طي دورهاي زماني يك بار كه هزينه الكتريسيته بالا است توليد پراكنده به عنوان يك مكانيسم مصونيت قيميت ، مي تواند بهترين سرويس دهي را داشته باشد توليد پراكنده مي تواند داراي يك مقدار بزرگي باشد در يك منطقه با ازدحام بالا كه lmp بيشتر از هر جاي ديگري است در چنين موقعيتي آن مي تواند به بارهاي محل

سرويس دهي كند و به طور موثري بار شبكه را كاهش دهد مكان توليد پراكنده با اين حال بايد با در نظر گرفتن مقدار و محلش انجام شود ماكن به منظور ماكزيموم سازي سود توليد پراكنده پياده سازي شود در شبكه بايد بهينه باشد مكان نادرست در بعضي موقعيت ها مي تواند مزايا را كاهش دهد وحتي عملكرد سيستم را به خطر اندازد مطالعه حاضر شامل مكان توليد پراكنده در pool است كه بر پايه بازار عمده فروشي الكتريسيته توزيع متمركز است

توليد پراكنده به عنوان يك بار منفي در نظر گرفته مي شود مسئله مكان براي دو هدف متفاوت با نام ماكزيموم ساز ، رفاه اجتماعي و ماكزيموم سود مالك توليد پراكنده ، فرمول بندي مي‌شود
۲:فرمول بندي مسئله : مسئله با دو تابع هدف مجزا با نام، ماكزيموم سازي رفاه اجتماعي و ماكزيموم سازي سود فرمول بندي شده است رفاه اجتماعي به عنوان تفاوت بين كل مزاياي مصرف كننده۹ منهاي كل هزينه توليد تعريف شده است (۱۲)

آن به عنوان مجموع مازاد تولييد كننده ها و مازاد مصرف كننده ها ، همان طوركه در شكل ۱ نشان داده شده است ، در نظر گرفته شده است در قسمت كلي آن مازاد جامعه را نمايش مي‌دهد و زماني ماكزيموم است كه قيميت بازار با هزينه حدي توليد واحد الكتريكي آخر برابر باشد (۱۲) الگوريتم opf قديمي براي مينيموم سازي هزينه اصلاح شده است تا پيشنهاد هاي تقاضا دهنده ها را و علاوه بر آن پيشنهاد هاي توليد كننده ها را متحد و يكي كند

Lmp به عنوان ضرايب لاكرانژ معادله تعا دل توان در opf مشخص مي شود پيشنهادهاي توليد كننده و مصرف كننده به عنوان ورودي opf در نظر گرفته مي شود مورد پايه opf بر مبناي الگوريتم ماكزيموم سازي رفاه اجتماعي است توزيع توليد ،تقاضا ها و قيمت ها را در هر يك از گروه ها ارزيابي مي كند قيمت هاي گره اي به دست آمده براي تعيين گره هاي كانديد ،براي مكان توليد پراكنده شاخص هستند به منظور كاهش قيمت الكتريسه براي يك متقاضي مكان توليد پراكنده با تغيير سناريوهاي توزيع ،تغيير مي كند با توجه به مسئله ماكزيموم سازي سود از ديدگاه مالك هاي توليد پراكنده كه مكان توليد پراكنده در گروههاي ار انتخاب مي شود به منظور اينكه آنها ماكزيموم سود را خارج از توان توزيع شده به دست اورده اند مكان و مقدار انتخاب شده براي توليد پراكنده براي همان مقدار كه سود را ماكزيموم كرده است بايد lmp را كاهش دهد همچنين مقدار lmp بيشتر به طور قابل ملاحضه اي بار ده را كاهش مي دهد و باعث سود منفي مي شود

شكل ۱: مازاد اجتماعي با منحني هاي درجه دوم تقاضا و منبع
۲٫۱: ماكزيموم سازي رفاه اجتماعي : بايد هدف به عنوان منحني سود درجه دوم خريدار (DISCO) منهاي منحني پيشنهاد درجه دوم توليد فروشنده (GENCO) منهاي تابع هزينه درجه دوم توليد ، مالك توليد پراكنده ،فرمول بندي مي شود متناوبا مسئله ماكزيموم سازي (۱) مي تواند به عنوان يك مسئله مينيموم سازي تابع هدف در۱- فرمول بندي شود (۲)
۲٫۲: قيود تساوي: شبكه براي انتقال انرژي الكتريكي از طريق معادله تعادل توان در هر گره شبكه مدل مي شود مجموع پخش توان ، اكتيو و راكتيو ، تزريق شده به يك گروه منهاي پخش توان استخراج شده از گره بايد صفر شود
(۳)(۴)

۲٫۳:قيود نامساوي: محدوديتهاي توليد : نيروگاههاي توليد داراي يك ماكزيموم و مينيموم ظرفيت توليد هست توليد خارج از آن عملي نيست كه به خاطر دلايل اقتصادي و تكنيكي حد هاي توليد پاييني و بالايي براي توان اكتيو و راكتيو خروجي به صورت زير مشخص مي شود
حدهاي توان اكتيو توليدي: PGi≤PGi≤ PGi

حدهاي توان راكتيو توليدي: QGI ≤≥
حد خط انتقال : حد خط انتقال را ، ماكزيموم تواني كه يك خط انتقال مفروض قادر است تحت شرايط داده شده انتقال دهد مشخص مي كند حد بر مبناي ملاحضات حدهاي پايداري و حرارتي پايه ريزي مي شود حدهاي حرارتي معمولا براي خطاها ي كوتاه در نظر گرفته مي‌شوند قيود زير براي قدر مطلق پخش توان هم در طرف ارسال و هم در طرف دريافت براي يك خط خاص كه در حد بالايي خط است در نظر گرفته مي شود Sji≤Sj .Sij≤Sij
حد ولتاژ باز: محدوديت هاي ولتاژ مربوط به ولتاژ باس است كه بايد در يك رنج و مجاز باقي بماند Vi≤Vi≤Vi
N نشان دهنده كل تعداد باس هاي سيستم است PGI نشان دهنده توان حقيقي توليد شده در باش زام است PPI نشان دهنده تقاضاي توان حقيقي در باس زام است PPGI نشان دهنده توان تغذيه شده توليد پراكنده در باس زام است

…………..=(PDI) BI نشان دهنده تابع هاي سود خريدار است در باس زام ،………..=(PPI) CI نشان دهنده قيمت پيشنهادي توليد كننده است در باس زام،………=(PDGI)C نشان دهنده مشخصه هزينه توليد پراكنده در باس زام است ؛VI نشان دهنده ولتاژ در باس زام است ؟؟؟؟؟؟نشان دهنده زاويه توان در باس زام است PGI,PGI نشان دهنده حدهاي بالا و پائين توليد توان حقيقي است در باس زام و ISIJ نشان دهنده قابليت خط IJ است و GIJ نشان دهنده كنركتانس خط IJ است QGI نشان دهنده توان راكتيو توليد شده در باس زام است و QGIوQGI نشان دهنده حدهاي بالا و پائين توان راكتيو توليد شده در باس زام است و VIوVI نشان دهنده حدهاي بالا و پائين در باس زام است و sji نشان دهنده توان مختلط انتقال است و sij وsji نشان دهنده توان مختلط انتقالي از باس زام است و sjiوsij نشان دهنده حد پخش توان مختلط براي خط ij و خط ji است براي مورد پايه opfو PDGI است و بر اساس بار PGI=0 است براي باس ژنراتور PDI=0 است

۲۰۴: ماكزيمم سازي سود: فرمول ماكزيمم سازي سود شامل دو بلوك تودرتو مي باشد بلوك داخلي توسط اپراتور مستقل سيستم (ISO) ارائه مي شود به منظور دستيابي به بهينه اقتصادي كوتاه مدت ISO پيشنهادهاي توان الكتيكي ا منابع مصرف كننده ها و همچنين مقدار و مكان توليد پرانه را از مالك توليد جمع آوري مي كند مالك توليد پراكنده يكي يكي از شركت كننده هاي بازار مي شود و در جارج بوك قرار مي گيرد و مقدار توليد پراكنده اي كه آنها خواهان نفوذ در بازار هستند را اعلم مي كنند ISO سپس OPF را با در نظر گرفتنقيود شبكه اجرا

مي كند هدف از اين OPF اين است كه كل هزينه را MIN كند اين بلوك كنترل سرتا سري و هماهگي توليد پراكنده قرار داده مي شود به منظور محاسبه سود كه به عنوان بازده منهاي هزين براي توليد پراكنده خاص ارزيابي شده فرآيند تكراري است و همانند LMP اغلب يك تابعي از نفوذ توليد پراكنده مي باشد سود مربوط به مكان توليد پراكنده در هر يك از گره ها ارزيابي مي شود كه PDGI نمايش دهنده مقدار توليد پراكنده در گره زام است و زام نشان دهنده مشخصه هزينه توليد پراكنده در گره لازم است فرآيندهاي ماكزيمم سازي گره را مطابقا مقدار تليد پراكنده بهينه را كه باعث ماكزيمم سود براي مالك توليد پراكنده مي شود را تعيين خواهد كرد

۳:روش بررسي : براي يك ترتيب مشخص منحي هاي پيشنهاد تقاضا وتوليد مورد پايه OPF اول تفات قيمت الكتريسيته براي گروههاي مختلف از شبكه را محاسبه مي كند قيمت هاي گره اي از ضرايب لاگرانژ با توجه به قيود تساوي غير خطي بدست مي آيند تابع هاي افزايش براي پيشنهادهاي توليد كننده و تابع هاي كاهش براي پيشنهاد مصرف كننده ها همانند هزينه حدي يا سودهاي پينهاد دهنده بحث مي شود تفاوت قيمت ها ، نتيجه قيود خط اكتيو و تلفات در سيستم انتقال است براي تعيين گرههاي كانديد براي مكان توليد پراكنده دو رتبه بندب تعريف مي شود به نام LMP بر پايه رتبه بندي و پرداخت مشتري(CP) بر پايه رتبه بندي

۳٫۱: قيمت محلي حدي (LMP) بر پايه رتبه بندي : LMP ضرايب لاگرانژ مرتبط با معادلات پخش توان اكتيو براي هر باس در سيستم مي باشد LMP در هر گروه در سيستم متغير مضاعف براي قيد تساوي در آن گروه مي باشد
[B] LMP. در حالت كلي از سه مولفه حدي انرژي (براي تمام باس هايشان) يك مولفه حدي تلفات و يك مولفه ازدحام با در نظر گرفتن قيمت نقدي توان حقيقي در بس زام LMP از رابطه زير داده مي شود

(۶) (۷)
كه از مولفه حدي انرژي در باس مرجع است كه براي تمام باس ها يكسان است
؟؟؟؟؟؟؟؟؟مولفه حدي تلفات است و؟؟؟؟؟؟؟ملفه حدي تلفات است بنابراين قيمت نقدي در هر باس قيمت برابر بازده اقتصادي بازار در مقدار الكتيسيته در آن نقطه است فاكتوري كه در هر جاي سيستم ثابت است LMP بيشتر شامل يك تاثير بزرگتري از معادلات پخش توان اكتيو در يك گره روي كل رفاه اجتماعي سيستم مي شود به عبارت ديگر LMP بيشتر شامل توليد بيشتر است كه به خاطر فشار تقاضا در آن گره است آن بنابراين شاخص براي هدف ماكزيمم سازي رفاه اجتماعي ايجاد مي كند و تزريق توان اكتيو در آن گره رفاه اجتماعي خالص را توسعه خواه داد همان طور كه فرض شد توليد پراكنده توان حقيقي را به يك گره تزريق مي كن گره با بيشترين انرژي داراي حق تقدم اوليه براي مكان توليد پراكنده است مطابقا باسهاي بار بصورت كاهش درجه LMPها رتبه بندي مي شوند اولين گره ها در رتبه بندي به عنوان بهترين كانديد براي مكان توليد پراكنده است همانطور كه در زر نشان داده شده است
(۸)(۹)

كه N تعداد محل هاي بار است
۳٫۲: پرداخت مصرف كننده بر پايه رتبه بندي :CP محاسبه شده به عنون نتيجه LMPو ظرفيت بار به عنوان ملاك ديگري براي تفكيك گره هاي كانديد براي مكان توليد پراكنده در نظر گرفته شده است بنا براين CPارزيابي شده در باس بار زام نتيجه LMP است و كار در باس زام
(۱۰)(۱۱)
CPI مصرف را در گره زام منعكس مي كند كه بايد براي الكتريسيته پرداخت شود رتبه بندي تحت تاثير اين واقعيت است كه بازار براي مكان توليد پراكنده و توانه ازدو ديدگاه ديده مي شود اولين سناريو در جايي است كه قيمت بالا است اما بار نسبتا كم است در حالي كه در جاي ديگر قيمت نبتا پايين است اما زياد است رتبه بندي بر پايه پرداخت مصرف كننده قصد دارد كه تمركز كند روي سناريو بعدي جاييكه تمام پرداخت گره اه داراي حق تقدم است نسبت به قيميت بالا رتبه بندي داراي تاثير سر تاسري كاهش بارها در سيستم است با اين تاثير LMP

كاهش پيدا مي كند و خاموشي مصرف كننده هاي مهم بسته مي شود همچنين حجو كه آنها بايد پرداخت كنند كمتر مي شود در مقايسه با زماني كه توليد پراكنده نباشد گره هاي كانديد به طو تكراري مكان انتخاب مي شوند مكان با در نظر گرفتن چند بن مشخصه هزينه براي توليد پراكنده فرض شده است همانطور كه تكنيك مكان قصد داردLMP پائين بياورد توليد پراكنده با هزينه عمل كردي بيشتر از LMP هيچ شانس براي بدست آردن مكان ندارد توليد پراكنده با هزينه عمل كردي كمتر از پيشنهادهاي توليد كننده انتظار مي رود كه داراي نفوذ بيشتري باشد د حاليكه با هزينه بيشتر انتظلر مي رود كه نفوذ كمتري داشته باشد

۴: شبيه سازي نتايج و بحث
تاثيرات نفوذ تليد پراكنده تحت دو سناريو با نام ماكزيمم سازي رفاه اتماعي و ماكزيمم سازي سود با جزئيات كامل بحث شد آناليز براي مشخصه هاي هزينه مختلف كه براي توليد هاي پراكنده فرض شده است توسعه داده شده

جدول۱: داده هاي توليد پراكنده
شكل۲:مشخصه هزينه توليد پراكنده متفاوت
مشخصه هاي هزينه افزايش مربوط به توليدهاي پراكنده در نظر گرفته شده در اين مطالعه در شكل ها نشان داده شده است همانطور كه مولفه درجه دوم توليد پراكنده ۱: و توليد پراكنده ۲: خيلي كوچك است هزينه افزايش شان اغلب براي كل رنج خروجي ثابت است همچنين با مورد توليد پراكنده ۷ يكسان است همچنين توليدهاي پراكنده ۳ و۵ افزايش يكنواخت هزينه افزايش را با تقاطع در چندين نقطه نمايش مي دهد

۴٫۲: تحليل مورد پايه: ماكزيموم سازي مسئله رفاه اجتماعي رفاه مصرف كننده ها همانند توليدكنندگان در بر مي گيرد
شكل۳: مشخصه هاي هزينه افزايش از توليدهاي پراكنده مختلف
جدول۲: رتبه بندي بر پايه LMP اناليزها براي مشخصه هاي هزينه مختلف كه براي توليد پراكنده فرض شده توسعه داده شده است
سيستم استفاده شده در اين مطالعه سيستم تست ۱۴ با سه اصلاح شده JEEE است كه شامل و باس بار و۵ ژنراتوراست بارها قابل ارتجاع شده با ضريب قدرت و GO فاز مكازيمم رفاه اجتماعي براي مورد پايه در هر گره ۴ است به طو معكوس بيشترين ?????? ثبت شده در گره ۱۴ است همانطور كه در جدول ۲نشان داده شده است اين نشان مي دهد كه LMP بالا لازم نيست در گره بيشترين بار باشد باري كه از خاصيت انتقال در يك محل خاص تجاوزي كند ممكن است باعث LMP بالايي شود اگر چه در مقابل جريان چرخش بارهاي ديگر گره ها و سرتاسر پيكر بندي شبكه نقشي در تعيين lmp بازي مي كنند رتبه بندي باس ها بارها مطابق با lmp و پرداخت مصرف كننده در جدول۳و۲ و به ترتيب نشان داده شده است

۴٫۴ مكان توليد پراكنده براي ماكزيمم سازي رفاه اجتماعي: مقدار تليد پراكنده براي هر يك از باس هاي بار از مسئله ماكزيموم سازي رفاه اجتماعي مشخص مي شود نتايج نشان مي دهد كه وجود دارد يك مقدر توليد پراكنده بهينه در هريك ا باس هاي بار براي اينكه رفاه اجتماعي خالص ماكزيمم شود اگر چه ماكزيمم رفاه اتماعي خالص بدست آمده از اين مقادير بهينه از يك باس بار به ديگري متفاوت است ديگر نكته قابل توجه اين است كه مكان همانند نفوذ توليد پراكنده با منحني هاي هزينه مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد واحد ارزانتر نفوذ بيشتر و بنابراين آن همانند مقدار خالص رفاه اتماعي است اين نشان مي دهد نفوذ توليد پراكنده همانند رفاه اجتماعي تابعي از مشخصه هزينه توليد پراكنده است مطالعه براي تعيين

مكان بهينه و نفوذ هنگامي انجام مي شود كه توليد پراكنده ارزانتر يا گرانتر باشد نسبت به توليد مركزي موجود نتايج مرتبط با دو توليد پراكنه گران با نام ها توليد هاي پراكنده و ۷ به عنوان نتايج نمونه نمايش داده شده است
شكل۴: رفه اجتماعي خالص در گره هاي مربوط به توليد پراكند

شكل۵: مقدار بهينه توليد پراكنده در گره هاي مربوط به توليد پراكنده
شكل ۶: رفاه اجتماعي مربوط به مقدار توليد پراكنده براي مكان توليد پراكنده ۶در گروه۱۴
شكل۷: مقدار رفاه اجتماعي خالص در گره هاي مربوط به توليد پراكنده
شكل۸: مقدار توليد پراكنده بهينه مربوط به گره هاي با توليد پراكنده

۴٫۷ :امكان توليد پراكنده براي ماكزيمم كردن سود : بحث حاضر شامل مكان همان مشخصه هاي توليد پراكنده است كه براي ماكزيمم سازي رفاه اجتماعي در نظر گرفته شده بود
شكل۱۰: ماكزيمم سود در گرههاي مربوط به توليد پراكنده۶
شكل ۱۱: مقدار بهينه توليد پراكنده در گره هاي مرتيط به توليد پراكنده۶
شكل ۱۲: سود مربوط به مقدار توليد پراكنده براي مكان توليد پراكنده ۶ در گروه۱۴

۴٫۱۰: مقايسه بين ماكزيمم سازي رفاه اجتماعي و سود : جدول ۶ و۷ مطالعه مقايسه اي نتايج بدست آمده از تكنيك مكان يابي رزا نشان مي دهد مكان توليدهاي پراكنده ۶و۷ كه براي رفاه اجتماعي در نظر گرفته شده بود براي مسئله ماكزيمم سازي سود در نظر گرفته شده است مطابق مقادير lmp در هر يك از گره ها بعد از قرار دادن مقدار بهينه توليد پراكنده جدول بندب شده اند

شكل ۱۳: ماكزيمم سود در گره ها مرتبط با توليد پراكنده ۷
جدول۵: خلاصه نتايج براي مكان توليد پراكنده با مشخصه هاي هزينه متفاوت
شكل ۱۴:مقدار بهينه توليد پراكنده در گره هاي مرتبط با توليد پراكنده ۷
شكل ۱۵: سود مرتبط با مقدار توليد پراكنده براي مكان توليد پراكنده ۷ در گره ۱۴
جدول۶: مقايسه نتايج براي مكان توليد پراكنده ۶
جدول۷: مقايسه نتايج براي مكان توليد پراكنده ۷

۵: نتايج پاياني: مقاله دوروش جديد مكان توليد پراكنده در يك opf بر پايه بازار عمده فروشي الكتريسيته ارائه داد مكان و مقدار بهينه مشخص شده براي رفاه اجتماعي همانند مسئله ماكزيمم سازي سود است براي هر مشخصه هزينه۸ توليد پراكنده وجود دارد يك محل و مقدار بهينه باي اينكه رفاه اجتماعي خالص ماكزيمم شود اين شرايط يكسان است براي ماكزيمم كردن سود براي مكان توليد پراكنده در يك گره ماكزيمم سازي رفاه اجتماعي خواسته و پايه با مقدار lmp كمتر در مقايسه با ماكزمم سازي سود خاتمه در يابد مطابقا مقدار بهينه توليد پراكنده براي ماكزيمم سازي سود نسبت به ماكزيمم سازي رفاه اجتماعي كمتر است اين در مقابل واقعي است كه رفاه اجتماعي در نظر گرفته شده با مازاد توليد كننده همانند مصرف كننده ها است اگرچه سود در نظر گرفته شده تنها با مازاد توليد كننده ها مقادير بالايي به دست خواهد آمد همانند اين كه قيمت افزايش يابد lmpبالا باعث مي شود پرداخت مصر

كننده بالاتر شود كه اين باعث افزايش سود مالك توليد پراكنده مي شود نفوذ توليد پراكنده باعث كاهش توزيع از توليد مركزي مي شود نفوذ ومكان بهينه تعيين شده وابسته است روي مشخصه هاي هزينه توليد هاي پراكنده همانند توليد هاي متمركز توليد پراكنده با هزينه افزايش كمتر نسبت به توليد مركزي باعث مي شود كه يك نفوذ بيشتري در سستم داشته باشد و به طور مشابه يكي با هزينه افزايش بيشتر نفوذ كمتر خواهد داشت كاهش قابل ملاحضه در توزيع توليد مركزي با نفوذ بالاي توليد پراكنده مشاهده شده است

lmp و پرداخت مصرف كننده به عنوان ابزارهايي براي مانيتور كردن گره هاي كانديد براي مكان توليد پراكنده مشخص شده است توليد هاي پراكنده با هزينه افزايش كمتر در مقايسه با ايستگاه هاي توليد مركزي داراي نفوذ بيشتري هستند كه اين ها از ريشه بندي كه پايه هاي پرداخت مصرف كنده را مي سازد به عبارت ديگر توليد هاي پراكنده با هزينه افزايش پيروي مي كنند بيشتر داراي نفوذ كمتري هستند كه از رتبه بندي براي ساختن پايه هاي lmp پيروي مي كنند ديده شده است كه يك نفوذ با لا از توليد پراكنده او مي تواند باعث سود منفي براي مالك توليد پراكنده مي شود هنگاميكه lmp به طور قابل ملاحضه اي كاهش پيدا مي كند در مقاب نفوذ بالاي پراكنده موقعيت غالب شده است اگر lmp به يك مقدار كاهش يابد كه باعث شود مصرف كننده كمتر از هزينه عملكرد توليد پراكنده پرداخت كند سود براي مالك توليد پراكنده منفي مي شود تحت چنين سناريواي مالك توليد پراكنده مي فهمد كه مكانش مناسب است
قرار دادن بهينه ، توليد پراكنده

چكيده: در اين مقاله از دو روش بر پايه لاگرانژ براي تعيين مكان هاي بهينه براي قرار دادن توليدهاي پراكنده استفاده شده است فرموا بندي بندب اين روش ها با در نظر گرفتن هزينه اقتصادي و محدوديت هاي پايدار انجام شده است تاثيرات اين روش ها بر روي يك سيستم ۳۰ باسه jeee
كلمات كليدي: توزيع پراكنده –بخش با بهينه- ضرايب لاگرانژ

مقدمه: بنابر اصل دسترسي آزاد در بازار برق در سيستم هاي قدرت تاكيد زيادي در مكان توليد پراكنده شده است در بيشتر سيستم هاي قدرت الكتريكي بزرگ مثل ALBERTA POWER POOL بيشتر توان الكتريكي از ايستگاه هاي توليد بزرگ تغذيه مي شود اين نوعا انجام مي شد زيرا در گذشته هزينه توليد مقدار زياد الكتريسيته در حالت كلي خيلي كمتر از هزينه توليد مقدارهاي كمتري از الكتريسيته و يك رشد مطلوب در جهت منابع انرژي اتصال و تركيب مقياس كوچكتر منابع توليد پراكنده در سيستم هاي قدرت الكتريكي عموميت يافت در حال حاضر مقدار زيادي توليد پراكنده در سيستم هاي توان به شكل هم محيطي هم شماي سياست عمومي وجود دارد مقاله حاضر دو روش بهينه سازي را ارائه مي دهد كه تليد

پراكنده را در سيستم هاي قدرت موجود تركيب مي كن يك تحليلي براي تست تاثير روي قيمت محلي وپايداري سيستم هاي قدرت اگر توليدهاي پراكنده از لحاظ سوق الجيشي در سيستم قدرت قرار داده شوند انجام شده است مقله ارائه مي دهد ضرايب لاگرانژ مناسب با معادلات پخش توان اكتيو در اكتيو را براي نشان دادن باس هايي كه بايد توليد پراكنده مقياس كوچك قرار داده شود اگر چه موقعيت توليدهاي پراكنده معمولا توسط اپراتورهايشان مشخص مي شود اما موقعيت بدست آمده بر پايه ضرايب لاگرانژ هم مي تواند پيشنهاد شد استفاده از POOL سنتي بر پايه پخش بار بهينه (OPF) و فرمول هاي OPF پايداري ولتاژ ‌] ۱,۲ ‍‍[ براي تعيين مكانهاي توليد بر پايه كاهش هزينه توليد و بالا بردن پايداري استفاده مي شود

۲ : پخش بار بهينه (OPF)
مسئله پخش بار بهينه ممكن است همانند مسئله برنامه ريزي غير خطي كه حل بهينه براي تابع هدف در نظر گرفته شود با ميتود سيستم توصيف شود] ۳,۴,۵ [ مسائل OPF هر حالت كلي همانند مسائل برنامه ريزي غير خطي به شكل زير فرمل بندي مي شود: min g(x) (1)

Rx R: (x)G تابع هدف است كه به طور نوعي شامل هزينه كل ژنراتورها (توزيع توان اكتيو) يا كل تلات در سيستم (توزيع توان راكتيو است) F(X) در حالت كلي معادلات پخش توان را نمايش مي دهد و H(X) به طور معمول محدوديت هاي خط انتقال را نمايش مي دهد محدوديتهاي بالا وپائين تسط H,H به ترتيب نمايش داده شده است بردار متغيرهاي سيستم توسط ؟؟؟؟كه به طور نوعي شامل دامنه هاي ولتاژ و زواياي فازدار سطوح توان توليدي و تنظيمات تپ ترانسفورمرها كه محدودهاي پائين و بالايشان به ترتيب توسط X,X داده شده است مشخص مي شود در اين مقاله روش هاي بهينه سازي نقاط دروني كه براي حل همه مسائل بهينه سازي ارائه شده است استفاده شده است ] ۵,۶ [
۳: پايداري ولتاژ و تئوري BIFUR CATION

چندين نوع از مسائل پايداري در سيستم هاي قدرت مي تواند با استفاده از قضييه BIFUR CATION توضيح داده شود ] ۷,۸ [ نقاط BIFUR CATION مي تواند به عنوان نقاط تعادل تعريف شود كه تغيير مي دهد كميت و يا كيفيت تعادلي مربوط به مجموعه غير خطي از معادلات ديناميكي كه نسبت به تغيير آهسته پارامترها در سيستم رخ مي دهد ] ۹ [ در حالت كلي مي توان انتظار داشت كه مواجه شويم با SWB bifurcation) node –saddle) همانطور كه پارامترهاي bifurcation هر ؟؟؟؟ تغيير كند] ۸ [ در سيستم هاي قدرت كنترل و يا محدوديت

هاي كنترل براي اگذار كردن bifurcations نشان داده شده اند به عنوان (libs ) (bifurcation induced –limit)] 10 [ شناخته مي شوند libs اغلب bifurcations كلي هستند يعني نوعا در سيستم هاي قدرت رخ مي دهند براي مثال هنگاميكه ژنراتورهاي خاص به محدوده هاي توان راكتيو نشان مي رسند ممكن است هيچ محل تعادلي براي افزايش شرايط بارگيري وجود نداشته باشد ] ۱۱,۱۲ [ در نتيجه ناپايداري رخ مي دهد در نقطه SWB/LIB كه اغلب منسوب به نقطه فرو پاشي ولتاژ نه ناحيه پايداري سيستم كاهش پيدا مي كند تا به صفر برسد در

نتيجه در سيستم فروپاشي به خاطر عدم تعادل رخ مي دهد ] ۱۳ [ بنابر اين يك حاشيه پايداري ولتاژ به عنوان فاصله از نقطه كار موجود تا فروپاشي ولتاژ يا نقطه SWB/LIB تعريف مي شود سيستم فرض مي شود كه امنيت ولتاژ دارد اگر اين حاشيه به طور معقولي بزرگتر از صفر بشود در سيستم هاي عملي اپراتور ها علاقه مند در حفظ سيستم با يك حاشيه پايداري ولتاژ مشخص به طوري كه ازدحام كوچك باعث ناپايدار شدن سيستم نشود] ۷ [
۴: مدل سيستم

تعاريف پايداري ولتاژ استفاده شده در ين مقاله روي مدل هاي حالت ماندگار بك مدل استاتيكي سيستم قدرت پايه ريزي شده است بنابراين حل مجموعه معادلات پخش توان غير خطي زير تعادل سيستم را تعريف مي كند O=F(X,P,??) (2)
بردارX متغيرهاي وابسته سيستم رانمايش مي دهد كه به طور نرمال دامنه اهي ولتاژ باس غير زنراتور و فازورهاي ولتاژ سطوح توان راكتيو ژنراتورهاي باس غير مرجع و سطوح توان اكتيو و راكتيو ژنراتور باس مرجع هستند بردار Pمتغير هاي كنترل شده يا مستقل در سيستم ساده اين شامل تنظيمات توان اكتيو ژنراتور و سطوح ولتاژ ترمينال است متغير ؟؟؟؟

يك پارامتر BIFURATION نردباني شكل است كه به طور نوعي به عنوان فاكتور بارگيري شناخته مي شود همچنين آن سطح يادگيري را در سيستم براي يك افزايش خط ضريب توان ثابت و مدل بار را نمايش مي دهد در اين مقاه تنها پارامتر ؟؟ به جاي چندين پارامتر نشان داده شده است يعني فرض شده كه بار فقط در يك جهت معلوم تغيير مي كند كه فرض است معقول بر پايه يك پيشبيني بار كافي در يك نقطه كا اوليه MO اگر چه بسياري از پارامترهاي سيستم قدرت گسسته هستند در اين مقاله يك مدل اكيدا پيوسته استفاده مي شود براي آسان كردن حل نقاط دروني آلگوريتمهاي چرخشي براي حل نهايي با متغيرهاي گسسته مي تواند به كار برده شود

۵: POOL بر پايه opf
مدل زير از يك مدل سيستم كامل ac براي تعيين زمان بندي توليد براي هر يك باز الكتريسيته بر پايه pool استفاده كرده است (۳)
(معادله پخش توان)
(محدوديت هاي خط انتقال)
(محدوديت هاي پيشنهادي، كمترين توليد)

(محدوديت هاي پيشنهادي، بيشترين توليد)
(حاشيه رزرو توان اكتيو)
( محدوديت هاي متغير وابسته)
(محدوديتهاي متغير مستقل)
كه تابع هدف (۴)
شامل قيمت پيشنهادي (c) براي انرژي است كه يك بردار ثابت است و متغير مستقل pj كه مقدار زمان بندي شده توليد ژنراتور زام است سمبل ؟؟؟مجموعه ژنراتورها را نمايش مي دهد
۶: pool بر پايه opf با پايداري شبكه
به منظور اينكه مستقيما محدوديت هاي پايداري را تركيب كنيم يك مجموعه معادلات جدا براي نمايش سيستم در نقاط بارگيري ماكزيمم يا بحراني] ۱,۲ [ تريف مي كنيم با استفاده از اين ابزار (۳) مي تواند به مسئله ماكزيمم فاصله تا فرو پاشي با قيود تركيب شده در نقطه بارگيري بحراني و موجود (حاضر) ] ۱,۲ [ تبديل شود اين مسئله مي تواند مانند زير نوشته شود: (۵)

كه زير نويس p و به ترتيب نقاط موجود فروپاشي را نمايش مي دهند قيود معادله نامساوي تعريف شده در (۳) به صورت خيلي خلاصه نوشته شده است سر انجام P>P براي نگاشت متغير هاي كنترل درز نقطه كار موجود استفاده شده است و توسط P در نقطه فروپاشي علي الحساب براي تغييرات خاص سيستم تعريف شده است براي مثال سطوح توليد در نقطه بارگيري موجود به سطوح توليد در نقطه فروپاشي با استفاده از يك باس مرجع توزيع شده نگاشت مي شود اين مسئله فاصله تاSWB يا LIB را ماكزيمم مي كند آ‹ برجسته كردن واقعيت در (۵) يعني كل توليد در نقطه كار بحراني پايه ريزي شده روي توليد در نقطه موجود توليد رزرو چرخان مهم است ، همراه بودن نقطه بارگيري موجود با قيدهاي مطمئن مي سازد ] هنگاميكه متغير هاي مستقل براي ماكزمم كردن فاصله تا فروپاشي ولتاژ محاسبه مي شوند[ عملي بودن مسئله را و اينكه قيود معادله نامساوي در نقطه بارگيري موجود مناسب هستند] ۱ [

۷: تحليل عددي . مكان DG
بازار بر پايه OPF و فرمول هاي VSC-OPF روي سيستم تست JEEE ، ۳۰ باسه(۱۴)
با استفاده از بسته نرم افزاري بهينه سازي LOQO ] 6 [ تست شده اند در تحليل نمايش داده شده محدوديت هاي عملكرد روي ولتاژ باس در هر دو شرايط يادگيري موجود و بحران قرار داده شده است محدوديت هاي ولتاژ باس در هر نقطه فرو پاشي موجود اجرا شده اند
شكل ۱: ضرايب لاگرانژ مرتبط با معادلات پخش توان اكتيو براي POOL بر پايه OPF
شكل ۲: دامنه هاي ولتاژ باس براي POOL بر پايه OPF

شكل۷ نمودار ضرايب لاكرانژ مربوط به معادلات پخش توان اكتيو براي هر يك از باس ها را نشان مي دهد ضرايب شاخص بر حسب درجه براي تاثيرات ثابت خاص در راستاي هدف مسئله ايجاد مي كند براي سيستم مي توان ديد كه معادلات پخش توان اكتي براي باس ها با شماره بالا داراي تاثير بيشتري روي هزينه عملكرد كل سيستم است اسن نشان مي دهد كه باس ها ۲۹,۳۰ مكانشان براي توليد پراكنده منطقي است بنابراين دامنه هاي ولتاژ باس نشان داده شده در شكل ۲ يك پروفايل ولتاژ ضعيفي را براي باس هاي ۲۹,۳۰ نشان مي دهد
شكل۳: دامنه هاي ولتاژ باس براي ماكزيمم فاصله براي مسئله فروپاشي

به منظور اينكه تعيين كنيم كدام باس ها داراي اثر بيشتري بر روي حاشيه پايداري هستند ماكزيمم فاصله براي مسئله فروپاشي ] ۵ [ براي سيستم ۳۰ باسه حل مي شود
يك نمودار از ولتاژ هاي باس در هر نقطه بارگيري موجود و بحراني در شكل ۳ نشان داده شده است بيشترين كاهش در ولتاژ در باس هاي با شماره بالا رخ مي دهد اين نشان مي دهد كه پروفايل ولتاژ اين باس ها ممكن است داراي يك تاثير مهم بر روي باس هاي با شماره بالا رخ مي دهد اين نشان مي دهد كه پروفايل ولتاژ اين باس ها ممكن است داراي يك تاثير

مهم برروي حاشيه پايداري سيستم داشته باشند در نقطه بارگيري بحراني در باس ۳۰ با حد پايين ولتاژ مواجه مي شويم يك نمودار از ضرايب لاگرانژ مرتبط با معادلات پخش توان اكتيو و راكتيو در شكل ۴ نشان داده شده است همان طور كه از شكل ۴ ديده مي شود مي توان گفت كه معادلات پخش توان راكتيو داراي يك تاثير مهم روي ماكزيمم سطح بارگيري دارد اين نتايج مطابق با انتظار بود] ۷ [ ضرايب يك شاخص از انگيزه هاي مالي ايجاد مي كند كه مي تواند براي تهيه كنندگان توليد پراكند ارائه شود تا پايداري سيستم را بالا ببرند اين انگيزه ها مي تواند بالقوه هزينه هاي عملكرد و اوليه بالا را براي توليدهاي پراكنده تعديل كند

شكل ۴: ضرايب لاگرانژ مرتبط با معادلات پخش توان اكتيو و راكتيو براي ماكزيمم فاصله تا فروپاشي
براي تحليل شكل ۱,۴ دو توليد كوچك با بار نامي ۱۴,۱۰ MW در باس هاي ۳۰,۲۹ به ترتيب براي مدل كردن توليد پراكنده قرار داده شده است شكل ۵ نمودار دامنه هاي ولتاژ باس ها است بر اين اساس كه مسئله POOL بر پايه OPF با توليدهاي پراكنده اضافه شده حل شده است اضافه كردن دو ژنراتور به طور ذاتي پرو فايل ولتاژ را توسعه داده است
شكل ۵: دامنه هاي ولتاژ باس براي POOL بر پايه OPF

شكل ۶: ضرايب لاگرانژ مرتبط با معادلات بخش توان اكتيو و راكتيو براي POOL بر پايه OPF
شكل ۶ پروفايل ضرايب لاگرانژ مرتيط با معادلات بخش توان اكتيو و راكتيو براي مسئله POOL بر پايه OPF با تليد هاي پراكنده اضافه شده به سيستم مي باشد ضرايب بالاي مرتبط به باس هاي ۳۰٫۲۰ به طور ذاتي كاهش پيدا كرده اند كه نشان دهنده پيشرفت سيستم است اكنون هزينه واقعي الكتريسيته در باس هاي بار متفاوت مشابه است با استفاده از تكنيك بحث شده در ] ۵ [ قيمت مي تواند خيلي مشابه براي همه باسها شود كه هست…….موردي براي سيستم اصلي سرتاسر سيستم هزينه عملكردي سيستم اصلاح شده ۱۰۹% كمتر از سيستم اصلي است

شكل ۷: ضرايب لاگرانژ مرتبط با معادلات پخش توان اكتيو و راكتيو براي ماكزيمم فاصله تا فروپاشي
شكل۸: دامنه هاي ولتاژ باس براي ماكزيمم فاصله تا فروپاشي
شكل۷: نودار ضرايب لاگرانژ مرتبط با معادلات پچش توان اكتيو و راكتيو براي ماكزيمم فاصله تا فرو پاشي با توليد هاي اضافه شده است با اضافه كردن واحدهاي توليد ديد باس ۱۳ اكنون يك نقش مهمي در محدود كزدن حاشيه پايداري بازي مي كند اگر چه ضرايب لاگرانژ در شكل ۷ بالا هستند اين شان دهنده يك نياز براي در نظر گرفتن واحد هاي توليد پراكنده اضافي حل باس ۱۳ است اين نياز متناسب با دامنه حاشيه پايداري جديد است اگر حاشيه پايداري جديد در محدوده هاي معقول باشد سپس انگيزه اقتصادي يا پايداري سرمايه گذاري منابع بيشتر براي افزايش پايداري وجود ندارد جدول۷ ماكزيمم سطح بارگيري را ؟؟؟ ليست مي كند كه براي دو فاصله ماكزيمم تا فروپاشي در سستم تست مود نظر بدست آمده است
جدول: ماكزيمم سطح بارگيري ؟؟ سيستم اصلي و سيستم اصلاح شده با توليدهاي پراكنده براي ماكزيمم فاصله تا فروپاشي
۸: نتايج

در اين مقاله روش بر پايه لاگرانژ براي تعيين محل هاي بهينه براي قرار دادن توليدهاي پراكنده مورد استفاده قرار گرفت دو فرمول بهينه سازي تست شد:يكي براي تعيين محل هاي توليدي بر پايه مينيموم كردن هزينه هاي پاياني يا عملكرد و ديگري برپايه افزايش پايداري سيستم نتايج نشان داده شده در مقاله نشان مي دهد كه فرمول هاي ارائه شده مي تواند براي تعيين باس هايي كه با اضافه كردن توليدهاي پراكنده كوچك مي تواند به طور زيادي توان سيستم را افزايش دهد استفاده شود.
مكان ومقدار واحد هاي توليد پراكنده با استفاده از الگوريتم ژنتيك بهينه

چكيده: در اين مقاله مولفين توصيف مي كنند كه چگونه الگوريتم بهينه ژنتيك مي تواند براي پيدا كردن مقدار و مكان بهينه واحدهاي توليد پراكنده در يك شبكه توزيع محلي استفاده شود توان تلفاتي مينيموم مي شود در حالي كه پرو فايل ولتاژ در يك سطح قابل قبولي حفظ مي شود اين روش برروي يك شبكه عملي موجود به كار برده شده است سناريوها مختلف براي اجراي الگوريتم انتخاب مي شوند مقدار و مكان بهينه به دست آمده ثابت مي كند كه آن به شدت به شرايط داده شده وابسته است

مقدمه: توليد غير متمركز در سيستم هاي توزيع الكتريسيته آينده بيشتر و بيشتر اهميت پيدا مي كند اين گرايش و تمايل توسط تجارت در دسترس واحدهاي توليد مقياس كوچك (مثل سلولهاي سوختي، ميكروCHPS ،واحدهاي قدرت زاي نوري) افزايش پيدا مي كند آزادي بازار انرژي ، فشار بيشتري روي سيستم ايجاد مي كند اغلب پشتيباني براي توسعه مناسب با استفاده از منابع انرژي تجديد پذير ، نقش كليدي بازي مي كند از اين رو توليد پراكنده به عنوان محل توليد حرارت و الكتريسيته در شبكه توزيع تعريف مي شود يك گروهي از واحدهاي

توليد پراكنده مي توانند تشكيل يك نيروگاه واقعي را بدهند كه به طور متمركز كنترل شوند و همانند يك نيروگاه در شبكه رفتار كنند در اكثر مواردجزيره انرژي داريم كه توليد و مصرف انرژي به طور محلي تطبيق داده مي شوند انرژي اغلب در تعادل با ذخيره محلي و توسط يك اتصال اختياري به شبكه اصلي در سر تا سر شبكه انتقال توان حفظ مي شود اگر چه جزاير انرژي بايد داراي توانايي باشند كه از يك مد توان غير قابل كنترل (هنگاميكه متصل است به شبكه اصلي ) به مد تعقيب بار (در حاليكه در مد جزيره است) منتقل شود ] ۹,۸ [ در اين محيط

جديد مشخصات به طور پايه اي در مقايسه با موقعيت توليد متمركز متفاوتند تقريبا هيچ ايندسي در منابع انرژي كه موزد نياز مي شود به دلايل پايداري وجود ندارد اگر چه ذخيره انرژي مي تواند داراي نقش پايدار كننده داشته باشد الگوهاي باز با زمان بيشتر تغيير مي كند چون ميانگين مصرف در مقابل حجم كوچكي از اتفاده كنندگان روي چنين شيكه ولتاژ پاييني ناچيز است در مقايه با نيروگاهها مرسوم ،واحدها توليد پراكنده همانند سلولهاي PV (وابسته به روشن سازي خورشيدي) يا CHPS(وابسته است روي تقاضاي حرارت ) غيز قابل توزيع

هستندومسئله پايه اي ديگر ارتباط بين تزريق توان اكتيو و پروفايل ولتاژ در شبكه است در شبكه هاي ولتاژ بالا(اساسا سلفي) يك تزريق نامتعادل توان اكتيو باعث انحراف فرتانس مي شود كه در كل شبكه يكسان است مجموع توان توليدي بايد براي حفظ فرتانس شبكه در سطح نامي تنظيم شود در شبكه هاي ولتاژ پائين (بيشتر مقاومتي) تزريق توان اكتيو روي پروفايل ولتاژ از طريق شبكه تاثير مي گذارد در اين روش محلي كه توان اكتيو تزريق مي شود مهم خواهد بود همه اين جنبه هاي مختلف و منابع تليد پراكنده در يك سبكه با ولتاژ متوسط يا پائين شوال مهمي را تجلي مي كنند كه كجا واحدهاي توليد پراكنده قرار داده شوند اهداف متفاوتي مي تواند در اين راستا قرار داده شود مانند بيشترين راندمان (يعني كمترين

تلفاتي) مينيموم هزينه (نصب و كاركرد) بيشترين قابليت اطمينان غيه اين مسئله بهينه سازي مي تواند در روشهاي متفاوتي مانند تحقيقات جامع ] ۱۴ [ روشهاي بر پايه لاگرانژ ] ۱۲ [ يا تحقيقات TABU 11] [ حل شود در اين مقاله تحقيق براي مكان و سطح توان نوع هاي متفاوت واحد هاي توليد (در اين روش مينيموم كردن توان تلفاتي ) يك مسئله بهينه سازي غير محدب است كه نياز به تحقيق جامعي دارد استفاده از الگوريتمهاي ژنتيك پيشنهاد مي شود به منظور پياده سازي تحقيق براي حل بهينه پيشنهادي مي شود مزيت الگوريتمهاي ژنتيك قادر مي سازد ما را كه از تله افتادن در بهينه محلي اجتناب كنيم و انتظار داريم تابع ها ارزيابي قبل از رسيدن به بهينه به طور قابل توجهي در مقايسه با روشهاي تحقيق جامع ديگر كاهش پيدا مي كند

۲ : چهارچوب كلي : در اين قسمت تركيب كلي مسئله مورد توجه قرار گرفته است كه توپولژي شبكه را پروفايل بارو توان توليدي براي سناريو هاي مختلف را توصيف مي كند
۲:۱ : توپولژي شبكه و توان توليدي براي اين تحليل توپولوژي يك شبكه واقعي ولتاژ متوسط استفاده شده است آن شامل ۳ خط و ۲۰ گره است با يك بار متراكم در هر گروه همان طور كه در شكل ۱ نشان داده شده است منابع انرژي پراكنده مورد استفاده صفحه هايPV و واحدهاي CHP مي باشند اندازه هاي واقعي مورد استفاده قرار گرفته جهت آماده كردن اطلاعات براي روشن سازي با صفحه هاي PV و توليدات CHP كه بر مبناي تقاضاي حرارت پايه ريزي شده اند پرو فايل مصرف توان اكتيو روي اندازه هاي گرفته شده در يك ساختمان محلي براي ؟؟؟؟؟؟ يكسال با يك پايه ۱۵ دقيقه اي پايه ريزي شده است شكل ۲ پروفايل توليد براي هر نوع ژنراتور را نشان مي دهد
شكل ۱: توپولوژي شبكه با ۲۰ گره

شكل ۲: پرو فايل توليد براي واحدهاي توليد CHP (چپ) و PV (راست) براي ؟؟؟ يكروز
۲٫۲ : تعريف مسئله : هدف از اين تحليل اين است كه مقدار و مكان بهينه واحد هاي توليد CHP,PV را پيدا كنيم به منظور اينكه توان تلفاتي را در طول خطوط شبكه روي يك ؟؟؟؟ از ۲۴ ساعت مينيموم كنيم به نظور ارزيابي تاثير تغييرات زمستان و تابستان روي موقعيت هاي مختلف بار ؟؟؟؟؟ ۲۴ ساعت روي هر مينيموم سازي واقع مي شود و به صورت زير تعريف مي شود:

۱: سناريوي بار كم(L ) : از مجموعه پرفايل هاي بار روزانه در دسترس پروفايل با بيشترين پيك در طي هر فصل انتخاب مي شود چهار پروفايل ديگر به طور تصادفي انتخاب مي شوند اين سناريو تنها شامل يك پيك بار مهم روي هر فصل است
۲: سناريوي بار متوسط(M) : ار مجموعه پروفايلهاي بار روزانه در دسترس بيشترين پيكهاي روزانه هر فصل انتخاب مي شود اين سناريو شامل مهمترين پيكهاي هر فصل مي باشد
۳: سناريي بار زياد(H ): پرو فايلهاي بار با بيشترين ميانگين روزانه هر فصل انتخاب مي شود اين سناريو نياز سنگين به توليد را نمايش مي دهد هر يك از اين سناريوها براي تابستانو زمستان محاسبه مي شوند بنابراين داريم:

SL (SUMMER-LOW )،SM (SUMMER-MEDIUM )،SH (HIGHT- SUMMER)،WL (WINTER-LOW)،WM (SUMMER-MEDIUM )،WH
(WINTER-HIGHT ) پرو فايلهاي متفاوت بار براي هر سناري در شكل ۳ نمايش داده شده است بنابراين شبكه شامل ۲۰ پروفايل بار است زيرا هر يك از اين مجموعه ها شامل ۴ پروفايل بار است كه ۵ بار در هر سناريو تكرار مي شوند

۳: روش بررسي و فورمول بندي: در اين قسمت فرمول مسئله و كد بندي الگوريتم ژنتيك توصيف مي شود
۳:۱: معادلات خط توان : يك شبكه با M گروه و N خط توان در نظر بگيريد شبكه فرض شده كه شعاعي است كه برM=N+1 دلالت دارد توپولوژي شبكه توسط يك ماتريس توپولژي TEZN*(N+1) تعريف شده است كه در هر رديف يك خط توان و هر ستون يك گره سبكه قدرت را نمايش مي دهد روي هر رديف دوالمان غير صفر وجود دارد كه نشان دهنده گره اي است كه از آن خط توان شروع مي شود ] -۱ [ و گره اي كه خط پايان مي يابد ] ۱ [ در قرار داداستفاده شده ۱- گره اي را كه نزديكتر به شبكه قدرت قرار دارد تعيين مي كند اين يعني اينكه اجازه مي دهد جريانهاي خط (جريانهايي كه جاري مي شوند در خط توان) به جريانهاي گره (كل جريان مصرف شده يا توليد شده در يك گره) تبديل شوند.همانند